Lengvatos investicijoms

Lietuva siekia sustiprinti aukštą pridėtinę vertę kuriančias pramonės šakas bei paskatinti verslą investuoti į mokslo laimėjimus ir aukštąsias technologijas.

2008 metų balandį Seimas priėmė Finansų ministerijos parengtus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus dėl šio mokesčio lengvatų investicijoms į MTEP. Iš Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) skirta 2,3 milijardo litų (10 proc. visos struktūrinės paramos).

Siekdama didinti šalies įmonių produktyvumą, konkurencingumą ir energetinį efektyvumą, 2008 m. pabaigoje valstybė priėmė pelno mokesčio lengvatą, leidžiančią iki 50 proc. sumažinti apmokestinamąjį pelną įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą.

 • Lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

Nuostatos dėl pelno mokesčio lengvatos investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) orientuotos į įmones, kurios savo veikloje kuria naujoves - naujas medžiagas, technologijas, sukuriančias aukštą pridėtinę vertę.

Investicijoms į MTEP taikomos šios lengvatos:

 1. leidžiama tris kartus iš pajamų atskaityti įmonių sąnaudas patirtas atliekant MTEP, taip pat įsigyjant nustatytose užsienio valstybėse atliktus MTEP. Tai papildoma paskata, nes įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą.
 2. leidžiama nurašyti į sąnaudas MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo kainą per dvejus metus (iki šiol ši kaina į sąnaudas buvo perkeliama per 3-8 metus).
 3. aukščiau minėtos nuostatos taikomos visų rūšių investicijoms į MTEP, neskirstant pagal įmonių tipą ar investicijų dydį.

Kokios sąnaudos priskiriamos prie MTEP darbų sąnaudų nustatyta 2008 m. lapkričio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1183.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) yra vieni iš pagrindinių ekonomikos vystymąsi bei konkurencingumą skatinančių veiksnių.

Specialios mokestinės paskatos įmonių investicijoms į MTEP yra reikalingos, kad verslas būtų suinteresuotas šias investicijas plėtoti. Pasaulinė praktika pripažįsta, jog mokesčių lengvatos daro teigiamą poveikį šiai veiklai, ypač proceso pradžioje, kai verslo investicijose į MTEP siekiama esminio persilaužimo.

Be to, mokestinė lengvata yra reali paskata apskaitoje tiksliai fiksuoti ir išskirti veiklą, susijusią su MTEP.

Išsamesnės informacijos teiraukitės Valstybinės mokesčių inspekcijos, tel. 1882.

 • Lengvatos investicijoms į technologinį atsinaujinimą

Siekdama didinti šalies įmonių produktyvumą, konkurencingumą ir energetinį efektyvumą, 2008 m. pabaigoje Lietuva priėmė pelno mokesčio lengvatą, leidžiančią iki 50 proc. sumažinti apmokestinamąjį pelną įmonėms, investuojančioms į esminį technologinį atsinaujinimą.

Šia lengvata gali pasinaudoti įmonės, investuojančios į ilgalaikį turtą, skirtą:

 1. naujų, papildomų produktų gamybai/paslaugų teikimui arba minėtų veiklų pajėgumams didinti;
 2. naujo gamybos/paslaugų teikimo proceso įdiegimui;
 3. esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui;
 4. tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Minėtas ilgalaikis turtas, naudojamas įgyvendinant investicinį projektą, turi būti:

 1. priskirtinas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms: „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“.
 2. nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009-2013 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, įmonės veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu trejus metus.

Investicijų skatinimo kryptys iš esmės suderintos su ES paramos skyrimo įmonių produktyvumui didinti (priemonė „Lyderis LT“) principais.

Pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 40(1) straipsniu ir IX(1) skyriumi Įstatimas (IX skyrius. Apmokestinamojo pelno sumažinimas, 46 straipsnis. Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl vykdomo investicinio projekto)

Išsamesnės informacijos teiraukitės Valstybinės mokesčių inspekcijos, tel. 1882.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-01