Pareigų aprašymas Spausdinti

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.
II. TIKSLAS

4. Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti ir įgyvendinti ministerijos politiką, užtikrinti tinkamą ministerijos personalo administravimą bei įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, nuostatas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1.    Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją valstybės tarnyboje, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei kitais teisės aktais, reikalingais tinkamam tiesioginių funkcijų vykdymui.
5.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
5.6. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti laikantis tarnybinės etikos.
5.7. Mokėti užsienio kalbą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja ministerijos antikorupcinės programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimą bei vykdymą.
6.2. koordinuoja korupcijos tikimybės nustatymą ministerijoje;
6.3. teikia konsultacijas ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) korupcijos prevencijos klausimais;
6.4. organizuoja ir vykdo ministerijos valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų priėmimą;
6.5. užtikrina, kad ministerijos valstybės tarnautojai laiku ir tinkamai pateiktų privačių interesų deklaracijas;
6.6. registruoja ministerijos valstybės tarnautojų pateiktas privačių interesų deklaracijas;
6.7. rengia rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių ministerijos valstybės tarnautojas turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimais;
6.8. laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų saugoja ministerijos valstybės tarnautojų pateiktas privačių interesų deklaracijas;
6.9. tvirtina dokumentų kopijas, rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus valstybės tarnautojų (darbuotojų) asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
6.10. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir juos pateikia Finansų skyriui;
6.11. organizuoja ir vykdo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų išdavimą ir veda jų apskaitą;
6.12. vykdo studentų mokomosios praktikos organizavimą ir koordinavimą;
6.13. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse ir komisijų veikloje;
6.14. nagrinėja skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais;
6.15. vykdo kitus ministerijos vadovybės bei Personalo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.
Susipažinau:
Vyriausiasis specialistas _______________ _________________
(parašas) (vardas, pavardė)
____________________
(data)