Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos institucinę ir teisinę sistemas;

3. turi būti gerai susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos koordinavimą; narystę Europos Sąjungoje ir atstovavimą Lietuvai tarptautinėse ekonominėse organizacijose ir tarptautinėse finansų institucijose; finansų kontrolę; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - ministerija) veiklą;

4. turi būti susipažinęs su Europos Sąjungos institucine ir teisės sistema;

5. labai gerai žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti anglų kalbą B2 lygmeniu;

7. mokėti dirbti Microsoft Office programomis (Word, Internet Explorer), naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. nagrinėja teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų Europos ekonominės erdvės, Norvegijos ir Šveicarijos finansinių mechanizmų lėšų administravimo; Europos Sąjungos 2007-2013 metų finansinės paramos; narystės Europos Sąjungoje ir atstovavimo Lietuvai tarptautinėse ekonominėse organizacijose ir tarptautinėse finansų institucijose; finansų kontrolės srityse;

2. esant pavedimui, rengia teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauja juos rengiant;

3. rengia išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

4. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 1 punkte nurodytose srityse;

5. vizuoja savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus;

6. ministrui, ministerijos kancleriui, Teisės departamento direktoriui, jo pavaduotojui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose;

7. dalyvauja ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

8. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministro, ministerijos kanclerio, Teisės departamento vadovų, skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.