Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansines paslaugas ir finansų įstaigų veiklą;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansines paslaugas ir finansų įstaigų veiklą;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos Respublikos ir ES finansų rinkose;

5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

11. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, likvidavimo, pertvarkymo (toliau – veikla), priežiūros srityse, mokėjimų sistemų veikimo srityje, valiutos keitimo srityje, finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimo, finansinių krizių prevencijos ir valdymo, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityse, finansų rinkos priežiūros, Lietuvos banko veiklos srityse, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą ir derinimą;

2. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, likvidavimo, pertvarkymo (toliau – veikla), priežiūros srityse, mokėjimų sistemų veikimo srityje, valiutos keitimo srityje, finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimo, finansinių krizių prevencijos ir valdymo, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityse, finansų rinkos priežiūros, Lietuvos banko veiklos srityse, dalyvauti juos rengiant ar koordinuoti jų rengimą ir kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą ir derinimą;

3. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, kitų valstybių patirtį finansinių paslaugų ir finansų įstaigų veiklos teisinio reglamentavimo bei finansinių paslaugų vartotojų gynimo srityse ir rengti išvadas;

4. rengti ir analizuoti pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;

5. koordinuoti išvadų rengimą ir pasiūlymų teikimą dėl derybų su Rusija dėl buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko „Vnešekonombanko“ Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;

6. rengti medžiagą ir pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, svarstomais Finansų rinkos politikos formavimo patariamojoje komisijoje;

7. techniškai aptarnauti Finansinių krizių prevencijos ir valdymo komisijos darbą, rengti ir teikti šiai komisijai medžiagą bei pasiūlymus ar koordinuoti jų rengimą;

8. analizuoti, rengti arba koordinuoti medžiagos rengimą ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete, Europos Komisijos Europos finansų konglomeratų komitete nagrinėjamais skyriaus kompetencijos klausimais;

9. pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ir atstovauti Lietuvos Respublikai ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;

10. analizuoti, rengti arba koordinuoti medžiagos rengimą Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijos klausimais;

11. pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, ministerijos struktūrinių padalinių, įmonių ir organizacijų bei gyventojų paklausimus ir pasiūlymus, rengti sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;

12. pagal kompetenciją nagrinėti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų, ministerijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija, rengti pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

13. Finansų ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti ministerijai rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose, darbo grupėse skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

14. bendradarbiauti su kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojais, taip pat finansų rinkos priežiūros institucijų darbuotojais sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

15. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.