Vidaus auditas

Vidaus auditas – viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis, kuria, vidaus auditoriams atliekant nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama gerinti viešojo juridinio asmens veiklą.

Vidaus audito tikslas – sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti įgyvendinti viešojo juridinio asmens, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos tikslus.


Vidaus audito pagrindiniai uždaviniai:

  • nustatyti, ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų;
  • patarti viešojo juridinio asmens vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai;
  • teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo;
  • vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  • vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos ir užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  • ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje.

Vidaus audito sistemą sudaro vidaus audito tarnybos viešuosiuose juridiniuose asmenyse (įskaitant ir centralizuotas vidaus audito tarnybas) ir Finansų ministerija.


Vidaus auditorių atestavimas

Finansų ministerija koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir atestavimą.

Viešojo sektoriaus vidaus auditorių atestavimo sistema įdiegta 2009 m. įgyvendinant Penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos nuostatų 259 punktą dėl valstybės institucijų vidaus auditorių atestavimo sistemos įdiegimo.

Šiuo tikslu finansų ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 1K-057 (Žin., 2009, Nr. 28-1115) patvirtinti Viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja valstybės ir (arba) savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių ir asmenų, dirbančių vidaus audito srityje, atestacijos nuostatai. Vidaus auditorių atestavimo sistemą sudaro 6 lygių modulinio mokymo programa, parengta pritaikius Europos Sąjungos pažangią praktiką, atsižvelgiant į tarptautinius vidaus audito standartus. Išėjęs šešių lygių modulinę mokymo programą ir išlaikęs kvalifikacinius egzaminus vidaus auditorius įgyja atestuoto viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriaus vardą. Vidaus auditorių atestaciją vykdo Finansų ministerijos mokymo centras.

Vidaus auditorių profesinė etika reglamentuoja vidaus auditorių profesinio elgesio principus, kurių jie turi laikytis atlikdami savo pareigas.


Vidaus audito rekomendacijos ir klausimynai

Vidaus audito rekomendacijos ir klausimynai skirti Finansų ministerijos parengtai Pavyzdinei vidaus audito metodikai (Finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K–117) papildyti. Jose viešųjų juridinių asmenų vidaus auditoriams pateikiama informacija, kuri jiems būtų naudinga vykdant ir organizuojant savo veiklą.

Vidaus audito rekomendacijos (2003 m., patvirtintos Nuolatinės tarpžinybinės komisijos vidaus audito sistemos kūrimui valstybiniame sektoriuje koordinuoti)

Audituotinų sričių atrankos, rizikos veiksnių analizės ir vidaus audito poreikio skaičiuoklė ir jos aprašymas

Išsamiau:


Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams:

Rekomendacinės vidaus kontrolės sukūrimo, veikimo ir tobulinimo, jos vertinimo gairės viešojo sektoriaus subjektams

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-04