Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai (ministerijos išlaidos)

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamos Finansų ministerijos, kaip atskiros institucijos, išlaidos, tuo tarpu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose Finansų ministerijos išlaidos pateikiamos kartu su kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų (ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų) biudžeto vykdymo išlaidomis, kaip to reikalauja teisės aktai.

Finansų ministerijos 2018 metų IIII ketvirčių išlaidos (eurais)

Išlaidų straipsnis

Valstybės biudžeto
lėšos

ES ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos

Iš viso

Darbo užmokestis

4.217.054,92

932.296,13

5.149.351,05

Socialinio draudimo įmokos

1.285.358,34

285.179,50

1.570.537,84

Prekės ir paslaugos

Ryšių paslaugos

78.018,34

59.842,71

137.861,05

Transporto išlaikymas

11.969,27 2.196,74

14.166,01

Apranga ir patalynė

0,00

0,00

0,00

Komandiruočių išlaidos

261.028,55

39.977,47

301.006,02

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma

60.289,67

125.419,68

185.709,35

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

70.300,06

0,00

70.300,06

Kvalifikacijos kėlimas

3.658,16

126.422,53

130.080,69

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos

32.530,26

367.200,82

399.731,08

Komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija)

104.235,08

12.899,09

117.134,17

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

230.269,36

16.492,84

246.762,20

Reprezentacinės išlaidos

16.268,21

0,00

16.268,21

Ūkinio inventoriaus įsigijimas

8.051,4

2.557,25

10.608,65

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  (kanceliarinės, higienos ir kt.), iš kurių:

4.560.960,54

758.966,07

5.319.926,61

Skolos valstybės vardu valdymo programos išlaidos

4.303.909,48

0,00

4.303.909,48

Kompensacijos ir pašalpos

163.867,39

30.904,79

194.772,18

Ministro reprezentacinės lėšos

479,81

0,00

479,81

Iš viso prekės ir paslaugos

5.601.446,29

1.542.879,99

7.144.326,28

Ilgalaikis turtas

572.931,12

0,00

572.931,12

Finansinis turtas

65.440.000,00

0,00

65.440.000,00

Iš viso išlaidų

77.116.790,67

2.760.355,62

79.877.146,29

 

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamos Finansų ministerijos, kaip atskiros institucijos, išlaidos, tuo tarpu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose Finansų ministerijos išlaidos pateikiamos kartu su kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų (ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų) biudžeto vykdymo išlaidomis, kaip to reikalauja teisės aktai.

2012 m. Finansų ministerijos išlaidos (tūkstančiais litų)

Išlaidų straipsnis Valstybės biudžeto lėšos ES ir kitostarptautinės
finansinėsparamos lėšos
Iš viso
Darbo užmokestis 14050,7 4189,4 18240,1
Socialinio draudimo įmokos 5820,4 1302,6 7123,0
Prekės ir paslaugos
Ryšių paslaugos 625,5 247,8 873,3
Transporto išlaikymas 103,5 19,7 123,2
Spaudiniai 15,2 1,7 16,9
Kitos prekės (kanceliarinės,
ūkinės, higienos ir kt.)
356,4 103,8 460,2
 Iš jų reprezentacinės prekės 16,2 - 16,2
Komandiruočių išlaidos 845,0 392,8 1237,8
Ilgalaikio materialiojo irnematerialiojo turto nuoma 11,6 561,0 572,6
Ilgalaikio turto einamasis remontas 159,2 29,3 188,5
Kvalifikacijos kėlimas 7,2 248,6 255,8
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 880,4 1 507,3  2387,7
Komisinių išlaidos 9 200,5 - 9200,5
Komunalines paslaugos (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija) 734,1 106,9 841,0
Kitos paslaugos, iš jų: 6120,1 1563,2 7683,3
Skolos valstybės vardu valdymo programos išlaidos  5314,7  - 5314,7
Reprezentacinės paslaugos 13,7 - 13,7
Kompensacijos ir pašalpos 867,8 225,0 1092,8
Ministro reprezentacinės lėšos 0 - 0
 Iš viso prekės ir paslaugos 19926,5 5007,1 24933,6
Ilgalaikis turtas 2480,0 1295,7 3775,7
Iš viso išlaidų 42277,6 11794,8 54072,4

Paaiškinimai:

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos yra faktinės (priskaičiuotos) išlaidos už 2012 metų I-IV ketvirčius.

 1. Didžioji dalis komandiruočių tai – Lietuvos Respublikos atstovavimas įvairiose Europos Sąjungos institucijų organizuojamose komisijose, komitetuose, darbo grupėse, kurių susitikimai vyksta periodiškai ir kuriose dalyvauja visų ES valstybių atstovai. Šiuose susitikimuose sprendžiami įvairioms institucijos kompetencijos sritims priskirtini klausimai. Per metus vyksta keli šimtai ES Tarybos darbo grupių posėdžių, kuriuose dalyvauja Finansų rinkų politikos, Mokesčių, Fiskalinės politikos, ES ir tarptautinių santykių bei kitų ministerijos departamentų atstovai pagal kompetenciją (skyrių vadovai, pavaduotojai, vyriausieji specialistai). Absoliučiai didžioji dalis posėdžių vyksta Briuselyje (Belgija).
 2. ES struktūrinės paramos vadovaujančios institucijos funkcijas gyvendinančiam ministerijos administraciniam padaliniui iš Europos Sąjungos techninės paramos lėšų nuomojamos patalpos.
 3. dokumentų, reikalingų skolinantis valstybės vardu ir valdant valstybės skolą vadovaujantis užsienio (Anglijos, Jungtinių Amerikos Valstijų) teise, parengimo išlaidos.
 4. ES struktūrinės paramos vadovaujančioji institucija įsigijo konsultacines paslaugas - techninę pagalbą vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, kuriomis naudojasi visos ES paramą administruojančios institucijos. Pagal šią sutartį, esant poreikiui, ES paramą administruojančias institucijos konsultuojamos specifiniais su ES struktūrinės įgyvendinimu susijusiais (pvz. informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, technologijų įmonių akreditavimo, investicijų į skirtingus ūkio sektorius modeliavimo ir kt.) klausimais. Institucijos paslaugomis naudojasi tais atvejais, kai reikalingos specifinės, siauros srities žinios ir kvalifikacija. 
 5. išlaidos už Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - VVP) platinimą vidaus ir užsienio rinkose, jų įtraukimą į biržų sąrašus, už  VVP apyvartos tvarkymą.

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamos Finansų ministerijos, kaip atskiros institucijos, išlaidos, tuo tarpu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose Finansų ministerijos išlaidos pateikiamos kartu su kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų (ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų) biudžeto vykdymo išlaidomis, kaip to reikalauja teisės aktai.

2011 m. Finansų ministerijos išlaidos (tūkstančiais litų)

Išlaidų straipsnis Valstybės biudžeto lėšos  ES ir kitostarptautinės finansinėsparamos lėšos Iš viso
Darbo užmokestis 13798,2 3901,5 17699,7
Socialinio draudimo įmokos 4277,2 1213,3 5490,5
Prekės ir paslaugos
Ryšių paslaugos 527,8 241,9 769,7
Transporto išlaikymas 111,4 15,3 126,7
Spaudiniai 12,1 20,4 32,5
Kitos prekės (kanceliarinės, ūkinės, higienos ir kt.) 364,5 124 488,5
 Iš jų reprezentacinės prekės 31,0 - 31,0
Komandiruočių išlaidos 1019,0 435,1 1454,1
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma - 609,6 609,6
Ilgalaikio turto einamasis remontas 286,9 50,2 337,1
Kvalifikacijos kėlimas 7,9 720,5 728,4
Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 642,6 790,2 1432,8
Komisinių išlaidos 8150,6 - 8150,6
Komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija) 618,0 167,4 785,4
Kitos paslaugos, iš jų: 5491,6 5990,7 11482,3
Skolos valstybės vardu valdymo programos išlaidos 3836,4 - 3836,4
Reprezentacinės paslaugos 43,3 - 43,3
Kompensacijos ir pašalpos 780,4 263,7 1044,1
Ministro reprezentacinės lėšos 0 - 0
Iš viso prekės ir paslaugos 17941,9 9465,0 27406,9
Ilgalaikis turtas 2795,7 1373,6 4169,3
Iš viso išlaidų 41939,0 18277,1 60216,1

Paaiškinimai:

 1. Didžioji dalis komandiruočių tai – Lietuvos Respublikos atstovavimas įvairiose Europos Sąjungos institucijų organizuojamose komisijose, komitetuose, darbo grupėse, kurių susitikimai vyksta periodiškai ir kuriose dalyvauja visų ES valstybių atstovai. Šiuose susitikimuose sprendžiami įvairioms institucijos kompetencijos sritims priskirtini klausimai. Per metus vyksta keli šimtai ES Tarybos darbo grupių posėdžių, kuriuose dalyvauja Finansų rinkų politikos, Mokesčių, Fiskalinės politikos, ES ir tarptautinių santykių bei kitų ministerijos departamentų atstovai pagal kompetenciją (skyrių vadovai, pavaduotojai, vyriausieji specialistai). Absoliučiai didžioji dalis posėdžių vyksta Briuselyje (Belgija).
 2. ES struktūrinės paramos vadovaujančios institucijos funkcijas gyvendinančiam ministerijos administraciniam padaliniui iš Europos Sąjungos techninės paramos lėšų nuomojamos patalpos.
 3. Finansų ministerija, kaip vadovaujančioji ES struktūrinės paramos institucija, rūpinasi, kad Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojai ir darbuotojai įgytų naujų, aktualių ir reikiamų žinių, kurios užtikrintų tinkamą kvalifikaciją ir gebėjimus. Tam ministerija organizuoja mokymus, kurie skirti visų 25 Lietuvos institucijų, administruojančių ES struktūrinę paramą, darbuotojams.
 4. 328 tūkst. litų išlaidos už dokumentų, reikalingų skolinantis valstybės vardu ir valdant valstybės skolą ir ruošiamų vadovaujantis užsienio teise, parengimą.
 5. ES struktūrinės paramos vadovaujančioji institucija įsigijo konsultacines paslaugas - techninę pagalbą vadovaujančiajai ir tvirtinančiajai institucijoms, kuriomis naudojasi visos ES paramą administruojančios institucijos. Pagal šią sutartį, esant poreikiui, ES paramą administruojančias institucijos konsultuojamos specifiniais su ES struktūrinės įgyvendinimu susijusiais (pvz. informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, technologijų įmonių akreditavimo, investicijų į skirtingus ūkio sektorius modeliavimo ir kt.) klausimais. Institucijos paslaugomis naudojasi tais atvejais, kai reikalingos specifinės, siauros srities žinios ir kvalifikacija. 
 6. išlaidos už Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - VVP) platinimą vidaus ir užsienio rinkose, jų įtraukimą į biržų sąrašus, už  VVP apyvartos tvarkymą.
 7. Pagal Europos Sąjungos reglamentus (Nr. 1083/2006 ir 1828/2006) kiekviena ES struktūrinę paramą gaunanti valstybė privalo atlikti rengiamų ir /ar jau vykdomų veiksmų programų nepriklausomus ekspertinius vertinimus bei ES struktūrinės paramos viešinimą pagal griežtai ES reglamentuose nustatytas taisykles.

Atkreipiame dėmesį, kad žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamos Finansų ministerijos, kaip atskiros institucijos, išlaidos, tuo tarpu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose Finansų ministerijos išlaidos pateikiamos kartu su kontroliuojamų neviešojo sektoriaus subjektų (ministerijai pavaldžių viešųjų įstaigų) biudžeto vykdymo išlaidomis, kaip to reikalauja teisės aktai.

Išlaidos nuo 2010 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. (tūkstančiais litų)

Išlaidų straipsnis Valstybės biudžeto lėšos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos Iš viso
Darbo užmokestis 13573,2 3843,5 17416,7
Socialinio draudimo įmokos 4220,5 1195,2 5415,7
Kompensacijos ir pašalpos 341,8 112,9 454,7
Prekės ir paslaugos
Šildymas 260,0 - 260,0
Elektros energija 380,3 - 380,3
Ryšių paslaugos 306,2 266,5 572,7
Transporto išlaikymas 111,6 9,0 120,6
Spaudiniai 17,3 - 17,3
Kitos prekės 228,3 - 228,3
iš jų - reprezentacinės prekės 15,9 - 15,9
Komandiruočių išlaidos 513 357,3 870,3
Vandentiekis ir kanalizacija 14,7 - 14,7
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 232,1 1592,2 1824,3
Ilgalaikio turto einamasis remontas 74,3 4,3 78,6
Kvalifikacijos kėlimas - 79,5 79,5
Kitos paslaugos 552,0 471,1 1023,1
iš jų - reprezentacinės paslaugos 8,7 24,8 33,5
Ministro reprezentacinės lėšos 0 - 0
Iš viso prekės ir paslaugos 2689,8 2779,9 5469,7
Ilgalaikis turtas 1299,9 1589,7 2889,6
Iš viso išlaidos 22125,2 9000,3 31646,4
 1. Dėl savų patalpų trūkumo Finansų ministerija iš Europos Sąjungos techninės paramos lėšų nuomoja patalpas dviem ES struktūrinės paramos vadovaujančios ir koordinuojančios institucijos funkcijas gyvendinantiems ministerijos administraciniams padaliniams. 2010 metų lapkričio pradžioje minėti padaliniai perskėlė į mažesnes ir keliskart pigesnes patalpas, tad šis sprendimas padeda ženkliai taupyti patalpų nuomai skiriamas ES techninės paramos lėšas.  
 2. Reprezentacinėms (darbo susitikimų) išlaidoms priskirtos ir Stebėsenos komiteto posėdžiams surengti skirtos lėšos (14,3 tūkst. litų). Stebėsenos komitetas sudarytas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti.
 3. Finansų ministerija yra atsakinga už Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) palaikymą ir priežiūrą. Šia sistema naudojasi apie 800 iš valstybės biudžeto finansuojamų institucijų ir įstaigų. Nurodytos lėšos skirtos būtinam VBAMS technologiniam naujinimui. Iš ES paramos lėšų 2010 metais finansuota ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir priežiūros informacinės sistemos (SFMIS) plėtra. Šią sistemą savo darbui naudoja visos ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos, SFMIS duomenimis kasdien atnaujinama statistika apie ES paramos panaudojimą interneto svetainėje www.esparama.lt.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-13