Valstybės kapitalo investicijos

Valstybės kapitalo investicijos – valstybės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei kitiems ūkio subjektams (toliau – viešieji subjektai).

Valstybės lėšos – valstybės biudžeto, paskolų, gaunamų valstybės vardu ar su valstybės garantija, lėšos.

Valstybės kapitalo investavimo sritys: valstybės valdymas, krašto, sveikatos, socialinė, aplinkos ir visuomenės apsauga, viešoji tvarka, švietimas, kultūra, žemės ūkis, transportas ir ryšiai bei kita veikla. Investavimo į atitinkamą sritį prioritetus, tvirtina valstybės institucijos ir įstaigos.

Pagal šiuos prioritetus ūkio subjektai nustatyta tvarka rengia investicijų projektus. Parengti investicijų projektai teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal valdymo sritis. Jose sudarytos atrankos komisijos, neviršydamos valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, atrenka tam tikrais metais siūlomus įgyvendinti investicijų projektus. Tada pasiūlymai teikiami Finansų ministerijai, kuri, atsižvelgdama į preliminarų kapitalo investicijoms numatytų lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rengia Valstybės investicijų programą. Ši programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams ir tvirtinama kartu su atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Patvirtinus Valstybės investicijų programą valstybės institucijos ir įstaigos patvirtina valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus.

Už valstybės investicijų naudojimą atsako viešieji subjektai, kurie yra faktiniai darbų užsakovai. Jie ne rečiau kaip kas pusmetį nustatyta tvarka Finansų ministerijai teikia informaciją:

  • apie tai, kaip naudojamos (ar nepažeidžiamos sutarties sąlygos, ar lėšos naudojamos taupiai) valstybės kapitalo investicijos;
  • apie investicijų projekto vertinimo kriterijų įvykdymą įgyvendinus investicijų projektą;
  • apie lėšų naudojimą pagal kiekvieną investavimo prioritetą.

Išsamiau:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-10