BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Asmens duomenų apsauga

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Finansų ministerija asmens duomenis tvarko Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, specialių kategorijų asmens duomenis tvarko, jeigu yra bent viena iš Reglamento (ES) 2016/679 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų, asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarko tik tais atvejais, kai tokią teisę tiesiogiai nustato teisės aktai.

 

 

Informacija apie duomenų valdytoją:

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Biudžetinė įstaiga, kodas 288601650

Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Tel. nr. (8 5) 239 0000

Faks. nr. (8 5) 279 1481

El. paštas: [email protected].

https://finmin.lrv.lt/

Finansų ministerija, kaip duomenų valdytoja, privalo įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus organizacinius ir techninius duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus.

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis Finansų ministerijoje diegiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės:

Be Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautiniuose standartuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo, Finansų ministerija įgyvendina Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja Finansų ministerijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą, nurodytas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas tinkamam asmens duomenų saugumui, taip pat apsaugai nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo užtikrinti.

 

Finansų ministerijoje asmens duomenys, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnyje nustatytų principų, tvarkomi šiais tikslais.

 

Finansų ministerijos valdomose valstybės informacinėse sistemose ir registruose esantys asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslai ir baigtiniai tvarkomų asmens duomenų sąrašai nurodyti atitinkamuose Finansų ministerijos valdomų valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatuose, tvarkomi siekiant įvykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas ir (ar) prievoles. Detalesnę informaciją galite rasti skiltyje "Informacija apie Finansų ministerijos valstybės informacinėse sistemose ir registruose tvarkomus asmens duomenis".

 

Asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Finansų ministerijai taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant Finansų ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

Finansų ministerijos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami pagal duomenų gavėjų prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba Finansų ministerijos ir duomenų gavėjų sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). Asmens duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

 

Finansų ministerijai teikiamame duomenų gavėjo prašyme dėl asmens duomenų teikimo turi būti nurodyta:
1. asmens duomenų gavimo konkretus ir aiškiai apibrėžtas tikslas;
2. Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktas ir konkreti jo nuostata, suteikianti duomenų gavėjui teisę gauti asmens duomenis, jeigu toks teisinis pagrindas yra;
3. asmens duomenų gavimo teisėta sąlyga, nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 2 dalyje arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme, kuriais vadovaujantis duomenų gavėjui suteikiama teisė gauti asmens duomenis. Kai asmens duomenis prašoma gauti vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktu, prašyme turi būti išsamiai pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėti interesai yra viršesni už duomenų subjekto teises ir laisves;
4. konkreti prašomų asmens duomenų apimtis (t. y. kokių duomenų subjektų kategorijų duomenų prašoma, kokių konkrečių asmens duomenų prašoma ir (arba) už kokį laikotarpį prašoma) ir pagrindimas, kodėl būtent šie asmens duomenys yra būtini konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Prašymai pateikti visą turimą informaciją apie asmenį nelaikytini konkrečiais prašymais.

 

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka asmens duomenys trečiosioms šalims teikiami laikantis Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų:

1. asmenų, pateikusių Finansų ministerijai prašymą, asmens duomenys prašymo nagrinėjimo tikslu – juridiniams ir fiziniams asmenims;

2. dalyvaujančių byloje asmenų asmens duomenys ginčo dėl Finansų ministerijos priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu – teismams, Lietuvos administracinių ginčų komisijai ir jos teritoriniams padaliniams, darbo ginčų komisijai ir kitoms valstybės įgaliotoms nagrinėti ginčus institucijoms;

3. Finansų ministerijos darbuotojų ir pretendentų į Finansų ministerijos valstybės tarnautojus, valstybės įmonės, viešosios įstaigos vadovo pareigas, asmens duomenys valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

4. Finansų ministerijos darbuotojų asmens duomenys socialinio draudimo įmokų administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės tarnybos valdymo tikslu – Valstybės tarnybos departamentui;

5. vaizdo stebėjimo duomenys (asmenų, patekusių į Finansų ministerijos vykdomo vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo duomenys), įeigos į pastatą kontrolės duomenys, siekiant atskleisti nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, įrodyti Finansų ministerijos darbuotojų, Finansų ministerijos lankytojų ar Finansų ministerijos turto apgadinimo metu padarytai žalai ar kaip įrodymai ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais ‒ ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems įstatymai suteikia teisę gauti tokius duomenis;

6. žiniasklaidos atstovų duomenys ginčo dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų nesilaikymo nagrinėjimo tikslu – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, teismams ar kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms;

7. Finansų ministerijos darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo, Finansų ministerijos darbuotojų pareigybių funkcijų susiejimo su Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo funkcijomis aiškinamoji lentelė, dokumentai, kuriais pavedama atlikti įgyvendinant projektą numatytas veiklas, dokumentai, kuriais nustatomi darbo užmokesčiui apskaičiuoti reikalingi dydžiai (koeficientas, stažas, priemoka, priedas ir pan.), avanso apyskaitos ir jose nurodytų išlaidų pagrindimo dokumentai (kvitai, sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymai prekių tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams ir pan.), su darbo užmokesčiu ar avanso apyskaita susiję mokėjimo nurodymai, organizuojamų renginių ir mokymų dalyvių sąrašai patirtų ir apmokėtų išlaidų deklaravimo tikslu – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, viešajai įstaigai Europos socialinio fondo agentūrai;

8. Finansų ministerijos darbuotojų duomenys buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo tikslais – Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;

9. Finansų ministerijos darbuotojo prašymu darbo užmokesčio išmokėjimo tikslu – bankams;

10. Finansų ministerijos darbuotojų, turėjusių nelaimingą atsitikimą darbe, duomenys nelaimingų atsitikimų darbe ar pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tikslu – Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

11. apie korupciją pranešančio asmens duomenys pranešimų apie korupciją nagrinėjimo tikslu – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;

12. Finansų ministerijos darbuotojų, kurie įtraukti į civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymo ir apskaitos tikslu – Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos;

13. Finansų ministerijos tvarkomi asmens duomenys, kuriuos Finansų ministerija įpareigojama teikti teisės aktais arba kurie turi būti teikiami vykdant Fiansų ministerijai pavestas funkcijas, – valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims.

 

Finansų ministerijos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams, kurie pagal sutartis teikia Finansų ministerijai informacinių sistemų kūrimo, diegimo, modernizavimo, priežiūros ir palaikymo, duomenų centrų ir panašias paslaugas, mokymų organizavimo, turto priežiūros ir aptarnavimo organizavimo, delegacijų aptarnavimo ir renginių organizavimo, bibliografines ir informacines paslaugas, taip pat teikia kitas paslaugas ar atlieka kitus darbus ir dėl to tvarko asmens duomenis Finansų ministerijos vardu. 

 

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Finansų ministerijos nurodymus ir tik tiek, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti teisės aktuose ar paslaugų teikimo sutartyse nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai duomenų tvarkytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuotas teisės aktuose. Nuostatos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ir duomenų apsauga, nustatomos teisės aktuose ir (arba) įtraukiamos į sudaromas su duomenų tvarkytojais sutartis.

 

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie sunaikinami, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugoti pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, jis gali būti pratęstas, jeigu Finansų ministerija nustato, kad saugoti asmens duomenis toliau būtina, ypač atsižvelgiant į būtinybę asmens duomenis panaudoti kaip įrodymą ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomą tyrimą, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais ir Finansų ministerijos kanclerio patvirtintu metiniu Finansų ministerijos dokumentacijos planu. Saugoti perduoti dokumentai (bylos), iki perduodant Lietuvos valstybės naujajam archyvui, saugomi (-os) Finansų ministerijos dokumentų saugykloje.

 

Tvarkant asmens duomenis sutikimo pagrindu ar teisėto intereso pagrindu saugojimo terminas nustatomas duomenų tvarkymo veiklos įrašuose ir sutikime ar teisėto intereso vertinimo išvadoje.

 

Finansų ministerijos valstybės informacinėse sistemose ir (ar) registruose asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai nustatyta valstybės informacinės sistemos ir (ar) registro nuostatuose (detalesnę informaciją galite rasti čia).

 

Duomenų subjektai turi Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises:

 • žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymo Finansų ministerijoje tikslus;
 • susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 1 dalyje;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • į asmens duomenų perkeliamumą;
 • kad jiems nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas;
 • atšaukti sutikimą;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Finansų ministerijoje galima rasti Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše.

 

Kai tvarkomi asmens duomenys, esantys Finansų ministerijos valdomame Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre (toliau – ASGLAR), duomenų subjektų teises įgyvendina ASGLAR tvarkytoja (asmens duomenų tvarkytoja) – Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre tvarkos aprašu.

 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Finansų ministerijai turi pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą asmeniškai, paštu ar per pasiuntinį, ar elektroninių ryšių priemonėmis.

Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, ir informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

Duomenų subjektas, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Finansų ministerijos administracijos padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, Finansų ministerijos darbuotojui, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
 • Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Finansų ministerija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei patvirtinti.

Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su Finansų ministerijoje tvarkomais jo asmens duomenimis, Finansų ministerija turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Finansų ministerija tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį.

 

Duomenų subjektas turi teisę Reglamente (ES) 2016/679 nurodytas duomenų subjekto teises įgyvendinti pats arba per įgaliotą atstovą.

 

Jeigu atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Finansų ministeriją kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis, atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokios apimties pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti aukščiau nurodytus duomenų subjekto prašymui keliamus reikalavimus.

 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS

Finansų ministerija duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu finansų ministras ar Finansų ministerijos kancleris nenusprendžia kitaip.

 

Finansų ministerija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos duomenų subjektui pateikia atsakymą, kuriame nurodoma informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į duomenų subjekto prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Finansų ministerija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo pratęsimą, kartu nurodydama priežastis. Informacija duomenų subjektui pateikiama valstybine kalba duomenų subjekto pasirinktu būdu.

Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, neturi būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

 

Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo garso įrašu, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažinti gali būti pateikiama tik garso įrašo dalis, susijusi su konkrečiu duomenų subjektu.

 

Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

 

Duomenų subjektų teisės Finansų ministerijoje įgyvendinamos neatlygintinai. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Finansų ministerija gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą.

 

Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Finansų ministerijoje galima rasti Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše.

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Finansų ministerijoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Simona Katilovskytė

Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Tel. nr. (8- 5) 239 0285

El. paštas: [email protected]

 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Finansų ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679. 

 

Finansų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkytojai ir kitos Finansų ministro valdymo sričiai priklausančios įmonės ar įstaigos turi savo paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus, kurių kontaktai yra skelbiami šių įstaigų interneto svetainėse.

 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679, elektroniniu paštu [email protected], tel. (8 5) 239 0285.

Duomenų subjektas Finansų ministerijos veiksmus (neveikimą), susijusius (-usį) su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali skųsti pats arba jo atstovas, taip pat jo įgaliota įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Reglamento (ES) 2016/679 taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

Kontaktinė informacija:

Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

Tel. nr. (8 - 5) 271 2804, 279 1445

Faks. nr. (8 - 5) 261 9494

El. paštas: [email protected] 

https://vdai.lrv.lt/ 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-14