Vidaus auditas

Vidaus auditas – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria, vidaus auditoriams atliekant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama gerinti viešojo juridinio asmens veiklą.

Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.


Vidaus audito pagrindiniai uždaviniai:

  • nustatyti, ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų;
  • patarti viešojo juridinio asmens vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai;
  • teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo;
  • vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  • vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos ir užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  • ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje.

Vidaus audito sistemą sudaro vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse (įskaitant ir centralizuotas vidaus audito tarnybas) ir Finansų ministerija.


Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams:

Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams

        Vidaus audito klausimynai

        Vidaus audito klausimynai skirti Finansų ministerijos parengtai Pavyzdinei vidaus audito metodikai (Finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K–117) papildyti. Juose viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriams pateikiama informacija, kuri jiems būtų naudinga vykdant ir organizuojant savo veiklą.

Audituotinų sričių atrankos, rizikos veiksnių analizės ir vidaus audito poreikio skaičiuoklė ir jos aprašymas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-23