• Vadovybė
  Tel. 2390 000, Faks. 2791 4 81, El. p. finmin@finmin.lt, Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilius Šapoka
  Finansų ministras
  • Priimamasis Raimonda Banionienė
  Vyriausiasis specialistas
  Edmundas Žilevičius
  Ministro patarėjas
  Rita Rekašiūtė Balsienė
  Ministro patarėjas
  Raminta Stanaitytė-Česnulienė
  Ministro patarėjas
  Daiva Brasiūnaitė
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  Loreta Maskaliovienė
  • Priimamasis Tatjana Vasilienė
  Vyriausiasis specialistas
  Darius Sadeckas
  Miglė Tuskienė
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  Ričardas Kasperavičius
 • Biudžeto departamentas
  Tel. 390 184, Faks. 390 115
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr.1K-035


  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
  BIUDŽETO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).
  4. Departamentą sudaro Biudžeto metodologijos ir planavimo, Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių, Ūkio sektorių, Savivaldybių biudžetų, Investicijų, Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriai, kurių darbą reglamentuoja ministro patvirtinti skyrių nuostatai.
  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
      
      II SKYRIUS
      
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
      
  6. Departamento veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
  7. Departamentas, įgyvendindamas jam  nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
  7.1. organizuoja valstybės biudžeto projekto rengimą;
  7.2. organizuoja savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimą;
  7.3. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimą;
  7.4. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo atitinkamų metų patikslinimo projektus;
  7.5. rengia Valstybės investicijų programos projektą;
  7.6. nagrinėja asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengia išvadas asignavimų valdytojams ir viceministrui, prireikus – ministrui;
  7.7. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikia informaciją, rengia išvadų projektus dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, rengia Vyriausybės išvadų projektus;
  7.8. rengia atitinkamų metų departamento kompetencijai priskirtų valstybės fondų lėšų sąmatų projektus;
  7.9. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo (nebiudžetinių valstybės pinigų fondų) bei kitų departamento kompetencijai priskirtų valstybės piniginių fondų finansiniais klausimais projektus;
  7.10. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su biudžeto klausimais;
  7.11. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;
  7.12. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;
  7.13. rengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
  7.14. rengia dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;  
  7.15. rengia formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaro patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;
  7.16. rengia metodinę medžiagą biudžeto sudarymo ir programų vykdymo klausimais ir konsultuoja asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;
  7.17. vykdo departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų ( priemonių) įgyvendinimą;
  7.18. įvertinę asignavimų valdytojų prašymus, rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
  7.19. apskaičiuoja ir teikia kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui prašymus dėl pervestinų iš valstybės biudžeto sumų savivaldybėms ir departamento vykdomų programų vykdytojams;
  7.20. rengia trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo;
  7.21. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą savivaldybių skolinimosi klausimais ir teikia išvadas;
  7.22. tvarko Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo apskaitą ir rengia šių fondų finansines ataskaitas;
  7.23. padeda organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;
  7.24. atlieka Strateginio planavimo metodikoje numatytas biudžeto programų vertinimo funkcijas;
  7.25. kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;
  7.26. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitas, rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas;
  7.27. teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
  7.28. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;
  7.29. teisės aktuose nustatyta tvarka atstovauja valstybei įmonių valdymo organuose (stebėtojų tarybose, valdybose);
  7.30. nagrinėja ir rengia atsakymus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
  7.31. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
  7.32. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.

  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas, siekdamas veikos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
  8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektams parengti bei kitoms departamento funkcijoms atlikti;
  8.2. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui departamento kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauti juos svarstant;  
  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
  11. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  12.2. paskirsto darbus departamento skyriams;
  12.3. ministro, viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
  12.4. rengia ir, esant pavedimui, teikia informaciją spaudai apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, suderinęs su viceministru, kuriam pavesta departamento veiklos sritis;
  12.5. vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  12.6. duoda departamento valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;
  12.7. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento kanceliarinius reikalus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
  12.8. prireikus teikia ministrui, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo;
  12.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo vertinimu.
  13. Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkantis valstybės tarnautojas.
  14.    Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyrių vedėjams.
  15.    Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių valstybės tarnautojų funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.


  __________________________

  • Ūkio sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Antanas Makaveckas
   Diana Dirgėlaitė-Uktverienė
   Skyriaus vedėjo pavaduotojas
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   ŪKIO SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios veiklos sritys: aplinkos apsaugos, energetikos, susisiekimo, ūkio ir žemės ūkio, dalis bendrųjų valstybės paslaugų, Privatizavimo fondas ir Rezervinis (stabilizavimo) fondas.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų sudarymu ir vykdymu, projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų kuruojamos srities programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. rengia Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektus ir dalyvauja rengiant valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo sąmatos projektą;
   7.5. tvarko Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų apskaitą ir rengia finansines ataskaitas;
   7.6. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikia išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;
   7.7. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);
   7.8. vadovaudamasis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.9. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.10. teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.11. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.12. nagrinėja prašymus ir paraiškas gauti lėšų iš Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų ir rengia Valstybės iždo departamentui pasiūlymus dėl lėšų pervedimo;
   7.13. rengia pasiūlymus ir teisės aktų dėl Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų kaupimo ir naudojimo teisės aktuose nustatytoms priemonėms finansuoti projektus;
   7.14. padeda organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;
   7.15. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių valdymo;
   7.16. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius bei ekonominius, valstybės turto privatizavimo klausimus;
   7.17. dalyvauja vertinant skyriaus kompetencijai priskirtas asignavimų valdytojų programas ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.18. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina ir jų saugojimą;
   7.19. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.20. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________________
  • Biudžeto metodologijos ir planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audronė Čekanavičienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   BIUDŽETO METODOLOGIJOS IR PLANAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Biudžeto metodologijos ir planavimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
       3. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
       4. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

       II SKYRIUS    
    SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   5. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   6.1. metodiškai vadovauja rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;
   6.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;
   6.3. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   6.4. rengia Vyriausybės sprendimų projektus dėl atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pagrindinių finansinių rodiklių projekto rengimo tvarkos;
   6.5. rengia ir dalyvauja rengiant Vyriausybės sprendimų projektus dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą;
   6.6. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;
   6.7. sudaro valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planų ir jų patikslinimų projektus;
   6.8. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   6.9. rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   6.10. rengia dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;
   6.11. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
   6.12. parengia informaciją, pranešimus ir kitą reikiamą medžiagą valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo klausimais;
   6.13. teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų institucijų ar organizacijų parengtų teisės aktų projektų;
   6.14. koordinuoja biudžeto programų vertinimą;
   6.15. sudaro ir teikia Vyriausybei tvirtinti metinį biudžeto programų vertinimo planą;
   6.16. rengia teisės aktų projektus, susijusius su biudžeto programų vertinimu;
   6.17. teikia informaciją ir metodinę pagalbą ministerijoms ir kitoms įstaigoms dėl biudžeto programų vertinimo;
   6.18. kartu su kitomis vertinimą vykdančiomis institucijomis dalyvauja atliekant metiniame vertinimo plane numatytus vertinimus;
   6.19. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;
   6.20. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.21. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   6.22. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;
   6.23. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.
   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   7.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   7.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   7.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

       9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria  pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
       10. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   11.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   11.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   11.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________________

  • Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Žagūnienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios veiklos sritys: švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, policijos, dalis bendrųjų valstybės paslaugų.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, policijos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui sudaryti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir teikia informaciją, rengia išvadas dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;
   7.5. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   7.6. vadovaujantis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.7. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.8. esant reikalui, dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.9. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.10. sistemina informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą;
   7.11. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimais;
   7.12. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.13. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina jų saugojimą;
   7.14. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria  pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________________
  • Savivaldybių biudžetų skyrius
   Faks. 390 056
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Česlova Bareikienė
   Gintarė Boguševičienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 įsakymu Nr. 1K-035       

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžetų skyriaus nuostatuose (toliau   nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžetų skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijos sritis susijusi su savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje, kuri susijusi su savivaldybių biudžetais.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia ir dalyvauja rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, rengia ir dalyvauja rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus;
   7.2. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija, finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   7.3. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektus, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo patikslinimo projektus, kitus teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su savivaldybių biudžetų klausimais ir teikia informaciją bei pagal kompetenciją rengia išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauja rengiant Vyriausybės išvadą;
   7.4. rengia formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaro patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;
   7.5. rengia ir dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su biudžeto klausimais finansų srityje;
   7.6. nagrinėja savivaldybių pateiktus dokumentus dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų teikimo iš valstybės biudžeto lėšų ir teikia pasiūlymus dėl šių paskolų teikimo/neteikimo, rengia šių paskolų, teikiamų iš valstybės biudžeto lėšų savivaldybių biudžetams, sutarčių projektus;
   7.7. dalyvauja rengiant dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei tam tikroms valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitoms parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;
   7.8. atlieka Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistemoje (VSPIVS) savivaldybėms iš valstybės biudžeto suteiktų trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų suvedimą ir patikrinimą;
   7.9. vadovaujantis teisės aktais pagal asignavimų valdytojų ir savivaldybių prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.10. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   7.11. pagal kompetenciją kartu su kitomis biudžeto programų vertinimą vykdančiomis institucijomis dalyvauja atliekant metiniame vertinimo plane numatytus vertinimus;
   7.12. dalyvauja rengiant skyriui priskirtų programų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, kurios įtraukiamos į bendrą ministerijos finansinę atskaitomybę;
   7.13. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus  sprendžiant finansinius klausimus;
   7.14. rengia ministerijos nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais savivaldybėms jų biudžetų sudarymo, vykdymo, skolinimosi ir kitais finansiniais klausimais;
   7.15. dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių finansais;
   7.16. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarką ir jų saugojimą;
   7.17. nagrinėja ir rengia atsakymus dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštų, prašymų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.18. sudaro savivaldybių skolinimosi limitų panaudojimo ir skolos būklės, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitų suvestines;
   7.19. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą skolinimosi klausimais ir teikia išvadas;
   7.20. rengia raštus (prašymus) kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui dėl pervestinų iš valstybės biudžeto savivaldybių biudžetams trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų, lėšų, pervedamų iš valstybės biudžeto iždo sąskaitos savivaldybių biudžetams išlaidų struktūros skirtumams ir gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti ir kitų mokėtinų sumų;
   7.21. dalyvauja rengiant savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitas;
   7.22. vykdo departamento vadovų pavedimus;
   7.23. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

       10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministras pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
       11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro arba jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.
   ______________________
  • Investicijų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Robertas Miškinis
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr.1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   INVESTICIJŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriama valstybės politikos, susijusios su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu, įgyvendinimo sritis.
       4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
       5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimą;
   7.2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų  Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo (kapitalo investicijų dalyje);
   7.3. rengia Valstybės investicijų programos projektą;
   7.4. dalyvauja rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus (kapitalo investicijų dalį);
   7.5. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikia informaciją, rengia išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauja rengiant Vyriausybės išvadą su valstybės kapitalo investicijomis susijusiais klausimais;  
   7.6. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais, projektus;
   7.7. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais;
   7.8. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;
   7.9. rengia dokumentus ir formas, reikalingas Valstybės investicijų programos projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti, Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;
   7.10. įvertinęs asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų (kapitalo investicijų dalyje);
   7.11. kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) bei skirtų lėšų naudojimą ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;
   7.12. renka iš asignavimų valdytojų duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą, pagal savo kompetenciją juos patikrina, apibendrina ir rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas;
   7.13. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto (kapitalo investicijų dalies) vykdymo ataskaitas;
   7.14. rengia metodinę medžiagą valstybės kapitalo investicijų planavimo ir vykdymo klausimais ir konsultuoja asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;
   7.15. vykdo departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų ( priemonių) įgyvendinimą;
   7.16. prireikus teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.17. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;
   7.18. nagrinėja ir rengia atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
   7.19. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
   7.20. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.21. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus Valstybės investicijų programos projektui parengti bei kitoms skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.


   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

       10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
       11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ______________________


  • Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Džervienė
   Danguolė Ališevičienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015  m. sausio 23 d.  įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   VALSTYBĖS VALDYMO IR APSAUGOS SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių  skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių  skyriaus (toliau − skyrius) veiklos tikslai, funkcijas, teisės, darbo organizavimas  ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − ministerija)  administracijos padalinys, esantis Biudžeto departamento (toliau − departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios sritys: valstybės valdžios, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, dalis bendrųjų valstybės paslaugų.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau − Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau − Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau − valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą,  atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu,  projektus,  atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų valstybės valdžios, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui parengti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikia išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;
   7.5. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   7.6. vadovaujantis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.7. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.8. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.9. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;
   7.10. esant reikalui dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.11. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina jų saugojimą;
   7.12. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus,  paklausimus,  prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.13. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.14. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
    8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų  ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus  ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:    
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

    _____________________________
 • Valstybės iždo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
  (Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223
  redakcija)


  LIETUVOS  RESPUBLIKOS FINANSŲ  MINISTERIJOS
  VALSTYBĖS  IŽDO  DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I. SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
  2.    Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  3.    Departamento veiklą pagal ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).
  4. Departamentą sudaro Apskaitos ir atskaitomybės, Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos, Prognozavimo ir rizikos valdymo, Finansavimo, Skolinių įsipareigojimų administravimo, Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriai (toliau – departamento skyriai), kurių darbą reglamentuoja finansų ministro (toliau – ministras) patvirtinti skyrių nuostatai.
  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

  6. Departamento veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką valstybės finansų (valstybės iždo) srityje.
  7. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
  7.1. kaupia valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą ir kitą  tarptautinę finansinę paramą) piniginius išteklius, Rezervinio (stabilizavimo), VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų (toliau – valstybės išteklių fondai) piniginius išteklius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) valstybės vardu pasiskolintus piniginius išteklius bei kitus piniginius išteklius Valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje, rengia ir teikia bankų įstaigoms mokėjimų nurodymus, išduodant šiuos išteklius, tvarko šių procesų apskaitą;
  7.2. teisės aktuose nustatyta tvarka priima lėšas, kurias perveda ES institucijos, Finansinių mechanizmų valdyba, Šveicarijos Konfederacija ir atlieka šių lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams;
  7.3. priima gyventojų pajamų mokesčio dalį, ir su juo susijusias baudų, delspinigių ir kitas pajamas, skiriamą savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti ir nustatyta tvarka ją perveda savivaldybių biudžetams, tvarkant šių procesų apskaitą;
  7.4. išduoda teisės aktuose nustatyta tvarka valstybės biudžeto ir kitas valstybės disponuojamas lėšas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams;
  7.5. išduoda teisės aktuose nustatyta tvarka valstybės išteklių fondų lėšas bei kitus valstybės piniginius išteklius;
  7.6. perveda finansinės paramos lėšas Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos finansiniuose memorandumuose nurodytiems juridiniams asmenims;
  7.7. rengia ir teikia kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, susijusius su laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu arba skolos valdymu;
  7.8. numato mokėjimams iš valstybės iždo reikalingą kasdienį lėšų poreikį, remdamasis valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano metų ketvirčio paskirstymu ir gautomis mokėjimo paraiškomis valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir vykdo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;
  7.9. prognozuoja valstybės piniginių išteklių srautus, sudaro detalias valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų prognozes, surenka asignavimų poreikio prognozes iš asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų;
  7.10. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių srautų dinamiką, lygina ją su prognozėmis ir tobulina prognozavimo metodikas;
  7.11. planuoja skolinimosi apimtis, atsižvelgdamas į valstybės piniginių išteklių srautų prognozes;
  7.12. rengia skolinimosi strategijas;
  7.13. rengia pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu portfelio struktūros ir valdymo formų;
  7.14. analizuoja suvestinę informaciją apie valstybės skolos pokyčius ir prognozuoja valstybės skolą;
  7.15. rengia Skolos valstybės vardu valdymo programą;
  7.16. rengia Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatas;
  7.17. įgyvendina Vyriausybės skolinimosi politikoje numatytas užduotis;
  7.18. kaupia informaciją apie pastebėtus veiklos rizikos incidentus departamente ir juos analizuoja;
  7.19. planuoja, organizuoja ir vykdo skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
  7.20. naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolinių įsipareigojimų ir finansinio turto portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
  7.21. užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio bankais ir kitomis finansų institucijomis departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
  7.22. investuoja ir valdo teisės aktuose nustatyta tvarka laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius, tvarko valstybės finansinio turto – investuotų laikinai laisvų piniginių išteklių ir perskolinamų paskolų – apskaitą;
  7.23. rengia pasiūlymus dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir teikia juos svarstyti Valstybinei paskolų komisijai ir Vyriausybei;
  7.24. analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengia vertybinių popierių rinkų apžvalgas;
  7.25. valdo valstybės garantuojamas paskolas, tvarko jų apskaitą;
  7.26. valdo išvestinių finansinių priemonių sandorius, užtikrina jų vykdymą, tvarko jų apskaitą;
  7.27. apskaičiuoja valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;
  7.28. nustato leistinus Vyriausybės skolinimosi ir skolos rizikos, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo ir sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių rizikos limitus ir stebi šių limitų vykdymą;
  7.29. rengia duomenis apie valstybės skolą, skolinimosi limitus ir planuojamas valstybės biudžeto išlaidas, susijusias su valstybės skola, rengiant valstybės biudžeto projektą;
  7.30. valdo valstybės skolinius įsipareigojimus – užtikrina savalaikį ir visišką atsiskaitymą su valstybės kreditoriais;
  7.31. atlieka veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.32. atlieka vadovaujančios ir mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą;
  7.33. atlieka 2009-2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje, mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.34. atlieka 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.35. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;
  7.36. tvarko valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą, sudaro mėnesines pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitas, nepriemokų pažymas bei mėnesines valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitas;
  7.37. tvarko valstybės išteklių fondų, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą;
  7.38. priima, patikrina ir analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  7.39. rengia metines ir tarpines valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitas ir valstybės išteklių fondų ataskaitas;
  7.40. rengia metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka teikiami  Vyriausybei;
  7.41. sudaro suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)  savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei;
  7.42. tvarko valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  7.43. kaupia, analizuoja ir apskaito mokesčių administratorių teikiamą informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti;
  7.44. kaupia, analizuoja ir apskaito viešojo sektoriaus subjektų teikiamą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
  7.45.  kaupia, analizuoja ir apskaito kas ketvirtį iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautą informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį perduotą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, žemę, privatizuojamas akcijas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
  7.46. rengia metinį ir tarpinius valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, skelbia juos Finansų ministerijos interneto svetainėje;
  7.47. rengia ir teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendriems valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti;
  7.48. tvarko Rezervinio (Stabilizavimo) fondo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, rengia fondo lėšų sąmatos vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinius ir skelbia juos Finansų ministerijos interneto svetainėje bei rengia ir teikia Rezervinio (Stabilizavimo) fondo duomenis į VSAKIS;
  7.49. valdo valstybės vardu pasiskolintų lėšų sąskaitas, tvarko šių lėšų apskaitą ir sudaro mėnesines ataskaitas apie:
  7.49.1. įsipareigojimų, prisiimtų skolinantis valstybės vardu, būklę ir srautus;
  7.49.2. investuotų laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių būklę ir srautus;
  7.49.3. išvestinių finansinių priemonių, naudojamų valdant valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus, būklę ir srautus;
  7.49.4. valstybės vardu pasiskolintų lėšų įplaukas ir išmokas;
  7.50. kaupia ir apibendrina informaciją apie valdžios sektoriaus prisiimtus ir neįvykdytus įsipareigojimus;
  7.51. tvarko Vyriausybės skolinantis prisiimtų įsipareigojimų apskaitą ir sudaro valstybės skolinių įsipareigojimų žiniaraščius;
  7.52. rengia valstybės skolos ataskaitą pasibaigus biudžetiniams metams;
  7.53. priima valstybės socialinės apsaugos fondų sektoriui priskiriamų subjektų skolinių įsipareigojimų ataskaitas ir jas apibendrina;
  7.54. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius skolos duomenis ir teikia juos vartotojams;
  7.55. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos būklės apžvalgas;
  7.56. rengia periodiškai glaustus bei išsamius informacinius leidinius apie valstybės skolą ir jos valdymą;
  7.57. teikia duomenis apie valstybės biudžeto vykdymą, valstybės išteklių fondų, ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir ES nuosavų išteklių pajamas ir lėšų panaudojimą bei valstybės skolinius įsipareigojimus ir skolintas lėšas ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, nustatyta tvarka rengia informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui, Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti ir tarptautinėms organizacijoms teikti;
  7.58. kaupia ir teikia informaciją ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams apie:
  7.58.1. paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir skolų bei paskolų su valstybės garantija būklę ataskaitiniu laikotarpiu;
  7.58.2. valstybės turtą (suteiktas paskolas ir ūkio subjektų įsipareigojimus valstybei dėl paskolų su valstybės garantija);
  7.58.3. teisės aktuose numatytas suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitas;
  7.59. kaupia ir analizuoja valstybės įmonės Turto banko teikiamą informaciją apie banko valdomas suteiktas paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir paskolas su valstybės garantija bei kontroliuoja šio banko įsipareigojimų, nustatytų Pavedimo sutartyje, vykdymą;
  7.60. kontroliuoja ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą bei teikia viceministrui pagal ministro nustatytą sritį pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;
  7.61. rengia ministerijos informaciją, susijusią su esama valstybės pagalba, teikiamą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;
  7.62. teikia pagal departamento kompetenciją informaciją, susijusią su departamento veiklos tikslu, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;
  7.63. rengia medžiagą Valstybinei paskolų komisijai dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų ir techniškai ją aptarnauja;
  7.64. rengia teisės aktuose nustatyta tvarka paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus, bei šių sutarčių pakeitimus ir (ar) papildymus;
  7.65. rengia medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo, ir techniškai ją aptarnauja;
  7.66. bendradarbiauja su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų vizitus bei teikia pagal departamento kompetenciją joms informaciją;
  7.67. teikia pagal kompetenciją finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje, ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
  7.68. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų formų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų formas ir šių ataskaitų sudarymo taisykles;
  7.69. rengia tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;
  7.70. rengia pagal departamento kompetenciją pasiūlymus tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinę apskaitą, valstybės skolinių įsipareigojimų apskaitą, išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių pateiktų teisės aktų projektų valstybės biudžeto vykdymo ir apskaitos klausimais;
  7.71. rengia pasiūlymus dėl valstybės piniginių išteklių buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tobulinimo;
  7.72. rengia ir derina teisės aktuose nustatyta tvarka teisės aktų projektus, susijusius su departamento  veiklos tikslu;
  7.73. tvarko departamento automatizuotų apskaitos sistemų duomenų bazes, atlieka jų patikimumo kontrolę, rengia pasiūlymus dėl valstybės iždo informacinių sistemų tobulinimo ir plėtojimo;
  7.74. organizuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono rengėjo pagal 2010  m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų  aspektų  (OL 2010 L 302, p. 1) nuostatas funkcijų vykdymą;
  7.75. organizuoja ekonomišką ir efektyvų valstybės piniginių išteklių, esančių biudžetinių įstaigų, kurios gauna asignavimus iš valstybės biudžeto, bankų sąskaitose, valdymą Vyriausybės nustatyta tvarka;
  7.76. atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal departamento kompetenciją ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
  7.77. atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu ar įgaliojimu pagal departamento kompetenciją ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, kreditorių susirinkimuose, svarstant bankroto bylas įmonių, kurios yra gavusios ir negrąžinusios paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba dėl kurių skolinių įsipareigojimų nevykdymo valstybė, kaip garantas, patyrė nuostolių;
  7.78. pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
  7.79. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslu.

  III. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas, siekdamas veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
  8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos banko, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus departamento funkcijoms atlikti;
  8.2. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.
  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių, susijusių su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.
      
  IV. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius.
  11. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui ir atskaitingas viceministrui pagal ministro jam nustatytą veiklos sritį.
  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka ministro ar, jo pavedimu, ministerijos kanclerio paskirtas departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
  13. Departamento direktorius:
  13.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, kontroliuoja darbo kokybę ir drausmę, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  13.2. tvirtina Valstybės iždo departamento proceso aprašus ir Valstybės iždo buhalterinės apskaitos vadovą;
  13.3. paskirsto darbus departamento patarėjui, departamento skyriams ir paveda juos kontroliuoti departamento direktoriaus pavaduotojams;
  13.4. vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  13.5. duoda departamento valstybės tarnautojams (darbuotojams) pavedimus darbo klausimais;
  13.6. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
  13.7. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotojus, patarėją, departamento kanceliarinius reikalaus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
  13.8. prireikus teikia ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo.
  14. Departamento direktorius turi du departamento direktoriaus pavaduotojus. Departamento direktoriaus pavaduotojų veiklos (administravimo) sritys ir jų kuruojami skyriai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.
  15. Departamento direktoriaus pavaduotojai:
  15.1. dėl ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais laikinai nesant direktoriui jį pavaduoja;
  15.2. organizuoja, paskirsto ir kontroliuoja kuruojamų skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų darbą;
  15.3. sprendžia jų kompetencijai priklausančius klausimus, susijusius su kuruojamų skyrių darbu.
  16. Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs departamento direktoriaus pavaduotojai, departamento patarėjas, departamento skyrių vedėjai ir už departamento dokumentų valdymą ir tvarkymą atsakingas valstybės tarnautojas.
  17. Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs departamento skyrių vedėjams.
  18. Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų, departamento patarėjo, departamento skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų, už departamento dokumentų valdymą ir tvarkymą atsakingo valstybės tarnautojo ir skyrių valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.
  18. Departamentas turi herbinį antspaudą su savo pavadinimu, kurį naudoja į banko įstaigas siunčiamiems valstybės piniginių išteklių gavimo bei išdavimo dokumentams žymėti.
  ___________________
  • Apskaitos ir atskaitomybės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danguolė Mačiulevičienė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
   (Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   4.    Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų politikos ir atskaitomybės srityse, kiek tai susiję su valstybės biudžeto piniginių išteklių kaupimu valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje, valstybės biudžeto lėšų apskaitos tvarkymu, valstybės biudžeto ir suvestinio savivaldybių biudžetų vykdymo ir valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinių rengimu.
   5.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1.    kaupia valstybės biudžeto piniginius išteklius valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje;
   5.2.    tvarko valstybės biudžeto pajamų, kitų įplaukų ir išlaidų apskaitą grynųjų pinigų principu ir valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), naudojantis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVIS). Atlieka FVIS registruotų duomenų patikimumo kontrolę;
   5.3.    rengia kasdienę preliminarių duomenų apie į valstybės biudžetą pervestas įmokas ataskaitą;
   5.4.    priima Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, parengia analogišką departamento apyskaitą ir jų pagrindu kas mėnesį sudaro suvestinę Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą – forma 1-VP;
   5.5.    priima VMI ir Muitinės departamento pateiktas mokestinių nepriemokų pažymas ir jų pagrindu kas mėnesį sudaro suvestinę nepriemokų pažymą;
   5.6.    sudaro mėnesines valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitas;
   5.7.    rengia informaciją apie mėnesio (augančiomis sumomis) valstybės biudžeto pajamų plano vykdymą ir ketvirtinį valstybės biudžeto išlaidų plano pagal valstybės funkcijas vykdymą ir viešai skelbia ministerijos interneto svetainėje;
   5.8.    rengia suvestinius metinį ir kitų ataskaitinių laikotarpių (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
   5.9.    kaupia, analizuoja ir apskaito FVIS kas mėnesį iš VMI, Muitinės departamento gautą informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
   5.10.    kaupia, analizuoja ir apskaito FVIS kas ketvirtį iš viešojo sektoriaus subjektų gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
   5.11.    kaupia, analizuoja ir apskaito FVIS kas ketvirtį iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautą informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį perduotą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, žemę, privatizuojamas akcijas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
   5.12.    įkelia į FVIS departamento Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus pateiktus piniginių operacijų detalius įrašus bei suvestinius apskaitos duomenis (didžiosios knygos sąskaitų apyvartas) iš Valstybės skolos ir pinigų išteklių valdymo informacinės sistemos (VSPIVS);
   5.13.    rengia tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius;
   5.14.    rengia ir teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;
   5.15.    priima gyventojų pajamų mokesčio dalį ir su juo susijusias baudų, delspinigių ir kitas pajamas, skiriamas savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti ir nustatyta tvarka lėšas perveda savivaldybių biudžetams, tvarko šių procesų apskaitą;
   5.16.    išduoda paskolas savivaldybėms iš valstybės biudžeto lėšų;
   5.17.    sudaro suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;
   5.18.    rengia ir teikia kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, susijusius su laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu;
   5.19.    dalyvauja rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus;
   5.20.    rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitų formas ir ataskaitų rinkinių sudarymo taisykles;
   5.21.    rengia tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;
   5.22.    skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei dalyvauja rengiant ir derinant kitus teisės aktų projektus;
   5.23.    teikia duomenis apie valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano (įskaitant ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą) vykdymą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengia informaciją, reikalingą tarptautinėms organizacijos teikti;
   5.24.    kartu su departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriumi dalyvauja rengiant lėšų gavimo iš ES institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos, Šveicarijos Konfederacijos ir jų išmokėjimo projektų vykdytojams taisykles;
   5.25.    esant poreikiui, rengia pastabas ir pasiūlymus ministerijos Informacinių technologijų departamentui dėl Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) ir jos posistemės FVIS funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;
   5.26.    nagrinėja ir rengia atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
   5.27.    tvarko raštvedybą, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugo skyriaus dokumentus ir parengia bylas perdavimui į archyvą saugoti;
   5.28.    atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1.    teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   6.2.    rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
   7.    Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui ir atskaitingas pagal kompetenciją skyriaus darbą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę, skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.5. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.7. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.8. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei valstybes tarnautojams informaciją apie skyriaus veiklą.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą.
   14. Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ________________________
  • Finansavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Brigita Šidlauskaitė-Riazanova
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
   (Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   FINANSAVIMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų politikos ir asignavimų valdytojų finansavimo srityse, kiek tai susiję su valstybės biudžeto, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, piniginių išteklių išdavimu iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos, šių procesų apskaita ir atskaitomybe.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1. vadovaudamasis valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano metų ketvirčio paskirstymu ir gautomis mokėjimo paraiškomis, numato mokėjimams iš valstybės iždo reikalingą kasdienį lėšų poreikį valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir vykdo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;
   5.2. užtikrina, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams būtų teisingai išduodamos valstybės biudžeto lėšos;
   5.3. kontroliuoja mokėjimo paraiškų gavimą iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų ir tvarko jų apskaitą;
   5.4. tikrina iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų gautas mokėjimo paraiškas ir tvarko lėšų mokėjimo operacijoms atlikti pervedimą;
   5.5. rengia ir teikia bankams mokėjimų nurodymus išduoti valstybės biudžeto lėšas iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos ir informuoja apie įvykdytus mokėjimus valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamas įstaigas, jų pavaldžias biudžetines įstaigas ir kitus subjektus;
   5.6. priima, patikrina ir analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
   5.7. dalyvauja rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
   5.8. analizuoja valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo programas, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominius klasifikacijos straipsnius;
   5.9. analizuoja asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžetinių lėšų sąskaitose metų ketvirčio pabaigoje nepanaudotų lėšų priežastis pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo programas;
   5.10. analizuoja asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus, taip pat pradelstų įsiskolinimų susidarymo priežastis ir numatomus jų padengimo terminus;
   5.11. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;
   5.12. remdamasis išanalizuotų valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rodikliais, dalyvauja rengiant suvestinius rodiklius, išvadas ir informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo ir teikia siūlymus departamento direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui;
   5.13. skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų ir dalyvauja rengiant bei derinant kitus teisės aktų projektus;
   5.14. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų formas ir šių ataskaitų sudarymo taisykles;
   5.15. dalyvauja rengiant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išmokėjimo iš valstybės iždo taisykles;
   5.16. teikia siūlymus teisės aktuose nustatyta tvarka ir dalyvauja rengiant taisykles valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, piniginių išteklių pervedimo klausimais;
   5.17. registruoja Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) apskaitos duomenų bendrojo žurnalo operacijas ir asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų pateiktas sukauptas gautinas finansavimo sumas Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);
   5.18. priima ir analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamas ataskaitas ir informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
   5.19. teikia valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams informaciją dėl valstybės iždo, kaip išteklių fondo, užregistruotų duomenų ir derina iždo duomenis, įkeltus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
   5.20. teikia siūlymus teisės aktuose nustatyta tvarka dėl asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo procedūrų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir valstybės iždo apskaitos procedūrų poreikio pagal VBAMS ir FVIS;
   5.21. tvarko pagal kompetenciją biudžeto išlaidų klasifikatorių ir jų nustatymo informaciją VBAMS ir FVIS;
   5.22. tvarko dokumentų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais apskaitą, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugo skyriaus dokumentus ir parengia bylas perduoti į archyvą;
   5.23 skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais nagrinėja ir rengia atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
   5.24. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą bei atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   6.2. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
   7. Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui ir atskaitingas pagal kompetenciją skyriaus darbą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams)  ir duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.4. pasirašo skyriaus raštus adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.5. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.6. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.7. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.8. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei valstybės tarnautojams informaciją apie skyriaus veiklą.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą  jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   _________________
  • Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
   (Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223
   redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS     IŽDO DEPARTAMENTO
   EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS IR PINIGŲ FONDŲ APSKAITOS SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau − departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   4.    Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų politikos ir atskaitomybės srityse, kiek tai susiję su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės išteklių fondų lėšų kaupimu valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje, jų išdavimu, šių procesų apskaitos tvarkymu ir ataskaitų rengimu.
   5.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1.    tvarko ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą:
   5.1.1.     ES struktūrinių fondų, skirtų Lietuvos 2004−2006 metų bendrajam programavimo dokumentui įgyvendinti, − Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento ir Sanglaudos fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.1.2.     Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.1.3.     Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.1.4.     ES žemės ūkio fondų – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Užkrečiamų ligų kontrolės programos, Europos žemės ūkio garantijų fondo, 2007–2013 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žuvininkystės fondo, Žuvininkystės duomenų rinkimo ir kontrolės programų, 2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.1.5.     kitų ES paramos priemonių – 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų, 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programų, ES solidarumo fondo, ES transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) plėtros projektų, Transeuropinių energetikos tinklų programos (TEN-E), Europos infrastruktūros tinklų plėtros priemonės, Europos pabėgėlių fondo, Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, Vidaus saugumo fondo, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu (ISEC) programos, techninės pagalbos, skirtos nustatyti cigarečių ir tabako gaminių neteisėtą gabenimą, programos „Hercule II“ ir kitų ES paramos priemonių lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.1.6. tarptautinės finansinės paramos – 2004–2009 ir 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Šveicarijos finansinio mechanizmo lėšų įplaukų ir išmokų apskaitą;
   5.2.    tvarko valstybės išteklių fondų – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų sąskaitos apskaitą ir teisės aktuose nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją valstybės išteklių fondų valdytojams;
   5.3.    tvarko Rezervinio (Stabilizavimo) fondo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sudaro metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbia juos ministerijos interneto svetainėje;
   5.4.    kaupia duomenis ir rengia Rezervinio (Stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaitas ir skelbia jas ministerijos interneto svetainėje;
   5.5.    rengia ir teikia Rezervinio (Stabilizavimo) fondo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS);
   5.6.    išmoka teisės aktų nustatyta tvarka priskirtų valstybės išteklių fondų lėšas;
   5.7.    priima teisės aktuose nustatyta tvarka lėšas, kurias perveda ES institucijos, Finansinių mechanizmų valdyba ir Šveicarijos Konfederacija į šiam tikslui atidarytas sąskaitas Lietuvos banke;
   5.8.    pagal ES institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos ir Šveicarijos Konfederacijos vykdomuosiuose raštuose pateiktą informaciją dėl grąžintinų lėšų, atitinkamai grąžina lėšas į ES biudžetą, Finansinių mechanizmų valdybai arba Šveicarijos Konfederacijai;
   5.9.    kaupia duomenis ir rengia suvestinę informaciją apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos pajamas, įplaukas ir išlaidas ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją;
   5.10.    rengia suvestinę informaciją apie Lietuvos Respublikos įmokų į ES biudžetą mokėjimus ir teisės aktuose nustatyta tvarka teikia apie tai informaciją Lietuvos bankui;
   5.11.    teikia informaciją departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriui, reikalingą kasdienei preliminarių duomenų apie į valstybės biudžetą pervestas įmokas ataskaitai parengti, piniginių išteklių apskaitai tvarkyti ir valstybės biudžeto atskaitomybei rengti;
   5.12.    dalyvauja rengiant valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas;
   5.13.    tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus Finansų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – FVIS);
   5.14.    teikia departamento Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriui ir Apskaitos ir atskaitomybės skyriui informaciją, reikalingą valstybės iždo, kaip išteklių fondo, tarpinėms bei metinėms finansinėms ataskaitoms parengti;
   5.15.    teikia duomenis ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms bei suinteresuotiems asmenims apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės piniginių išteklių fondų lėšų pajamas, šių lėšų panaudojimą bei rengia informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui ir nacionalinėms sąskaitoms sudaryti;
   5.16.    teisės aktuose nustatyta tvarka informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;
   5.17.    dalyvauja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų teikimo užbaigimo procesuose;
   5.18.    dalyvauja tvarkant automatizuotų apskaitos sistemų FVIS bei Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemės (VSPIVS) duomenų bazes ir atlieka duomenų patikimumo kontrolę;
   5.19.    dalyvauja rengiant ir teikiant duomenis į VSAKIS bendram valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkiniui parengti;
   5.20.    turi prieigą prie ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemio ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos posistemio ir, esant poreikiui, peržiūri projektų paraiškų, sutarčių, mokėjimų ir kitą aktualią informaciją;
   5.21.    dalyvauja rengiant ir atnaujinant procesų aprašus, susijusius su mokėjimo institucijos funkcijų, pavestų teisės aktais, atlikimu, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas;
   5.22.    atlieka šias 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas:
   5.22.1. valdo valstybės iždo sąskaitoje esančias iš Europos Komisijos gaunamas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas;
   5.22.2. tvarko valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke, skirtą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšoms;
   5.22.3. kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos arba koordinuojančios institucijos ar nacionalinės agentūros prašymu teikia informaciją koordinuojančiai institucijai ir nacionalinei agentūrai apie iš Europos Komisijos gautas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas ir lėšų valdymo institucijos tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšoms, susikaupusias palūkanas;
   5.22.4. tvarko 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšų, sukauptų valstybės iždo sąskaitoje, apskaitą;
   5.22.5. pagal Europos Komisijos pateiktas debeto avizas grąžina neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas Europos Komisijai;
   5.22.6. atlieka kitas teisės aktų nustatytas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijas;
   5.23.    dalyvauja rengiant ir atnaujinant procesų aprašus, susijusius su vadovaujančios ir mokėjimo institucijos funkcijų, pavestų teisės aktais, atlikimu, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą;
   5.24.    dalyvauja rengiant ir atnaujinant procesų aprašus dėl 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje mokėjimo institucijos atliekamų funkcijų, pavestų teisės aktais;
   5.25.     rengia kartu su ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriumi, Nacionalinio fondo, Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo ir Biudžeto departamentais bei departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriumi lėšų gavimo iš ES institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos, Šveicarijos Konfederacijos ir jų išmokėjimo projektų vykdytojams taisykles;
   5.26.    dalyvauja rengiant ir tobulinant ES finansinės paramos, kitos tarptautinės finansinės paramos, valstybės išteklių fondų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės metodologiją bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
   5.27.    rengia teisės aktų projektus, išvadas ir pasiūlymus bei dalyvauja rengiant ir derinant kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis;
   5.28.    teikia pagal kompetenciją finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
   5.29.     tvarko raštvedybą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, dokumentacijos plane nustatytais terminais saugo skyriaus dokumentus ir parengia bylas perdavimui į archyvą saugoti;
   5.30.    nagrinėja ir rengia atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
   5.31.     atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą bei atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1.    teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   6.2.    rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
   7.    Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9.    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui ir atskaitingas pagal kompetenciją skyriaus darbą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.
   10.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
   11.    Skyriaus vedėjas:
   11.1.    organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.3.    derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.4.    pasirašo skyriaus raštus adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.5.    vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.6.    ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.7.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.8.    pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams bei valstybes tarnautojams informaciją apie skyriaus veiklą.
   12.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1.    tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2.    pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3.    privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4.    atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą.
   14.    Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ___________________
  • Prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Raščiauskaitė
   PATVIRTINTA   
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   PROGNOZAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytus veiklos tikslus ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
       
   4. Pagrindinis skyriaus veiklos tikslas yra formuoti Vyriausybės skolinimosi politiką ir rengti pasiūlymus jai įgyvendinti bei efektyviai valdyti valstybės piniginius išteklius ir skolą valstybės vardu.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1. rengia valstybės piniginių išteklių srautų prognozes, sudaro detalias valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų prognozes, surenka asignavimų poreikio prognozes iš asignavimų valdytojų;
   5.2. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių srautų dinamiką, lygina ją su prognozėmis bei tobulina prognozavimo metodikas, rengia pinigų srautų prognozių ir likvidumo ataskaitas;
   5.3. planuoja skolinimosi apimtis bei rengia skolinimosi strategijas atsižvelgdamas į valstybės piniginių išteklių prognozes;
   5.4. derina su departamento Finansavimo skyriumi galimas asignavimų valdytojų finansavimo apimtis;
   5.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl laikinai laisvų skolintų ir valstybės biudžeto piniginių išteklių investavimo;
   5.6. kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją apie valstybės skolos pokyčius, ir prognozuoja valstybės skolą;
   5.7. rengia Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatas;
   5.8. rengia Skolos valstybės vardu valdymo programą;
   5.9. nustato valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;
   5.10. rengiant valstybės biudžeto projektą, teikia ministerijos Biudžeto, Ekonomikos ir Fiskalinės politikos departamentams duomenis apie valstybės skolą, skolinimosi limitus ir planuojamas valstybės biudžeto išlaidas, susijusias su valstybės skola;
   5.11. nuolat seka informaciją apie prisiimamus naujus skolinius įsipareigojimus valstybės vardu ir kontroliuoja nustatytų skolos limitų vykdymą;
   5.12. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu portfelio struktūros ir valdymo formų;
   5.13. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl leistinų Vyriausybės skolinimosi ir skolos rizikos, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo ir sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių  limitų nustatymo ir rengia ataskaitas dėl šių limitų vykdymo;
   5.14. nustato ir analizuoja departamento veiklos riziką, rengia ataskaitas dėl veiklos rizikos incidentų departamente bei teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl veiklos rizikos kontrolės priemonių;
   5.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą bei skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   5.16. pagal  skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis finansinėmis organizacijomis bei  užsienio investuotojais;
   5.17. bendradarbiauja su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų vizitus bei nuolat joms teikia informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikoje;
   5.18. konsultuoja ministerijos darbuotojus valstybės piniginių išteklių, valstybės skolos, skolinimosi ir rizikos valdymo klausimais;
   5.19. periodiškai  rengia glaustą informacinį leidinį apie valstybės skolą ir jos valdymą;
   5.20. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;
   5.21. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę, komercinę bei kitokią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
   5.22. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
   6.2. teikti pasiūlymus departamento vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant.
   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro ar, jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu, atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams);
   11.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.7. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.8. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) vertinimu;
   11.10.  turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13. Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________
  • Skolinimosi ir pinigų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   PATVIRTINTA   
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155              

   LIETUVOS  RESPUBLIKOS  FINANSŲ  MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   4.    Pagrindinis skyriaus tikslas yra
   dalyvauti sudarant Vyriausybės skolinimosi programą, planuojant finansavimo šaltinius ir paskolų su valstybės garantija poreikį bei įgyvendinti Vyriausybės skolinimosi politikoje numatytas užduotis.
   5.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1.    organizuoja ir vykdo skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
   5.2.    naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
   5.3.    užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauja su bankais ir kitomis finansų institucijomis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
   5.4.    investuoja teisės aktuose nustatyta tvarka laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius;
   5.5.    rengia pasiūlymus dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir teikia juos svarstyti Valstybinei paskolų komisijai ir Vyriausybei bei techniškai aptarnauja Valstybinę paskolų komisiją;
   5.6.    teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei pagal kompetenciją organizuoja finansinių priemonių taikymą;
   5.7.    rengia medžiagą komisijai, sudarytai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono organizavimu ir vykdymu susijusiems klausimams spręsti, ir techniškai ją aptarnauja;
   5.8.    rengia ir su bankais, kitomis institucijomis bei organizacijomis derina paskolų ir garantijų sutarčių projektus, sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu ar skolos valstybės vardu valdymu;
   5.9.    rengia prašymus išmokėti lėšas pagal su tarptautinėmis finansų institucijomis pasirašytas paskolų sutartis, teikia šioms institucijoms informaciją, reikalingą paskolų išmokoms gauti;
   5.10.    rengia valstybės perskolinamų paskolų, teikiamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, sutarčių projektus, bei kitus pagal pasirašytas sutartis reikalingus dokumentus;
   5.11.    analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengia vertybinių popierių rinkų apžvalgas;
   5.12.    organizuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono rengėjo pagal 2010  m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos  leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų  aspektų  (OL 2010 L 302, p. 1) nuostatas funkcijų vykdymą;
   5.13.    teikia pagal kompetenciją informaciją valstybės institucijoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;
   5.14.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi, skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimais projektus;
   5.15.    atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal departamento kompetenciją ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
   5.16.    konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   5.17.    atlieka kitas ministerijos ir departamento vadovybės pavestas užduotis ir kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas turi šias teises:
   6.1.    teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
   6.2.    rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.3.    teikti pasiūlymus departamento vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant.
   7.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9.    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   10.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   11.    Skyriaus vedėjas:
   11.1.    organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2.    derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3.     ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu, atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams);
   11.5.    duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.6.    pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.7.    vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.8.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.9.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) vertinimu;
   11.10.    turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   12.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1.    tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2.    pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3.    privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4.    atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13.    Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ______________________


  • Skolinių įsipareigojimų administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Galina Vaičiulienė
   Nijolė Petkevičienė
       PATVIRTINTA
       Lietuvos Respublikos finansų ministro
       2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
       (Lietuvos Respublikos finansų ministro
       2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223
       redakcija)    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinių įsipareigojimų administravimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslai yra:
   4.1. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos finansinių įsipareigojimų, susijusių su valstybės skola, vykdymą – kontroliuoti paskolų grąžinimo, Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) emisijų išpirkimo, išvestinių finansinių priemonių taikymo, kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymo bei palūkanų mokėjimo grafikus ir atlikti mokėjimus valstybės kreditoriams;
   4.2. tvarkyti Vyriausybės skolinantis prisiimtų įsipareigojimų, finansinio turto, valstybės garantijų ir Vyriausybės išvestinių finansinių priemonių apskaitą, rengti finansines ataskaitas, naudojant valstybės skolos informacinėse sistemose esančius duomenis, ir teikti jas vartotojams;
   4.3. rengti statistinius valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos duomenis ir teikti juos vartotojams.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:
   5.1. atsiskaito su Centrinės valdžios užsienio ir vidaus kreditoriais, laiku ir tiksliai pagal sutarčių sąlygas atlikdamas mokėjimo pavedimus;
   5.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės skolos, Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir valstybės garantijų apskaitą bei jos metodologiją, projektus ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja derinant kitus parengtus teisės aktų projektus;
   5.3. apskaito ir sistemina Vyriausybės skolinantis prisiimtus įsipareigojimus – valstybės vardu gautas paskolas, išplatintas VVP emisijas, kitus valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus ir sudaro Centrinės valdžios žiniaraščius bei atnaujina jų duomenis ir atsako už duomenų tikrumą;
   5.4. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių skolą ir įvairiais detalumo lygiais (pagal priemones, kreditorius, trukmes, valiutas) rengia skolos duomenis bei skelbia juos ministerijos svetainėje;
   5.5. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos būklės apžvalgas;
   5.6. apskaito ir sistemina finansinį turtą ir valstybės garantijas kreditoriams – valstybės investuotas laikinai laisvas lėšas, paskolas, suteiktas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skolas, nurašytas paskolas ir skolas, nurašytus delspinigius ir valiutų kursų skirtumą bei revizuojamas paskolas ir skolas, valstybės garantijas kreditoriams ir sudaro žiniaraščius, kitas ataskaitas bei atnaujina jų duomenis ir atsako už duomenų tikrumą;
   5.7. apskaito ir sistemina išvestines finansines priemones, sudaro jų ataskaitas bei atnaujina jų duomenis ir atsako už duomenų tikrumą;
   5.8. pasibaigus biudžetiniams metams, derina skolinių įsipareigojimų ir finansinio turto likučius su kreditoriais ir skolininkais;
   5.9. teikia apibendrintus Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto ir valstybės garantijų duomenis Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti, Lietuvos statistikos departamentui nacionalinių sąskaitų ataskaitoms sudaryti;
   5.10. apskaičiuoja administruojamų skolinių įsipareigojimų ir finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių bei valstybės garantijų sukauptas palūkanas ir rengia ataskaitas Statistikos departamentui, Lietuvos bankui bei ministerijos administracijos padaliniams;
   5.11. teikia statistinę valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos informaciją Lietuvos bankui, Lietuvos statistikos departamentui ir užsienio vartotojams;
   5.12. naudodamasis Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo sistema (toliau – VSPVIS) sudaro valstybės pasiskolintų lėšų ir biudžeto lėšų, susijusių su skola, judėjimo ir likučių ataskaitas grynųjų pinigų principu;
   5.13. atlieka Vyriausybės grynosios skolinimosi sumos skaičiavimus;
       5.14. naudodamasis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS), vykdo iš Europos bankų gautų paskolų lėšų išmokėjimus valstybės skolininkams, kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją, atsako už  faktinių duomenų susisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujina duomenis ir atlieka visų duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;
   5.15. naudodamasis VSPVIS sistemos duomenimis, kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją apie vidaus ir užsienio skolos, finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir valstybės garantijų pokyčius, sudaro įsipareigojimų vykdymo ir palūkanų mokėjimų prognozes, atsako už faktinių duomenų susisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujina duomenis ir atlieka visų duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;
   5.16. sudaro finansinio turto ir įsipareigojimų ataskaitas pagal 17 ir 18-uosius Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei teikia duomenis į Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą (toliau – FVIS) bendroms valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
   5.17. rengia finansinio turto ir įsipareigojimų ataskaitas, teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendroms valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitoms sudaryti;
   5.18. kaupia ir analizuoja VĮ Turto banko, kuris nustatyta tvarka administruoja ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas, priskirtas padidėjusios, abejotinos ir nuostolingos paskolų rizikos grupėms, teikiamą informaciją bei kontroliuoja šio banko įsipareigojimų, nustatytų pavedimo sutartyje, vykdymą;
   5.19. renka ir kaupia informaciją iš VĮ Turto banko, susijusią su šio banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas pavedimo sutartyje numatyta tvarka;
   5.20. kontroliuoja ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą bei teikia ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytą administravimo sritį pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;
   5.21. rengia medžiagą Valstybinei paskolų komisijai dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų;
   5.22. rengia ir derina teisės aktų projektus dėl atitinkamų priemonių skolininkams taikymo;
   5.23. rengia medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo, ir techniškai ją aptarnauja;
   5.24. rengia teisės aktuose nustatyta tvarka paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus, bei šių sutarčių pakeitimus ir (ar) papildymus;
   5.25. analizuoja ūkio subjektų, kuriems suteiktos paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinę būklę;
   5.26. grupuoja paskolas ir įsipareigojimus, nustato specialiųjų atidėjinių poreikį dėl skolininkų, kuriems suteiktos paskolos ar paskolos su valstybės garantija, galimo finansinių įsipareigojimų nevykdymo;
   5.27. rengia pagal skyriaus kompetenciją analitinę, informacinę ir vaizdinę medžiagą informaciniams valstybės skolos leidiniams;
   5.28. pasibaigus biudžetiniams metams, rengia valstybės skolos ataskaitą;
   5.29. rengia Centrinės valdžios valdomų įmonių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinių įsipareigojimų formų periodines ir metines suvestines ataskaitas;
   5.30. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės institucijomis, savivaldybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis pagal skyriaus kompetenciją;
   5.31. teikia nustatyta tvarka duomenis kitiems ministerijos administracijos padaliniams;
   5.32. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
   6.2. teikti pasiūlymus departamento vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant.
   7. Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja ir už jo veiklą atsako vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui ir atskaitingas  pagal kompetenciją skyriaus darbą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   11. Skyriaus vedėjas:
       11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų  ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
       11.2. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoda privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
       11.3. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
       11.4. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.5. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
       11.6. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu, atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.7. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą;
   12.5. skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą.
   13. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   _________________


 • Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Nacionalinio fondo departamentas
  Faks. 212 74 24
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
  NACIONALINIO FONDO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

   

  I. SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuojami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo, Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriai, kurių darbą reglamentuoja finansų ministro patvirtinti skyrių nuostatai.  

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   

  II. SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Departamento veiklos tikslai yra:

  6.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką ES struktūrinės ir sanglaudos politikos srityje ir kontroliuojant jos įgyvendinimą;

  6.2. dalyvauti administruojant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus.

  7. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

  7.1. 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, mokėjimo institucijos funkcijas:

  7.1.1. tikrina iš Europos Komisijos (toliau – Komisija) gaunamas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų sumas;

  7.1.2. tvarko 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, ir bendrojo finansavimo lėšų apskaitą;

  7.1.3. tikrina ir tvirtina 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas mokėjimo paraiškas, teikia jas Komisijai apmokėti, sugrąžina į ES bendrąjį biudžetą grąžintinas neteisėtai išmokėtas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo sumas;

  7.1.4. teikia Komisijai informaciją apie grąžintinas ir grąžintas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų lėšas;

  7.1.5. įtaręs, kad esama 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavęs informacijos apie įtariamus pažeidimus, informuoja apie tai pažeidimų kontrolierių;

  7.1.6. rengia ir teikia 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų, mėnesio finansines ataskaitas;

  7.1.7. atlieka  2000–2006 m. ES sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą;

  7.1.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas;

  7.2. veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

  7.2.1. tikrina įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis, visuotinių dotacijų valdytojų ir Jungtinio techninio sekretoriato pateiktas išlaidų deklaracijas, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų arba įgyvendinančiosios institucijos (kai taikoma) arba vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės – grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Komisijai;

  7.2.2. rengia, tvirtina ir teikia patvirtintų išlaidų ataskaitas (deklaracijas) ir mokėjimo paraiškas Komisijai;

  7.2.3. tikrina iš Komisijos gaunamų ES struktūrinės paramos lėšų sumas;

  7.2.4. teikia Komisijai tikėtinų mokėjimo paraiškų Komisijai preliminarias prognozes;

  7.2.5. tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą;

  7.2.6. teikia Komisijai informaciją apie grąžintiną, grąžintą, panaikintą ir nesusigrąžintiną ES struktūrinę paramą;

  7.2.7. sugrąžina į ES bendrąjį biudžetą grąžintinas sumas, išskaičiuodamas jas iš kitos išlaidų ataskaitos (deklaracijos);

  7.2.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

  7.3. 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijas:

  7.3.1. tikrina teikiamas nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas, apie jų patvirtinimą informuoja nacionalinę agentūrą ir teikia koordinuojančiajai institucijai Ignalinos programos finansinio koordinatoriaus patvirtintas nacionalinės agentūros mokėjimo paraiškas;

  7.3.2. atlieka 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų panaudojimo finansinę priežiūrą;

  7.3.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia koordinuojančiajai institucijai, nacionalinei agentūrai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms jų prašomą informaciją ir dokumentus, susijusius su 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų įgyvendinimu;

  7.3.4. nustatęs, kad esama pažeidimų, arba gavęs informacijos apie įtariamus pažeidimus, informuoja apie tai koordinuojančiąją instituciją ir nacionalinę agentūrą;

  7.3.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų valdymo institucijos funkcijas;

  7.4. 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų:

  7.4.1. tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

  7.4.1.1. tikrina ir tvirtina viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir nacionalinės koordinavimo institucijos parengtas tarpines finansines ataskaitas ir teikia jas Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komitetui;

  7.4.1.2. rengia ir teikia Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komitetui tikėtinų tarpinių mokėjimų pagal teikiamas tarpines finansines ataskaitas sumų prognozes;

  7.4.1.3 gavusi iš programos operatoriaus parengtą galutinę programos įgyvendinimo ataskaitą arba iš nacionalinės koordinavimo institucijos galutinę techninės programos įgyvendinimo ataskaitą, tikrina ir tvirtina pateiktos galutinės programos ir (ar) galutinės techninės programos įgyvendinimo ataskaitos finansinį priedą ir teikia galutinę programos ir (ar) techninės programos įgyvendinimo ataskaitą Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (ar) EEE finansinio mechanizmo komitetui, ir koordinavimo institucijai;

  7.4.1.4. teikia Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komitetui informaciją apie programų lėšoms valdyti atidarytose valstybės iždo sąskaitose sukauptas palūkanas;

  7.4.1.5. teikia programų operatoriams, koordinuojančiajai institucijai ir CPVA paaiškinimus dėl programų, techninės programos ir projektų finansavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

  7.4.1.6. teikia nacionalinei koordinavimo institucijai, mokėjimo institucijai, audito institucijai, Priežiūros komitetui, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai, EEE finansinio mechanizmo komitetui, Finansinių mechanizmų valdybai, programos operatoriui, CPVA ir projektų vykdytojams informaciją ir dokumentus apie 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimą;

  7.4.1.7. praneša CPVA arba nacionalinei koordinavimo institucijai (dėl techninės programos lėšų ir CPVA programos valdymo lėšų) apie galimus pažeidimus;

  7.4.2. pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijos funkcijas:

  7.4.2.1. informuoja Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministeriją ir (arba) EEE finansinio mechanizmo komitetą apie pažeidimus, kaip nustatyta EEE ir Norvegijos mechanizmų įgyvendinimo reglamentų 11.4–11.7 straipsniuose;

  7.4.2.2. teikia nacionalinei koordinavimo institucijai, mokėjimo institucijai, audito institucijai, Priežiūros komitetui, Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai, EEE finansinio mechanizmo komitetui, Finansinių mechanizmų valdybai, programos operatoriui ir CPVA informaciją ir dokumentus apie pažeidimus;

  7.4.3. atlieka tvirtinančiosios ir pranešimus apie pažeidimus teikiančios institucijų funkcijas:

  7.4.3.1. dalyvauja kuriant valdymo ir kontrolės sistemą ir rengiant valdymo ir kontrolės sistemą reglamentuojančius teisės aktus, valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, programų, techninės programos ir projektų finansavimo tvarką reglamentuojančius teisės aktus ir teikia nacionalinei koordinavimo institucijai pasiūlymus dėl jų keitimo;

  7.4.3.2. dalyvauja organizuojant Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir EEE finansinio mechanizmo komiteto, Norvegijos Karalystės generalinio auditoriaus biuro ir Europos laisvosios prekybos asociacijos auditorių valdybos auditus;

  7.4.3.3. teikia Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai, EEE finansinio mechanizmo komitetui, Norvegijos Karalystės generalinio auditoriaus biurui ir Europos laisvosios prekybos asociacijos auditorių valdybai visą prašomą informaciją ir dokumentus;

  7.4.3.4. dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS);

  7.4.3.5. registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus, susijusius su funkcijų įgyvendinimu;

  7.4.3.6. dalyvauja 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų teikimo užbaigimo procese;

  7.4.3.7. atlieka kitas 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus reglamentuojančiais teisės aktais tvirtinančiajai ar pranešimus apie pažeidimus teikiančiai institucijai priskirtas funkcijas;

  7.5. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

  7.5.1. tikrina tarpinių institucijų ir vadovaujančiosios institucijos pateiktas išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (toliau – dokumentai Komisijai);

  7.5.2. rengia, tvirtina ir teikia dokumentus Komisijai. Prieš teikdama dokumentus Komisijai:

  7.5.2.1. įsitikina ir patvirtina, kad rengiami ir teikiami dokumentai Komisijai atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio a ir c dalyse nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavusi pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į dokumentus Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

  7.5.2.2. atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, susijusius su į mokėjimo paraiškas ir sąskaitas Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

  7.5.3. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, registruoja ir teikia informaciją Komisijai per Informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą;

  7.5.4. tvarko grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų apskaitą;

  7.5.5. teikia Komisijai einamiesiems ir kitiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Komisijai prognozes ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

  7.5.6. tikrina iš Komisijos gaunamų ES struktūrinių fondų lėšų sumas;

  7.5.7. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

  7.5.8. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;

  7.5.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

  7.6. vadovaujasi atitinkamos programos departamento darbo procedūrų vadovu;

  7.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka saugo visus dokumentus, susijusius su baigtų programų: PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, ir šiuo metu administruojamų programų: 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos, veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ES struktūriniai fondai), 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, lėšų panaudojimu, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

  7.8. pagal kompetenciją sistemina ES, kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktus bei informaciją, gaunamą iš institucijų, susijusią su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis;

  7.9. pagal kompetenciją rengia medžiagą susitikimams su ES institucijų ir (ar) kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, atstovais dėl 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų administravimo;

  7.10. pagal kompetenciją nagrinėja departamentui perduotus ministerijoje gautus raštus, paklausimus ir pasiūlymus dėl PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų (tarp jų ir dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento), 2004–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų, 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, rengia atsakymus į juos, teikia išaiškinimus ir atlieka kitus reikiamus veiksmus bei esant poreikiui rengia raštus Komisijai ir (ar) atsakingoms kitų valstybių, teikiančių tarptautinę paramą, institucijoms dėl minėtų programų ir finansinių mechanizmų;

  7.11. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina teisės aktų projektus, susijusius su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

  7.12. finansų ministro, viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

  7.13. skelbia departamento kompetencijai priskirtų teisės aktų projektus ir išvadas dėl šių teisės aktų Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje;

  7.14. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslais.

   

  III. SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  8. Departamentas, siekdamas veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus departamento funkcijoms atlikti;

  8.2. atlikti ES struktūrinių fondų tarpinių, ES struktūrinių fondų, 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų įgyvendinančiųjų institucijų ir kitų institucijų patikrinimus, susijusius su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų ir 2007–2013 ir 2014–2020 metų Ignalinos programų lėšų panaudojimu;

  8.3. tikrinti programas ir projektus, finansuojamus 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis, jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

  8.4. teikti ES struktūrinių fondų vadovaujančiosioms institucijoms projektų paraiškas dėl techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus;

  8.5. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.6. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   

  IV. SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį finansų ministro pavedimu priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui ir atskaitingas atitinkamam viceministrui pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas finansų ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  13. Departamento direktorius:

  13.1. organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

  13.2. tvirtina departamento darbo procedūrų vadovus;

  13.3. nustato detalias atsakomybės sritis Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo plane;

  13.4. vizuoja (pasirašo) dokumentus ministerijos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;

  13.5. duoda departamento valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

  13.6. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  13.7. paskirsto darbus departamento skyriams;

  13.8. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento organizacinius ir informacinius procesus derinantį  valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

  13.9. prireikus teikia finansų ministrui, finansų viceministrui pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimų;

  13.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento skyrių vedėjų ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo vertinimu.

  14. Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai ir departamento organizacinius ir informacinius procesus derinantis valstybės tarnautojas.

  15. Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyrių vedėjams.

  16. Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento organizacinius ir informacinius procesus derinančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių vedėjų ir departamento skyrių valstybės tarnautojų funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina finansų ministras.

   

  ___________________

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Natalija Ranceva
   Aistė Smetonienė
   Vyriausiasis specialistas
   Božena Zaikovska-Tomkevičienė
   Asta Doroševienė
   Vyriausiasis specialistas


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   NACIONALINIO FONDO DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IŠLAIDŲ DEKLARAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I. SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS
    

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų išlaidų deklaravimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Nacionalinio fondo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestus veiklos tikslus ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIUS

    SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką ES struktūrinės ir sanglaudos politikos srityje, kiek tai susiję su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų finansine priežiūra.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

   5.1. 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas:

   5.1.1. tikrina iš Europos Komisijos (toliau – Komisija) 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų sumas;

   5.1.2. tikrina ir tvirtina 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų pateiktas mokėjimo paraiškas, teikia jas Komisijai apmokėti, sugrąžina į ES bendrąjį biudžetą grąžintinas neteisėtai išmokėtas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo sumas;

   5.1.3. teikia Komisijai informaciją apie grąžintinas ir grąžintas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšas;

   5.1.4. įtaręs, kad esama 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavęs informacijos apie įtariamus pažeidimus, informuoja apie tai pažeidimų kontrolierių;

   5.1.5. rengia ir teikia 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo vadovaujančiajai institucijai projektų, kuriems skirta ES sanglaudos fondo lėšų, mėnesio finansines ataskaitas;

   5.1.6. atlieka 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo finansinę priežiūrą;

   5.1.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo mokėjimo institucijos funkcijas;

   5.2. veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

   5.2.1. pagal kompetenciją tikrina įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis, visuotinių dotacijų valdytojų ir Jungtinio techninio sekretoriato pateiktas išlaidų deklaracijas ir kitus dokumentus, kuriais remiantis rengiamos išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Komisijai;

   5.2.2. rengia, tvirtina ir teikia patvirtintų išlaidų ataskaitas (deklaracijas) ir mokėjimo paraiškas Komisijai;

   5.2.3. tikrina iš Komisijos gaunamų ES struktūrinės paramos lėšų sumas;

   5.2.4. teikia Komisijai tikėtinų mokėjimo paraiškų Komisijai preliminarias prognozes;

   5.2.5. teikia Komisijai informaciją apie grąžintiną, grąžintą, panaikintą ir nesusigrąžintiną Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos paramą;

   5.2.6. sugrąžina į ES bendrąjį biudžetą grąžintinas sumas, išskaičiuodamas jas iš kitos išlaidų ataskaitos (deklaracijos);

   5.2.7. atlieka kitas teisės aktais nustatytas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

   5.3. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

   5.3.1. pagal kompetenciją tikrina tarpinių institucijų ir vadovaujančiosios institucijos pateiktas išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (toliau – dokumentai Komisijai);

   5.3.2. rengia, tvirtina ir teikia dokumentus Komisijai. Prieš teikdama dokumentus Komisijai:

   5.3.2.1 įsitikina ir patvirtina, kad rengiami ir teikiami dokumentai Komisijai atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 126 straipsnio a ir c dalyse nustatytus reikalavimus ir iš vadovaujančiosios institucijos tvirtinimo tikslais yra gavusi pakankamai informacijos apie vadovaujančiosios institucijos atliktus veiksmus ir patikrinimus, susijusius su į dokumentus Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

   5.3.2.2. atsižvelgia į visų audito institucijos ar jos atsakomybe atliktų auditų rezultatus, susijusius su į mokėjimo paraiškas ir sąskaitas Komisijai įtrauktomis išlaidomis;

   5.3.3. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS2014), registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, registruoja ir teikia informaciją Komisijai per Informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą;

   5.3.4. teikia Komisijai einamiesiems ir kitiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Komisijai prognozes ir reglamento (ES) Nr. 1303/2013 112 straipsnio 1 dalyje nustatytą informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

   5.3.5. tikrina iš Komisijos gaunamų ES struktūrinių fondų lėšų sumas;

   5.3.6. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

   5.3.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;

   5.3.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

   5.4. vadovaujasi atitinkamos programos Nacionalinio fondo departamento procedūrų vadovu;

   5.5. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka saugo visus dokumentus, susijusius su baigtos programos – Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento – ir šiuo metu administruojamų programų: 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos, veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ES struktūriniai fondai), lėšų panaudojimu, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

   5.6. pagal kompetenciją sistemina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų lėšomis;

   5.7. pagal kompetenciją rengia medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų administravimo;

   5.8. pagal kompetenciją nagrinėja skyriui perduotus ministerijoje gautus raštus, paklausimus ir pasiūlymus dėl 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų (tarp jų ir dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento), rengia atsakymus į juos, teikia išaiškinimus ir esant poreikiui rengia raštus Komisijai dėl minėtų programų;

   5.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo vykdymu ir funkcijų atlikimu;

   5.10. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.11. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

    

   III. SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;

   6.2. pagal kompetenciją atlikti ES struktūrinių fondų tarpinių ir ES struktūrinių fondų, 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų ir kitų institucijų patikrinimus, susijusius su ES struktūrinių fondų ir 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų panaudojimu;

   6.3. pagal kompetenciją rengti ES struktūrinių fondų, vadovaujančiosioms institucijoms projektų paraiškas dėl techninės paramos priemonių ir įgyvendinti šiuos projektus;

   6.4. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui, departamento direktoriaus pavaduotojui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį finansų ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus  darbą, užtikrina darbo drausmę, skyriui nustatyto veiklos tikslo  ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku.

   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;

   11.3. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoda jiems privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

   11.5. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;

   11.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;

   11.7. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

   11.8. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

   11.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;

   11.10. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.

   1. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
    1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;
    2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
    3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
    4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   2. Skyriaus vedėjo, pavaduotojo, valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina finansų ministras.

    

   ________________________

  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edita Najulienė
   Aistė Vilutienė
   Vyriausiasis specialistas

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   NACIONALINIO FONDO DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GRĄŽINAMŲ LĖŠŲ APSKAITOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

    

   I. SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS
    

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Nacionalinio fondo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestus veiklos tikslus ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką ES struktūrinės ir sanglaudos politikos srityje, kiek tai susiję su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų ir (arba) minėtų programų grąžintinų (grąžintų) lėšų apskaita ir (arba) atskaitomybe bei jos tikrinimu.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

   5.1. 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, mokėjimo institucijos funkcijas:

   5.1.1. tvarko 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, ir bendrojo finansavimo lėšų apskaitą;

   5.1.2. teikia Europos Komisijai (toliau – Komisija) informaciją apie grąžintinas ir grąžintas ES struktūrinių fondų, įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą, lėšas;

   5.1.3. įtaręs, kad esama 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimų, arba gavęs informacijos apie įtariamus pažeidimus, informuoja apie tai pažeidimų kontrolierių;

   5.2. veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

   5.2.1. pagal kompetenciją tikrina įgyvendinančiųjų institucijų, vadovaujančiosios institucijos, kai tai susiję su finansų inžinerijos priemonėmis, visuotinių dotacijų valdytojų ir Jungtinio techninio sekretoriato pateiktas išlaidų deklaracijas, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų arba įgyvendinančiosios institucijos (kai taikoma) arba vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinamos techninės paramos priemonės, – grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Komisijai;

   5.2.2. tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą;

   5.2.3. teikia Komisijai informaciją apie grąžintiną, grąžintą, panaikintą ir nesusigrąžintiną veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, paramą;

   5.2.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007 – 2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

   5.3. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) tvirtinančiosios institucijos funkcijas:

   5.3.1. pagal kompetenciją tikrina tarpinių institucijų ir vadovaujančiosios institucijos pateiktas išlaidų deklaracijas, metines sąskaitas ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis rengiamos mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai;

   5.3.2. tvarko grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų ES struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų apskaitą;

   5.3.3. rengia ir tvirtina metines sąskaitas Komisijai, kiek tai susiję su grąžintinomis ir (arba) grąžintomis lėšomis;

   5.3.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau – SFMIS2014), registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus, Informacinėje Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemoje registruoja reikalingą informaciją;

   5.3.5. pagal kompetenciją teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

   5.3.6. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams bei visuomenei informaciją apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą;

   5.3.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant teisės aktus, reglamentuojančius valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;

   5.4. vadovaujasi atitinkamos programos Nacionalinio fondo departamento darbo procedūrų vadovu;

   5.5. pagal kompetenciją, kiek tai susiję su apskaita ir atskaitomybe, tarp jų – grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra, teisės aktų nustatyta tvarka saugo visus dokumentus, susijusius su baigtų programų: PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, ir šiuo metu administruojamų programų: 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos, veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ES struktūriniai fondai), lėšų panaudojimu, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

   5.6. pagal kompetenciją sistemina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus bei informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų lėšomis;

   5.7. pagal kompetenciją rengia medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimo;

   5.8. pagal kompetenciją, kiek tai susiję su apskaita ir atskaitomybe, tarp jų – grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra, nagrinėja skyriui perduotus ministerijoje gautus raštus, paklausimus ir pasiūlymus dėl PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, ES struktūrinių fondų (tarp jų ir dėl Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento), 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo, rengia atsakymus į juos, teikia išaiškinimus ir esant poreikiui rengia raštus Komisijai dėl minėtų programų;

   5.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus veiklos tikslų vykdymu ir funkcijų atlikimu;

   5.10. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, tarptautinėse organizacijose bei sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.11. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

    

   III. SKYRIUS

         SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam  nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių, ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;

   6.2. atlikti ES struktūrinių fondų tarpinių ir ES struktūrinių fondų, 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo įgyvendinančiųjų institucijų ir kitų institucijų patikrinimus, susijusius su ES struktūrinių fondų, 2000–2006 m. ES sanglaudos fondo lėšų panaudojimu, kiek tai susiję su grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra,

   6.3. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;

   6.4. teikti pasiūlymus departamento direktoriui, departamento direktoriaus pavaduotojui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIUS

    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

    

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį finansų ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas finansų ministro pavedimu, ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę, skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;

   11.3. finansų ministro, finansų viceministro pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) ir duoda jiems privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

   11.5. atsako už šiuose nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;

   11.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;

   11.7. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

   11.8. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

   11.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme  numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;

   1. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   1. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
    1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;
    2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
    3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
    4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   1. Skyriaus vedėjo, pavaduotojo, valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina finansų ministras.

    

    

   _______________________

  • Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Nausėdienė
   Danguolė Diana Banienė
                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Dokumentų valdymo skyrius
  Tel. (8 5) 239 0000, Faks. (8 5) 279 1481, El. p. finmin@finmin.lt, Adresas: Lukiškių g. 2,
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Raimonda Žutautienė
  Skyriaus vedėjas
  Ivona Kušelevičienė
  Skyriaus vedėjo pavaduotojas
  GAUNAMI RAŠTAI
  Vaida Matačiūnienė
  Vyriausiasis specialistas
  IŠSIUNČIAMI RAŠTAI
  Rita Dasevičienė
  Vyriausiasis specialistas
  Marija Šližienė
  Vyriausiasis specialistas
  Nijolė Trofimova
  Vyriausiasis specialistas
  KALBOS REDAKTORĖS
  Lina Šiurkienė
  Vyriausiasis specialistas
  Julija Kundrotaitė
  Vyriausiasis specialistas
  VERTĖJOS
  Ramunė Pranulienė
  Vyriausiasis specialistas
  DOKUMENTŲ SAUGYKLA
  Gailutė Balčienė
  Vyresnysis specialistas
  Jolanta Kiliulienė
  Vyresnysis specialistas
  .............................................................................................................................................................................................................
 • Fiskalinės politikos departamentas
  Faks. 390 102
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  FINANSŲ MINISTERIJOS FISKALINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO NUOSTAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento (toliau  – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų Viceministras.

  4. Departamentą sudaro Planavimo ir analizės ir Makroekonomikos skyriai, kurių darbą reglamentuojafinansų ministro patvirtinti skyrių nuostatai.

  5.Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir jos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II.  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Pagrindinis departamento uždavinys yra dalyvauti formuojant valstybės politiką  fiskalinės politikos srityje.

  7. Departamentas, vykdydamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1. planuoja fiskalinę politiką ir ją įgyvendinančias priemones;

  7.2. analizuoja vykdomą fiskalinę politiką ir siūlo koreguojančius veiksmus
  numatytiems ekonominės ir fiskalinės politikos tikslams įgyvendinti;

  7.3. analizuoja ir siūlo priemones, užtikrinančias fiskalinės politikos suderinamumą su politika kitose srityse (monetarine politika);

  7.4. rengia vidutinio laikotarpio pagrindinių ekonominių rodiklių centrinį Scenarijų, reikalingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui bei kitiems dokumentams paruošti, bei koordinuoja šio scenarijaus ruošimą;

  7.5. koordinuoja Konvergencijos programos  kasmetinį atnaujinimą;

  7.6. analizuoja kitų ES valstybių narių ir euro zonos narių makroekonominę situaciją, ES vykdomą fiskalinę politiką, vertina bei ruošia galimų bendrų ES sprendimų būdus, skatinančius tvarų ir stabilų ES valstybių narių ekonomikos augimą;

  7.7. renka ir teikia informaciją apie svarbiausius ekonomikos ir biudžeto duomenis bei rodiklius;

  7.8. rengia reguliarius valdžios sektoriaus rodiklių (detalių pajamų straipsnių, Išlaidų, deficito) planų numatomus įvykdymus trumpalaikiam ir vidutiniam periodui (planų numatomi įvykdymai skaičiuojami ESA 95 apskaitos sistemose);

  7.9. analizuoja nacionalinio biudžeto pajamų surinkimą ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas ministerijos vadovybei;

  7.10. Rengia valdžios sektoriaus finansinių rodiklių projekcijas, kurių reikia biudžetinei būklei Europos Sąjungoje stebėti ir ekonominei politikai Europos Sąjungoje koordinuoti pagal teisės aktus; p

  7.11. atsižvelgdamas į ekonominių rodiklių vidutinio laikotarpio centrinį scenarijų ir į mokesčių administravimo pokyčius bei teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių politiką, parengia nacionalinio biudžeto pajamų projektą;

  7.12. analizuoja, rengia, pateikia medžiagą Lietuvos atstovams, vykstantiems į ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos (toliau – ECOFIN) bei jos patariamųjų komitetų susitikimus, teikia išvadas ECOFIN komitetų bei jų darbo grupių posėdžiuose nagrinėjamais ekonominės politikos klausimais;

  7.13. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai Europos Sąjungos institucijose departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  7.14. plėtoja ir palaiko makroekonominės analizės modelį, ruošia ekonominių rodiklių scenarijų, reikalingą valstybės biudžetui parengti ir fiskalinei priežiūrai vykdyti;

  7.15. teikia informaciją, susijusią su Nacionaline reformų darbotvarke;

  7.16. prognozuoja ir vertina fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams, kitoms sritims, ekonominiams rodikliams ir siūlo atitinkamas fiskalines priemones;

  7.17. analizuoja pajamų, išlaidų, deficito finansavimo politiką ir vykdymą;

  7.18. analizuoja, kaip vykdoma ekonominė politika pajamų, išlaidų ir deficito finansavimo srityse veikia šalies makroekonominę situaciją;

  7.19. identifikuoja problemas, kurios trukdo įgyvendinti fiskalinės politikos tikslus;

  7.20. siūlo ministerijos vadovybei politikos tikslus ir prioritetus, atsižvelgdamas į ekonomines permainas;

  7.21. rengia sprendimų būdus fiskalinės politikos srityje, kurie pašalintų kliūtis įgyvendinant makroekonominės politikos tikslus;

  7.22. ruošia sprendimų būdus, skatinančius stabilų ekonomikos augimą, užtikrinančius tvarų mokėjimų balansą, įtvirtinančius teisingą pajamų paskirstymą;

  7.23. analizuoja tarptautinę fiskalinės politikos praktiką bei teoriją ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus;

  7.24. ruošia departamente paruoštų išvadų, aprašymų, argumentų, modelių prezentacijas;

  7.25. konsultuoja  ministerijos valstybės tarnautojus fiskalinės politikos klausimais, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimų dėl fiskalinių pasekmių;

  7.26. pagal savo kompetenciją ir nustatytas funkcijas bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, fizinių asmenų, kitų įstaigų ir organizacijų bei savivaldybių medžiagą, reikalingą vidutinio laikotarpio ekonominių rodiklių projekcijoms, Konvergencijos programos atnaujinimui bei  valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams parengti ir  kitoms departamento funkcijoms atlikti;

  8.2. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių skaičiavimus, išvadas bei informaciją, reikalingą departamento funkcijoms atlikti;

  8.3. teikti departamento raštus kitiems ministerijos administracijos padaliniams.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.
   

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   
  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį finansų ministro pavedimu  skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius pavaldus ir atskaitingas finansų viceministrui, kuriam pavesta departamento veiklos sritis

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas finansų ministro, ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  13. Departamento direktorius:

  13.1. organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą taip, kad būtų įgyvendinti departamento uždaviniai ir atliekamos funkcijos;

  13.2. paskirsto darbus tarp departamento skyrių;

  13.3. finansų ministro, viceministro pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

  13.4. rengia ir, esant pavedimui, teikia informaciją spaudai apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, suderinęs su finansų viceministru, kuriam pavesta departamento veiklos sritis;

  13.5. vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

  13.6. supažindina priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento skyrių vedėjus su ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyrių nuostatais, jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais,
  kuriais jie privalo vadovautis atlikdami jiems pavestas funkcijas;

  13.7. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų vertinimu, skatinimu ir nuobaudų jiems skyrimu.


   __________________________

  • Makroekonomikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Šliogerienė

   FINANSŲ MINISTERIJOS FISKALINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   MAKROEKONOMIKOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamentoMakroekonomikos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento Makroekonomikos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Fiskalinės politikos departamento (toliau – departamentas) padalinys, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS


   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje ir vertinti formuojamos fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1. rengia vidutinio laikotarpio pagrindinių ekonominių rodiklių scenarijus (centrinį ir pesimistinį), stebi ekonominių rodiklių atitiktį patvirtintam scenarijui, siūlo scenarijaus pakeitimus
    ir, esant reikalui, rengia jo atnaujinimą;
   5.2. stebi ir analizuoja kitų ES valstybių narių, tarp jų – euro zonos narių, ir ne ES valstybių makroekonominę situaciją;
   5.3. numato šalies fiskalinės politikos tikslus, analizuoja, apskaičiuoja ir siūlo optimalias valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio užduotis vidutiniam laikotarpiui;
   5.4. dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones, koordinuoja šių priemonių suderinamumą su mokesčių politika ir ekonominės politikos nuoseklumu, atsižvelgdamas į pagrindinių ekonominių rodiklių pesimistinį scenarijų analizuoja ir siūlo alternatyvias fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;
   5.5. analizuoja ir teikia ekspertines išvadas dėl ministerijos, kitų ministerijų, Vyriausybės, kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų priimamų (ir priimtų) sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams ir šalies ekonomikai;
   5.6. analizuoja ir vertina ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos (toliau – ECOFIN) sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikia išvadas ir rekomendacijas, formuluoja atitinkamą Lietuvos poziciją;
   5.7. organizuoja ir koordinuoja Stabilumo programos kasmetinį atnaujinimą, rengia informaciją ir duomenis Vyriausybės programai ir kitoms programoms pagal skyriaus kompetenciją;
   5.8. vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą ir teikia išvadas ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui ir atitinkamiems departamentams;
   5.9. bendradarbiauja su kitomis institucijomis ekonomikos plėtros scenarijaus ir (arba) fiskalinės politikos formavimo srityje;
   5.10. kuria, plėtoja ir palaiko makroekonominius modelius;
   5.11. analizuoja planuojamą vykdyti fiskalinę politiką, taip pat valstybės pajamų ir išlaidų politikas;
   5.12. analizuoja planuojamos vykdyti fiskalinės politikos įtaką prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims;
   5.13. esant poreikiui siūlo ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui stabilų ekonomikos augimą skatinančius, tvarų mokėjimų balansą užtikrinančius, teisingą pajamų paskirstymą įtvirtinančius sprendimų būdus;
   5.14. įvertinęs fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims, esant poreikiui, teikia rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo
   rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;
   5.15. esant poreikiui rengia rekomendacijas atitinkamoms ministerijoms dėl pastebėtų makroekonominės rizikos veiksnių, susijusių su ministerijų funkcinėmis sritimis, ir galimų makroekonominės rizikos sumažinimo būdų rengiant atitinkamų metų strateginio planavimo
   dokumentus ir valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;
   5.16. bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir organizacijomis, analizuojančiomis šalies makroekonominę raidą ir teikiančiomis atitinkamas prognozes (Lietuvos bankas, komerciniai bankai, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, ES institucijos ir pan.), analizuoja šių
   institucijų prognozes ir jų prielaidas;
   5.17. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai ES institucijose;
   5.18. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
   5.19. konsultuoja ministerijos darbuotojus fiskalinės politikos klausimais;
   5.20. rengia departamento išvadų, aprašymų, argumentų, modelių pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims;
   5.21. vykdo kitus ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimus, susijusius su fiskaline politika ir analize;
   5.22. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
   5.23. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

    

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS


   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, turi teisę:
   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant;
   6.3. rengti skyriaus raštus kitiems departamento skyriams.
   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.


   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ


   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   10. Skyriaus vedėjas:
   10.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriaus veiklos tikslo vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   10.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   10.3. atsako už šiuose nuostatuose ir skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai;
   10.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   10.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   10.6. finansų ministro, viceministro pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose;
   10.7. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   10.8. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia kitiems ministerijos padaliniams bei valstybės tarnautojams (darbuotojams) informaciją apie skyriaus veiklą;
   10.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   10.10. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.
   11. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   11.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;
   11.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   11.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   11.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   12. Skyriaus vedėjas turi teisę gauti iš valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ar ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.
   14. Skyriaus vedėjo, valstybės tarnautojų (darbuotojai) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina finansų ministras.

    

   _______________________________

    

  • Fiskalinės priežiūros ir sektorinės analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Radzevičienė
   Gedminė Joniūnė
   Skyriaus vedėjo pavaduotojas
   Vaida Savickaitė
   Vyriausiasis specialistas
   Marina Apalko
   Vyriausiasis specialistas

   FINANSŲ MINISTERIJOS FISKALINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO

   FISKALINĖS PRIEŽIŪROS IR SEKTORINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento Fiskalinės priežiūros ir sektorinės analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamento Fiskalinės priežiūros ir

   sektorinės analizės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Fiskalinės politikos departamento (toliau – departamentas) padalinys, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra kontroliuoti vykdomos fiskalinės politikos tikslų pasiekimą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vykdo einamųjų metų ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso užduočių pasiekimo stebėseną, taip pat ir pagal skirtingus valdžios sektoriaus subsektorius (centrinė valdžia, socialinio draudimo fondai ir vietos valdžia) bei skirtingas pajamų ir išlaidų kategorijas, ir teikia ataskaitas ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui;

   5.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių faktinės (taip pat ir operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus deficito stebėjimui, rinkimą, atsakingų asmenų identifikavimą ir atsakomybę, projektus;

   5.3. nustato rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui (jeigu pasireiškia) ir teikia pasiūlymus (esant poreikiui) ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų

   problemų sprendimo;

   5.4. teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoja) kitiems valdžios sektoriaus subsektoriams ir koordinuoja informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus balanso stebėsenai, teikimą ministerijai;

   5.5. nustato valdžios sektoriaus subsektorių finansų tvarumo problemas, siūlo teisines, ekonomines ir finansines priemones valdžios sektoriaus subsektorių finansinio tvarumo problemoms spręsti bei jų prevencijai; esant poreikiui teikia rekomendacijas subsektoriams dėl efektyvaus ir tvaraus finansų valdymo arba organizuoja ir koordinuoja tokių rekomendacijų rengimą;

   5.6. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklius pagal tarptautinius standartus ir įvairiais detalumo lygiais rengia statistinius duomenis apie pajamas, išlaidas, sandorius dėl nefinansinio ir finansinio turto ir įsipareigojimų, nustatyta tvarka periodiškai skelbia informaciją ministerijos svetainėje ir teikia kitoms institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp ministerijos ir šių institucijų;

   5.7. rengia ir teikia statistinius valdžios sektoriaus duomenis Tarptautiniam valiutos fondui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms jų nustatytu formatu ir terminais;

   5.8. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklių apžvalgas ir teikia ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui;

   5.9. analizuoja departamento pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų, pateiktų ministerijos departamentams ir (arba) ministerijoms ir (arba) valdžios sektoriaus subsektoriams dėl mokesčių politikos, valstybės išlaidų struktūros, makroekonominės rizikos veiksnių, subsektorių finansų valdymo ir kitų rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir rengia ataskaitas ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui;

   5.10. analizuoja vykdomos valstybės fiskalinės politikos, atskirai pajamų ir išlaidų politikų, įtaką valstybės ekonominiam vystymuisi tam tikruose sektoriuose ir rengia ataskaitas ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui; esant poreikiui rengia teisės aktus, užtikrinančius tokios informacijos surinkimą iš kitų ministerijų ir (arba) subsektorių;

   5.11. rengia atitinkamų metų valdžios sektoriaus planinių fiskalinių rodiklių, teikiamų Europos komisijai pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“, projekcijas ir su ministerijos administraciniais padaliniais bei kitomis institucijomis koordinuoja šių rodiklių apskaičiavimo procesą ir kitus Europos semestrą sudarančių priemonių įgyvendinimo klausimus;

   5.12. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Europos Sąjungos institucijose 5.11. punkte nurodytų valdžios sektoriaus planinių fiskalinių rodiklių klausimais;

   5.13. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Sąjungos reglamentuose patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

   5.14. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Komisijos patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

   5.15. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl ECOFIN sprendimų, ministerijos, kitų ministerijų ar Vyriausybės priimamų (ar jau priimtų) sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams ir šio sektoriaus subsektoriams, kitų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų parengtų pasiūlymų Vyriausybei dėl finansinių sprendimų ir jų galimo poveikio šalies ekonomikai;

   5.16. dalyvauja biudžeto projektą, parengtą pagal Europos Komisijos reikalavimus, pristatant Vyriausybei, Seimui;

   5.17. analizuoja Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

   5.18. koordinuoja bendradarbiavimą su biudžeto politikos kontrolės institucija;

   5.19. pagal kompetenciją dalyvauja kitų su Europos semestru susijusių priemonių, įgyvendinime;

   5.20. dalyvauja rengiant Stabilumo programą, pagal skyriaus kompetenciją ruošia informaciją ir duomenis, reikalingus Vyriausybės programai ir kitoms programoms rengti;

   5.21. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais, ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošia atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.22. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai ES institucijose;

   5.23. nagrinėja skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;

   5.24. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   5.25. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   5.26. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir priskirtas funkcijas, turi teisę:

   6.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant;

   6.3. rengti skyriaus raštus kitiems departamento skyriams.

   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

   10. Skyriaus vedėjas:

   10.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę, skyriui nustatyto veiklos tikslo vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;

   10.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;

   10.3. atsako už šiuose nuostatuose ir skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai;

   10.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   10.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;

   10.6. finansų ministro, viceministro pagal finansų ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose,

   tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose;

   10.7. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

   10.8. pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia kitiems ministerijos padaliniams bei valstybės tarnautojams (darbuotojams) informaciją apie skyriaus veiklą;

   10.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;

   10.10. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka.

   11. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai);

   11.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;

   11.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;

   11.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;

   11.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.

   12. Skyriaus vedėjas turi teisę gauti iš valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ar ne laiku atlikto darbo.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus vedėjo, valstybės tarnautojų (darbuotojai) funkcijos nustatomos pareigybių

   aprašymuose, kuriuos tvirtina finansų ministras.

   ________________________________

 • Teisės departamentas
  Faks. 390 254
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  TEISĖS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytą administravimo sritį koordinuoja ministerijos kancleris.

  4. Departamentą sudaro Teisės aktų vertinimo skyrius ir Teisės taikymo skyrius, kurių darbą reglamentuoja ministro patvirtinti skyrių nuostatai.

  5. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento veiklos tikslai yra:

  6.1. ministerijos rengiamų teisės aktų, ministerijos sudaromų sutarčių projektų teisinis įvertinimas;

  6.2. atstovavimas ministerijai, ministrui teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose.

  7. Departamentas:

  7.1. siekdamas šių nuostatų 6.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  7.1.1. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti ministerijos administracijos padalinių, ministro sudarytų komisijų, darbo grupių parengtų teisės aktų projektų tikslo, priemonių, galimų pasekmių, teisinės technikos;

  7.1.2. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, sutarčių projektus;

  7.1.3. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, rengia išvadas ministerijos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti ministerijai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;

  7.1.4. rengia pasiūlymus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų ministerijai rengiant ir derinant teisės aktų projektus ir supažindina su jais ministerijos administracijos padalinius (skelbdamas ministerijos intraneto tinklalapyje, organizuodamas susitikimus su ministerijos

  administracijos padaliniais ir pan.);

  7.1.5. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti ministerijos sudaromų sutarčių projektų;

  7.1.6. vizuoja ministerijoje suderintus teisės aktų ir sutarčių projektus;

  7.2. siekdamas šių nuostatų 6.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  7.2.1. esant ministro įgaliojimui, atstovauja ministerijai, ministrui teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

  7.2.2. apibendrina iš kitų ministerijos administracijos padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu ministerijai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia ministerijos vardu teikiamus procesinius dokumentus;

  7.3. teikia pagal savo kompetenciją išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių pateiktų paklausimų, susijusių su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu;

  7.4. dalyvauja ministro sudaromose komisijose, darbo grupėse, rengiančiose teisės aktų, sutarčių projektus;

  7.5. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, atstovauja pagal savo kompetenciją ministerijos interesams kitose įstaigose;

  7.6. vykdo ministro, ministerijos kanclerio pavedimus;

  7.7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas, siekdamas veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  8.1. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, dokumentus, išvadas, reikalingas departamento veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. vizuoti su pastaba teisės aktų, sutarčių projektus ir pateikti atitinkamą departamento išvadą;

  8.3. prašyti kitų ministerijos administracijos padalinių, kad šie nurodytų kompetentingus valstybės tarnautojus, kurie kartu su departamento valstybės tarnautojais būtų įgalioti atstovauti ministerijai, ministrui teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

  8.4. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka sudaryti departamento raštus.

  9. Departamentas turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius pavaldus ir atskaitingas ministerijos kancleriui.

  12. Departamento direktorius:

  12.1. organizuoja departamento darbą taip, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai ir atliktos funkcijos;

  12.2. paskirsto darbus departamento skyriams;

  12.3. duoda departamento valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;

  12.4. vizuoja (pasirašo) teisės aktų, sutarčių projektus, kitus dokumentus ministerijos darbo reglamente ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;

  12.5. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento kanceliarinius reikalus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

  12.6. prireikus teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimų;

  12.7. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su direktoriaus pavaduotojo ir skyrių vedėjų vertinimu.

  13. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  14. Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyrių vedėjams ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  15. Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, departamento skyrių vedėjų, kitų departamento valstybės tarnautojų funkcijos nustatytos ministro patvirtintuose pareigybių aprašymuose.

  ____________

  • Teisės taikymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rolandas Mockus

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. Bendrosios nuostatos

    

    1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas.

    2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, esantis ministerijos Teisės departamento (toliau  –  departamentas) sudėtyje.

   3. Skyriaus veiklą koordinuoja departamento direktorius.

   4. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu,  finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI  ir funkcijos

   5. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   5.1. atstovavimas ministerijai, ministrui teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

   5.2. ministerijos sudaromų sutarčių projektų ir ministerijos rengiamų individualių teisės aktų projektų teisinis įvertinimas.

   6. Skyrius:

   6.1.  siekdamas šių nuostatų 5.1 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1.1. esant ministro įgaliojimui, atstovauja ministerijai, ministrui teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

   6.1.2. apibendrina iš kitų ministerijos administracijos padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu ministerijai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia ministerijos vardu teikiamus procesinius dokumentus;

   6.2. siekdamas šių nuostatų 5.2 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.2.1. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti ministerijos sudaromų sutarčių projektų atitikties teisės aktams, reglamentuojantiems sutarčių sudarymą;

   6.2.2.  vizuoja suderintus ministerijoje sutarčių projektus;

   6.2.3. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti ministerijos individualių teisės aktų projektų, vizuoja suderintus individualius teisės aktų projektus;

   6.3. teikia pagal savo kompetenciją išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių pateiktų paklausimų, susijusių su departamento veiklos tikslų siekimu;

   6.4. dalyvauja ministro sudaromose komisijose, darbo grupėse, rengiančiose teisės aktų, sutarčių projektus;

   6.5. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, atstovauja pagal savo kompetenciją ministerijos interesams kitose įstaigose;

   6.6. vykdo ministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

   6.7. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslų siekimu.

    

   III. SKYRIAUS teisės

    

    7. Skyrius, siekdamas veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, dokumentus, išvadas, susijusius su ministerijos sudaromomis sutartimis, rengiamais teisės aktų projektais, kitais dokumentais;

   7.2. vizuoti su pastaba ministerijos sudaromų sutarčių projektus ir pateikti atitinkamą departamento išvadą;

   7.3. prašyti kitų ministerijos administracijos padalinių, kad šie nurodytų kompetentingus valstybės tarnautojus, kurie kartu su skyriaus valstybės tarnautojais būtų įgalioti atstovauti ministerijai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;

   7.4. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitam  departamento skyriui.

   8. Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIAUS darbo organizavimas

    

    9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministro pavedimu ministerijos kancleris.

   10. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

    11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad būtų pasiekti skyriaus veiklos tikslai ir atliktos funkcijos;

   11.2. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   11.3. duoda skyriaus valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;

   11.4. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitam  departamento skyriui;

   11.5. vizuoja ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sutarčių projektus, teisės aktų projektus,  departamento raštus, kitus dokumentus;

   11.6. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus,  ministerijos darbo reglamentą,  departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

   11.7. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu.

   12. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   14. Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatytos ministro patvirtintuose pareigybių aprašymuose.

                                                                                                               ____________________

    

    

  • Teisės aktų vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Skirmantė Gavutienė
   Rūta Mišeikienė
   Vyriausiasis specialistas

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. Bendrosios nuostatos

    

    1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus nuostatuose reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento Teisės aktų vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas.

   2. Skyrius yra ministerijos administracijos padalinys, esantis ministerijos Teisės departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyriaus veiklą koordinuoja departamento direktoriaus pavaduotojas.

   4. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu,  finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS ir funkcijos

   5. Skyriaus veiklos tikslas – ministerijos rengiamų teisės aktų projektų teisinis įvertinimas.

   6. Skyrius,  siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti ministerijos administracijos padalinių, ministro sudarytų komisijų, darbo grupių parengtų teisės aktų projektų tikslo, priemonių, galimų pasekmių, teisinės technikos;

   6.2.  vizuoja ministerijoje suderintus teisės aktų projektus;

   6.3.  rengia pasiūlymus dėl dažniausiai pasitaikančių klaidų ministerijai rengiant ir derinant teisės aktų projektus ir supažindina su jais ministerijos administracijos padalinius (skelbdamas ministerijos intraneto tinklalapyje, organizuodamas susitikimus su ministerijos administracijos padaliniais ir pan.);

   6.4. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;

   6.5. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, rengia išvadas ministerijos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti ministerijai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;

   6.6. teikia pagal savo kompetenciją išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių pateiktų paklausimų, susijusių su departamento veiklos tikslų siekimu;

   6.7. dalyvauja ministro sudaromose komisijose, darbo grupėse, rengiančiose teisės aktų projektus;

   6.8. esant ministro, ministerijos kanclerio pavedimui, atstovauja pagal savo kompetenciją ministerijos interesams kitose įstaigose;

   6.9. vykdo ministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus;

   6.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III. SKYRIAUS teisės

    

   7. Skyrius, siekdamas  veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių informaciją, dokumentus, išvadas, susijusius su ministerijos rengiamais teisės aktų projektais, kitų įstaigų pateiktų ministerijai išvadoms gauti teisės aktų projektais, kitais dokumentais;

   7.2. vizuoti su pastaba teisės aktų projektus ir pateikti atitinkamą departamento išvadą;

   7.3. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitam  departamento skyriui.

   8. Skyrius turi ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   IV. SKYRIAUS darbo organizavimas

   9. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministro pavedimu ministerijos kancleris.

   10. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.

   11. Skyriaus vedėjas:

   11.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad būtų pasiektas skyriaus veiklos tikslas ir atliktos funkcijos;

   11.2. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   11.3. duoda skyriaus valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;

   11.4. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitam  departamento skyriui;

   11.5. vizuoja ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teisės aktų projektus, departamento raštus, kitus dokumentus;

   11.6. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus,  ministerijos darbo reglamentą,  departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;

   11.7. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu.

   12. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro, ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

   14. Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatytos ministro patvirtintuose pareigybių aprašymuose.

   ____________

 • Informacinių technologijų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.