Naujausia informacija

2019-04-02

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje "Duomenų teikimas VĮ Registrų Centrui", skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2019-03-29

Aktualu visiems viešojo sektoriaus subjektams (įskaitant tuos, kurių paketai jau integruoti), kurie 2018 m. pabaigoje turėjo finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį.

Informuojame, kad vadovaujantis 2011 m. balandžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintos konsolidavimo metodikos 36 p. viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), kurie 2018 m. pabaigoje turėjo finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį, turi detalizuoti šį likutį pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus VSAKIS eliminavimo formoje D-E13-P-ZF „Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“. Šioje formoje bendra suma pagal kiekvieną paskirtį turi sutapti su VSAKIS ataskaitoje F-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ stulpelio „Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4.1 ir 4.2 eilutėse pateiktais duomenimis.

Analizuojant VSAKIS subjektų pateiktus duomenis, pastebėta, kad daugelis VSS, turinčių finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nedetalizavo jų VSAKIS eliminavimo formoje D-E13-P-ZF. Atkreipiame dėmesį, kad šių subjektų paketuose turėtų atsirasti blokuojanti kontrolė ELI-556, net ir tais atvejais, jeigu paketas jau yra publikuotas ir integruotas.

Prašome visų VSS patikrinti savo paketus ir, esant blokuojančiai kontrolei ELI-556, pateikti reikalingą informaciją.

Apsauga buvo panaikinta centralizuotai. Iki 2019 m. balandžio 2 d. prašytume viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 •  „įrašomas“ paketas;
 •  įvykdomos paketo kontrolės;
 •  ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Paketai automatiškai bus apsaugoti 2019 m. balandžio 3 d.

Primename, kad pagal pateiktą informaciją konsoliduojantis subjektas turi patikrinti finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučio teisingumą savo grupės konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.

2019-03-22

Aktualu rengiantiems 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir 2017 m. gruodžio 31 d. turėjusiems biologinio turto likutį.

Dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-335 pakeisto 16-ojo VSAFAS "Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai" buvo atlikti pakeitimai VSAKIS, kurie viešojo sektoriaus subjektų biologinio turto 2017 m. gruodžio 31 d. likučius perkėlė į 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių (FAR paketų) pradinius likučius sraute F05 - "Pradinių likučių koregavimai" vietoje įprasto srauto F00 - "Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje" (VSAKIS įvedimo forma D-P07-F-KL - "Biologinio turto likučių ataskaitinio laikotarpio pradžioje detalizavimas pagal biologinio turto grupes").

Rengiant 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius metinėje konsolidavimo kontrolės bendroje ataskaitoje K-KBA-B-KK biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje rodomas srautuose F00 ir F05 su skirtingais ženklais. Kadangi 2018 m. biologinio turto pradiniai likučiai VSAKIS nebuvo koreguoti ir jie turėtų sutapti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiu, o suma srautuose F00 ir F05 atsirado dėl atliktų pakeitimų VSAKIS, 2011 m. balandžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintos konsolidavimo metodikos 56.2.3 p. netaikomas ir konsolidavimo įrašais šių sumų koreguoti nereikia.

2019-03-20

Informuojame, kad Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugojo visus VSS duomenų įvesties paketus pasibaigus duomenų pateikimo terminui (nuo 2019-03-20). Šiuo metu konsoliduojantys subjektai turi teisę panaikinti duomenų įvesties paketo apsaugą. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir, ar duomenų paketai yra patvirtinti ("integruoti"). Prašome viešojo sektoriaus subjektų baigti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbus VSAKIS.

Tarpusavio operacijų eliminavimo informacijos tikslinimas VSAKIS galimas išimtiniais atvejais, tik gavus Finansų ministerijos leidimą.

Nuo š. m. kovo 20 d. prasideda IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo darbas VSAKIS.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") duomenų paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 20 val.

2019-03-18

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktus duomenis gali derinti iki š. m. kovo 19 d. 20 val. Po nurodyto termino tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pateikti 2018 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti ("publikuoti" ir "integruoti") savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos. Tokiu atveju VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktos informacijos koregavimas bus galimas tik pateikus prašymą Finansų ministerijai ir/arba su Finansų ministerijos leidimu.

2019-03-13

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą iki š. m. kovo 15 d. Primename, kad finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas − š. m. kovo 15 d., tvirtinimo terminas − š. m. kovo 19 d.

2019-03-04

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes.

Teikiame VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2018 m. gruodžio 31 d. 

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

-      jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

-      turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2018 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome užtikrinti pateiktos informacijos korektiškumą, o pastebėjus neteisingus duomenis prašome susisiekti su viešojo sektoriaus subjektu, pateikusiu netikslius duomenis.

2019-02-22

Atkreipiame dėmesį, kad nesuderintos operacijos su VMI (kodas - MVAL3) VSAKIS gali likti, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba 2019 m. patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos operacijos E17 grupėje "Pajamos/sąnaudos", kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz. mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokestis).

2019-02-22

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 23−24 d.) VSAKIS neveiks.

2019-02-14

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas.

2019-02-05

Kadangi gauname daug paklausimų dėl blokuojančios kontrolės FAR-195, dar kartą primename, kad yra paskelbta 2018 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo  medžiaga, kurioje rasite ne tik paaiškinimą dėl kontrolės, tačiau ir daugiau informacijos apie atliktus pakeitimus sistemoje bei naujas kontroles.

Informaciją rasite šiuo adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-mokymu-medziaga

2019-01-14

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-459, 2019 m. sausio 14 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2019 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2019 m. kovo 19 d. 2018 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, VSAKIS tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2018.01) turi pateikti FAR duomenis ir eliminavimo informaciją iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2018.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 - 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2018.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2018 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją  el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt iki š. m. sausio 21 d.

Primename, kad aktuali informacija, susijusi su darbu VSAKIS, t. y. nauji teisės aktai, dažniausiai užduodami klausimai, VSAKIS pakeitimų medžiaga, dažniausiai darytos klaidos teikiant 2017 m. duomenis, atnaujinti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento priedai, paskelbta Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2019-01-02

Informuojame, kad paskelbta 2017 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio apžvalga.

2018-12-31

Informuojame, kad paskelbtas 2018 m. konsolidavimo kalendorius.

2018-11-23

Informuojame, kad paskelbta 2018 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2018-11-06

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 730, viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), atsakingi už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau – KFAR) rengimą, privalo pateikti savo kontroliuojamų ir valdomų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų ir valdomų VSS sąrašą 2018 metų konsolidavimo schemai parengti iki šių metų lapkričio 15 dienos. Prašome teikiant šią informaciją užpildyti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152, 6 priedą, būtinai nurodant įstaigos kodą, pavadinimą (pavadinimas turi sutapti su nurodytu Juridinių asmenų registre) ir kitą privalomą informaciją. Taip pat, pildant šį priedą, prašome raudonai pažymėtame stulpelyje "Atsakingas už ataskaitų parengimą" papildomai nurodyti, koks subjektas yra atsakingas už KFAR ir FAR ataskaitų parengimą.

MS Excel formato bylą galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje prie paskelbtų Viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo tvarkos aprašo priedų adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai.

Užpildytą MS Excel formato bylą (6 priedą) prašome atsiųsti el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. likviduojami, reorganizuojami ar VSS statusą praradę subjektai turi patekti į VSS sąrašą, kadangi dalyvauja 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengime.

2018-05-21

Teikiame VSAKIS pateiktą turto tiekėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2017 m. gruodžio 31 d. 

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

 • jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
 • turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2017 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, turi pateikti šią informaciją VSAKIS. Jeigu pastebėjote neteisingą informaciją arba nėra galimybės patikslinti ar pateikti informaciją ir sumos yra reikšmingos, prašome apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt nurodant informacijos nepateikimo priežastis, nepateikto turto vertes pagal kiekvieną turto grupę (nurodyti įstaigą (gavėją), sąskaitą ir turto grupę).

2018-04-30

Informuojame, kad 2018 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis 2018.01. Šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti tarpiniame laikotarpyje turi būti pateikiama į VSAKIS remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika. VSAKIS naudotojo veiksmai aprašyti VSAKIS instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį tarpiniam laikotarpiui bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną, po 20.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2018 m. keičiasi finansavimo sumų derinimo grupės ir biologinio turto sąskaitos, daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2018 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2018.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2018.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui. VSS, kurie 2018 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtuoju įsakymu patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

2018-04-17

Informuojame, kad šiandien nuo 15 val. dėl techninių darbų VSAKIS neveiks.

2018-04-12

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

 • finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);
 • finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);
 • veiklos ataskaita (PDF formatu);
 • auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;
 • informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje, skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2018-03-23

Primename, kad 2017 metais VSAKIS buvo sukurta kontrolė KFAR-002, kuri tikrina, kad sutaptų žemesnio lygio subjektų pateikta informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (forma D-P00-1-ZF) ir konsoliduojančio subjekto pateikta informacija (D-P00-1-KK). Kontrolė KFAR-002 veikia konsoliduojančio subjekto lygyje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kontrolės techninio realizavimo sistemoje ypatumo, konsoliduojantis subjektas, norint panaikinti rodomus KFAR-002 klaidos pranešimus, turi patikrinti savo paketą, t. y. atlikti "Publikacija" -> "Tikrinti paketą".

2018-03-20

Informuojamne, kad Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugojo visus VSS duomenų įvesties paketus pasibaigus duomenų pateikimo terminui (nuo 2018-03-20). Šiuo metu konsoliduojantys subjektai turi teisę panaikinti duomenų įvesties paketo apsaugą. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir, ar duomenų paketai yra patvirtinti ("integruoti"). Prašome viešojo sektoriaus subjektų baigti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbus VSAKIS.

Tarpusavio operacijų eliminavimo informacijos tikslinimas VSAKIS galimas išimtiniais atvejais, tik gavus Finansų ministerijos leidimą.

Nuo š. m. kovo 20 d. prasideda IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo darbas VSAKIS.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") duomenų paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 20 val. 

2018-03-12

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą iki š. m. kovo 15 d.

2018-03-09

Informuojame, kad savaitgalį (š. m. kovo 10-11 d.) dėl atliekamų techninių atnaujinimų sistema neveiks.

2018-03-09

Informuojame, kad vakar nebuvo perkelta informacija iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį.

2018-02-20

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedame derinančių darbuotojų sąrašą.

2018-02-14

Informuojame, kad rengiantis 2017 metų finansinių ataskaitų pateikimui Finansų ministerija VSAKIS atliko pakeitimus, kurie gali turėti įtakos 2017 m. tarpinio laikotarpio paketų duomenims. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, prašome peržiūrėti tarpinio laikotarpio (2017.01) paketus, esant poreikiui, pakoreguoti duomenis ir iki 2018 m. kovo 1 d. „integruoti“ duomenų paketus.

Prašytume viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje, įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 • „įrašomas“ paketas;
 •  įvykdomos paketo kontrolės;
 •  ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Pakeitimai, dėl kurių VSS turi pasitaisyti atsirandančias klaidas:

- Formoje D-E06-L-ZF „Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama atsargų pardavimo pajamų ir sąnaudų eliminavimo informacija, atlikti pakeitimai (šiose eilutėse informaciją apie pajamas ir sąnaudas dėl atsargų pardavimo turi pateikti tik tie VSS, kurių pagrindinė veikla yra kraujo komponenčių pardavimas ir pajamos iš šios veiklos sudaro ne mažiau kaip 90 proc. pagrindinės veiklos pajamų):

 • Įterpta nauja eilutė „Pajamos iš atsargų (kraujo komponenčių) pardavimo kitam VSS (pagrindinė veikla) per ataskaitinį laikotarpį (+)“ – sąskaita TS100214U;
 •  Įterpta nauja eilutė „Sunaudotų ar parduotų kitam VSS atsargų  (kraujo komponenčių) savikaina per ataskaitinį laikotarpį (-)“ – sąskaita FV1008408.

- Formoje D-E19-B-ZF „Investicinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie investicinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10391).

- Formoje D-E19-C-ZF „Finansinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija “, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie finansinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dalininko įnašai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10436).

- Sukurta nauja duomenų įvedimo forma D-PSA-1-IF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje duomenis apie pinigų srautus teikia tik žemesniojo lygio fondai (įplaukas už suteiktas paslaugas su kitais VSS fondai turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „ Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)).

- Formoje D-PSA-1-ZF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje žemesniojo lygio VSS, išskyrus fondus, teikia duomenis apie pinigų srautus, atlikti pakeitimai:

 •  Eilutė „Gauti dividendai“ (sąskaita FP10391) perkelta iš finansinės veiklos pinigų srautų į investicinės veiklos pinigų srautus;
 •  Finansinės veiklos pinigų srautų dalyje įterpta nauja eilutė „Gauti dalininko įnašai“ (sąskaita FP10436).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių pakeitimų VSS patys negalės pasitaisyti atsirandančių klaidų, todėl, esant poreikiui, turi informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt; minėtieji pakeitimai:

- Formoje D-E13-I-ZF „Finansavimo sumų sumažėjimo dėl turto pardavimo eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjimą dėl turto pardavimo, atlikti pakeitimai:

 •  Formos 3 st. „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) padarytas neaktyvus.

- Formoje D-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ atlikti pakeitimai:

 •  Formos 6 st. „Neatlygintinai gautas turtas“ ir 8 st. „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo“ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 eilučių „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) įvedimo langeliai padaryti neaktyvūs.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2017 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose.

2018-02-06

Informuojame, kad paskelbta 2017 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga. Taip pat atnaujintos finansavimo sumų, pinigų srautų ir jungimų KFAR tikrinimo rekomendacijos, kurias galite rasti čia.

2018-02-01

Informuojame, kad paskelbtas viešojo sektoriaus subjektų dažniausiai darytų klaidų, teikiant 2016 metų duomenis ir informaciją konsoliduotosioms ataskaitoms parengti, sąrašas, kurį galite rasti čia.

2018-01-24

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-289 pakeistos pinigų srautų ataskaitos formos. Fondai, gavę įplaukų iš kitų viešojo sektoriaus subjektų už suteiktas paslaugas, VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)“, o Pinigų srautų ataskaitoje (VSAKIS įvedimo forma D-PSA-1-IF) parodyti eilutėje A.I.4 „Įplaukos už suteiktas paslaugas“.

Atkreipiame dėmesį, kad VSAKIS fondų Pinigų srautų ataskaitos įvedimo formoje D-PSA-1-IF panaikinta eilutė "Už suteiktas paslaugas iš biudžeto" (sąskaita FP102142).

2018-01-18

Informuojame, kad šią savaitę dėl techninių darbų sistemoje duomenys iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį bus keliami vieną kartą per dieną po 20 val.

2018-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-454, 2018 m. sausio 15 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 19 d. Dėl išskirtinai didelės informacijos apimties Valstybės iždui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondui šiais metais nustatytas atskiras duomenų pateikimo terminas – duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 22 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 26 d. 2017 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, teikiantys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją VSAKIS tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.01), šią informaciją turi pateikti (publikuoti ir integruoti duomenų įvesties paketą) iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2017 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu vsakis.metodika@finmin.lt iki 2018 m. sausio 19 d.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-02