Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir valstybių, teikiančių paramą (valstybių donorių), teisės aktais, reglamentuojančiais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų naudojimą ir valdymą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sandarą, asignavimų planavimą ir atsiskaitymą, biudžeto programų, strateginių veiklos planų rengimą ir vykdymą, biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, valstybės iždo procedūras;

4. būti susipažinęs su programų ir projektų valdymu;

5. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. dalyvauti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų investicijų planavimo bei valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo procese;

2. tvarkyti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos bei iš valstybės biudžeto skiriamų bendrojo finansavimo lėšų apskaitą pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nacionalinės koordinavimo institucijos kompetenciją;

3. planuoti, koordinuoti ir organizuoti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos bei nacionalinių dvišalių bendradarbiavimo fondų panaudojimą bei susijusius viešuosius pirkimus;

4. rengti ir (arba) derinti paramos ir įgyvendinimo sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų valdymu ir kontrole, techninės paramos bei nacionalinių dvišalių bendradarbiavimo fondų planavimu, panaudojimu ir administravimu;

5. tvarkyti koordinavimo institucijos įgyvendinamų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonių  lėšų apskaitą ir rengti mokėjimo prašymus ir/arba išlaidų deklaracijas, tikrinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros koordinavimo institucijai teikiamas 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo išlaidų deklaracijas;

6. rengti ir teikti raštus bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus atitinkamiems ministerijos administracijos padaliniams paramos ir bendrojo finansavimo lėšų pervedimui koordinavimo institucijos įgyvendinamų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonių lėšų gavėjams atlikti;

7. planuoti Finansų ministerijos strateginiame plane ir programose priemones bei lėšas, susijusias su koordinavimo institucijos įgyvendinamomis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonėmis, rengti šių priemonių lėšų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas pagal biudžeto lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauti su šalių, teikiančių paramą, atitinkamomis institucijomis, kitomis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriais, VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos struktūriniais padaliniais EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos ir bendro finansavimo lėšų valdymo ir kontrolės, šių mechanizmų techninės paramos bei nacionalinių dvišalių bendradarbiavimo fondų planavimu, panaudojimu ir administravimu;

9. pagal savo kompetenciją kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, reikalingą atlikti jam priskirtas funkcijas, užtikrinti duomenų ir saugotinos informacijos saugumą, prireikus rengti prognozes, ataskaitas, suvestines ir kitos formos informaciją, formuluoti ir teikti pasiūlymus dėl EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos bei bendrojo finansavimo lėšų valdymo ir kontrolės bei techninės paramos ir nacionalinių dvišalių bendradarbiavimo fondų planavimo, panaudojimo ir administravimo gerinimo;

10. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir forma rengti ir organizuoti informacijos apie koordinavimo institucijos įgyvendinamų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priemonių lėšas bei apie visos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos ir bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto lėšas, šių mechanizmų techninės paramos bei nacionalinių dvišalių bendradarbiavimo fondų planavimą, panaudojimą ir administravimą, teikimą valstybių, teikiančių paramą, atitinkamoms institucijoms, kitoms EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų planavime, įgyvendinime ir administravime dalyvaujančiomis kompetentingoms institucijoms, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatoriams, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, kitoms suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms ar įstaigoms, kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei šių mechanizmų programų/kitų finansuojamų priemonių priežiūros ir (arba) valdymo, bendradarbiavimo, projektų atrankos komitetams, projektų vykdytojams, pareiškėjams;

11. registruoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų posistemyje (SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu;

12. užtikrinti, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;

13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jam laikinai nesant;

14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.