Valstybės investicijų 2019-2021 metų programos projekto rengimas

Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, vadovaudamosi  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-04-26 nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001-07-04 įsakymu Nr. 201 „Dėl investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planu ir kitais teisės aktais, rengia ir teikia Finansų ministerijai investicijų planus – vykdomų arba siūlomų vykdyti programų priemones (investicijų projektus), reikalingus asignavimų valdytojo tikslams įgyvendinti.

Investicijų projekte finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinama investicijų grąža ir kiti efektyvumo rodikliai, nurodomos projektui įgyvendinti reikalingos lėšos bei finansavimo šaltiniai ir terminai.

Pildymo formos:

Nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-24