Skolos valdymo priemonės

Pagrindinis valstybės skolos valdymo tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika.

Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir valstybės piniginių išteklių rizikos valdymas apima valiutų kursų kitimo, palūkanų normų kitimo, kredito, likvidumo (perfinansavimo) ir veiklos rizikos valdymą.

Vyriausybės grynojo skolinimosi limitą nustato Seimas, tvirtindamas atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų (skolos portfelio struktūros ir mokėtinų palūkanų) limitai yra nustatyti Vyriausybės patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015–2017 metų skolinimosi ir skolos valdymo gairėse.

Lietuvos Respublikos Seimo nustatyti limitai 2017 metams:
Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 2 457,249 mln. eurų
Garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų su valstybės garantija limitai (išskyrus AAA institucijų pergarantuotus įsipareigojimus) 340,14 mln. eurų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti limitai 2017 metams:
Trumpalaikės skolos pagal likutinę trukmę ir visų skolinių įsipareigojimų santykis ne daugiau kaip 25 proc.
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė ilgesnė nei 4 metai
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo ilgesnė nei 3,5 metų
Skolos pagal kintamą palūkanų normą ir visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu santykis ne didesnis nei 10 proc.
Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius 100 proc.
Valstybės garantuota skola ne daugiau kaip 3 proc. BVP
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas ne daugiau nei 140,37 mln. eurų*
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijas ne daugiau nei 104,556 mln. eurų*

* Pateiktas limitas 2016 metams. 2017 m. limitas bus paskelbtas, kai bus patvirtintas Vyriausybės nutarimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-25