Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais juridinių asmenų veiklą, finansinių ataskaitų auditą, juridinių ir fizinių asmenų nemokumą, darbuotojų apsaugą jų darbdaviui tapus nemokiu;

3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais finansinių ataskaitų auditą, nemokumo valdymą, taip pat kitais įmonių teisę reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais audito standartais, Tarptautinės buhalterių federacijos parengtais dokumentais;

4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansinių ataskaitų audito ir (arba) nemokumo valdymo srityse;

5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų auditą ir nemokumo valdymą, analizę;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti išvadas;

7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo reikalavimais; 

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo ir skyriaus darbą.

 

Valstybės tarnautojo funkcijos:

1. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu, įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu, fizinių asmenų bankrotu, darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiu, projektus;

2. finansų ministro, departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ministerija) Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose, Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

3. organizuoti išvadų, pastabų ir pasiūlymų dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir Europos Sąjungos institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu ir nemokumo valdymu, projektų teikimą;

4. bendradarbiauti su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis dėl finansinių ataskaitų audito, nemokumo valdymo klausimų reglamentavimo;

5. finansų ministro, departamento direktoriaus pavedimu atstovauti ministerijai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos kolegialių valdymo organų veikloje;

6. užtikrinti skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą, teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7. koordinuoti finansinių ataskaitų audito ir nemokumo politikos įgyvendinimą;

8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.