Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje ir tarptautinėse finansų institucijose;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos užsienio politikos ir vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetais bei jų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir tarptautinių finansinių institucijų valdymo organų struktūra, jų veiklos principais ir tikslais, sprendimų priėmimo procedūromis;

5. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį tarptautinių santykių ar tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti išvadas;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir koordinuoti veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos naryste ir atstovavimu Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautinėse finansų institucijose: Europos investicijų banke, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, Europos Tarybos vystymo banke, Pasaulio banko grupės organizacijose, Tarptautiniame valiutos fonde, Šiaurės investicijų banke;

2. rengti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose, projektus ir įgaliojimų, kuriais suteikiama teisė atstovauti ministerijai ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organuose, projektus;

3. rengti arba metodiškai vadovauti rengiant išvadas ir pasiūlymus finansų ministrui ir finansų viceministrui dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

4. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organuose nagrinėjamus klausimus, rinkti informaciją apie kitų šalių pozicijas, rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų formavimo šiais klausimais;

5. rengti ar metodiškai vadovauti rengiant informaciją ir pranešimų projektus ES ir tarptautinių finansų institucijų valdymo organų posėdžiuose nagrinėjamais klausimais;

6. nustatyta tvarka arba prireikus atstovauti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

7. kaupti informaciją apie valstybės turtą ir įsipareigojimus, susijusius su naryste ES ir tarptautinėse finansų institucijose, koordinuoti šių įsipareigojimų vykdymą ir rengti teisės aktų dėl šių įsipareigojimų vykdymo projektus;

8. analizuoti ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklą, rengti ir teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių institucijų veiklos tobulinimo;

9. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, susijusių su Lietuvos Respublikos naryste ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

10. pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą tarptautinėse finansų institucijose, bendradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo klausimais;

11. skaičiuoti valstybės biudžeto lėšas, skiriamas oficialiai paramai vystymuisi per tarptautines finansų institucijas, ir teikti informaciją Užsienio reikalų ministerijai;

12. pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir teikiant medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Vadovų Taryboje, Nuolatinių atstovų komitete (COREPER), ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose svarstomais ES ir tarptautinių finansų institucijų veiklos klausimais bei ES vystomojo bendradarbiavimo politikos klausimais;

13. koordinuoti pasirengimo Lietuvos Respublikos narystei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje procesą pagal ministerijos kompetenciją;

14. rengti ar metodiškai vadovauti rengiant informaciją finansų ministro, finansų viceministro ir ministerijos kanclerio susitikimams su užsienio šalių diplomatais bei kitais pareigūnais, ES ir tarptautinių finansų institucijų atstovais;

15. koordinuoti informacijos pagal ministerijos kompetenciją pateikimą užsienio valstybių ambasadoms, užsienio šalių institucijoms ir organizacijoms, ES ir tarptautinėms finansų institucijoms skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16. rengti ar metodiškai vadovauti rengiant finansų ministrui, finansų viceministrui ir ministerijos kancleriui išvadas ir pasiūlymus dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose tikslingumo;

17. teikti ministerijos atstovui spaudai ir kitiems ministerijos administracijos padaliniams informaciją apie ministerijos veiklą tarptautinio bendradarbiavimo srityje bei apie Lietuvos Respublikos narystę ES ir tarptautinėse finansų institucijose;

18. rengti ar metodiškai vadovauti rengiant išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

19. vykdyti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

20. atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse ir komisijose, Europos Sąjungos ir tarptautinių finansų institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijos klausimais;

21. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslu.