Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Ateities ekonomikos DNR

Finansų ministerija parengė ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui planą. Jame išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

Šioms ilgalaikio poveikio investicijoms iš viso numatoma skirti 6,3 mlrd. eurų. Planas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansų ministerijos skaičiavimais, vienas pagal planą investuotas euras ilgalaikėje perspektyvoje atneš 1,88 eurų grąžą ir generuos 11,8 mlrd. EUR vertės BVP nominalia išraiška. Be to, kadangi visas planas orientuotas į aukštą pridėtinę vertę kuriančias darbo vietas, tai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje tokios darbo vietos bus geriau apmokamos.

Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano stebėsena

Už investicijų įgyvendinimą bus atsakingos ministerijos pagal savo kompetencijų sritis. Viso investicijų įgyvendinimo laikotarpiu bus atliekama dviejų lygių stebėsena – bendroji ir specialioji. Finansų ministerija iki kiekvieno mėnesio 10 d. Vyriausybei teiks informaciją apie plane numatytų 5-ių investicijų krypčių įgyvendinimą ir ministerijų pažangą, plano įgyvendinimo spartinimo siūlymus. Kasmėnesinės stebėsenos rezultatai bus skelbiami viešai.

Specialiąją stebėseną atliks Vyriausybės darbo grupė – ji bus skirta strateginių veiksmų bei projektų, kuriems reikalinga speciali priežiūra, stebėsenai. Apie jų įgyvendinimo pažangą ministerijos teiks informaciją Vyriausybės darbo grupei kas savaitę.

 

Birželio 10 d. Vyriausybė patvirtino Finansų ministerijos parengtą Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą. Iš viso ilgalaikių investicijų įgyvendinimui iki 2021 m. pabaigos, kaip ir planuota, bus skirta apie 6,3 mlrd. eurų, iš kurių naujos ir papildomos investicijos sudarys 2,2 mlrd. eurų (pirminiame pasiūlyme naujos investicijos sudarė 1,8 mlrd. eurų), likusią dalį – 4,1 mlrd. eurų (pirminiame pasiūlyme – 4,5 mlrd. eurų) – paspartintos jau suplanuotos investicijos.

Planą galite rasti čia, jo pristatymą – čia.

Priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

Pirminį planą Finansų ministerija rengė bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis, Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA) „Investuok Lietuvoje“. Jame buvo numatyta, kad iš 6,3 mlrd. eurų beveik 1,8 mlrd. eurų sudarys naujos investicijos, likusią dalį – paspartintos jau suplanuotos investicijos.

Pirminį planą galite rasti čia, jo pristatymą – čia.

Lietuvos ateities ekonomikos DNR planas gegužės 19 d. buvo pateiktas viešajam aptarimui su visuomene, socialiniais ekonominiais partneriais – gauta virš 100 naujų pasiūlymų už daugiau nei 1 mlrd. eurų, daugiausia – žmogiškojo kapitalo bei inovacijų ir mokslinių tyrimų prioritetams. Daugiausia pasiūlymų sulaukta iš mokslo, studijų institucijų ir gydymo įstaigų. Taip pat aktyviai dalinosi nevyriausybinės organizacijos, verslas, savivaldybės, Lietuvos Respublikos Prezidentūra, kitos Lietuvos institucijos.   

Įvertinus per viešąjį aptarimą pateiktas visas idėjas, atrinkta ir į DNR planą įtraukta naujų pasiūlymų už apie 400 mln. eurų. Buvo pasirinktos tos idėjos, kurios turi didžiausią ilgalaikį poveikį ir sudaro palankias sąlygas ekonomikos transformacijai, ypatingą dėmesį skiriant realiai galimybei jas įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos. Atitinkamai buvo peržiūrėti ir jau suplanuoti pasiūlymai, todėl bendra suma – 6,3 mlrd. eurų – nepasikeitė.

Investicijų komitetą sudaro Finansų ministerijos atstovai, Vyriausybės kanceliarijos atstovas bei Žmogiškojo kapitalo investicijų, Skaitmeninės ekonomikos ir verslo investicijų, Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų, Ekonominės infrastruktūros investicijų, Klimato kaitos ir energetikos investicijų pakomitečių nariai bei juose dalyvaujantys socialiniai ekonominiai partneriai. Komitetas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, vadovaujasi Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašu. Finansų ministerija vykdo DNR plano koordinatorės funkcijas, o VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra - administruojančios institucijos funkcijas.

  • Darbo reglamentas, spausti čia
  • Socialinių - Ekonominių partnerių sąrašas
Investicinio komiteto posėdžių dokumentai

FINANSAVIMO KRYPTYS (Darbotvarkė)

Svarstymui teikiamos Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos ir Vertinimo išvados

Pranešimai/Kiti dokumentai

Sprendimai
2020 07 17
Darbotvarkė 
 Svarstymui neteikiama.

Komiteto darbo tvarka 

DNR plano įgyvendinimo tvarka

Veiksmų ir projektų sąrašas

Šiame posėdyje sprendimai nebuvo priimami.  Posėdyje buvo pristatyta Posėdžių tvarka, pristatytas DNR planas ir pristatytas Investicinio komiteto darbo organizavimas.

  • Planuojama, kad Komiteto posėdžiai vyks kiekvieną penktadienį, 2 mėnesius. Veiksmų įgyvendinimo koncepcijos, kurioms bus pritarta Komitete, bus teikiamos tvirtinti Vyriausybei jau kitą savaitę po įvykusio Komiteto posėdžio.
2020 07 24
Žmogiškasis kapitalas

 
Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties didinimas/ IŠVADA Pranešimas

Pritarta koncepcijai su sąlyga, kad bus nustatytas papildomas kriterijus, užtikrinantis, kad projekte dalyvauti bus pritraukti ir specialiųjų ir/ar individualiųjų poreikių turintys mokiniai bei socialinę, ekonominę ir kultūrinę atskirtį patiriantys mokiniai, įrašant jį į viešojo pirkimo sąlygas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, praėjus metams po veiksmo įgyvendinimo, turi atlikti veiksmo „Praktinių moksleivių verslumo įgūdžių programų aprėpties didinimas (inovacijos, inovatyvūs verslai, skaitmeninis ir finansinis raštingumas) (9–12 klasės)“ poveikio vertinimą.

2020 07 24
Inovacijos ir moksliniai tyrimai

 
Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai/ IŠVADA Pranešimas

Pritarta su šiomis sąlygomis: 1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki veiksmo įgyvendinimo sutarties pasirašymo turi suderinti su Finansų ministerija (t. y. gauti teigiamą išvadą) veiksmo (veiksmo projektų) netiesioginėms išlaidoms finansuoti numatytos fiksuotosios normos nustatymo metodo tinkamumą; 2. Veiksmo „Bendri mokslo verslo projektai technologinei plėtrai“ koncepcijoje turi būti pažymėta, kad veiksmas gali būti finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų; 3. turi būti užtikrinta sąsaja tarp MTEP ir produkto; 4. įgyvendinant veiksmą prioritetas turi būti teikiamas tiems projektams, kurie turi sąsają su Sumanios specializacijos strategija.  

2020 07 24
Ekonominė infrastruktūra

 
Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose/ IŠVADA  Pranešimas

Pritarta su šiomis sąlygomis: 1. veiksmo „Teritorijų vystymas ir verslui palankios aplinkos gerinimas regionuose“ investiciniame projekte turėtų būti numatytos reinvesticijos; 2. veiksmo įgyvendinimo sutartyje nustatytas įsipareigojimas įgyvendinus veiksmą nutiesti 4 eismo juostų kelią, kuris užtikrins tinkamą transporto srauto pralaidumą rekonstruotoje atkarpoje.

2020 07 31
Skaitmeninė ekonomika ir verslas

Eksporto konkurencingumo ir pridėtinės vertės didinimas/IŠVADA

Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus GovTech sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas/IŠVADA

Studijų ir investicijų projektų parengimas naujosios kartos technologijų (eSIM, 5G) diegimui/IŠVADA

Pranešimas

 

Pranešimas

 

Pranešimas

 
2020 07 31
Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Tarptautinis startuolių bendradarbystės, akseleravimo ir prototipavimo centras/IŠVADA

Bendradarbystės centrų „Spiečių“ plėtra ir tikslinių verslo kompetencijų ugdymas/IŠVADA

Pranešimas

 

Pranešimas

 
2020 07 31
Ekonominė infrastruktūra
Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąją įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija/IŠVADA Pranešimas

Pritarta su šiomis sąlygomis: veiksmo „Vilniaus filialo Naujojo terminalo statyba su būtinąją įranga ir atvykimo terminalo rekonstrukcija; Kauno filialo terminalo plėtra su būtinąja įranga; Palangos filialo kilimo tūpimo tako rekonstrukcija“ įgyvendinimo koncepcijai, kurios finansavimo suma 86 490 000 eurų. 1. Per 2 mėnesius (t. y. iki 2020 m. rugsėjo 30 d.) turi būti pateiktas išankstinis pranešimas dėl valstybės pagalbos schemos Europos Komisijai ir gautas preliminarus EK atsakymas. Derinimo su EK eiga turi būti pristatyta Komitete. 2. Veiksmo socialinė ir ekonominė nauda bei veiksmo atsiperkamumas turi būti perskaičiuoti atsižvelgiant į CPVA vertinimo išvadoje nurodytas pastabas ir pateikiama el. paštu investicijų.komitetas@cpva.lt bei pagal poreikį aptariama Komitete. 3. Finansavimas veiksmui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu galės būti skirtas ir sutartis dėl minėto veiksmo įgyvendinimo galės būti pasirašyta tik po to, kai bus įgyvendintos aukščiau nurodytos sąlygos.

2020 08 07
Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Trumpo laikotarpio naujų inovacinių veiklų palaikymui (skatinti įmones diegti inovatyvius produktus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę lyginant su tradiciniais)/IŠVADA

Gyvulininkystės ir pienininkystės mokslinių tyrimų bazės stiprinimas ir pritaikymas inovacijų kūrimui, diegimui ir plėtrai/IŠVADA

Eksperimentinės plėtros ir bandomosios gamybos centro su inkubavimo paslaugomis įkūrimas/IŠVADA

Pranešimas

 

Pranešimas

 

Pranešimas

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-21