Valstybės nekilnojamojo turto valdymas

Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas, kai jis nebeatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas.

Šis turtas gali būti atnaujinamas jį rekonstruojant arba įsigyjant (perkant, statant ir pan.) naują nekilnojamąjį turtą. Antrasis variantas pasirenkamas tada, kai turimą turtą rekonstruoti netikslinga.

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo politiką formuoja ir įgyvendina Finansų ministerija, o konkretaus turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas patikėtas ministerijai pavaldžiai VĮ Turto bankui (valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizatoriui).

Detalesnė informacija teikiama:

 • Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo politikos skyriuje, tel. (8 5) 239 0183
 • VĮ Turto banko Nekilnojamojo turto departamente, tel. (8 5) 268 4927

Finansų ministerija:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą;
 • nagrinėja valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo klausimus;
 • teikia Vyriausybei tvirtinti atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektą, kurį parengia VĮ Turto bankas;
 • prižiūri VĮ Turto banko veiklą, susijusią su valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizavimu bei koordinavimu.

VĮ Turto bankas:

 • rengia atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo projektą ir teikia jį Finansų ministerijai;
 • dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo sudaro susitarimus su valstybės turto valdytojais ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojais (tuo atveju, jeigu valstybės turto valdytojas nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas);
 • valdo, naudoja ir disponuoja jam perduotu atnaujinamu valstybės nekilnojamuoju turtu pagal susitarimus su valstybės turto valdytojais ir valstybės asignavimų valdytojais (jeigu valstybės turto valdytojai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai);
 • aukciono būdu parduoda valstybės turto valdytojų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas neatitinkantį nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemės sklypą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;
 • perka naują nekilnojamąjį turtą;
 • atlieka užsakovo (statytojo) funkcijas, statant naują ar rekonstruojant esamą nekilnojamąjį turtą;
 • gali skolintis lėšas, reikiamas valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti, jeigu nepakanka lėšų, gautų pardavus neatitinkantį valstybės turto valdytojo poreikių, įgyvendinant valstybės funkcijas, valstybės turtą;
 • už atliekamas funkcijas gali gauti atlygį.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-02