Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją, kontrolę ir korupcinių pažeidimų tyrimą valstybės institucijoje, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;

3. būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų ruošimo taisyklėmis;

4. gebėti rinkti, vertinti, analizuoti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. koordinuoti ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (toliau – aprašas) nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją dalyvauti atliekant tokią analizę ir vertinimą;

2. teikti reikiamą informaciją ir metodinę pagalbą ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose sudarytoms veiklos analizės darbo grupėms dėl ministro patvirtintų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizės ir vertinimo procedūrų atlikimo apraše nustatyta tvarka;

3. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, reikalingą ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašui parengti, formuluoti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šio sąrašo sudarymo ir atnaujinimo, Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos (toliau – komisija) darbo reglamento nustatyta tvarka rengti komisijos posėdžių dokumentų dėl skyriaus pasiūlymų svarstymo projektus;

4. rengti ministro įsakymų dėl ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašo patvirtinimo ir (ar) jo pakeitimo projektus;

5. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, reikalingą nustatyti ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sritims, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė ir kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą, formuluoti ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl šių veiklos sričių sąrašo sudarymo, komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengti komisijos posėdžių dokumentų dėl skyriaus pasiūlymų svarstymo projektus;

6. rengti ministro įsakymų dėl ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo projektus;

7. rengti ministro įsakymų dėl veiklos analizės darbo grupės sudarymo projektus;

8. skyriaus vadėjo pavedimu dalyvauti ministerijoje sudarytos darbo grupės, atliekančios ministerijos veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, darbe;

9. apibendrinti ministerijos reguliavimo srities įstaigų pateiktą informaciją ir darbo grupių išvadas apie einamųjų metų veiklos analizės ir vertinimo rezultatus ir pagal juos komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengti komisijos posėdžių dokumentų projektus ir skyriaus pasiūlymus komisijai dėl šių rezultatų vertinimo ir teikimo ministrui;

10. rengti Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamos motyvuotos išvados apie korupcijos pasireiškimo tikimybę ir prielaidas ministerijoje ir jos reguliavimo srities įstaigose projektą;

11. komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengti komisijos posėdžių dokumentų projektus ir skyriaus pasiūlymus komisijai dėl teikimo ministrui tvirtinti korupcijos prevencijos priemones, įtrauktinas į ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų antikorupcines programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;

12. apibendrinti ministerijos administracijos padalinių ir jos reguliavimo srities įstaigų pateiktą informaciją apie korupcijos prevencijos priemonių planų vykdymą ir pagal šią informaciją rengti korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ataskaitos projektą, komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengti komisijos posėdžių dokumentų projektus ir skyriaus pasiūlymus komisijai dėl minėto ataskaitos projekto tvirtinimo;

13. komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengti ministro įsakymų ir (ar) pavedimų, kuriais įgyvendinami komisijos sprendimai, susiję su skyriaus kompetencija, projektus;

14. ministerijos vadovybės pavedimu atlikti komisijos darbo reglamente nustatytas komisijos sekretoriaus funkcijas;

15. rengti ministerijos kovos su korupcija programos ir šios programos įgyvendinimo priemonių planų ir jų atnaujinimo projektus;

16. teikti informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius ministerijoje, Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka;

17. analizuoti ir, jeigu reikia, suderinus su ministerijos vadovybe rengti ministerijos darbuotojams ir žiniasklaidai informaciją apie teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus;

18. teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl korupcijos ir privačių interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės veiklos tobulinimo;

19. bendradarbiauti ir keistis informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;

20. atlikti kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą;

21. Specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus ministerijos veiklos analizę antikorupciniu požiūriu (toliau – korupcijos rizikos analizė) ir pateikus ministrui motyvuotas išvadas, rengti pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti;

22. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl antikorupcinio švietimo renginių organizavimo ir jo pavedimu organizuoti šiuos renginius, orientuoti darbuotojus, kad jie laikytųsi elgesio kodeksuose ir taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, konsultuoti juos, kaip išvengti korupcinių veikų ar interesų konfliktų, kaip elgtis susidūrus su korupcinėmis veikomis;

23. gautą informaciją apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant pateikti skyriaus ir ministerijos vadovybei ir jų pavedimu – Specialiųjų tyrimų tarnybai teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

24. teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka bendradarbiauti (keistis informacija, teikti pasiūlymus, reaguoti į gautus pasiūlymus, derinti veiksmus, teikti metodinę pagalbą, atlikti kitus veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir kontrolei vykdyti) su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę, kad kuo veiksmingiau būtų užkirstas kelias korupcinėms veikoms;

25. Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu, suderinus su skyriaus ir ministerijos vadovybe, pateikti Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją apie visas nustatytas korupcines veikas ar asmenis, kurie įtarti padarę korupcines veikas, procesus, kurie daro ar gali daryti įtaką korupcijos priežasčių atsiradimui ar plitimui ministerijoje;

26. rengti medžiagą, susijusią su ministerijos kompetencija, Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti posėdžiams;

27. kaupti ir sisteminti informaciją dėl Nacionalinės kovos su korupcija programos atnaujinimo projekto, rengti ministerijos pasiūlymus ir Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatyta tvarka juos teikti Specialiųjų tyrimų tarnybai;

28. Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatyta tvarka vykdyti ministerijos įgyvendinamų šios programos priemonių stebėseną, kaupti, apibendrinti informaciją apie kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius įtakos priemonių įgyvendinimui, rengti apie tai informacinius pranešimus ministerijos vadovybei ir Specialiųjų tyrimų tarnybai;

29. ministerijos vadovybės pavedimu Korupcijos prevencijos įstatyme nurodytais pagrindais ir tvarka rengti prašymus Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas ministerijoje;

30. organizuoti ir vykdyti privačių interesų deklaracijų priėmimą ministerijoje nustatyta tvarka, kontroliuoti, kad privatūs interesai būtų deklaruojami laiku ir tinkamai;

31. konsultuoti asmenis, teikiančius ministerijoje privačių interesų deklaracijas, šių deklaracijų pildymo klausimais;

32. registruoti pateiktas privačių interesų deklaracijas ir jas saugoti ministerijoje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

33. rengti informacinius pranešimus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka;

34. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka rengti rašytines rekomendacijas dėl priemonių, kurių ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su šio įstatymo reikalavimais;

35. ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;

36. kaupti, sisteminti informaciją, rengti medžiagą, viešinti ir administruoti ministerijos interneto svetainės skyrelį „Korupcijos prevencija“ ir intraneto skyrelį „Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybinėje tarnyboje“;

37. pagal kompetenciją vykdyti kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.