Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. žinoti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucinę ir teisinę sistemas;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą bei valstybės iždą;  

4. turi turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties valstybės finansų teisės srityje;

5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo taisykles;

6. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: Word, Internet Explorer, taip pat mokėti naudotis teisės aktų paieška LITLEX teisės aktų ir Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų bazėse;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. nagrinėti teisės aktų projektus, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų valstybės biudžeto ir valstybės iždo srityse;

2. esant pavedimui, rengti teisės aktų, sutarčių projektus ir dalyvauti juos rengiant;

3. rengti išvadas, atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų ir prašymų;

4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) klausimais, susijusiais su jų rengiamais teisės aktų projektais 7.1 punkte nurodytose srityse;

5. vizuoti savo parengtų Teisės departamento raštų projektus, išnagrinėtus teisės aktų, sutarčių projektus;

6. esant pavedimui, atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose;

7. dalyvauti ministerijos sudaromose darbo grupėse, komisijose;

8. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos strateginiai tikslai.