Skolinimosi reglamentavimas

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimąsi valstybės vardu, skolinantis valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymą, valstybės garantijų teikimą, taip pat santykius, susijusius su valstybės reikalavimo teise į valstybės skolininkus ir valstybės garantuojamus skolininkus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-2017 metų skolinimosi ir skolos valdymo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1437, nustatyto efektyvios valstybės finansų skolinimosi ir skolos valdymo srities politikos kūrimo ir vykdymo principus, siekiant didinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą. Gairėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybė vadovaujasi skolindamasi valstybės vardu ir valdydama skolinius įsipareigojimus, prisiimtus išplatinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašius paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1329, reglamentuoja išleidžiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių pirminės ir antrinės apyvartos organizavimą, apskaitą, išpirkimą ir palūkanų išmokėjimą bei paskolų valstybės vardu ėmimą, kitų įsipareigojamųjų skolos ir kitų su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu susijusių dokumentų pasirašymą.

Reikalavimų Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams aprašas nustato reikalavimus, keliamus Lietuvos  Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams,  teisės būti aukciono dalyviu įgijimą ir netekimą, aukciono dalyvių pareigas.

Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667, reglamentuoja valstybės perskolinamų paskolų, valstybės garantijų, išskyrus valstybės garantijas kreditoriams dėl bankų gaunamų paskolų ar kitaip prisiimamų finansinių įsipareigojimų, skirtų bankų stabilumui ir patikimumui didinti pagal Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymą, ir valstybės garantijas kreditoriams dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų, teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo procedūras.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-06