Naujausia informacija

2018-01-18

Informuojame, kad šią savaitę dėl techninių darbų sistemoje duomenys iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį bus keliami vieną kartą per dieną po 20 val.

2018-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-454, 2018 m. sausio 15 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 19 d. Dėl išskirtinai didelės informacijos apimties Valstybės iždui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondui šiais metais nustatytas atskiras duomenų pateikimo terminas – duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 22 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 26 d. 2017 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, teikiantys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją VSAKIS tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.01), šią informaciją turi pateikti (publikuoti ir integruoti duomenų įvesties paketą) iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2017 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt iki 2018 m. sausio 19 d.

2017-12-21

Informuojame, kad paskelbtas 2017 m. konsolidavimo kalendorius.

2017-10-31

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 2.3 papunkčiu viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), atsakingi už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo pateikti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2017 metų konsolidavimo schemai parengti iki šių metų lapkričio 15 dienos užpildant Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152, 6 priedą.

MS Excel formato bylą, kurią prašytume atsiųsti el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt, galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje prie paskelbtų Viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo tvarkos aprašo priedų adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai.

Primename, kad VSS sąraše turi būti nurodyta:

 • įstaigos kodas;
 • pavadinimas (pavadinimas turi sutapti su nurodytu Juridinių asmenų registre).

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. likviduojami, reorganizuojami ar VSS statusą praradę subjektai turi patekti į VSS sąrašą, kadangi dalyvauja 2017 m. konsolidacijoje (prie šių subjektų prašytume pažymėti, kad jie 2017 m. baigia veiklą).

2017-10-18

Informuojame, kad š. m. spalio 19 - 20 dienomis dėl techninių darbų VSAKIS neveiks.

2017-05-16

Atsižvelgiant į anksčiau siųstą informaciją dėl panaudos sutarčių (š. m. kovo 30 d. ir balandžio 26 - 27 d.), bei viešojo sektoriaus subjektų paklausimus dėl panaudos gavėjo VSAKIS pateiktų sumų detalizavimo pagal tiekėją, pateikiame bendrą panaudos sutarčių tiekėjų VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją.

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali surasti jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto:

- balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

- turto grupę, kurią rodo konkretus panaudos tiekėjas;

- pasitikrinti savo VSAKIS pateiktą panaudos sutarčių informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjo ir gavėjo rodomos sumos sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome viešojo sektoriaus subjektų, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę turtą, užtikrinti tokios informacijos pateikimą VSAKIS. Jeigu nėra galimybės patikslinti ar pateikti šią informaciją ir sumos yra reikšmingos, prašome apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt (nekeičiant pirminio laiško pavadinimo) nurodant informacijos nepateikimo priežastis, nepateikto turto vertes pagal kiekvieną turto grupę (nurodyti įstaigą (gavėją), sąskaitą ir turto grupę).

2017-05-02

Informuojame, kad VSAKIS įkelti pakeitimai, dėl kurių 2016 m. reorganizuotų įstaigų likučiai formose D-P10-2-ZF, D-P06-2-ZF ir D-P14-3-ZF yra eliminuojami. Prašome konsoliduojančių subjektų, jau "integravusių" savo duomenų paketus iš naujo juos "įrašyti", palaukti, kol bus įvykdyta konsolidacija, ir iš naujo "publikuoti" ir "integruoti". Nurodytus veiksmus atlikti būtina, nepriklausomai nuo to, ar problema dėl anksčiau minėtų formų Jums yra aktuali. Jei minėta problema nebuvo aktuali, KFAR duomenys keistis neturėtų.

2017-04-27

Informuojame, kad nuo š. m. balandžio 27 d. iki š. m. gegužės 8 d. visų lygių konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma ne nuo 20 val., o nuo 18.20 val. Kiti konsolidacijos vykdymo laikai (10 val. ir 14 val.) nesikeičia.

2017-04-10

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje, skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2017-03-30

Atkreipiame dėmesį, kad viešojo sektoriaus subjektai savo finansinių ataskaitų rinkiniuose neužmirštų pateikti panaudos sutarčių informacijos, privalomos pateikti pagal 19 VSAFAS 62 ir 63 punktus, jei tokios informacijos nepateikė.

Panaudos davėjas pildo formas D-P06-A-ZF, D-P06-B-ZF, D-P06-C-ZF ir, jei turtas pagal panaudos sutartis buvo perduotas viešojo saektoriaus subjektui, eliminavimo informacijos formas D-E12-A-ZF, D-E12-C-ZF, D-E12-E-ZF, D-E12-G-ZF.

Panaudos gavėjas pildo formas D-P14-A-ZF, D-P14-B-ZF ir, jei turtas pagal panaudos sutartis buvo gautas iš viešojo sektoriaus subjekto, eliminavimo informacijos formas D-E12-B-ZF, D-E12-D-ZF, D-E12-F-ZF, D-E12-H-ZF.

Visa eliminavimo informacija, susijusi su panaudos sutartimis, yra nederinama (D.U.K. 2.28 klausimas).

2017-03-30

Informuojame, kad kovo 31 d. yra paskutinė diena, kai leidžiama tikslinti finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir eliminavimo informaciją viešojo sektoriaus subjektams, priskirtiems trečiam konsolidavimo lygiui, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai konsoliduojami tiesiogiai tik valstybės (MVAL) ir nacionaliniame (MNAC) rinkiniuose. Po nurodytos datos minėtų subjektų duomenų paketai bus apsaugoti nuo koregavimo. Prašymai tikslinti tarpusavio operacijų derinimo informaciją nuo nurodytos datos nebebus priimami. Prašome viešojo sektoriaus subjektų laiku užbaigti darbus sistemoje.

2017-03-24

Informuojame, kad jau vykdoma visų lygių konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija VSAKIS (IV lygio konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija vykdoma nuo š. m. kovo 16 d.). Konsolidacija vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 20 val.

Primename, kad konsoliduojami tik tų kontroliuojamų įstaigų duomenys, kurių paketai yra „integruoti“.

Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduojantys subjektai privalo užtikrinti, kad patikslinus finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ar eliminavimo informaciją, duomenų paketai būtų iš naujo išsaugoti, „publikuoti“ ir „integruoti“, taip pat kad anksčiau nurodytu tikslinimo atveju ir/ar atlikus rankinius įrašus būtų įvykdyta konsolidacija (visų lygių kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija bus vykdoma iki š. m. birželio 10 d.). Tik įvykdžius anksčiau nurodytus veiksmus galima „publikuoti“ ir „integruoti“ konsoliduojančiojo subjekto duomenų paketą su pateiktais komentarais ir atspausdinti konsoliduotąsias finansines ataskaitas pasirašymui.

2017-03-22

Primename, kad VSAKIS sukurta nauja kontrolė KFAR-002, kuri tikrina, kad sutaptu žemesnio lygio subjektų pateikta informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (forma D-P00-1-ZF) ir konsoliduojančio subjekto pateikta informacija (forma D-P00-1-KK). Kontrolė KFAR-002 veikia konsoliduojančio subjekto lygyje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kontrolės techninio realizavimo sistemoje ypatumo, konsoliduojantis subjektas, norint panaikinti rodomus KFAR-002 klaidos pranešimus, turi patikrinti savo paketą, t. y. atlikti  „Publikacija“ -> „Tikrinti paketą“.

2017-03-21

Informuojame, kad š. m. kovo 22 d. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis bus uždaryta.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos koregavimas vyks konsolidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka: duomenų tikslinimas bus galimas tik gavus konsoliduojančio subjekto leidimą. Viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų trečiam konsolidavimo lygiui, kurių finansinių ataskaitų rinkiniai konsoliduojami tiesiogiai tik valstybės (MVAL) ir nacionaliniame (MNAC) rinkiniuose, minėtų duomenų tikslinimas bus galimas tik raštu pateikus prašymą Finansų ministerijai ir gavus leidimą tikslinti duomenis.

Tokia pati tvarka, t. y. duomenų tikslinimas galimas tik raštu pateikus prašymą Finansų ministerijai ir gavus leidimą tikslinti duomenis, galios ir visų viešųjų įstaigų duomenų tikslinimui, nepriklausomai nuo to, kuriame konsolidavimo lygyje įstaiga konsoliduojama.

Prašome konsoliduojančių subjektų užtikrinti, kad būtų laikomasi šios tvarkos ir viešųjų įstaigų duomenys būtų taisomi tik būtinais atvejais, kadangi viešųjų įstaigų duomenų tikslinimas po nustatyto termino gali iškreipti valstybės finansinių duomenų statistiką.

2017-03-17

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktus duomenis dar galės taisyti nuo š. m. kovo 20 d. iki š. m. kovo 21 d. Po nurodytos datos tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pataisyti 2016 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti ("publikuoti" ir "integruoti") savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos. Tokiu atveju VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktos informacijos koregavimas bus galimas tik pateikus prašymą Finansų ministerijai ir/arba su Finansų ministerijos leidimu. 

2017-03-13

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektams galimybė tikslinti duomenis VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje bus sudaryta iki š. m. kovo 15 d.

Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimas turi būti atliktas vadovaujantis 2016 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-456 nustatytais terminais.

2017-03-10

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 11 - 12 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. nr. (8 5) 2194 440.

2017-03-06

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1K-66 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimai.

2017-03-03

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektams bus sudaryta galimybė tikslinti duomenis VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje iki š. m. kovo 13 d.

Atkreipiame dėmesį, kad finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo VSAKIS konsolidavimo srityje terminas nesikeičia - juos pateikti ("publikuoti") reikia iki š. m. kovo 13 d., o patvirtinti ("integruoti") - iki š. m. kovo 15 d.

2017-02-28

Informuojame, kad š. m. kovo 3 d. (penktadienį) VSAKIS neveiks dėl keičiamos techninės įrangos. Sėkmingai baigus techninės įrangos keitimo darbus, sistemos veikimas bus iš karto atstatytas ir bus galima tęsti darbą (įskaitant savaitgalį).

2017-02-24

Informuojame, kad rengiantis 2016 metų finansinių ataskaitų pateikimui Finansų ministerija  VSAKIS atliko pakeitimus, kurie gali turėti įtakos 2016 m. tarpinio laikotarpio paketų duomenims. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, prašome peržiūrėti tarpinio laikotarpio paketus, esant poreikiui pakoreguoti duomenis ir iki 2017 m. kovo 6 d. „integruoti“ duomenų paketus.

Prašytume viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje (2016.01), įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 • „įrašomas“ paketas;
 • įvykdomos paketo kontrolės;
 • ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2016 m. ir vėlesnius metus pateikti Finansų ministerijos svetainėje 2016 m. pakeitimų pristatyme adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-mokymu-medziaga.

Informuojame, kad VSAKIS sukurta nauja ataskaita „K-KSP-M-KK-M - Finansinės eilutės pagal Subjektą, Audito ID, Analizę, Partnerį, Srautą ir kitas dimensijas“, kuri skirta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų analizei pagal sistemoje esančias dimensijas. Ataskaitos formavimo instrukciją galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai.

2017-02-09

Informuojame, kad VSAKIS sukurtos naujos kontrolės FAS-127 ir FAS-128, kurios tikrina, kad būtų pateikta išsami informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą, jeigu viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje tokia informacija yra registruota. Dėl kontrolių techninio realizavimo sistemoje ypatumu "Kontrolių" skirtuke mygtukas "Vykdyti kontroles" netikrina šių kontrolių veikimo, todėl rodomi klaidų pranešimai. Jei duomenys formose D-P25-A-ZF ir D-P25-B-ZF pateikti teisingai, norint panaikinti rodomus klaidų pranešimus, viršutinėje pilkoje juostoje pasirinkite skirtuką "Kiti veiksmai", atsidariusiame lange papildomai reikia paspausti mygtukus "Vykdyti paketo taisykles" ir "Įrašyti paketą".

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu duomenys formose D-P25-A-ZF ir D-P25-B-ZF pateikti teisingai, sistema duomenų paketą "publikuoti" ir "integruoti" leidžia, nepriklausomai nuo to, ar rodomi klaidų pranešimai. "Publikavus" paketą kontrolės automatiškai pasinaikina.

2017-02-09

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje „Pinigų srautai“ su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.
      E11 grupėje „Išankstiniai apmokėjimai“ derinami tik iš anksto sumokėti mokesčiai (avansinis pelno ir avansinis nekilnojamojo turto mokestis, bei avansinis pridėtinės vertės mokestis).
      E15 grupėje „Gautinos/mokėtinos sumos“ derinamos gautinos/mokėtinos sumos bei VSS mokesčių permokos šių mokesčių: pelno, pridėtinės vertės mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto bei gyventojų pajamų mokesčio.
      E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“ VSS informaciją derinimui VSAKIS turi pateikti pagal savo apskaitos duomenis. E17 grupėje derinami nekilnojamojo turto, pelno, mokesčio už aplinkos teršimą, žemės mokesčio, bei įmokos į Garantinį fondą duomenys. VSS informaciją derinimui VSAKIS E17 grupėje pateiks už 2016 m., o MVAL3 - 2015 m. duomenis. Todėl tarp MVAL ir VSS E17 „Pajamos/sąnaudos“ grupėje liks nesuderinta operacija.

Išteklių ir mokesčių fondai su MVAL3  papildomai E18 grupėje „Pervestinos pajamos“ derina pervestinas pajamas ir gautas pervestinas pajamas. Pajamos, kurių VMI neadministruoja (rinkliavos, administracinės baudos), o tik surenka ir perveda kitiems subjektams, su VMI mokesčių fondu (MVAL3) E18 grupėje nederinamos (jos derinamos su Valstybės iždu arba savivaldybės iždais).

Atsakingų asmenų, kuriems priskirti viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų derinimui, kontaktus galite rasti čia.

2017-01-31

Informuojame, kad VSAKIS interneto svetainės skyrelyje "Dažniausiai užduodami klausimai" paskelbtas atnaujintas dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas. Taip pat paskelbtas viešojo sektoriaus subjektų dažniausiai darytų klaidų teikiant 2015 m. informaciją konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti sąrašas, kurį galite rasti čia.

2017-01-30

Informuojame, kad paskelbta 2016 m. konsolidavimo schema.

2016-12-28

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2016 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt iki 2017 m. sausio 5 d.

2016-12-27

Informuojame, kad paskelbtas 2016 m. konsolidavimo kalendorius.

2016-11-17

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 staipsnio 22 dalies 13 punktu nuo 2016 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektais tapo Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodyti fondų fondai, skirti finansinėms priemonėms įgyvendinti, arba finansinės priemonės (finansų inžinerijos priemonės), kurios suprantamos kaip nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių finansų institucijų ir (ar) kitomis lėšomis įgyvendinamos paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų arba kitos priemonės (toliau – fondų fondai). VSAKIS fondų fondai teikia 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis metiniame laikotarpyje (2016.12) kaip nauji ir atskiri viešojo sektoriaus subjektai. Fondų fondo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis konsoliduoja ministerija, iš kurios asignavimų daromi įnašai į fondų fondą, o tuo atveju, kai fondų fondo valdytojas yra tarptautinė finansų institucija, konsoliduoja ministerija, gaunanti asignavimus įnašams į fondų fondą. 2016 m. įsteigtų fondų fondų sąrašas su priskirtais menamais kodais ir nurodytais asignavimų valdytojais, iš kurių asignavimų daromi įnašai į fondų fondą, skelbiamas čia.

2016-11-07

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos ir už jų parengimą atsakingų viešojo sektoriaus subjektų nustatymo“ 2.3 papunkčiu viešojo sektoriaus subjektai, atsakingi už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą 2016 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos užpildant Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152, 6 priedą.

Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu vsakis.metodika@finmin.lt MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją, galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje prie paskelbtų Viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo tvarkos aprašo priedų adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai.

Primename, kad VSS sąraše turi būti nurodytas įstaigos kodas ir pavadinimas (pavadinimas turi sutapti su nurodytu Juridinių asmenų registre). Atkreipiame dėmesį, kad 2016 m. likviduojami, reorganizuojami ar VSS statusą praradę subjektai turi patekti į VSS sąrašą, kadangi dalyvauja 2016 m. konsolidacijoje (prie šių subjektų prašytume pažymėti, kad jie 2016 m. baigia veiklą).

2016-08-19

Informuojame, kad 2016 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis – 2016.01. Šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti tarpiniame laikotarpyje turi būti pateikiama į VSAKIS remiantis ta pačia tvarka, kaip ir teikiant informaciją metiniame laikotarpyje (duomenų pateikimo bei derinimo procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintame Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše bei VSAKIS naudotojo instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“). Metodologiniai skirtumai pateikiant duomenis nustatyti minėtuoju įsakymu patvirtintos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos VIII skyriuje. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį tarpiniam laikotarpiui bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną, po 20.00 val.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2016 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2016.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2016.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui. VSS, kurie 2016 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtuoju įsakymu patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

2016-06-06

2016 m. vasario 2 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-47 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 15-asis standartas „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“. Šio standarto 15.2 punktas numato, kad konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose turi būti rodoma viešojo sektoriaus subjektų grupei nepriklausanti grynojo turto dalis ir ūkinių operacijų su prie viešojo sektoriaus subjektų grupės nepriskirtais viešojo sektoriaus subjektais rezultatai (perviršis arba deficitas), t. y. mažumos dalis, net jei ji yra neigiama.

VSAKIS buvo atlikti pakeitimai leidžiantys konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose rodyti neigiamą mažumos dalį:

1. Veiklos rezultatų ataskaitoje (VSAKIS formos F-A-VRA-KZ, F-A-VRA-KA) einamųjų metų grynojo perviršio ar deficito dalis tenkanti mažumos daliai rodoma eilutėje J.II. „TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI“.

2. Grynojo turto pokyčių ataskaitoje (VSAKIS forma F-A-GTP-KK):

 • 2015 metų mažumos dalies pradinis likutis, jeigu jis buvo neigiamas, rodomas kartu su kitomis rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumomis eilutėje 13. „Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos“ 8 stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“ su „+“ ženklu ir 10 stulpelyje „Mažumos dalis“ su „-“ ženklu;
 • Einamųjų metų grynojo perviršio ar deficito dalis tenkanti mažumos daliai iš Veiklos rezultatų ataskaitos rodoma 17 eilutės „Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas“ 10 stulpelyje „Mažumos dalis“.

3. Finansinės būklės ataskaitoje (VSAKIS formos F-A-FBA-KZ, F-A-FBA-KA) visa mažumos dalis rodoma eilutėje G. „MAŽUMOS DALIS“.

Atkreipiame dėmesį, kad einamųjų metų mažumos dalis skaičiuojama iš subjekto perviršio ar deficito eliminavus šio subjekto ir kitų viešojo sektoriaus subjektų, esančių toje pačioje konsolidavimo grupėje, tarpusavio operacijas. Pateikiame pavyzdį.

2016-05-04

Prašome VSS, rengiančių KFAR, pasitikrinti, ar Jūsų rengiamos ataskaitos tūkstančiais eurų sutampa su ataskaitomis eurais, taip pat, ar balansuojasi FBA. Jei pastebėjote savo KFAR anksčiau nurodytas problemas, prašome iš naujo įrašyti, „publikuoti“ ir „integruoti“ duomenų paketą VSAKIS.

Informuojame, kad kai kuriuose KFAR ataskaitų straipsniuose dėl apvalinimo atsirandantys euro centai nelaikomi klaida, todėl juos taisyti rankiniais įrašais nėra būtina.

Atkreipiame dėmesį, kad F00 srautas gali nesibalansuoti dėl išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti, kurių likutis laikotarpio pradžioje buvo įkeltas per srautą F01 srautą. Tai susiję su VSAKIS pakeitimais su išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti sąskaitų išskaidymu. Šiuo atveju ataskaitoje K-KBA-B-KK F00 sraute pateikta suma turi sutapti su ataskaitos K-KSP-I-KK sąskaitos FF101012 stulpelio F01 bendra suma.

Taip pat FBA gali nesibalansuoti F80 sraute. F80 srautas rodo, kokia suma buvo subalansuota FBA dėl valiutos kurso perskaičiavimo. Skaičius šioje eilutėje nėra klaida. Šį skaičių galite patikrinti ataskaitoje K-KSP-B-KK pasirinkę sąskaitą FF10214 „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“, srautą F80.

2016-04-28

Informuojame, kad VSAKIS tarpusavio peracijų derinimo sritis vėl veikia, o konsolidacija (eurais ir tūkst. eurų) vėl vykdoma tris kartus per dieną - 10 val., 14 val. ir po 20 val. (duomenų atsinaujinimo laikas - 1 val. nuo konsolidacijos vykdymo pradžios).

2016-04-26

VSAKIS 2016 m. balandžio 20 d. buvo pakeisti ataskaitų pavadinimai dėl Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1K-17 “Dėl Finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo” ir 2014 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1K-333 "Dėl Finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K‑233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo.

Buvo pakeisti lentelių D-P21-1-ZF, F-P21-1-ZF ir F-P21-1-KK pavadinimai iš „Pagrindinės veiklos kitos pajamos*“ į „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte*“.

Buvo pakeisti lentelių D-P21-2-ZF, F-P21-2-ZF ir F-P21-2-KK pavadinimai iš „Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos*“ į „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finans. ataskaitų aiškinamajame rašte*“.

Buvo pakeisti lentelių D-P07-4-ZF, F-P07-4-ZF pavadinimai iš „Mineraliniai ištekliai“ į „Informacijos apie mineralinius išteklius pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“.

Subjektai, kuriems aktualūs šie pakeitimai, gali perspausdinti minėtus priedus.

2016-04-26

Informuojame, kad dėl nenumatytų problemų VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis kol kas neveikia. Taip pat, konsolidacija (eurais ir tūkst. eurų) kol kas vykdoma du kartus per dieną - 10 val. ir 14 val. (duomenų atsinaujinimo laikas - 1 val. nuo konsolidacijos vykdymo pradžios). Dėl šios ir praėjusios savaitės nereguliaraus sistemos veikimo III lygio konsoliduojantiems subjektams bus sudaryta galimybė dirbti VSAKIS iki š. m. gegužės 6 d.

2016-04-21

Informuojame, kad VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis neveiks iki š. m. balandžio 25 d. pietų. Taip pat, š. m. balandžio 25 d. iki pietų neveiks ir visi kiti sistemos moduliai.

2016-04-18

Informuojame, kad dėl techninių kliūčių VSAKIS laikinai neveikia.

2016-04-08

Informuojame, kad ataskaitiniu laikotarpiu viešojo sektoriaus subjektai, kurie turėjo gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį metų pabaigoje, turėjo detalizuoti šį likutį pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus eliminavimo formoje „Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis pagal pirminius finansavimo sumų teikėjus“ (VSAKIS forma D-E13-P-ZF).

Konsoliduojantis subjektas savo grupės subjektų informaciją apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį metų pabaigoje turėtų patikrinti ataskaitoje "Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis pagal pirminius finansavimo sumų teikėjus" (VSAKIS kodas K-KSP-N-KK-M). Finansavimo sumų iš kitų šaltinių, kurios gautos iš ne konsoliduojamos grupės subjektų, likutis turėtų sutapti su konsoliduotoje atskaitoje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ eilutėje „Iš kitų šaltinių“ pateikta suma. Ataskaitos formavimo instrukciją galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai

2016-04-07

Informuojame, kad baigtas diegti VSAKIS funkcionalumas, skirtas viešųjų įstaigų, priskirtų prie viešojo sektoriaus subjektų, finansinių ataskaitų (pasirašytų vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitų dokumentų teikimui Jurinių asmenų registrui (informacija buvo skelbta š. m. kovo 21 d. Finansų ministerijos pranešime).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą“, bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymu    Nr. 1K-254, iki š. m. gegužės 16 d. Juridinių asmenų registrui turi būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, nustatyti naudotojo instrukcijoje, skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad anksčiau minėtus duomenis ir PDF dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešąjai įstaigai pateikus juos Juridinių asmenų registrui, įstaiga savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

2016-04-04

Informuojame, kad rytoj (š. m. balandžio 5 d.) VSAKIS neveiks dėl reikalingų atlikti administravimo darbų.

2016-03-23

Informuojame, kad kovo 23 d. prasideda IV konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai. Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-390 „Dėl 2015 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas („publikuotas“) iki š. m. balandžio 7 d., o patvirtintas („integruotas“) – iki š. m. balandžio 11 d.

Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“).

Nuo š. m. kovo 24 d., prasidėjus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo darbams, V lygio viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
 • nuo 20 val.

2016-03-21

Informuojame, jog numatoma, kad nuo š. m. viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus teiks per VSAKIS. Iki š. m. gegužės 16 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informaciją apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Šiuo metu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-390 patvirtintame 2015 m. konsolidavimo kalendoriuje nustatytas viešosios įstaigos finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas Juridinių asmenų registrui kol kas nėra galimas, kadangi yra diegiamas naujas VSAKIS funkcionalumas, reikalingas šio darbo atlikimui. Informaciją apie šio funkcionalumo diegimo eigą ir reikiamus atlikti veiksmus sistemoje bus paskelbta š. m. balandžio mėn. pradžioje.

Atkreipiame dėmesį, kad viešosios įstaigos vadovas turi užtikrinti, kad viešosios įstaigos finansinės ataskaitos visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti ir Juridinių asmenų registrui teikiamos tik tada, kai jos yra galutinės ir tikslinti finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje vadovaujantis Konsolidavimo tvarkos aprašu ir Konsolidavimo metodika nebereikia. Viešąjai įstaigai pateikus anksčiau minėtus dokumentus Juridinių asmenų registrui, ji savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

2016-03-10

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 11 - 13 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.).

2016-03-07

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2015.12) pateiktus duomenis dar galės taisyti nuo š. m. kovo 8 d. iki š. m. kovo 15 d. Po nurodytos datos tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pataisyti 2015 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti („publikuoti“ ir „integruoti“) savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos.

Primename, kad FAR pildytojai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos įvedimo paketus turi pataisyti ir pateikti („publikuoti“) iki š. m. kovo 10 d., o FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) - iki  š. m. kovo 15 d.

Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduojantys subjektai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad jų kontroliuojami subjektai nustatytu laiku pataisytų tarpusavio operacijų informaciją, patikrintų savo teikiamų duomenų paketų korektiškumą bei, esant poreikiui, atliktų reikalingus pateiktos informacijos koregavimus.

2016-03-04

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 5 - 6 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.).

2016-03-01

Nuo 2015 m. sukurta nauja įvedimo forma D-E13-P-ZF „Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“, kuri skirta surinkti informacijai apie finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus. Informacija apie iš ne viešojo sektoriaus subjektų gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį reikia rodyti eilutėje „Ne viešojo sektoriaus subjektas TP-999“ bendra suma. Šioje įvedimo formoje pateikti duomenys turi sutapti su įvedimo formoje D-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ stulpelio „Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ eilutėse 4.1 ir 4.2 pateiktais duomenimis.

Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-008 “Dėl Finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo” pakeistas 17 VSAFAS 12 priedas “Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas” įterpiant jame naują antrą eilutę “Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai”, todėl 2016 m. kovo 1 d. VSAKIS šia eilute atnaujintos įvedimo formos D-P17-1-ZF "Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“, D-P17-A-PL „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pradžioje" (įeinantiems subjektams), o eliminavimo informaciją pagal partnerius reikės pateikti formoje D-E15-E-ZF „Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas eliminavimo informacija“ skiltyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai kitiems VSS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)“.

Kadangi dalis viešojo sektoriaus subjektų jau buvo "publikavę" ar "integravę" duomenų paketus, siekiant užtikrinti VSAKIS pateikiamos informacijos teisingumą, prašytume atsakingų už duomenų pateikimą viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketouse nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo "integruotas") ir iš naujo "integruoti" paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) "publikuojamas" ir "integruojamas" paketas.

2016-02-26

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 27 - 28 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2016-02-15

Informuojame, kad VSAKIS interneto svetainėje skyreliuose "VSAKIS naudotojų mokymo medžiaga" ir "Dažniausiai užduodami klausimai" paskelbta nauja informacija, aktuali šiais metais teikiant duomenis į VSAKIS.

2016-02-15

Dėl perėjimo prie Euro sukurta nauja informacijos įvedimo forma:

D-FBA-B-KL „Ankstesnių metų perviršio ir deficito koregavimas dėl perėjimo prie euro“.

Teikiama informacija apie skirtumus, susidariusius dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, kurie pagal 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ 12 punkto nuostatas pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir kurie turi būti rodomi ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“, o grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodomi kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“, stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“.

Atkreipiame dėmesį: ar parodytas skirtumas formoje D-FBA-B-KL korektiškai atvaizduojamas ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ir grynojo turto pokyčio ataskaitose reikia tikrinti ne įvedimo formose, o ataskaitose:

F-A-FBA-ZL „Finansinės būklės ataskaita“,

F-A-GTP-ZF „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.

2016-02-11

Informuojame, kad VSAKIS po perėjimo prie euro lange "Ataskaitų sąrašas pagal aplankus" norint suformuoti 2014 m. finansines ataskaitas litais, pasirinkimuose, eilutėje "Kategorija" reikia rinktis "ACTUAL-LTL". Dėl šios priežasties pasirinkimą "Kategorija" reikia pakeisti ir anksčiau sukurtuose peržiūros taškuose, skirtuose suformuoti 2014 m. ataskaitas. Lygiai taip pat lange "Kelių paketų veiksmai" norint pasirinkti 2014 m. paketus litais duomenims peržiūrėti, pasirinkime "Atskaitomybės ID" reikia pasirinkti "ACTUAL-LTL - 2014.12". Paketai su "Atskaitomybės ID" "ACTUAL - 2014.12" sistemoje sukurti dėl techninio poreikio ir VSAKIS naudotojams yra nepasiekiami. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai, konvertuoti į eurus, gali būti matomi 2015.12 laikotarpio ataskaitų pradžios likučiuose arba stulpelyje "Praėjęs ataskaitinis laikotarpis".

2016-02-09

Paskelbta 2015 m. konsolidavimo schema.

2016-02-08

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje „Pinigų srautai“ su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Išteklių ir mokesčių fondai su MVAL3 E18 grupėje „Pervestinos pajamos“ derina pervestinas pajamas ir gautas pervestinas pajamas.
E11 grupėje „Išankstiniai apmokėjimai“ derinami tik iš anksto sumokėti mokesčiai (avansinis pelno ir avansinis nekilnojamojo turto mokestis bei avansinis pridėtinės vertės mokestis).
E15 grupėje „Gautinos/ mokėtinos sumos“ derinamos gautinos/ mokėtinos sumos bei VSS mokesčių permokos šių mokesčių: pelno, pridėtinės vertės mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto bei gyventojų pajamų mokesčio.
E17 grupėje „Pajamos/ sąnaudos“ VSS informaciją derinimui VSAKIS turi pateikti pagal savo apskaitos duomenis. E17 grupėje derinami nekilnojamojo turto, žemės mokesčio, pelno bei mokesčio už aplinkos teršimą duomenys. VSS informaciją derinimui VSAKIS E17 grupėje pateiks  už 2015 m., o MVAL3 -2014 m. duomenis. Todėl tarp MVAL ir VSS E17 „Pajamos/sąnaudos“ grupėje liks nesuderinta operacija.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė E19 srauto derinančiųjų kontaktai, sąrašą pridedame.

Informacijai pasiteirauti: tel. (85) 2687 572 – Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

2016-01-22

Kadangi daugėja viešojo sektoriaus subjektų paklausimų, kaip teisingai turėtų elgtis esant neatitikimams tarp 2015 metų pradinių likučių eurais apskaitoje ir VSAKIS, pažymime, kad pagal 28-ojo VSAFAS 8 p. sąskaitų plano sąskaitos likutis perskaičiuojamas pagal kiekvienos sąskaitos sumas (pavyzdžiui, pagal pirkėją, tiekėją, ilgalaikio turto vienetą ir pan.) taip, kad būtų galima nustatyti jį atitinkančią sumą (sumas) pagal dvejybinio įrašo sąsajas (pavyzdžiui, pagal gautinas sumas, mokėtinas sumas, finansavimo šaltinį ir pan. bei pagal kitus informacijos kaupimui reikalingus požymius). Viešojo sektoriaus subjektas pagal poreikį gali pasirinkti dar detalesnį sąskaitų plano sąskaitos likučio perskaičiavimą. VSAKIS sąskaitų plano sąskaitose subjektai pateikia bendras sumas, neišskaidant pagal pirkėją, tiekėją ir pan., todėl sistemoje 2015 metų pradžioje sąskaitos likutis eurais gali nesutapti su subjekto apskaitoje sąskaitų plano atitinkamos  sąskaitos likučiu laikotarpio pradžioje. Šiuo atveju viešojo sektoriaus subjektas VSAKIS sistemoje  visose finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto lentelėse (pavyzdžiui, D-P08-1-ZF „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, D-P04-1-ZF „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, D-P03-1-ZF „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, D-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir kitose pildymo formose, kur reikalinga) skirtumus turėtų rodyti pergrupavimų eilutėje arba stulpelyje. Tokiu būdu būtų parodyti likučiai pagal subjekto apskaitą ir neturėtų poveikio 2015 metų sąskaitų apyvartoms.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal 28-ojo VSAFAS 12 p. skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu. VSAKIS susidariusiems skirtumams įvesti yra sukurta nauja forma D-FBA-B-KL „Ankstesnių metų perviršio ir deficito koregavimas dėl perėjimo prie euro“, kurioje subjektai turėtų parodyti skirtumus dėl valiutos kurso perskaičiavimo, jeigu tokie susidarė apskaitoje, kurie automatiškai pateks į ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutę „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“, o grynojo turto pokyčių ataskaitoje bus rodomi kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“, stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“, kaip apibrėžta 28-ajame VSAFAS.

2016-01-22

Paskelbtas Finansų ministerijos 2015 m. sausio 16 d. raštas Nr. (27.32-01)-6K-1600355 "Dėl informacijos pateikimo 2015 metų konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti".

2016-01-19

Pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 „Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., dalis viešojo sektoriaus subjektų iki 2015-12-31 turėjo perskaičiuoti darbo užmokestį už 2009 – 2013 m. asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų ir kuriems buvo mokamas dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažintas darbo užmokestis (atlyginimas).

Dėl atliktų pakeitimų VSAKIS tikslinama Finansų ministerijos 2015-12-11 išaiškinimo dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje (Nr. (6.3-01)-6K-1509159) dalis, susijusi su sumų pateikimu ir derinimu VSAKIS tarp fondo ir viešojo sektoriaus subjekto:

Primename, kad buhalterinių įrašų registravimas apskaitoje priklauso nuo faktinių ūkinių operacijų. Viešojo sektoriaus subjektai apskaičiuotą ir įtrauktą į savo 2015 metų apskaitą įsipareigojimo VSDF biudžetui nuo grąžinamų sumų asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), likutį 2015 metų pabaigai turėtų pateikti derinti VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje grupėje E15-200 „Gautinos/mokėtinos sumos“ pasirinkdami sąskaitas FF10193_E99 „Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems VSS balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)“ „Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (+)“ ir FF10200212_F99 „Kitų ilgalaikių finansinių įsipareigojimų kitiems VSS einamųjų metų dalies balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)“ FF1020024_E99 „Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies likutis laikotarpio pabaigoje (+)“. Partneriu viešojo sektoriaus subjektas turėtų pasirinkti atitinkamą VSDF teritorinį skyrių (fondą), kurio kodas prasideda raidėmis „MS“ (kodų sąrašas pateiktas konsolidavimo tvarkos aprašo 14 priede). Pateiktą tarpusavio operacijų derinimo srityje įsipareigojimo VSDF biudžetui likutį viešojo sektoriaus subjektai turėtų detalizuoti pagal partnerį eliminavimo formoje  D-E15-F-ZF „Kitų finansinių įsipareigojimų eliminavimo informacija“. Taip pat subjektai turėtų pateikti informaciją 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede (VSAKIS forma D-P13-1-ZF „Finansinių įsipareigojimų, apskaitomų amortizuota savikaina, pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį laikotarpį“).

VSDF fondai pagal viešojo sektoriaus subjektų patikslintą informaciją apie draudžiamąsias pajamas asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo), sumas, kurias įsitraukė į 2015 metų apskaitą ir metų pabaigoje turi šių gautinų sumų likutį, jį turėtų teikti derinti VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje 2015 metais grupėje E15-100 „Gautinos/mokėtinos sumos“ pasirinkdami sąskaitas FF1005331_L26 „Nuo 1 iki 5 metų kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)“ ir FF1011131_L20 „Kitų ilgalaikių gautinų sumų iš kitų VSS einamųjų metų dalis įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)“. VSDF taip pat turėtų pateikti informaciją 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 6 priede (VSAKIS forma D-P10-2-ZF „Po vienerių metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis“).

Kilus klausimams dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje prašome kreiptis į Finansų ministerijos Skambučių centrą telefonu 8 700 55303 arba el. paštu apskaitosreforma@finmin.lt.

2016-01-13

Informuojame, kad 2016 m. sausio 11 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-14 pakeistas 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1K-063 „Dėl informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (A formos) (toliau – Taisyklės).

Vadovaujantis taisyklėmis viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) turi parengtas ataskaitų A5, A6 ir A7 formas pateikti LR finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui:

·    Sumines ataskaitas už visus 2015 metus per 25 kalendorines dienas metams pasibaigus, t.y. iki 2016 m. sausio 25 d.;

·    2016 m. ketvirtines ataskaitas - per 25 dienas ketvirčiui pasibaigus.

Teikiant ataskaitų A5, A6 ir A7 formas už visus 2015 metus,  2015 metų IV ketvirčio ataskaitų galite neteikti.

Dėl A5, A6, A7 formų pildymo:

·    Ataskaitos A5 formoje turi būti parodomos kitos pajamos pagal 10-ąjį VSAFAS ir pajamos iš valstybės įmonių pelno dalies pagal 14-ąjį VSAFAS. Šios pajamos yra sumokamos į valstybės biudžetą per VMI. Ataskaitos A5 formoje taip pat turi būti pateikiami duomenys apie paskirtas baudas, įvestas į Administracinių teisės pažeidimų registrą.

·    Ataskaitos A6 formoje turi būti parodytos apskaičiuotos kitos pajamos ir pervestos pajamos, kurios yra sumokamos tiesiogiai į valstybės biudžeto sąskaitą arba kitiems VSS, atsakingiems už šių lėšų pervedimą į valstybės biudžetą (tokia schema taikoma kai Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ar kitų programų projektų vykdytojai gautas pajamas į valstybės biudžetą sumoka per asignavimų valdytojus), kartu nurodant VSS juridinio asmens kodą, į kurio sąskaitą pervestos apskaičiuotos pervestinos pajamos į valstybės biudžetą.

·    Ataskaitos A7 formoje turi būti parodytos surinktos neadministruojamos įplaukos į valstybės biudžetą, kurios sumokamos pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas. Šią formą turės pildyti tie VSS, kurie surenka kitų subjektų pajamas ir yra atsakingi už šių lėšų pervedimą į valstybės biudžetą (tokia schema taikoma kai ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ar kitų programų projektų vykdytojai gautas pajamas į valstybės biudžetą sumoka per asignavimų valdytojus). Formoje A7 turi būti nurodomas VSS juridinio asmens kodas, iš kurio gautos įplaukos, išskyrus atvejus, kai įplaukos gautos iš kitų subjektų (ne VSS).

A5, A6, A7 formų pildymo pavyzdžiai pateikti 8 priede.

Ataskaitų pateikimo tvarka:

Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, ataskaitų A5, A6 ir A7 formų parengimo ir perdavimo elektroniniu paštu tvarka skelbiama Finansų ministerijos interneto svetainės finmin.lrv.lt skiltyje „Paslaugos/Informacijos rinkmenos (formos)“.

·    Pavaldžios įstaigos turėtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojams pateikti užpildytas formas arba raštu juos informuoti, kad ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami ataskaitų formose A5, A6, A7 neturi (formų be duomenų pateikti nereikia).

·    Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai už savo įstaigą ir pavaldžias įstaigas Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriui turi el. paštu ir raštu (arba pasirašytas el.parašu) pateikti savo ir persiųsti iš pavaldžių įstaigų gautas ataskaitas. Asignavimų valdytojai taip pat turi parengti ir pateikti pavaldžių įstaigų, kurios informavo, kad neturi ataskaitinio laikotarpio duomenų, kurie turėtų būti pateikiami ataskaitų formose A5, A6, A7 sąrašą (lentelės forma, nurodant įstaigos juridinio asmens registro (JAR), AV (BO) kodus, įstaigos pavadinimus, ar teikiama A5, A6, A7 formos).

Kilus klausimams dėl ataskaitų pildymo ir pateikimo, prašome kreiptis į asignavimų valdytoją kuruojantį Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo skyriaus darbuotoją (kontaktiniai duomenys - http://finmin.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/ministerijos-kontaktai).

·    Kiti viešojo sektoriaus subjektai Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriui turėtų el. paštu aformos@finmin.lt ir raštu (arba pasirašytas el.parašu) pateikti ataskaitų formas A5, A6, A7 tik tuo atveju, kai jose yra pateikiami duomenys (formų be duomenų teikti nereikia).

Kilus klausimams dėl kitų VSS ataskaitų pildymo ir pateikimo, prašome kreiptis į Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vyr. specialistę Loretą Gružienę (tel. 8 5 239 0032, loreta.gruziene@finmin.lt) ir Danguolę Mačiulevičienę (tel. 8 5 219 4432, danguole.maciuleviciene@finmin.lt).

2016-01-12

Informuojame, kad 2015 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis – 2015.01. Šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti tarpiniame laikotarpyje turi būti pateikiama į VSAKIS remiantis ta pačia tvarka, kaip ir teikiant informaciją metiniame laikotarpyje (duomenų pateikimo bei derinimo procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintame Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos apraše bei VSAKIS naudotojo instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“). Metodologiniai skirtumai pateikiant duomenis nustatyti minėtuoju įsakymu patvirtintos Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos VIII skyriuje. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį tarpiniam laikotarpiui bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną, po 20.00 val.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2015 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2015.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2015.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui. VSS, kurie 2015 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas su reorganizavimo, likvidavimo bei VSS teisinio statuso praradimo datomis (nuo kada VSS nepatenka į VSS sąrašą), sudarytas atsižvelgiant į VSS pateiktą informaciją, skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema.

Šiais metais duomenų pateikimas tarpiniame laikotarpyje prasideda vėliau, todėl duomenų pateikimo ir patvirtinimo VSAKIS terminai nustatomi tokie pat, kaip ir subjektams teikiantiems duomenis metiniame laikotarpyje (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-390 patvirtintas 2015 m. konsolidavimo kalendorius), t. y. duomenis VSAKIS tarpiniame laikotarpyje galutinai pateikti ir patvirtinti reikia iki š. m. kovo 15 d. Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtuoju įsakymu patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

2016-01-11

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti 2015 m. konsolidavimo schemos bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašų, reglamentuotų konsolidavimo tvarkos apraše, projektai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt.

2016-01-08

Informuojame, kad paskelbtas 2015 m. konsolidavimo kalendorius.

2015-12-29

Primename, kad dėl Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 3, 13, 22 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, kuriame numatyta, kad savivaldybių privatizavimo fondų sąmatos nebebus sudaromos, o lėšos nebegali būti paskirstomos per savivaldybių privatizavimo fondus, ir dėl Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymo Nr. VIII-480 7 straipsnio pakeitimo įstatyme naikinamo punkto, kuriame nurodyta, kas gali būti privatizavimo fondo lėšos, ir numatoma, kad privatizavimo lėšos pervedamos į savivaldybės biudžeto (ne specialiąją, kaip buvo iki šiol) sąskaitą, viešojo sektoriaus subjektai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 2.3.2 punktu turi pateikti konsolidavimui atlikti svarbią informaciją apie reorganizuojamą privatizavimo fondą (išskyrus subjektus, kurie šią informaciją jau pateikė praėjusiais metais).

Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi anksčiau minėtais teisės aktais, priėmusios sprendimą, kaip ir kada bus atlikta privatizavimo fondo reorganizacija, turi pateikti Finansų ministerijai informaciją (pavyzdinė informacijos pateikimo forma nustatyta konsolidavimo tvarkos aprašo 7 priede) apie reorganizavimo datą ir ataskaitinį laikotarpį, už kurį paskutinį kartą sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys, taip pat reorganizavimo būdą (pvz. reorganizavimas prijungimo būdu), nors privatizavimo fondas yra menamas viešojo sektoriaus subjektas ir jo reorganizavimo būdas nėra reglamentuotas.

Techniškai VSAKIS galimi visi reorganizavimo variantai: tiek reorganizuoto privatizavimo fondo duomenų pateikimas 2015 m. tarpiniame periode ir perduotų likučių parodymas perimančio subjekto metinėse 2015 m. ataskaitose (1), tiek privatizavimo fondo duomenų pateikimas metiniame 2015 m. periode (neteikiant ataskaitų už 2016 m. tarpiniame periode) ir perduotų (2015 m. gruodžio 31 d.) likučių parodymas perimančio subjekto 2016 m. ataskaitose (2), tiek privatizavimo fondo duomenų pateikimas 2016 m. tarpiniame periode ir perduotų likučių parodymas perimančio subjekto 2016 m. ataskaitose (3).

2015-11-09

Primename, kad VSS, atsakingi už savivaldybių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ 2.1.3.1-2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2015 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki š. m. lapkričio 15 dienos.

Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu vsakis.metodika@finmin.lt MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją (Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo 6 priedas), galite rasti interneto svetainėje http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai.

2015-09-04

Informuojame, kad dėl VSAKIS pritaikymo eurui pakeitimų įgyvendinimo 2015 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS tarpinį laikotarpį (2015.01) numatoma atidaryti š. m. lapkričio mėn. Daugiau informacijos bus paskelbta atidarius VSAKIS tarpinį laikotarpį.

2015-04-10

Finansų ministerijos 2015 m. balandžio 3 d. raštas Nr. (27.32-01)-6K-1502815 „Dėl konsolidavimo darbų“.

2015-04-01

Vadovaujantis 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-102 „Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo“ žemiau nurodytais punktais prašome visų viešojo sektoriaus subjektų, pagal 1-ąjį VSAFAS teikiančių metinių finansinių ataskaitų rinkinius už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą atsakingam viešojo sektoriaus subjektui, nedelsiant papildomai pateikti prašomą informaciją, t.y. pateikti atspausdintą ir pasirašytą savo paketo kontrolių sąrašą. Pakeisti, papildyti punktai:

„1.3.7. Papildau 321 punktu:

„321. Žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinio pildytojas privalo peržiūrėti paketo kontrolių sąrašą, nustatyti likusių kontrolių susidarymo priežastis. Prieš pateikdamas tvirtintojui patvirtinti finansinių ataskaitų rinkinį VSAKIS, privalo atspausdinti paketo kontrolių sąrašą ir pateikti pasirašyti viešojo sektoriaus subjekto vadovui. Klaidos, kurių kontrolės būsena yra įspėjimas, turėtų būti paaiškintos, nurodant jų susidarymo priežastis.“.

1.3.9. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojas peržiūri viešojo sektoriaus subjekto vadovo pasirašytą kontrolių sąrašą ir pateiktus paaiškinimus, jei yra reikšmingų klaidų, grąžina finansinių ataskaitų rinkinį viešojo sektoriaus subjektui arba registruoja reikiamą konsolidavimo įrašą.“.“.

2015-03-31

Informuojame, kad laikinai vykdant konsolidaciją VSAKIS gali atsirasti trikdžių, t. y. duomenų atsinaujinimo laikas gali būti ilgesnis nei nustatyta. Problemą numatoma išspręsti artimiausiu metu.

2015-03-30

Informuojame, kad jau vykdoma visų konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų duomenų konsolidacija VSAKIS. Konsolidacija vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – iki 1 val.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-27

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 28 - 29 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui yra uždaryta.

2015-03-24

Informuojame, kad kovo 24 d., t. y. šiandien, prasideda IV konsolidavimo lygio viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo darbai. Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas („publikuotas“) iki š. m. balandžio 7 d., o patvirtintas („integruotas“) – iki š. m. balandžio 9 d.

Šiuo metu visi IV konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų įstaigų paketai yra apsaugoti. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir ar duomenų paketai yra patvirtinti („integruoti“). Jei rankinis duomenų koregavimas negalimas dėl esminės informacijos trūkumo, KFAR stebėtojas atšaukia konkretaus subjekto pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio ir eliminavimo informacijos apsaugojimą. Atšaukus apsaugojimą finansinių ataskaitų rinkinio duomenys ir eliminavimo informacija yra koreguojami.

Nuo š. m. kovo 24 d., prasidėjus konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio rengimo darbams, V lygio viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 3 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 14 val. (konsolidacija litais, duomenų atsinaujinimo trukmė – 30 min.);
 • nuo 20 val. (konsolidacija litais ir tūkstančiais litų).

Daugiau informacijos, susijusios su konsolidavimo darbais, bus pateikta Finansų ministerijos rašte, kuris bus paskelbtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2015-03-20

Informuojame, kad ši savaitgalį (š. m. kovo 21 - 22 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 11.30 val. ir 13.00 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis pasibaigus terminui bus uždaryta.

2015-03-19

Informuojame, kad sistemos veikimas atnaujintas. Prašome visų viešojo sektoriaus subjektų iš naujo atlikti šiuos būtinus veiksmus: 1) išsaugoti paketą; 2) įvykdyti paketo kontroles; 3) ištaisyti blokuojančias kontroles; 4) publikuoti ir integruoti paketą. Paketų apsauga panaikinta tikslingai. Jei viešojo sektoriaus subjektai pakeitimų pagal š. m. kovo 17 d. Finansų ministerijos pranešimą neatliko, naujų kontrolių atsirasti neturėtų.

Dėl š. m. kovo 17 - 18 d. sistemos veikimo sutrikimų viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS taisyti galės iki š. m. kovo 20 d., finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją – iki š. m. kovo 23 d.

2015-03-18

Informuojame, kad dėl būtinų sisteminių veiksmų, susijusių su paskutiniais VSAKIS įvedimo formų pakeitimais, sistema laikinai neveikia. Sistemos darbas bus atnaujintas ne anksčiau nei kovo 19 d. Nustatytas terminas, iki kurio turėjo būti sudaryta galimybė dirbti VSAKIS, bus atitinkamai nukeltas.

2015-03-17

Informuojame, kad dėl interneto ryšio sutrikimo Finansų ministerijoje VSAKIS laikinai neveikia.

2015-03-17

Informuojame, kad VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. paketus. Atsižvelgiant į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo paketų duomenis ir juos patvirtinti (“publikuoti” bei “integruoti”) iki š. m. kovo 20 d. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Atlikti pakeitimai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų įvedimo formose (D-P10-2-ZF, D-P13-2-ZF, D-P13-3-ZF, D-P15-2-ZF) ir eliminavimo informacijos įvedimo formose (D-E39-A-ZF, D-E40-H-ZF, D-E56-A-ZF, D-E57-A-ZF, D-E59-B-ZF, D-E57-B-ZF). Detalų pakeitimo aprašymą galite rasti čia (spausti nuorodą).

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

2015-03-16

Atsižvelgiant į tai, kad subjektai padarė nemažai klaidų derindami tarpusavio operacijas, viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio operacijų informaciją VSAKIS galės taisyti nuo š. m. kovo 17 d. iki š. m. kovo 19 d. Prašome iki tarpusavio operacijų derinimo srities atidarymo paruošti duomenis operacijų koregavimui. Tarpusavio operacijų derinimo informacija nurodytomis dienomis bus centralizuotai perkeliama („eksportuojama“) į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį 11.30-13 val. ir po 20 val.

Nuo š. m. kovo 19 d. tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždarytas ir subjektai, laiku nespėsiantys pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks su tarpusavio operacijomis susijusių blokuojančių kontrolių ELI, TSK), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo duomenų paketų.

Taip pat iki š. m. kovo 20 d. viešojo sektoriaus subjektai galės taisyti finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją, todėl FAR pildytojai iki šios datos turi pataisyti ir visas kitas, nesusijusias su klaidingai derinimui pateikta informacija, klaidas bei pateikti („publikuoti“) ir patvirtinti („integruoti“) duomenų įvedimo paketą. Atkreipiame dėmesį, kad neištaisius blokuojančių klaidų, FAR pildytojai negalės „publikuoti“, o FAR tvirtintojai – „integruoti“ duomenų įvedimo paketų.

Nuo š. m. kovo 20 d. visi duomenų paketai, nepriklausomai nuo jų būsenos, bus centralizuotai užblokuoti („apsaugoti“) nuo koregavimo.

2015-03-13

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 14 - 15 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7:00 - 11:30 ir 13:00 - 20:00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440. VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo modulis pasibaigus terminui yra uždarytas.

2015-03-12

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-102 "Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti konsolidavimo metodikos ir tvarkos aprašo pakeitimai.

2015-03-10

Informuojame, kad š. m. kovo 11 d. bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-06

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. kovo 7 - 8 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-03-04

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateiktus duomenis dar galės taisyti nuo š. m. kovo 5 d. iki š. m. kovo 12 d. Po nurodytos datos tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pataisyti 2014 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti („publikuoti“) savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos išsamumo.

Primename, kad FAR pildytojai finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos įvedimo paketus turi pataisyti ir pateikti („publikuoti“) iki š. m. kovo 12 d., o FAR tvirtintojai patvirtinti („integruoti“) - iki  š. m. kovo 16 d.

Atkreipiame dėmesį, kad konsoliduojantys subjektai privalo imtis priemonių, užtikrinančių, kad jų kontroliuojami subjektai nustatytu laiku pataisytų tarpusavio operacijų informaciją, patikrintų savo teikiamų duomenų paketų korektiškumą bei, esant poreikiui, atliktų reikalingus pateiktos informacijos koregavimus.

2015-02-25

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 28 - kovo 1 d.) bus užtikrintas VSAKIS veikimas įprastu darbo laiku (7.30 - 20.00 val.). Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu (8 5) 2194 440.

2015-02-24

Informuojame, kad patikslintas Viešojo sektoriaus subjektų, kurie 2014 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas. Į sąrašą nebuvo įtrauktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Žinybinis archyvas (JAR kodas - 191756065). Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kai kurie reorganizuoti ar likviduoti subjektai duomenis teikia metiniame laikotarpyje (2014.12):

 • Elektrėnų vaikų dienos centras (JAR kodas - 181394931);
 • Lietuvos geologijos muziejus (JAR kodas - 188207163);
 • Lietuvos žemės ūkio biblioteka (JAR kodas - 190820223).

2015-02-23

Informuojame, kad Tarpusavio operacijų derinimo modulio veikimas atnaujintas. Visos VSS suderintos tarpusavio operacijos VSAKIS turėtų būti matomos, išskyrus duomenis, kurie buvo keisti šiandien nuo 7 iki 10 val. ryto. Šie duomenys dėl techninių kliūčių nebuvo išsaugoti. Prašytume patikrinti suvestus duomenis ir, esant poreikiui, juos pakoreguoti.

2015-02-23

Informuojame, kad laikinai dėl techninių kliūčių neveikia Tarpusavio operacijų derinimo modulis. Visa informacija, susijusi su tarpusavio operacijų derinimu, bus pateikta atskiru pranešimu.

2015-02-18

Informuojame, kad rengiantis finansinių ataskaitų pateikimui už 2014 m., VSAKIS buvo atlikti pakeitimai, kurie galėjo įtakoti 2014 m. tarpinio periodo paketų duomenis. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, esant poreikiui, prašome pakoreguoti savo duomenų informaciją ir iki 2015 m. vasario 20 d. integruoti duomenų paketus. Jei paketas jau integruotas, pagal konsolidavimo tvarkos procedūras turėtumėte kreiptis į konsoliduojantį subjektą dėl paketo grąžinimo koregavimui. Pakeitimai:

 • Tarpusavio operacijų derinimo grupė E07 išskaidyta į E07-1 ir E07-2 ir sukurta nauja konsolidavimo taisyklė ELIM-070 “ Vertybinių popierių, laikomų parduoti, pardavimas ir įsigijimas“.
 • Duomenų įvedimo formų D-P27-1-ZF, D-P27-2-ZF, D-P27-3-ZF eilutėse V.1 ir V.2 4 st. panaikintas praėjusio laikotarpio duomenų vedimas, panaikintos FAR-126, FAR-127, FAR-128 kontrolės, sąskaitoms FA1212151 ir FA1212152 nuimti D22,D23, D24 srautai.
 • Pagal 26 VSAFAS 4 priedą sukurtos naujos įvedimo formos: D-P10-3-IF ir D-P10-B-PL, sukurtos naujos kontrolės FAR-161 ir FAR-162, sukurtos naujos sąskaitos FA137, FA1371, FA13711, FA13712, FA1372, įterpti nauji srautai F68,F69, F71,F72 bei sukurta nauja analizė – PGS.
 • Kontrolė ETO-025 papildyta gautų išankstinių apmokėjimų sąskaitomis FF102011221,FF102011222, FF102011223 ir formomis D-E11-A-ZF, D-E11-H-ZF, D-E11-F-ZF.
 • Sukurta nauja atsargų pardavimo kontrolė ETO-035, todėl VSS, užpildęs eliminavimo formą D-E06-I-ZF "Atsargų pardavimo eliminavimo informacija", turi užpildyti ir formą D-E06-L-ZF "Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija".
 • Pakeista kontrolės ELI-492 sąlyga: „Per ataskaitinį laikotarpį perduotos finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių, tarpt. organizacijų ir kitų šaltinių, suderintos su VSS, turi būti lygios 20 VSAFAS, 4 pr., 3 ir 4 eil. 7 st. nurodytoms sumoms.“
 • Panaikintos sąskaitos TS1005, TS10051, TS10052, TS1004, TS10041, TS10042, TS10043, TS1006, TS10061 ir TS10062, TS10121, TS10122 ir kontrolės TSK-418, TSK-419, TSK-420, TSK-421, TSK-422, TSK-423, TSK-424, TSK-425.
 • Ištaisytas sumavimas F-P13-1-KK ataskaitoje 5 st. 2 ir 3 eilutėse ir 10 st. 2 ir 3 eil.
 • Ataskaitinio laikotarpio D-P22-A-ZF formoje duomenys į 4, 6 ir 8 stulpelius bus automatiškai perkeliami iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų.
 • Ištaisytas parduoto IMT kitam VSS pelno arba nuostolio apskaičiuotas eliminavimas formoje                 D-E06-K-ZF. Buvo atlikti pakeitimai, pakeičiant formulę. Apskaičiuojant sąskaitos FF100401 srautą X02, bus imamos FF100402, FF100403, FF100404 sąskaitų reikšmės.
 • F-P02-1-KK ir F-P02-2-KK ataskaitose ištaisytas nekorektiškas sumavimas - 1.13 "Kitų paslaugų" eilutėje.

Prašytume atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje (2014.01) viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net jei paketas jau buvo integruotas) ir iš naujo integruoti paketus. Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka: 1) išsaugojamas paketas; 2) įvykdomos paketo kontrolės; 3) ištaisomos blokuojančios kontrolės; 4) publikuojamas ir integruojamas paketas.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2014 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose Finansų ministerijos tinklalapyje adresu: http://www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/techinfo.

2015-02-17

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. vasario 13 d. raštu dėl VSS padarytų klaidų, teikiant duomenis 2013 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-02-11

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (MVAL3) derinančiųjų kontaktai VSAKIS tarpusavio operacijų grupėje E19 „Pinigų srautai“. Prašome kreiptis dėl E19 grupės reikalingos informacijos į nurodytus asmenis.

2015-01-30

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta LR finansų ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-044 patvirtinta 2014 m. konsolidavimo schema.

2015-01-27

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-504 „Dėl 2014 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ patvirtintu 2014 metų konsolidavimo kalendoriumi, š. m. sausio 19 d. prasidėjo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimas VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje.

VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniame laikotarpyje (2014.12) pateikta informacija perkeliama centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

Atkreipiame dėmesį, kad atvejais, kai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje panaikintos tarpusavio operacijų grupės po duomenų perkėlimo VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo srityje nepasinaikina, apie tai reikia informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt, nurodant VSS juridinių asmenų registro kodą.

2015-01-16

Prašome susipažinti su Finansų ministerijos 2015 m. sausio 16 d. raštu dėl informacijos pateikimo 2014 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms parengti.

2015-01-02

Paskelbtas finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-504 „Dėl 2014 m. konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

 

2014-12-02

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas 2014 m. konsolidavimo schemos projektas, kuriame nurodyti VSS, teikiantys informaciją 2014 m. KFAR parengti. Vadovaudamasi konsoliduojančių VSS pateikta informacija, Finansų ministerija taip pat parengė VSS sąrašą, kuriame pateikiama informacija apie VSS, su kuriais informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį (2014 m.) vykusias tarpusavio operacijas turi suderinti ir pateikti į VSAKIS visi VSS, ir VSS, kurių FAR duomenys nebuvo įtraukti į 2013 m. KFAR, ir su kuriais privaloma suderinti pradinių likučių informaciją, sąrašą. Radus netikslumų, prašome iki 2014 m. gruodžio 23 d. apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt.

2014-11-07

Lietuvos Respublikos finansų ministerija informuoja, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2014 m. lapkričio 10–21 d. per VMI prie FM elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI) pateiks 2014-09-30 dienos Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktus su viešojo sektoriaus subjektais. Mokestinių prievolių likučių derinimą su viešojo sektoriaus subjektais planuojama atlikti per Mano VMI 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn.

Primename, kad Mokestinių prievolių likučių suderinimo aktai pateikiami, remiantis VMI prie FM turimais duomenimis: mokesčių mokėtojų pateiktomis deklaracijomis ir sumokėtomis įmokomis. Tuo atveju, kai pateiktos neteisingos deklaracijos arba jos nepateiktos, prašome pateikti pirmines arba patikslintas deklaracijas. Deklaracijos gali būti teikiamos už laikotarpius nuo 2009 m.

Apie nustatytus ankstesnių laikotarpių neatitikimus prašome informuoti VMI prie FM raštu per Mano VMI ir nurodyti nesutapimo priežastį ir sumą.

Visais iškilusiais klausimais dėl mokestinių prievolių likučių suderinimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujantį VMI prie FM specialistą arba Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882.

Mokestinių prievolių likučių derinimas vykdomas vadovaujantis:

- Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, 3, 4 ir 60 punktais;

- Mokestinių prievolių likučių suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VA-314 „Dėl Mokestinių prievolių likučių suderinimo akto FR0299 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu.

2014-11-04

Informuojame, kad nuo š. m. lapkričio 4 d. iki š. m. gruodžio 9 d. dėl atliekamų VSAKIS atnaujinimo darbų Tarpusavio operacijų derinimo modulis bus neprieinamas (visa sistema neveiks nuo š. m. lapkričio 14 d. iki š. m. gruodžio 9 d.).

2014-11-03

Primename, kad VSS, atsakingi už savivaldybių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, nustatymo“ 2.1.3.1–2.1.3.5 punktuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, privalo patvirtinti savo kontroliuojamų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų VSS sąrašą 2014 metų konsolidavimo schemai parengti ir jį raštu pateikti Finansų ministerijai iki šių metų lapkričio 15 dienos.  Prašome viešojo sektoriaus subjektų šią informacija pateikti ir elektroniniu paštu MS Excel formatu. MS Excel formato bylą, kurioje reikia pateikti informaciją, galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-18