Korupcijos prevencija

Finansų ministerijos antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena.

Tam reikalinga nuolatinė padėties analizė, taip pat neformalios ir efektyvios prevencijos priemonės, kurios realiai mažina korupcijos prielaidas dėl Finansų ministerijai ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms pavestų funkcijų, atliekamų procedūrų, dokumentų rengimo tvarkos, darbuotojų veiksmų, teisių ir pareigų, priimamų sprendimų ir jų kontrolės mechanizmų.

Finansų ministerija antikorupcinėje veikloje laikosi pozicijos ugdyti nepakantumą korupcijos apraiškoms. Siekiama, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai atliktų jiems pavestas funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, etikos ir moralės normų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais, teiktų informaciją ir pasiūlymus dėl interesų konfliktų, korupcijos prevencijos ar kitų priemonių rengimo ir įgyvendinimo.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu pranesimai@finmin.lt. Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją taip pat galite pateikti žodžiu ir raštu Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams ir asmenims, įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose.

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija. 

 

Finansų ministerija įgyvendina antikorupcinę programą, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams, šalinti korupcijos apraiškas, skatinti darbuotojų pilietiškumą ir netoleranciją šiam reiškiniui. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos antikorupcinė programa įgyvendinama pagal priemonių planą.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas reglamentuoja Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo II skyriuje nustatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja:

 • finansų ministro sudaryta Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija:
  • Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą ministerijoje;
  • ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių plano sudarymą ir vykdymą;
  • ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą, antikorupcinę analizę ir pagal šios analizės rezultatus ministro patvirtintų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą finansų ministro valdymo srityje;
  • teisės aktų ir (arba) jų projektų antikorupcinį vertinimą ministerijoje;
  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą ministerijoje.
 • Finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovai arba asmenys, jų įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę:
  • teisės aktų ir (arba) jų projektų antikorupcinį vertinimą;
  • informacijos pateikimą valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
  • visuomenės informavimą;
  • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
  • kitų, teisės aktuose nustatytų, valstybės institucijoms privalomų korupcijos prevencijos priemonių vykdymą šiose įstaigose.

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisija yra ministro patariamoji institucija, kurios darbo tvarką nustato šios komisijos darbo reglamentas.

Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos iniciatyva visos Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritys yra įvertintos antikorupciniu požiūriu. Jeigu veiklos sritis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų (pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti ir kt.), ji yra priskirta prie Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos tikimybė ir įtraukta į finansų ministro patvirtintą veiklos sričių sąrašą.

Kasmet finansų ministras komisijos teikimu nustato, kurių iš veiklos sričių, įtrauktų į minėtą sąrašą, antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti šiais metais (2008 m., 2009 m., 2010 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.).Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Finansų ministro patvirtintų veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus Finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas.

Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose veiklos sričių analizės ir vertinimo procedūros atliekamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 11 punktą.

ASMENYS, ĮGALIOTI VYKDYTI KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
FINANSŲ MINISTERIJOJE IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTOSE ĮSTAIGOSE

 

 

Eil.

Nr.

 

Įstaigos pavadinimas

 

 

Vadovai ir  jų kontaktai

 

 

Atsakingi asmenys,  jų pareigos ir kontaktai

 

1.

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

Adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius

Vadovas – Vilius Šapoka, 

tel.: (8 5) 239 0000,

faksas (8 5) 279 1481,

el. p. finmin@finmin.lt

Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lidija Vaišnorienė,
tel. (8 5) 239 0227, el. p. L.Vaisnoriene@finmin.lt 

 

2.

 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Adresas: A. Jakšto g. 1, Vilnius
L.e.p. vadovas  – Jonas Miškinis,
tel. (8 5) 2666 111,
el. p. info@lrmuitine.lt

Imuniteto tarnybos viršininko pavaduotoja Sigita Kašalynė,
tel. (8 5) 236 2318, el. p. Sigita.Kasalyne@lrmuitine.lt

 

3.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

Adresas: Vasario 16-osios g. 15, Vilnius
Vadovė – Edita Janušienė,
tel. (8 5) 268 7802,
el. p. vmi@vmi.lt

Vidaus saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rita Malijauskienė,
tel. (8 5) 268 7804, el. p. R.Malijauskiene@vmi.lt

 

4.

 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

 

Adresas: L. Sapiegos g. 17, Vilnius
Vadovas – Klemensas Rimšelis,
tel. (8 5) 212 2547,
el. p. info@vdtat.gov.lt 

Teisės ir prevencijos skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskė,
tel. (8 5) 262 6961, el. p. jurate.kazlauske@vdtat.gov.lt

 

5.

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius
Vadovas – Audrius Linartas,
tel. (8 5) 212 5464,
el. p. info@avnt.lt

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja Svajonė Alunderienė,

tel. (8 5) 249 9330, el. p. Svajone.Alunderiene@avnt.lt

 

6.

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Adresas: S. Konarskio g. 13, Vilnius
Vadovė – Lidija Kašubienė,
tel. (8 5) 251 4400,
el. p. l.kasubiene@cpva.lt

Kokybės užtikrinimo skyriaus viršininkas Edmundas Bogavičius,
tel. ( 8 5) 249 9239, el. p. e.bogavicius@cpva.lt

 

7.

 

Lietuvos statistikos departamentas

 

Adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius
Vadovė – Vilija Lapėnienė,
tel. (8 5) 236 4800,
el. p. statistika@stat.gov.lt

 

Teisės skyriaus vedėja Irida Žibūdienė,
tel. (8 5) 236 4757, el. p. irida.zibudiene@stat.gov.lt

 

 

8.

Lošimų priežiūros tarnyba
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Adresas: Ukmergės g. 222, Vilnius
Vadovas – Virginijus Daukšys,
tel. (8 5) 233 6246,
el. p. info@lpt.lt

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Skirmantė Paukštienė,

tel. (8 5) 233 6246/47, el. p. skirmante.paukstiene@lpt.lt

 

 

___________________

 

Pranešimai apie korupcijos apraiškas ir Finansų ministerijos, finansų ministro valdymo sričiai priskiriamų įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas, darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Finansų ministerijos, minėtų įstaigų ir įmonių veikla, priimami:

Apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galite pranešti Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesimai-ir-korupcija.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-15