Naujausia informacija

2018-05-21

Teikiame VSAKIS pateiktą turto tiekėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2017 m. gruodžio 31 d. 

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

 • jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
 • turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2017 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, turi pateikti šią informaciją VSAKIS. Jeigu pastebėjote neteisingą informaciją arba nėra galimybės patikslinti ar pateikti informaciją ir sumos yra reikšmingos, prašome apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt nurodant informacijos nepateikimo priežastis, nepateikto turto vertes pagal kiekvieną turto grupę (nurodyti įstaigą (gavėją), sąskaitą ir turto grupę).

2018-04-30

Informuojame, kad 2018 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis 2018.01. Šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti tarpiniame laikotarpyje turi būti pateikiama į VSAKIS remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika. VSAKIS naudotojo veiksmai aprašyti VSAKIS instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį tarpiniam laikotarpiui bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną, po 20.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2018 m. keičiasi finansavimo sumų derinimo grupės ir biologinio turto sąskaitos, daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2018 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2018.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2018.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui. VSS, kurie 2018 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtuoju įsakymu patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

2018-04-17

Informuojame, kad šiandien nuo 15 val. dėl techninių darbų VSAKIS neveiks.

2018-04-12

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

 • finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);
 • finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);
 • veiklos ataskaita (PDF formatu);
 • auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;
 • informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje, skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2018-03-23

Primename, kad 2017 metais VSAKIS buvo sukurta kontrolė KFAR-002, kuri tikrina, kad sutaptų žemesnio lygio subjektų pateikta informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (forma D-P00-1-ZF) ir konsoliduojančio subjekto pateikta informacija (D-P00-1-KK). Kontrolė KFAR-002 veikia konsoliduojančio subjekto lygyje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kontrolės techninio realizavimo sistemoje ypatumo, konsoliduojantis subjektas, norint panaikinti rodomus KFAR-002 klaidos pranešimus, turi patikrinti savo paketą, t. y. atlikti "Publikacija" -> "Tikrinti paketą".

2018-03-20

Informuojamne, kad Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugojo visus VSS duomenų įvesties paketus pasibaigus duomenų pateikimo terminui (nuo 2018-03-20). Šiuo metu konsoliduojantys subjektai turi teisę panaikinti duomenų įvesties paketo apsaugą. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir, ar duomenų paketai yra patvirtinti ("integruoti"). Prašome viešojo sektoriaus subjektų baigti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbus VSAKIS.

Tarpusavio operacijų eliminavimo informacijos tikslinimas VSAKIS galimas išimtiniais atvejais, tik gavus Finansų ministerijos leidimą.

Nuo š. m. kovo 20 d. prasideda IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo darbas VSAKIS.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") duomenų paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 20 val. 

2018-03-12

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą iki š. m. kovo 15 d.

2018-03-09

Informuojame, kad savaitgalį (š. m. kovo 10-11 d.) dėl atliekamų techninių atnaujinimų sistema neveiks.

2018-03-09

Informuojame, kad vakar nebuvo perkelta informacija iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį.

2018-02-20

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedame derinančių darbuotojų sąrašą.

2018-02-14

Informuojame, kad rengiantis 2017 metų finansinių ataskaitų pateikimui Finansų ministerija VSAKIS atliko pakeitimus, kurie gali turėti įtakos 2017 m. tarpinio laikotarpio paketų duomenims. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, prašome peržiūrėti tarpinio laikotarpio (2017.01) paketus, esant poreikiui, pakoreguoti duomenis ir iki 2018 m. kovo 1 d. „integruoti“ duomenų paketus.

Prašytume viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje, įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 • „įrašomas“ paketas;
 •  įvykdomos paketo kontrolės;
 •  ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Pakeitimai, dėl kurių VSS turi pasitaisyti atsirandančias klaidas:

- Formoje D-E06-L-ZF „Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama atsargų pardavimo pajamų ir sąnaudų eliminavimo informacija, atlikti pakeitimai (šiose eilutėse informaciją apie pajamas ir sąnaudas dėl atsargų pardavimo turi pateikti tik tie VSS, kurių pagrindinė veikla yra kraujo komponenčių pardavimas ir pajamos iš šios veiklos sudaro ne mažiau kaip 90 proc. pagrindinės veiklos pajamų):

 • Įterpta nauja eilutė „Pajamos iš atsargų (kraujo komponenčių) pardavimo kitam VSS (pagrindinė veikla) per ataskaitinį laikotarpį (+)“ – sąskaita TS100214U;
 •  Įterpta nauja eilutė „Sunaudotų ar parduotų kitam VSS atsargų  (kraujo komponenčių) savikaina per ataskaitinį laikotarpį (-)“ – sąskaita FV1008408.

- Formoje D-E19-B-ZF „Investicinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie investicinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10391).

- Formoje D-E19-C-ZF „Finansinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija “, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie finansinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dalininko įnašai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10436).

- Sukurta nauja duomenų įvedimo forma D-PSA-1-IF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje duomenis apie pinigų srautus teikia tik žemesniojo lygio fondai (įplaukas už suteiktas paslaugas su kitais VSS fondai turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „ Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)).

- Formoje D-PSA-1-ZF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje žemesniojo lygio VSS, išskyrus fondus, teikia duomenis apie pinigų srautus, atlikti pakeitimai:

 •  Eilutė „Gauti dividendai“ (sąskaita FP10391) perkelta iš finansinės veiklos pinigų srautų į investicinės veiklos pinigų srautus;
 •  Finansinės veiklos pinigų srautų dalyje įterpta nauja eilutė „Gauti dalininko įnašai“ (sąskaita FP10436).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių pakeitimų VSS patys negalės pasitaisyti atsirandančių klaidų, todėl, esant poreikiui, turi informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt; minėtieji pakeitimai:

- Formoje D-E13-I-ZF „Finansavimo sumų sumažėjimo dėl turto pardavimo eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjimą dėl turto pardavimo, atlikti pakeitimai:

 •  Formos 3 st. „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) padarytas neaktyvus.

- Formoje D-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ atlikti pakeitimai:

 •  Formos 6 st. „Neatlygintinai gautas turtas“ ir 8 st. „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo“ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 eilučių „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) įvedimo langeliai padaryti neaktyvūs.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2017 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose.

2018-02-06

Informuojame, kad paskelbta 2017 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga. Taip pat atnaujintos finansavimo sumų, pinigų srautų ir jungimų KFAR tikrinimo rekomendacijos, kurias galite rasti čia.

2018-02-01

Informuojame, kad paskelbtas viešojo sektoriaus subjektų dažniausiai darytų klaidų, teikiant 2016 metų duomenis ir informaciją konsoliduotosioms ataskaitoms parengti, sąrašas, kurį galite rasti čia.

2018-01-24

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-289 pakeistos pinigų srautų ataskaitos formos. Fondai, gavę įplaukų iš kitų viešojo sektoriaus subjektų už suteiktas paslaugas, VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)“, o Pinigų srautų ataskaitoje (VSAKIS įvedimo forma D-PSA-1-IF) parodyti eilutėje A.I.4 „Įplaukos už suteiktas paslaugas“.

Atkreipiame dėmesį, kad VSAKIS fondų Pinigų srautų ataskaitos įvedimo formoje D-PSA-1-IF panaikinta eilutė "Už suteiktas paslaugas iš biudžeto" (sąskaita FP102142).

2018-01-18

Informuojame, kad šią savaitę dėl techninių darbų sistemoje duomenys iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį bus keliami vieną kartą per dieną po 20 val.

2018-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-454, 2018 m. sausio 15 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 19 d. Dėl išskirtinai didelės informacijos apimties Valstybės iždui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondui šiais metais nustatytas atskiras duomenų pateikimo terminas – duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 22 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 26 d. 2017 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, teikiantys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją VSAKIS tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.01), šią informaciją turi pateikti (publikuoti ir integruoti duomenų įvesties paketą) iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2017 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt iki 2018 m. sausio 19 d.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24