Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, funkcijos:

1. Prisidėti prie ministerijos personalo politikos įgyvendinimo, formuojant personalą, gebantį atlikti ministerijos strateginiuose planuose numatytas programas ir įgyvendinti iškeltus tikslus;

2. Organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą, paskirstyti darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), vizuoti visus jų rengiamus dokumentus,

3. Dalyvauti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba, projektų analizės, išvadų rengimo ir pasiūlymų teikimo procese;

4. Dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

5. Užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą Finansų ministerijoje;

6. Ministro arba ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimu atstovauti, Finansų ministerijai kitose valstybės bei savivaldybės institucijose ir įstaigose;

7. Koordinuoti ir derinti su ministerijos vadovybe skyriaus rengiamus ministro įsakymų ir valstybės sekretoriaus potvarkių projektus dėl:

7.1. ministerijos administracijos struktūros bei valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių sąrašo tvirtinimo;

7.2. valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių aprašymų tvirtinimo;

7.3. ministerijos administravimo sričių paskirstymo;

7.4. ministerijos administracijos padalinių nuostatų tvirtinimo;

7.5. asmenų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, nušalinimo nuo pareigų, valstybės tarnautojo statuso atkūrimo, valstybės tarnybos pratęsimo, darbuotojų darbo sąlygų pakeitimo ir kt.;

7.6. darbo užmokesčio organizavimo;

7.7. valstybės tarnautojų (darbuotojų) priedų ir priemokų skyrimo, skatinimo ir apdovanojimo;

7.8. tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

7.9. pašalpų, kompensacijų ir kitų išmokų skyrimo;

7.10. papildomo darbo krūvio nustatymo ir papildomų funkcijų pavedimo;

7.11 kasmetinių bei tikslinių atostogų suteikimo;

7.12 socialinių ir kitų garantijų suteikimo;

7.13 leidimo dirbti kitą darbą.

8 Nagrinėti skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais;

9. Dalyvauti rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

10. Organizuoti asmenų priėmimo į pareigas ministerijoje konkursus bei konkursus ministerijos reguliavimo srities organizacijų, viešųjų įstaigų ir įmonių, kurių steigėja yra ministerija, vadovų pareigoms užimti;

11. Organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, dalyvauti valstybės tarnautojų veiklos vertinimo komisijose;

12. Organizuoti ir koordinuoti valstybės tarnautojų (darbuotojų) mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;

13. Rinkti, vertinti ir kaupti informaciją, analitinę medžiagą personalo klausimais ministerijos administracijai.

14. Užtikrinti tinkamas valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo sąlygas ir socialines garantijas;

15. Užtikrinti skyriaus darbo kokybę bei darbo drausmę,

16. Vykdyti kitus ministerijos vadovybės pavedimus ir nurodymus. Susipažinau: