BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ateities ekonomikos DNR

Finansų ministerija parengė ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui planą. Jame išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

Šioms ilgalaikio poveikio investicijoms iš viso numatoma skirti 5,8 mlrd. eurų. Planas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansų ministerijos skaičiavimais, vienas pagal planą investuotas euras ilgalaikėje perspektyvoje atneš 1,88 eurų grąžą ir generuos 11,8 mlrd. EUR vertės BVP nominalia išraiška. Be to, kadangi visas planas orientuotas į aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje tokios darbo vietos bus geriau apmokamos.

Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano stebėsena

Už investicijų įgyvendinimą bus atsakingos ministerijos pagal savo kompetencijų sritis. Viso investicijų įgyvendinimo laikotarpiu bus atliekama dviejų lygių stebėsena – bendroji ir specialioji. Finansų ministerija iki kiekvieno mėnesio 10 d. Vyriausybei teiks informaciją apie plane numatytų 5-ių investicijų krypčių įgyvendinimą ir ministerijų pažangą, plano įgyvendinimo spartinimo siūlymus. Kasmėnesinės stebėsenos rezultatai bus skelbiami viešai.

Specialiąją stebėseną atliks Vyriausybės darbo grupė – ji bus skirta strateginių veiksmų bei projektų, kuriems reikalinga speciali priežiūra, stebėsenai. Apie jų įgyvendinimo pažangą ministerijos teiks informaciją Vyriausybės darbo grupei kas savaitę.

Ministerijų kontaktiniai asmenys dėl informacijos apie DNR plano veiksmus
Ministerija Kontaktinis asmuo El. paštas Tel. Nr.
Aplinkos ministerija Aurimas Saladžius aurimas.saladzius@am.lt 8 69 659321
Susisiekimo ministerija

Zita Dubickienė

Jurgita Rimkuvienė

zita.dubickiene@sumin.lt

jurgita.rimkuviene@sumin.lt

8 5 2393924

8 5 2393820

Vidaus reikalų ministerija Minaugas Kauzonas mindaugas.kauzonas@vrm.lt 8 5 2718529
Ekonomikos ir inovacijų ministerija Inga Steponavičienė inga.steponaviciene@eimin.lt  8 706 64625
Energetikos ministerija Violeta Greičiuvienė violeta.greiciuviene@enmin.lt 8 5 2034679, papild. 1
Kultūros ministerija Daiva Nazarovienė daiva.nazaroviene@lrkm.lt 8 67 014940
Sveikatos apsaugos ministerija Asta Suveizdienė asta.suveizdiene@sam.lt 8 5 2661497
Žemės ūkio ministerija Virginija Žoštautienė agromokslas@zum.lt 8 5 2398421
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Inga Liubertė Inga.Liuberte@socmin.lt 8 70 664 211
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Vytautas Čepas Vytautas.Cepas@smm.lt 8 5 2193571

 

2020 m. spalio 14 d. LRV protokolinių sprendimu Nr. 45 patvirtinti DNR plano pakeitimai:

Planas (2020-10-14 redakcija)

1 priedas (2020-10-14 redakcija)

1 priedas (2020-11-18 redakcija)

2020 m. rugsėjo 9 d. LRV protokolinių sprendimu Nr. 40 patvirtinti DNR plano pakeitimai:
-įtraukti 9 nauji veiksmai;
-pakeisti kelių veiksmų pavadinimai; 
-patikslintos veiksmams numatytų išmokėjimų sumos.

1 priedas (2020-09-09 redakcija)

Birželio 10 d. Vyriausybė patvirtino Finansų ministerijos parengtą Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą

Planą galite rasti čia, jo pristatymą – čia.

Priedai:

1 priedas 

2 priedas

3 priedas

Pirminį planą Finansų ministerija rengė bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) „Investuok Lietuvoje“. Jame buvo numatyta, kad iš 6,3 mlrd. eurų beveik 1,8 mlrd. eurų sudarys naujos investicijos, likusią dalį – paspartintos jau suplanuotos investicijos.

Pirminį planą galite rasti čia, jo pristatymą – čia.

Lietuvos ateities ekonomikos DNR planas gegužės 19 d. buvo pateiktas viešajam aptarimui su visuomene, socialiniais ekonominiais partneriais – gauta virš 100 naujų pasiūlymų už daugiau nei 1 mlrd. eurų, daugiausia – žmogiškojo kapitalo bei inovacijų ir mokslinių tyrimų prioritetams. Daugiausia pasiūlymų sulaukta iš mokslo, studijų institucijų ir gydymo įstaigų. Taip pat aktyviai dalinosi nevyriausybinės organizacijos, verslas, savivaldybės, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, kitos Lietuvos institucijos.   

Įvertinus per viešąjį aptarimą pateiktas visas idėjas, atrinkta ir į DNR planą įtraukta naujų pasiūlymų už apie 400 mln. eurų. Buvo pasirinktos tos idėjos, kurios turi didžiausią ilgalaikį poveikį ir sudaro palankias sąlygas ekonomikos transformacijai, ypatingą dėmesį skiriant realiai galimybei jas įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos. Atitinkamai buvo peržiūrėti ir jau suplanuoti pasiūlymai, todėl bendra suma – 6,3 mlrd. eurų – nepasikeitė.

Investicijų komiteto tikslas – įvertinti ministerijų parengtas DNR plano veiksmų koncepcijas ir priimti sprendimą pritarti arba nepritarti joms. 

Investicijų komitetas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, vadovaujasi Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašu ir darbo reglamentu

Investicijų komitetą sudaro Finansų ministerijos ir Vyriausybės kanceliarijos atstovai bei 5 Investicijų komiteto pakomitečiai, sudaryti pagal DNR plano investicijų kryptis, į kurių sudėtį įtraukti ministerijų atstovai bei socialiniai ir ekonominiai partneriai (socialiniais ir ekonominiais partneriais nėra laikomi fiziniai asmenys ir neasocijuotos subjektų grupės). 

Socialiniai ir ekonominiai partneriai į Investicijų komitetą įtraukiami atsižvelgiant į ministerijų pateiktus siūlymus, vertinant šiuos aspektus:

  • Aktualumas – partneriai turi būti susiję su problema, kurią ketinama spręsti, ir (arba) su jos sprendimu.
  • Proporcingumas – turi būti užtikrintas visų aktualių partnerių (teritorinių, socialinių, ekonominių, NVO) atstovavimas.
  • Atstovavimo apimtis – turi būti įtraukti partneriai, atstovaujantys platesniems, o ne siauresniems, individualiems interesams.

Siekiant užtikrinti optimalią konkretaus Investicijų komiteto pakomitečio sudėtį, vertinant naujai gautus pasiūlymus atsižvelgiama į tai, ar jau įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai užtikrina konkrečios ūkio šakos ir (ar) visuomenės grupės interesų atstovavimą.

Socialiniai ir ekonominiai partneriai, norintys dalyvauti DNR plano veiksmų koncepcijų rengimo etape, yra kviečiami kreiptis į už konkretų veiksmą atsakingą ministeriją.

Į Investicijų komitetą įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai.

Investicijų komiteto posėdžių dokumentai.

 

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos pagal investicijų kryptis.

Koncepcijos, kurioms Investicinis komitetas pritarė:

Žmogiškasis kapitalas:

   
 

2020 07 24. Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties didinimas (inovacijos, inovatyvūs verslai, skaitmeninis ir finansinis raštingumas) (9-12 klasės). 

2020 08 14. Kultūrinės administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą

2020 08 14 Tikslinės stipendijos STEAM, didžiausią dėmesį skiriant IT ir edukologijos specialybių studentams 

2020 08 14 Mokslinio potencialo užtikrinimas, įskaitant papildomas doktorantūros vietas ir pakankamą MTEP finansavimą

2020 08 28. Jungtinių Europos universitetų inicaityvų įgyvendinimas

2020 08 28. Skatinti mokinių, bedarbių, dirbančių ir norinčių įgyti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti profesinį mokymą pamiestrystės forma

2020 09 04. Rinkai aktualių programų parengimas, kvalifikuotų dėstytojų pritraukimas, skaitmeninės priemonės ir IT ištekliai inovatyviems ugdymo metodams“ apjungto kartu su „AM neformaliojo mokymo programos, speciali įranga AM ir profesinio mokymo mokykloms rengti STEAM specialistus ir pedagogus (koncepcijos priedas)

2020 09 04. Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą (koncepcijos priedas)

2020 09 11. Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19

2020 09 18. Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijų platforma 

2020 10 08. Finansinio raštingumo ir verslumo ugdymas (1-8 klasė)

2020 10 29. Inovatyvių studijų programų, įskaitant skaitmeninės sveikatos modulius, širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) specialistams sukūrimas ir šių specialistų perkvalifikavimas 

2020 10 29. "Horizon Europe" akceleravimo programa

2020 10 29. Socialinių inovacijų švietime plėtra

2020 11 26. Studijų nebaigimo prevencijos priemonių diegimas aukštosiose mokyklose (IRT srityje)

EIM

 

KM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

SAM

ŠMSM

SAM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

Skaitmeninė ekonomika ir verslas:    
 

2020 07 31. Eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas

2020 07 31. Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas

2020 07 31. Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui

2020 08 14. Sąsajos Žmogus mašina įgalinimas (kalbos technologijų įveiklinimas, leidžiantis dirbtiniam intelektui suprasti lietuvių kalbą). 

2020 08 21. Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonomikos plėtrą (pvz. inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinis naudojimas bei perdirbimas ir kt.) įskaitant Industry 4.0 Lab

2020 09 04. Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos sukūrimas, integruojant esamas valstybės informacines sistemas, realizuojant jų atvėrimą ir eksperimentavimo platformas (sandbox'us) 

2020 09 11. Į kūrėją orientuotos paskatos kūrybinėms kultūrinėms industrijoms (KKI) kurti žiedinės ekonomikos produktus ir paslaugas bei KKI skaitmeninimas

2020 09 11. VMI informacinių išteklių konsolidavimas, optimizavimas ir nepertraukiamo veikimo užtikrinimas 

2020 09 11. Pramonės perorientavimas, diegiant skaitmenines technologijas ir žiedinės ekonimikos plėtrą (pvz. inovacijos maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinis panudojimas bei perdirbimas ir kt.) įskaitant Industry 4.0 Lab

2020 09 18. Realaus laiko skaitmeninių finansinių dokumentų mainų ekosistema (e-sąskaita ir EuroConnnector)

2020 10 08. Paslaugų sektoriaus robotikos procesų automatizavimo ir dirbtinio intelekto sprendimai

2020 10 08. Atvirąją ekosistemą atsiskaitymams negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose skatinančių priemonių sukūrimas

2020 11 12. Analitinės finansinės žvalgybos modernizavimas pritraukiant dirbtinį intelektą didelės apimties duomenų srautams apdoroti: didelės apimties duomenų srautų apdorojimo dirbtinio intelekto pagalba platformos vystymas

 

EIM

EIM            

SM

EIM

EIM

EIM

ŠMSM

ŠMSM

 

KM

FM

EIM

EIM

EIM

FM

VRM

Inovacijos ir moksliniai tyrimai:    
 

2020 07 24. Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai. 

2020 07 31. Bendradarbystės centrų „Spiečių“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas

2020 08 07. Trumpo laikotarpio naujų inovacinių veiklų palaikymui (skatinti įmones diegti inovatyvius produktus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais).

2020 08 07. Eksperimentinės/bandomosios gamybos centras su inkubavimo paslaugomis įkūrimas

2020 08 14. Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir plėtrai 

2020 08 14. Eksperimentinių gyvūnų ir ikiklinikinių mokslinių tyrimų infrastruktūra

2020 08 21. Žaliųjų inovacijų skatinimas, finansuojant įmonių žaliųjų inovacijų kūrimo ir diegimo projektus, naudojant subsidijas (žalieji inočekiai)

2020 08 21. Biotechnologijos srities pramonės plėtra Lietuvoje

2020 08 28. Žemės ir maisto ūkio sektoriaus atsparumo didinimas krizių atveju 

2020 08 28. VU Branduolinių ir elementariųjų dalelių fizikos centro infrastruktūros gerinimas ir mokslo potencialo stiprinimas

2020 08 28. LSMU Neuromokslų pschihofiziologinių tyrimų centras

2020 09 04. "International House" (koordinuotos paslaugos užsienio piliečiams vieno langelio principu)

2020 09 04. Pažangiomis technologijomis grindžiamų gyvybės mokslų, medicinos bei fotonikos industrijų vystymas didelės pridėtinės vertės ekonomikai kurti 

2020 09 11. LSMU Odontologijos mokslo ir studijų bazės infrastruktūra

2020 09 18. Energetiškai efektyvių, klimato kaitai palankių, investicijų į tvarią žemės ūkio gamybą taikymas 

2020 09 18. Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančios infrastruktūros, kuri skirta strateginės reikšmės pradinės medžiagos rinkimui ir ruošimui kraujo, pažangios terapijos (atitinkamai, KV, PTV) preparatams bei reagentams gaminti bei juos validuoti, sukūrimas Santaros klinikose

2020 09 18. Pažangiųjų imuninio atsako mokslinių tyrimų centras 

2020 09 18. Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai) 

2020 09 24. Mokslo ir studijų institucijų įranga ir jos įveiklinimas ekonomikai svarbiose srityse: gyvybės mokslai; IRT; Pramonė 4.0; Pramonė 5.0; Fintech

2020 09 24. Kauno klinikų individualizuotos (precizinės) medicinos centras - asmens sveikatos duomenų holomikos platforma

2020 09 24. Infekcinių ligų klasteris (Vilniaus ir Kauno centrai) dalies susijusios, su LSMU Kauno klinikų projektu

2020 10 08. Farmacinių produktų inovacijų ir vystymo centro sukūrimas

2020 10 15. Užsienio inovatyvių verslų (startuolių) pritraukimas "Softlanding"     

2020 10 22. Tvarių žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimo ir vertinimo infrastruktūra

2020 10 22. VU Matematikos ir informatikos fakulteto statyba

2020 10 22. VU Chemijos fakulteto statyba

2020 10 29. Mokslinio - reguliacinio patarimo paslaugos ir jos teikimui reikalingos infrastrukūros sukūrimas

2020 11 12. Išmaniųjų energetikos sistemų MTEPI infrastruktūros sukūrimas

2020 11 12. Pažangiųjų klinikinių tyrimų centro sukūrimas

2020 11 19. Inovatyvių ambulatorinių ir stacionarinių kardiologijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių parengimas, išbandymas ir diegimas

2020 11 19. Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus Lietuvoje steigimas ir veiklos įgyvendinimas

2020 11 26. Inovatyvių skaitmeninių sveikatos sprendimų vystymas ir plėtra (apjungiami 3 Ateities ekonomikos DNR plano veiksmai: Kauno klinikų sveikatos analitikos, inovatyvių valdymo sprendimų ir nuotolinės stebėsenos centro sukūrimas; Inovatyvių skaitmeninių sprendimų, skirtų sveikatos duomenų kaupimui ir valdymui, diegimas ir pritaikymas integruotai ir nuotolinei veiklai (skaitmeninė sveikata); Dirbtinio intelekto platformos sukūrimas VULSK) (koncepcijos priedas) 

ŠMSM

 

EIM

ŽŪM

ŠMSM

ŠMSM

EIM

 

ŽŪM

ŠMSM

ŠMSM

EIM

ŠMSM

ŠMSM

ŽŪM

SAM

SAM

SAM

 

ŠMSM

SAM

SAM

SAM

EIM

ŠMSM

ŠMSM

ŠMSM

SAM

ŠMSM

SAM

EIM

 

SAM

Ekonominė infrastruktūra:    
 

2020 07 24. Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose. 

2020 07 31. Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąja įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija.

2020 08 21. Vidaus vandens kelių ir krantinių infrastruktūra

2020 08 28. Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių diegimas, vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas, intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle

2020 08 28. Verslui palankios aplinkos gerinimas (Šiaulių regione) 

2020 08 28. Laivybos kanalo gilinimo ir platinimo I etapas - laivybos kanalo gilinimas iki 26PK (iki 17m), dalie Kuršių Nerijos šlaito tvirtinimas ir vedlinių statyba

2020 08 28. Verslui aktuali infrastruktūra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste (krantinių rekonstravimas, prailginimas)

2020 09 11. Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame Trijų Jūrų fonde A klasės akcininko teisėmis

2020 09 18. Investuojama į šalies susisiekimo su tikslinėmis šalimis gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant šalies pasiekiamumui oru (esamų skrydžių krypčių atkūrimas, naujų pritraukimas ir vystymas)

2020 10 08Reguliuojamasis drenažas: melioracijos infrastruktūros rekonstravimas ir išmaniosios melioracijos pritaikymas sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir privačių sklypų savininkams)

2020 10 15. Investuojama į šalies susisiekimo su tikslinėmis šalimis gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant šalies pasiekiamumui oru (esamų skrydžių krypčių atkūrimas, naujų pritraukimas ir vystymas) ir vykdant rinkodaros priemones tikslinėms kryptims skatinti

2020 11 19. Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose / MRO (orlaivių aptarnavimo) veiklos plėtra Šiaulių oro uoste

VRM/SM

SM

SM

SM

SM

SM

SM

 

SM

FM

SM

ŽŪM

SM

SM

Klimato kaita ir energetika:

2020 08 21. Elektros energijos kaupimo įrenginių (200 MW) įrengimas

2020 08 28. Jūrinio vėjo infrastruktūros įrengimas - parengiamieji darbai veiksmo (projekto) įgyvendinimui 

2020 09 04. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės kolektorių ir saulės jėgainių) įdiegimas žemės ūkio produkcijos džiovinimui ir kitiems gamybiniams procesams

2020 09 04. Komercinių automobilių perdarymo į elektromobilius skatinimas 

2020 09 11. Vandenilio panaudojimas energijos pagamintos iš AEI saugojimui ir / arba tinklų konpensavimui 

2020 09 11. Stacionarios SGD infrastruktūros (papildymo stotelių) plėtra 

2020 09 24. Skystųjų pažangiųjų (II kartos) biodegalų gamybos Lietuvoje skatinimas (bioetanolis ir biodyzelinas)

2020 11 26. Parengiamieji darbai vėjo elektrinių plėtrai Lietuvos jūrinėje teritorijoje

EM

EM

ŽŪM

AM

EM

EM

EM

EM

     

 

Proveržio grupėsdarbo grupės, kurios padeda ministerijai rengti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas, arba siūlyti įtraukti į tokias proveržio grupes konkrečių įstaigų ar valstybės investavimą administruojančių subjektų atstovus. 

Koncepcija: Reguliuojamasis drenažas: melioracijos infrastruktūros rekonstravimas ir išmaniosios melioracijos pritaikymas sausringiems periodams (dotacijos valstybės ir privačių sklypų savininkams).
Proveržio grupės laikotarpis:  Liepos – rugsėjo mėn.
Proveržio grupės sudėtis: 
Žemės ūkio ministerijos, Žemės tvarkymo ir melioracijos skyriaus atstovai;
Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus atstovai;
Vilniaus, Biržų ir Jurbarko rajono savivaldybių administracijos Žemės ūkio skyriaus atstovai;
Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos atstovai;
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos atstovas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-20