Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie valstybės kapitalo investicijas

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. liepos 2 d. priimtu įstatymu Nr. XI-992 pakeistas ir papildytas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir vadovaujantis juo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-824 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti statinio statybos rūšių sąvokų apibrėžimai ir pagrindiniai principai, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami prie atskirų statybos rūšių.

***

– Kokie statybos darbai pagal šiuos statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus turėtų būti priskiriami investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į Valstybės investicijų programą?
– Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais į Valstybės investicijų programą gali būti traukiami tik tokie statybos darbų investicijų projektai, kuriuos įgyvendinant atliekamas esminis nekilnojamojo turto pagerinimas ir turi būti didinama to turto vertė. Prie kapitalo investicijų arba esminio turto pagerinimo išlaidų (visais atvejais didinama ilgalaikio materialiojo turto vertė) priskiriami naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai. Taip pat, remiantis Aplinkos ministerijos išaiškinimu, prie esminio turto pagerinimo išlaidų (kai pagerinamos statinio naudingosios savybės ar pailginamas statinio naudingo tarnavimo laikas) turėtų būti priskirti šie statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ statinio paprastajam remontui priskirti pastato atnaujinimui (modernizavimui) bendruoju atveju priskirtini darbai: 1. pastato ar jo dalių apšiltinimas, pastato fasadų, stogo dangos ar apdailos keitimas, balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų (langų, lauko durų, balkonų, lodžijų) pakeitimas; 2. pastato bendrųjų inžinerinių sistemų, (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujų, elektros, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį ir gesinimo, dūmų, šiukšlių šalinimo, žmonėms skirtų liftų, procesų valdymo, automatizavimo, signalizacijos ir kitos sistemos), užtikrinančių pastato (visų pastato patalpų) funkcionavimą ir tenkinančių jo naudotojų poreikius, įrengimas ar keitimas; 3. iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo ir pan.) gaunamos energijos įrangos įrengimas.

***

– Kaip reikėtų taikyti minėtus statybos teisės aktų pakeitimus (įsigaliojo nuo 2010 m. spalio 1 d.) jau vykdomiems statybos darbų investicijų projektams?
– Minėtu įstatymu nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos statinio projektavimo sąlygų, jų sąvadų, statybos leidimų išdavimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti procedūros baigiamos vykdyti pagal šių procedūrų vykdymo pradžios metu galiojusius teisės aktus, jeigu statytojas (užsakovas) nepageidauja, kad šios procedūros būtų vykdomos pagal teisės aktus, priimtus įsigaliojus šiam įstatymui.

***

– Kur ūkio subjektas turėtų pirmiausia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norėdamas gauti valstybės kapitalo investicijų?
– Ūkio subjektas (išskyrus privataus kapitalo) turi parengti pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 201 „Dėl investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus investicijų projektą. Investicijų projektą ir kitus šiame apraše nurodytus dokumentus ūkio subjektas (išskyrus privataus kapitalo) turi pateikti atitinkamai valstybės institucijai, kuriai įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti atitinkamos srities valstybės politiką (ministerijai). Valstybės institucijos, atsižvelgdamos į gautus investicijų projektus, investavimo prioritetus ir tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatomas skirti lėšas, nustatyta tvarka priima sprendimus dėl valstybės lėšų skyrimo investicijų projektams įgyvendinti.  

***

– Ar galima asignavimų sumas išlaidoms naudoti investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti?
– Taip, einamaisiais biudžetiniais metais sutaupyti asignavimai išlaidoms gali būti naudojami investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti, tačiau tik tiems, kuriems pagal tam tikrų metų Valstybės investicijų programą buvo skirta lėšų.

 ***

– Prie kokio ekonominės klasifikacijos straipsnio turėtų būti priskiriamos savivaldybių investicijų projektams finansuoti numatomos skirti valstybės biudžeto lėšos planuojamos institucijų, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta formuoti  atitinkamos srities valstybės politiką joms pavestose srityse, investicijų projektų įgyvendinamose programose?
– Savivaldybių investicijų projektams finansuoti numatomos skirti valstybės biudžeto lėšos, kurios planuojamos ministerijų ir valstybės įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo programose, turėtų būti priskiriamos prie ekonominės klasifikacijos straipsnio 2.5.3.1.1.2 „Dotacijos kitiems valdymo lygiams (kapitalui formuoti)“.

 *** 

– Ar valstybės lėšos turėtų būti pirmiausia skiriamos ankstesniais metais susidariusiems įsiskolinimams (dėl įgyvendinamų investicijų projektų) sumokėti?
– Taip, asignavimų valdytojai, išanalizavę įsiskolinimų priežastis, iš einamiesiems metams skirtų lėšų investicijoms pirmiausia turi skirti lėšas ankstesnių metų įsiskolinimams pagal įgyvendinamus investicijų projektus už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes sumokėti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-02