Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, kitais dokumentais, reglamentuojančiais ES finansinės paramos programų, ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo, Europos Bendrijų iniciatyvų, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos bei 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES finansinės ir (arba) tarptautinės finansinės paramos Lietuvai administravimo srityje;

4. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo bei Departamento darbą.

 

Departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybei priskirtos šios funkcijos:

1. užtikrinti 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą;

2. užtikrinti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą;

3. užtikrinti 2007–2013 metų Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijų atlikimą;

4. užtikrinti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą:

5. dalyvauti atliekant 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tvirtinančiosios institucijos ir 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas;

6. užtikrinti, kad Europos Komisija ir (ar) kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijos laiku gautų informaciją ir ataskaitas apie ES finansinės ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą, kaip numatyta ES arba 20092014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus reglamentuojančiuose teisės aktuose ar kituose dokumentuose;

7. pagal departamento kompetenciją užtikrinti reikiamus veiksmus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl 7.1–7.5. punktuose nurodytų programų, PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2004–2006 metų Ignalinos programos bei esant poreikiui rengti raštus Komisijai ir (ar) atsakingoms kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijoms dėl minėtų programų ir finansinių mechanizmų;

8. rengti ir (ar) dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su departamento veiklos tikslų vykdymu ir funkcijų atlikimu;

9. užtikrinti, kad finansų viceministras pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį gautų naujausią informaciją apie padėtį administruojant 7.1. –7.5.  punktuose nurodytų programų lėšas;

10. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose  pagal departamento kompetenciją:

11. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

12. nesant departamento direktoriaus vykdyti direktoriaus pareigybei priskirtas funkcijas;

13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.