BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansinių mechanizmų administravimas ir priežiūra

2011 m. gegužės 18 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės  buvo pasirašytas susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) finansinio mechanizmo įgyvendinimo (EN, LT), o tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandumas dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo (EN, LT) buvo pasirašytas 2011 m. balandžio 5 d.

Taip pat 2012 m. balandžio 11 d. Finansų ministrės įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo lietuvoje“ (toliau - įsakymas Nr. 1K-135) buvo nustatytos 2009 - 2014 m. laikotarpio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą Lietuvai valdysiančių ir kontroliuosiančių šalies institucijų funkcijos.

Remiantis Susitarimo memorandumu dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo ir Susitarimo memorandumu dėl 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo, taip pat įsakymu Nr. 1K-135, Finansų ministerijai yra pavesta atlikti nacionalinės EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinavimo institucijos funkcijas. Nacionalinė koordinavimo institucija yra atsakinga už EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Lietuvoje valdymą, įskaitant bendrą atsakomybę už lėšų panaudojimą, finansinę kontrolę ir auditą.


Finansinių mechanizmų priežiūros komitetas

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas - tai nacionalinės koordinavimo institucijos (Finansų ministerija) patariamasis organas projektų atrankos, administravimo ir įgyvendinimo klausimais. Jis sudarytas iš ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovų. Komitetas prižiūri Finansinių mechanizmų bendrą įgyvendinimo eigą, ar laikomasi Finanisnių mechanizmų įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų, taip pat tvirtina koordinavimo institucijos parengtą metinę projektų įgyvendinimo priežiūros ataskaitą.


Metiniai susitikimai su donorais

Kiekviena šalis paramos gavėja kasmet privalo organizuoti metinį susitikimą su donorais. Susitikimo metu yra svarstoma koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita ir ateinančių metų Finansinių mechanizmų įgyvendinimo planas.


Finansinių mechanizmų vertinimas

Kiekviena šalis paramos gavėja, pasitelkdama nepriklausomus vertintojus, turi organizuoti programų vertinimus.

TARPINIS VERTINIMAS

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų tinkamumą, suderinamumą, rezultatyvumą, pakankamumą ir efektyvumą UAB „BGI Consulting“, Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu 2016 m. pradžioje atliko tarpinį 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimą. Vertinimo metu buvo analizuota 12 Finansinių mechanizmų paramos lėšomis remtų ir Lietuvos institucijų administruotų programų: LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“, LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, LT07„Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, LT08 „EEE stipendijų programa“, LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“, LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“, LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“, LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ ir LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“. Taip pat įvertintas Finansinių mechanizmų paramos administravimo efektyvumas bei dvišaliai santykiai Finansinių mechanizmų įgyvendinimo kontekste.

Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia. Su vertinimo ataskaitos santrauka galite susipažinti čia.

GALUTINIS VERTINIMAS

Siekiant įvertinti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis remiamų programų rezultatyvumą, poveikį ir tęstinumą UAB „ESTEP Vilnius“ Finansų ministerijos, kaip nacionalinės koordinavimo institucijos, užsakymu 2017 m. pabaigoje atliko galutinį 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimą. Šio vertinimo tikslas buvo įvertinti Finansinių mechanizmų rezultatyvumą ir poveikį bei pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo tęstinumo (rezultatų / poveikio tvarumo) užtikrinimo bei Lietuvos ir šalių donorių bendradarbiavimo stiprinimo. Vertinimo metu buvo analizuota 12 Finansinių mechanizmų paramos lėšomis remtų ir Lietuvos institucijų administruotų programų: LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“, LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“, LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, LT06 „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“, LT07„Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, LT08 „EEE stipendijų programa“, LT09 „Žaliosios pramonės inovacijos“, LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“, LT12 „Šengeno bendradarbiavimas ir kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis ir klajojančias nusikalstamas grupuotes“, LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ ir LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“.

Su vertinimo ataskaita galite susipažinti čia. Su vertinimo ataskaitos santrauka galite susipažinti čia.

 

Nuorodos:

Siekiant užtikrinti efektyvų Finansinių mechanizmų įgyvendinimą Lietuvoje, kasmet yra rengiami Lietuvos ir donorų šalių atstovų metiniai susitikimai, kurių metu yra svarstoma koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita ir ateinančių metų Finansinių mechanizmų įgyvendinimo planas.

Metiniuose susitikimuose su donorais kviečiami dalyvauti:

 • atstovai iš Norvegijos Karalystės, Islandijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės;
 • atstovai iš Finansinių mechanizmų ofiso;
 • atstovai iš koordinavimo institucijos.
 • atstovai iš audito institucijos;
 • atstovai iš tvirtinančosios institucijos;
 • atstovai iš Priežiūros komiteto;
 • Programų operatorių atstovai;
 • Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovai.

Esant poreikiui, į metinus susitikimus su donorais stebėtojų teisėmis kviečiami programų partneriai.

Posėdžiai

 • 2012 m. birželio 6 d. įvyko pirmasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo bei rizikų valdymo klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2013 m. balandžio 25 d. įvyko antrasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos vertinimas ir kiti aktualūs su Finansinių mechanizmų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. balandžio 9 d. įvyko trečiasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2015 m. birželio 2 d. įvyko ketvirtasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rast čia.
 • 2016 m. balandžio 13 d. įvyko penktasis Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišaliai santykiai, rizikos valdymas, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rast čia.

Siekiant užtikrinti efektyvų Finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, 2005 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 941 buvo įsteigtas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas (toliau - Priežiūros komitetas).

Priežiūros komitetą sudaro šių institucijų atstovai:

 • Finansų ministerijos,
 • Aplinkos ministerijos,
 • Kultūros ministerijos,
 • Teisingumo ministerijos,
 • Švietimo ir mokslo ministerijos,
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
 • Susisiekimo ministerijos,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos,
 • Vidaus reikalų ministerijos,
 • Ūkio ministerijos,
 • Užsienio reikalų ministerijos,
 • Žemės ūkio ministerijos,
 • Nacionalinės teismų administracijos,
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos,
 • Lietuvos profesinės sąjungos,
 • Lietuvos savivaldybių asociacijos,
 • Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos,
 • nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro,
 • VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros.

Personalinė komiteto sudėtis buvo patvirtinta 2012 m. vasario 7 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-042.

Esant poreikiui, į Priežiūros komiteto posėdžius stebėtojų teisėmis kviečiami dalyvauti ir EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų valdybos bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

Posėdžiai

 • 2012 m. kovo 29 d. įvyko pirmasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo patvirtintas Priežiūros komiteto darbo reglamentas, buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir Nacionalinis dvišalis bendradarbiavimo fondas. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2013 m. balandžio 18 d. įvyko antrasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. balandžio 7 d. įvyko trečiasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. rugpjūčio 27 d. įvyko ketvirtasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2014 m. rugsėjo 26 d. įvyko penktasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2015 m. gegužės 21 d. įvyko šeštasis Priežiūros komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2016 m. balandžio 7 d. įvyko septintasis Priežiūros  komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
 • 2017 m. birželio 1 d. įvyko aštuntasis Priežiūros  komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytos ir aptartos EEE ir Norvegijos finanisnių mechanizmų strateginės ataskaitos ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Priežiūros komiteto posėdžio protokolą galite rasti čia.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25