Išaiškinimai ir rekomendacijos

 

Informacija viešojo sektoriaus subjektams, kurie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus pradės taikyti  nuo 2015 m. sausio 1 d. Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo euro įvedimo laikotarpiu

Su VSAFAS taikymu susijusi informacija:

​2019 m.

Rekomendacijos Nr. TR-10/2019-03 dėl viešojo sektoriaus subjektų gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos

Rekomendacijos Nr. SR-16/2019-08(1) dėl su biologiniu turtu susijusių ūkinių operacijų buhalterinės apskaitos

Dėl kaupiamų išmokų už mokamą ne darbo laiką apskaičiavimo ir rodymo finansinėse 2018 metų ataskaitose

Dėl viešųjų įstaigų, priskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, audito

Dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos komisijai lėšų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) apskaitos ir derinimo VSAKIS  Atnaujintos  Dėl bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti EK lėšų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis (finansavimo šaltinio keitimo) ir derinimo VSAKIS 

Rekomendacijos dėl šalpos išmokų ir transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo perdavimo ir buhalterinės apskaitos

Grąžintinų finansavimo sumų rekomenduojami buhalteriniai įrašai, kai grąžintinos lėšos išskaičiuojamos iš sumos, mokėtinos pagal kitą projekto vykdytojo mokėjimo prašymą ir derinimas VSAKIS

Dėl kaupiamų išmokų už mokamą ne darbo laiką skaičiavimo 2019 metais

2018 m.

Rekomendacijos Nr. TR-8/2018-08 dėl pensijų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, susijusių įmokų ir sumažinto pensijų tarifo kompensavimo buhalterinės apskaitos 
Rekomendacijos Nr. TR-7/2018-02 dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų įsigyjamų vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių, už kuriuos centralizuotai apmoka arba kompensuoja įsigijimo išlaidas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, buhalterinės apskaitos

2017 m.

Rekomendacijos Nr. TR-6/2017-12 dėl savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų atnaujinimo, įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, išlaidų ir valstybės paramos buhalterinės apskaitos
Rekomendacijos Nr. TR-2/2016-07(3) dėl turto, perduodamo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, buhalterinės apskaitos
Rekomendacijos Nr. TR-5/2017-02 dėl su projektu „Parama maisto produktais IV“ susijusių ūkinių operacijų apskaitos VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“ ir savivaldybėse 
Rekomendacijos Nr. TR-4/2017-02(3) dėl fondų fondo buhalterinės apskaitos 

2016 m.

Rekomendacijos Nr. TR-3/2016-10 dėl Nacionalinės žemės tarnybos pervedamų lėšų valstybės ir savivaldybių iždams ir VĮ „Valstybės žemės fondas" už parduodamus valstybinės žemės sklypus buhalterinės apskaitos Priedai 
Rekomendacijos Nr. TR-1/2015-11 (2) dėl administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų buhalterinės apskaitos
Pajamų ir kitų įmokų registravimo savivaldybės iždo buhalterinėje apskaitoje rekomendacijos
Atnaujinta informacija viešojo sektoriaus subjektams apie mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų susiejimą su valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominės klasifikacijos kodais 
2015-2016 m. VSAFAS ir kitų teisės aktų pakeitimai ir kiti DUK klausimai 
Papildytas 2015-12-28 išaiškinimas dėl savivaldybės privatizavimo fondo naikinimo apskaitoje ir su tuo susijusių ūkinių operacijų registravimo (papildyta dėl GTPA papildymo)

2013 m.

Pinigų srautų ataskaitos pildymo rekomendacijų projektas

2012 m.

Mineralinių išteklių apskaitos metodinės rekomendacijos

2010 m.

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinių ataskaitų sudarymo rekomendacijos (parengtos 2010 m. gegužės mėn., t. y. jų nuostatos atitinka tuo metu galiojančias teisės aktų nuostatas).*

* Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti Apskaitos metodologijos departamentui el. paštu apskaitosreforma@finmin.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-28