Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymą;

3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis;

5. turėti darbo patirties valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų mokymo organizavimo srityje;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer.

 

Valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

1. padėti formuoti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymo prioritetus;

2. rengti ministerijos valstybės tarnautojų metinius mokymo planus, organizuoti jų įgyvendinimą;

3. rengti ir teikti ministerijos valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos;

4. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymo klausimais;

5. vykdyti mokymo paslaugų supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu

6. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymo klausimais;

7. tvarkyti valstybės tarnautojų registre duomenis, susijusius su ministerijos valstybės tarnautojų mokymu;

8. rinkti, vertinti, kaupti ir analizuoti informaciją, duomenis ar kitą medžiagą ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymo klausimais;

9. atlikti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnautojų mokymu, projektų analizę, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

10. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) mokymo klausimais;

11. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su valstybės tarnautojų mokymu, tobulinimo;

12. bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės tarnautojų mokymo įstaigomis valstybės tarnautojų mokymo klausimais;

13. teikti kitiems ministerijos administracijos padaliniams informaciją, susijusią su ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymu;

14. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.