2017 m. Vyriausybės skolinimosi programa

Vyriausybė 2017 metais planuoja skolintis apie 3,1 mlrd. eurų. Didžiausią lėšų dalį planuojama pasiskolinti užsienio rinkoje išleidžiant euroobligacijas – apie 1,75 mlrd. eurų. Vidaus rinkoje planuojama skolintis išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) ir parduodant Vyriausybės taupymo lakštus, iš viso apie 1,1 mlrd. eurų. Taip pat planuojama pasiskolinti apie 0,3 mlrd. eurų iš tarptautinių finansinių institucijų. Papildomai Vyriausybės išlaidos 2017 metais bus finansuojamos iš 2016 metais sukaupto lėšų likučio – apie 0,5 mlrd. eurų ir sugrįžusių ankstesniais metais paskolintų lėšų – apie 0,5 mlrd. eurų.

Vyriausybės skolinimosi ir skolos valdymo gairėse numatyta palaikyti vidaus VVP rinką ir jos plėtrą. 2017 metais  investuotojams numatoma pasiūlyti įvairios trukmės– 2–3 metų, 4–6 metų ir 7–10 metų – Vyriausybės obligacijas. Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant Vyriausybės iždo vekselius.

Didžiausia lėšų dalis 2017 metais bus skirta skolai grąžinti – užsienio apie 0,6 mlrd. eurų, vidaus apie 0,6 mlrd. eurų. Valstybės biudžeto deficitui finansuoti numatyta taip pat apie 0,6 mlrd. eurų. Apie 0,1 mlrd. eurų numatoma skirti Europos Sąjungos lėšų disbalansui finansuoti ir apie 0,2 mlrd. eurų skirta 2018 metų pradžios valstybės finansiniams srautams užtikrinti. Apie 0,5 mlrd. eurų numatoma panaudoti socialinių fondų skolų perfinansavimui ir kitiems tikslams. 2017 metais planuojama sukaupti 1,4 mlrd. eurų euroobligacijų emisijai 2018 m. pradžioje išpirkti.

Vyriausybės lėšų (mlrd. eurų) poreikio struktūra 2017 metais:

Vyriausybės finansavimo (mlrd. eurų) struktūra 2017 metais:

Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2017 metų pabaigoje sudarys apie 17,5 mlrd. eurų, arba 43,5 procento bendrojo vidaus produkto. Prognozuojamas grynojo skolinių įsipareigojimų pokytis siekia 2 167 mln. eurų, tačiau nustatomas 2 457 mln. eurų grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas, įvertinant rizikas, susijusias su: socialinio draudimo fondų sektoriaus paskolų palūkanų mokėjimo panaikinimu – 111 mln. eurų, finansinio užstato pateikimu pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius – 129 mln. eurų, lėšų poreikiu dėl Europos Sąjungos bendrojo pertvarkymo fondo – 23 mln. eurų, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos finansavimu (jei nepakaktų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų likučio) – 28 mln. eurų.

Numatomas 2017 metų bendras valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų per metus prisiimtų skolinių įsipareigojimų limitas – 11,6 mln. eurų.

Planuojama, kad 2017 metais valstybės garantijos galės būti teikiamos už garantijų institucijų prisiimtus skolinius įsipareigojimus (numatomas garantinių įsipareigojimų limitas – 340 mln. eurų), studentams suteikiamas paskolas (limitas – 80 mln. eurų), tarptautinių finansų institucijų teikiamas paskolas valstybės investicijų projektams finansuoti (limitas – 116 mln. eurų, naujų garantijų teikti nenumatoma). Prognozuojama, kad 2017 metais valstybės garantuotos skolos ir BVP santykis sudarys apie 1,4 proc. prognozuojamo BVP ir nekels rizikos valstybės finansams.

Prognozuojama, kad 2017 metais bus laikomasi visų Vyriausybės skolinimosi ir skolos valdymo gairėse nustatytų limitų ir vykdomi kiti gairėse numatyti uždaviniai.

Valdžios sektoriaus skolos ir BVP kitimas 2012-2017 m.:

        

* Pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemos principus ir įvertinus išvestinių finansinių priemonių įtaką. 

2017 m. Vyriausybės skolinimosi programa parengta su antruoju 2017 m. valstybės biudžeto projektu

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-01