2018 m. Vyriausybės skolinimosi programa

Vyriausybė 2018 metais planuoja skolintis apie 1,44 mlrd. eurų. Didžiausią lėšų dalį planuojama pasiskolinti vidaus rinkoje išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) – apie 1,08 mlrd. eurų. Taip pat apie 0,36 mlrd. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansinių institucijų. Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2018 metais bus finansuojamos iš 2017 metais sukaupto lėšų likučio – apie 1,51 mlrd. eurų bei iš grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų 0,02 mlrd. eurų.

Vyriausybės skolinimosi ir skolos valdymo gairėse numatyta plėtoti ir palaikyti vidaus VVP rinką. 2018 metais investuotojams numatoma pasiūlyti įvairios trukmės – 3 metų, 4–6 metų ir 7–10 metų – obligacijas. Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius.

Didžiausia lėšų dalis 2018 metais bus skirta skolai grąžinti – prognozuojama apie 2,22 mlrd. eurų, iš jų užsienio skolai grąžinti bus skirta apie 1,57 mlrd. eurų, iš kurių 1,33 mlrd. eurų skirta euroobligacijų emisijai 2018 m. pradžioje išpirkti. Bendram biudžeto deficitui finansuoti numatyta apie 0,41 mlrd. eurų, iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti numatyta apie 0,69 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos paramos lėšų balansas bus teigiamas – apie 0,28 mlrd. eurų. Kitiems tikslams numatyta skirti apie 0,05 mlrd. eurų.                

Taip pat apie 0,3 mlrd. eurų bus skirta 2019 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautams užtikrinti.

 

Vyriausybės lėšų (mlrd. eurų) poreikio struktūra 2018 metais:

 

Vyriausybės finansavimo (mlrd. eurų) struktūra 2018 metais:

 

Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2018 metų pabaigoje sudarys apie 16,3 mlrd. eurų, arba 37,6 procento bendrojo vidaus produkto. Prognozuojamas grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis siekia (neigiamas skaičius) -782 mln. eurų, tačiau įvertinus rizikas, susijusias su finansinio užstato pateikimu pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius – 186 mln. eurų, su numatomu perfinansavimo rizikos priemonių poveikiu apie 70 mln. eurų ir išlaidų dėl Europos Sąjungos bendrojo pertvarkymo fondo poreikiu – 25 mln. eurų, nustatomas (neigiamas skaičius) -501 mln. eurų grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas.

Numatomas bendras valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pagal 2018 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 18 mln. eurų.

Planuojama, kad 2018 metais valstybės garantijos galės būti teikiamos už garantijų institucijų prisiimtus skolinius įsipareigojimus (numatomas garantinių įsipareigojimų limitas – 323 mln. eurų), studentams suteikiamas paskolas (limitas – 85 mln. eurų), tarptautinių finansų institucijų teikiamas paskolas valstybės investicijų projektams finansuoti (limitas – 77 mln. eurų, naujų garantijų teikti nenumatoma). Prognozuojama, kad 2018 metais valstybės garantuotos skolos ir BVP santykis sudarys apie 1,2 proc. prognozuojamo BVP ir nekels rizikos valstybės finansams.

 

Valdžios sektoriaus skolos ir BVP* kitimas 2013-2018 m.:

                 

* Pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemos principus ir įvertinus išvestinių finansinių priemonių įtaką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-25