Tarptautinės finansinės paramos auditas

Vidaus audito tarnybos įgyvendina Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nustatytą uždavinį - vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą.

Tarptautinę finansinę paramą administruojančių tarpinių institucijų vidaus audito tarnybos atsakingos už privalomus Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo, Šveicarijos finansinės paramos lėšų patikrinimus.

Finansų ministerija paskirta auditą koordinuojančia institucija.

Europos Sąjungos finansinės paramos auditas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo bei deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimai.

Europos Sąjungos finansinės paramos tikrinimo sistemą sudaro įgyvendinančiųjų institucijų vidaus audito tarnybos, tarpinių institucijų vidaus audito tarnybos, Valstybės kontrolė, Auditą koordinuojanti institucija, Europos Komisija.

Šveicarijos finansinės paramos auditas - Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, skirtos joje numatytoms paramos panaudojimo formoms (programai, subsidijų schemai ar pavieniam projektui) įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos vidaus auditas.

Šveicarijos finansinės paramos vidaus auditus atlieka tarpinių institucijų vidaus audito tarnybos.

ES paramos lėšų audito vadovai

ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir kontrolės sistemų (VKS) audito vadovai – Europos Komisijos (EK) parengti vadovai, nustatantys metodologiją, kaip atlikti valstybės narės ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų valdymo ir kontrolės sistemų auditus.

Po išsamių diskusijų su valstybėmis narėmis Europos Komisija taip pat parengė ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų finansuojamų projektų atrankinių patikrinimų gaires, kuriose pateikti ES paramos atrankinių patikrinimų geros praktikos pavyzdžiai.

Pagalbinė informacija ES paramos auditui atlikti

Žemiau pateiktos rekomendacijos, audito pavyzdžių atrankos elektroninės programos ir klausimynai skirti vidaus auditoriams kaip papildoma informacija, kuri būtų naudinga atliekant ES paramos lėšų auditus.