Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;  

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, terminijos tvarkybą ir derinimą;     

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės institucijų veiklos dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus;

4. turėti darbo patirties dokumentų redagavimo ar terminijos tvarkybos srityje;

5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti kaupti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. vadovaujantis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitais kriterijais tikrinti ministerijoje rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitiktį lietuvių kalbos taisyklėms ir dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimams ir juos redaguoti;

2. organizuoti ir koordinuoti finansų terminų straipsnių (jų rinkinių) rengimą Lietuvos Respublikos terminų bankui teisės aktų nustatyta tvarka;

3. konsultuoti ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), bendrinės lietuvių kalbos, terminijos vartojimo ir taisyklingumo, dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais;

4. tvarkyti kalbiniu požiūriu ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų Lietuvos Respublikos terminų bankui parengtus terminų straipsnius (jų rinkinius);

5. teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai dalykiniu ir kalbiniu požiūriu tinkamai parengtus terminų straipsnius (jų rinkinius);

6. koordinuoti tinkamą dalykiniu ir kalbiniu požiūriu atsakymų parengimą į užklausas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų ir organizuoti ministerijai aktualių užklausų rengimą;

7. dalyvauti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdžiuose, kuriuose svarstomi finansų sričių terminų straipsniai (jų rinkiniai) ir (ar) derinami Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminai;

8. palaikyti dalykinius ryšius su atitinkamomis institucijomis sprendžiant terminijos klausimus;

9. prireikus derinti su atitinkamomis institucijomis klausimus dėl naujų terminų įteisinimo finansų srityje;

10. atlikti kitus su finansų srities terminų straipsnių (jų rinkinių) rengimu ir teikimu Valstybinei lietuvių kalbos komisijai susijusius darbus.