BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilius Šapoka
  Finansų ministras
  328
  • Priimamasis Raimonda Banionienė
  Vyriausiasis specialistas
  329
  Edmundas Žilevičius
  337
  Algimantas Rimkūnas
  325a
  Raminta Stanaitytė-Česnulienė
  325
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  304
  Loreta Maskaliovienė
  Viceministras
  335
  Darius Sadeckas
  333
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  334
  Miglė Tuskienė
  336
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  334
  Giedrius Rimša
  305
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  304
 • Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ineta Baltrušaitienė
  324
  Edvinas Andriulis
  324
  Aušra Kolpakovienė
  324

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K- 472 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMOS VALDYMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – ministras) nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, grupės vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką viešųjų finansų srityje, koordinuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad viešųjų finansų sistema būtų vystoma efektyviai, pažangiai ir koordinuotai.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. atlieka viešųjų finansų sistemos (viešųjų finansų sistema šiuo atveju apima valstybės biudžeto (įskaitant ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinę finansinę paramą), savivaldybių biudžetų ir nebiudžetinių valstybės išteklių fondų finansinių išteklių planavimo, paskirstymo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės sistemą) būklės vertinimus;

  6.2. teikia ministrui, viceministrui, esant poreikiui, kitiems viceministrams, ministerijos kancleriui ir ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) informaciją apie atliktų viešųjų finansų sistemos būklės vertinimų rezultatus;

  6.3. analizuoja viešųjų finansų planavimo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės metodologijų bei šia procedūras reglamentuojančių dokumentų suderinamumą bei efektyvumą, inicijuoja priemones viešųjų finansų sistemos tobulinimui;

  6.4. inicijuoja ir koordinuoja ministerijos vykdomas viešųjų finansų sistemos vystymo ir tobulinimo iniciatyvas ir projektus bei juos vykdo arba dalyvauja vykdant;

  6.5. rengia metodinę informaciją viešųjų finansų valdymo, valstybės, savivaldybių, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;

  6.6. teikia metodinę informaciją atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų rengėjams ir kitiems rengimo procedūrų dalyviams;

  6.7. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su sisteminiais viešųjų finansų valdymo klausimais, projektus;

  6.8. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su viešųjų finansų valdymo, valstybės, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;

  6.9. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės piniginių išteklių valdymo;

  6.10. rengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

  6.11. rengia pasiūlymus dėl ministerijos valdomų, naudojamų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų, susijusių su viešųjų finansų valdymu, strateginiu planavimu, tobulinimo, koordinuoja tobulinimo iniciatyvas tarp skirtingų ministerijos administracinių padalinių;

  6.12. analizuoja tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų sistemos tobulinimo ir naudoja šią informaciją vykdydamas viešųjų finansų sistemos vystymo iniciatyvas ir projektus;

  6.13. dalyvauja komitetuose, komisijose ir darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

  6.14. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

  6.15. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

  6.16. inicijuoja viešuosius pirkimus, kurių reikia grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  6.17. atlieka kitas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslo siekimu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijos klausimais;

  8. Grupė siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti ministro, viceministro, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo laikino nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui.

  13. Valstybės tarnautojai už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  14. Grupės veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų funkcijos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

 • Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Matusevičius
  515
  Jonas Vaitkevičius
  513
  Meila Česnauskienė
  514
  Inesa Šumskienė
  514
  Vida Kasperavičienė
  514
  Lina Navickaitė
  Vyriausiasis specialistas
  514
  Aiva Kaziliūnienė
  513

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2018 m. 12-31 d. įsakymu Nr. 1K-473  

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės nuostatai (toliau − nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir grupės vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką viešųjų juridinių asmenų vidaus audito ir finansų kontrolės srityje, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia teisės aktų projektus vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais, atsižvelgus į geriausią pasaulinę praktiką;

  6.2. rengia bei tobulina metodinius nurodymus dėl vidaus audito ir finansų kontrolės ir supažindina su jais viešųjų juridinių asmenų atsakingus asmenis;

  6.3. konsultuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorius vidaus audito metodinių nurodymų taikymo klausimais, viešųjų juridinių asmenų vadovus ir finansų kontrolę atliekančius darbuotojus finansų kontrolės metodinių nurodymų taikymo klausimais;

  6.4. atlieka vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą: vertina ir tikrina vidaus audito tarnybų veiklos atitiktį vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, rengia ir teikia viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas kartu su išvadomis ir rekomendacijomis;

  6.5. koordinuoja viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymą, kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą;

  6.6. analizuoja vidaus audito tarnybų veiklos metines ataskaitas, nagrinėja nustatytų neatitikimų priežastis, teikia pasiūlymus dėl vidaus audito tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovams ir vidaus audito tarnybų vadovams;

  6.7. analizuoja kaip viešuosiuose juridiniuose asmenyse veikia finansų kontrolė metinių finansų kontrolės būklės viešajame juridiniame asmenyje ataskaitų pagrindu; nagrinėja neatitikimų priežastis, teikia pasiūlymus dėl finansų kontrolės tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovams ir finansų kontrolę viešuosiuose juridiniuose asmenyse atliekantiems darbuotojams;

  6.8. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui metinę vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitą, prireikus rengia ir kitas ataskaitas, susijusias su vidaus audito tarnybų veikla ir finansų kontrolės veikimu;

  6.9. finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai pretendentų į viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos vadovo pareigas atrankos komisijose, valstybės ir savivaldybių vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių tarnybinės veiklos vertinimo komisijose profesinei kompetencijai vertinti;

  6.10. finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

  6.11. teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

  6.12. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais, ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

  6.13. atlieka kitas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui pagal veiklos sritį, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijos klausimais.

  8. Grupė siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo laikino nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui pagal veiklos sritį.

  13. Valstybės tarnautojai už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  14. Grupės veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų funkcijos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________________

 • Savivaldybių finansų reikalų grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gabija Grigaitė - Daugirdė
  215
  Daiva Kerutienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-308

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  SAVIVALDYBIŲ FINANSŲ REIKALŲ GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, grupės vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – planuojant valstybės biudžete finansinius rodiklius savivaldybių biudžetams, siekti, kad būtų skatinamas savivaldybių ekonominis gyvybingumas ir užtikrinamas skaidrus pajamų paskirstymas savivaldybių biudžetams.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. analizuoja savivaldybių galimybes teikti kokybiškas ir pakankamas administracines paslaugas gyventojams, įvertinant finansines savivaldybių galimybes, paslaugų kaštus, šalies demografines tendencijas, kitus kiekybinius ir kokybinius socialinius rodiklius;

  6.2. vertina informaciją apie savivaldybių išlaidų efektyvumą, atsižvelgdama į kokybinius ir kiekybinius rodiklius;

  6.3. analizuoja savivaldybėms priklausančio turto valdymo efektyvumą ir rengia išvadas bei rekomendacijas efektyvumo gerinimo klausimais;

  6.4. atsižvelgus į savivaldybių finansinį pajėgumą ir paslaugų gyventojams bei ūkio subjektams poreikį, rengia išvadas dėl savivaldybių išteklių panaudojimo efektyvumo;

  6.5. renka informaciją apie savivaldybės valdomų įmonių (toliau – SVĮ) bei kitų subjektų veiklos rezultatus ir rengia SVĮ rizikos apžvalgą;

  6.6. kuria, palaiko ir tobulina mikrosimuliacinius ir makrosimuliacinius modelius, reikalingus 6.1 – 6.4 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms vykdyti;

  6.7. rengia savivaldybių pajamų prognozę (pagal atskiras savivaldybes) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu ir atsižvelgdama į ekonominės raidos scenarijų ir perspektyvas;

  6.8. analizuoja ar savivaldybių pajamų šaltiniai yra pakankamai savivaldybių funkcijoms vykdyti (paslaugoms teikti), rengia pasiūlymus dėl galimybių didinti nuosavą pajamų dalį savivaldybių biudžete – stiprinti savivaldybių finansinį pajėgumą;

  6.9. analizuoja lėšų, skiriamų savivaldybėms iš valstybės biudžeto, dydį ir rengia išvadas dėl lėšų pagrįstumo;

  6.10. rengia pasiūlymus dėl savivaldybių skolos valdymo (skolos limitų nustatymo), atsižvelgdama į savivaldybių biudžetams taikomas fiskalinės drausmės taisykles bei kitus finansų tvarumui įtakos turinčius veiksnius;

  6.11. stebi savivaldybių skolos pokyčius, skolos limitų vykdymą, trumpalaikių įsipareigojimų dinamiką ir skelbia apie tai informaciją ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) tinklapyje;

  6.12. analizuoja investicijų poreikį, atsižvelgdama į šių nuostatų 6.6 papunktyje nurodyto modeliavimo rezultatus, rengia pasiūlymus dėl investicijų finansavimo šaltinių bei schemų;

  6.13. vertina savivaldybių bendradarbiavimo galimybes šioms planuojant ir įgyvendinant investicijų projektus;

  6.14. vertina investicinius projektus, kurių įgyvendinimui ministerija turi pritarti arba pateikti nuomonę;

  6.15. vertina viešosios ir privačiosios partnerystės, energinio efektyvumo didinimo projektų ir kitų veiklos formų poveikį savivaldybių finansų rodikliams (skolai, balansui); apie vertinimo rezultatus informuoja savivaldybes;

  6.16. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies savivaldybių biudžetams nustatymo bei valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams skyrimo;

  6.17. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl savivaldybių pajamų metodikos rengimo, valstybės deleguotųjų funkcijų finansavimo, perduodant funkcijas savivaldybėms;

  6.18. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto dalis, susijusias su savivaldybių finansiniais rodikliais;

  6.19. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos, kaip ji apibrėžta 2011 m. lapkričio 8 d. tarybos direktyvoje Nr. 2011/85/ES „Dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms“ dalies, susijusios su savivaldybėmis įgyvendinimu;

  6.20. rengia teisės aktų, įpareigojančių savivaldybes rengti ir teikti ministerijai informaciją, reikalingą šiuose nuostatuose nurodytoms grupės funkcijoms vykdyti, projektus;

  6.21. rengia planinių, prognozinių, vykdymo, ataskaitinių (statistinių) duomenų teikimo ministerijai formas ir jų pildymo rekomendacijas;

  6.22. konsultuoja savivaldybes savivaldybių finansinių duomenų rengimo ir teikimo klausimais;

  6.23. analizuoja Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių patirtį ir rengia teikiamus viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl gerosios praktikos pavyzdžių įgyvendinimo Lietuvoje;

  6.24. skelbia ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse informaciją grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.25. dalyvauja komitetuose, komisijose, darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

  6.26. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

  6.27. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

  6.28. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, savivaldybių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui pagal veiklos sritį, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijos klausimais;

  8. Grupė siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija, kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo laikino nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui pagal veiklos sritį.

  13. Valstybės tarnautojai už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  14. Grupės veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų funkcijos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolandas Pauža
  124
  Daiva Mazaliauskienė
  127
  Artūras Bartašiūnas
  127
  Rasa Mockuvienė
  126
  Kornelija Stanionienė
  126
                                   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1K-25

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  Centralizuoto vidaus audito Skyriaus nuostatai

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra Finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos finansų ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos arba ministro valdymo sričių institucijų – ministrui pavestų valdymo sričių viešųjų juridinių asmenų, kurių vidaus auditą ministras yra pavedęs atlikti skyriui, – veiklos ir nėra už ją atsakingas.

  Skyriaus, skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių – skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais tiek, kiek tai susiję su nuostatų 9.4 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, nuostatais ir skyriaus vedėjo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais.

  6. Skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministrui siekti ministerijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, ministro valdymo sričių institucijų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti gautų Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti ministrui rekomendacijas dėl ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti ministrą, ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

  9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  9.1. vertina, kaip ministerija ir ministro valdymo sričių institucijos:

  9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį jų veiklai;

  9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  9.2. vertina ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.4. vykdydamas 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:

  9.4.1. užtikrina, kad būtų atlikti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų auditai;

  9.4.2. užtikrina, kad būtų atlikti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti bei įtrauktų į tarpines finansines ataskaitas ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų finansinius priedus išlaidų tikrinimai;

  9.4.3. rengia ir teikia EEE finansinio mechanizmo komitetui ir (ar) Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai audito strategiją, metinius audito planus, metines ir galutinę audito ataskaitas bei deklaraciją, baigus teikti 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas;

  9.4.4. atlieka auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūrą ir, siekdamas užtikrinti tinkamą jų vykdymą, teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

  9.4.5. apie įtariamus pažeidimus praneša 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos (toliau – programa) operatoriui (dėl projektų, kurie įgyvendinami pagal programą, lėšų, 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalio bendradarbiavimo fondas) projektų, kai jie įgyvendinami pagal programą, lėšų), 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų pažeidimų kontrolės institucijai (dėl 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos lėšų, programos valdymo lėšų ir dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvų lėšų) ir (arba) Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratoriui (dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, įgyvendinamų ne pagal programą, lėšų);

  9.4.6. atlieka kitas teisės aktais audito institucijai priskirtas funkcijas;

  9.5. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  9.6. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.7. rengia ir teikia konsultacijas ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų  valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovams;

  9.8. rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.9. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi šias teises:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose ministerijos administracijos padaliniuose ir ministro valdymo sričių institucijose;

  10.5. tikrinti audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja;

  10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  10.7. gavęs ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, ministro ar ministerijos kanclerio sudaromų komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9. reikalauti iš audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, skyriaus vidaus auditoriams savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas;

  10.10. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.11. teikti pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  10.12. rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUSVEIKLOS organizavimas

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  14.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal nuostatus;

  14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti skyriaus vidaus auditoriams;

  14.4. atlieka kitas Įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  14.5. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  14.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  15. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu jo funkcijas atlieka kitas ministro arba ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus vidaus auditorius.

  16. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  17. Specialieji reikalavimai skyriaus vedėjui ir skyriaus vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Įstatyme, kituose skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymuose.

  18. Skyriaus vedėjas ir skyriaus vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis ministro nustatytų profesinės etikos principų.

  ––––––––––––––––

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Biudžeto departamentas
  Tel. , Faks.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Kamarauskienė
  424
  Neringa Čirbė
  422
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr.1K-035


  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
  BIUDŽETO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).
  4. Departamentą sudaro Biudžeto metodologijos ir planavimo, Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių, Ūkio sektorių, Savivaldybių biudžetų, Investicijų, Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriai, kurių darbą reglamentuoja ministro patvirtinti skyrių nuostatai.
  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
      
      II SKYRIUS
      
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
      
  6. Departamento veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
  7. Departamentas, įgyvendindamas jam  nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
  7.1. organizuoja valstybės biudžeto projekto rengimą;
  7.2. organizuoja savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimą;
  7.3. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimą;
  7.4. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo atitinkamų metų patikslinimo projektus;
  7.5. rengia Valstybės investicijų programos projektą;
  7.6. nagrinėja asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengia išvadas asignavimų valdytojams ir viceministrui, prireikus – ministrui;
  7.7. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikia informaciją, rengia išvadų projektus dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, rengia Vyriausybės išvadų projektus;
  7.8. rengia atitinkamų metų departamento kompetencijai priskirtų valstybės fondų lėšų sąmatų projektus;
  7.9. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo (nebiudžetinių valstybės pinigų fondų) bei kitų departamento kompetencijai priskirtų valstybės piniginių fondų finansiniais klausimais projektus;
  7.10. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžetu ir savivaldybių biudžetais, kitais valstybės piniginiais ištekliais, kuriais disponuoja Vyriausybė, taip pat teisės aktų projektus, tiesiogiai susijusius su biudžeto klausimais;
  7.11. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;
  7.12. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;
  7.13. rengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
  7.14. rengia dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;  
  7.15. rengia formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaro patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;
  7.16. rengia metodinę medžiagą biudžeto sudarymo ir programų vykdymo klausimais ir konsultuoja asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;
  7.17. vykdo departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų ( priemonių) įgyvendinimą;
  7.18. įvertinę asignavimų valdytojų prašymus, rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
  7.19. apskaičiuoja ir teikia kompetentingam ministerijos administracijos padaliniui prašymus dėl pervestinų iš valstybės biudžeto sumų savivaldybėms ir departamento vykdomų programų vykdytojams;
  7.20. rengia trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo;
  7.21. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą savivaldybių skolinimosi klausimais ir teikia išvadas;
  7.22. tvarko Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo apskaitą ir rengia šių fondų finansines ataskaitas;
  7.23. padeda organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;
  7.24. atlieka Strateginio planavimo metodikoje numatytas biudžeto programų vertinimo funkcijas;
  7.25. kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;
  7.26. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitas, rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas;
  7.27. teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
  7.28. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;
  7.29. teisės aktuose nustatyta tvarka atstovauja valstybei įmonių valdymo organuose (stebėtojų tarybose, valdybose);
  7.30. nagrinėja ir rengia atsakymus dėl departamentui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
  7.31. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
  7.32. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.

  III SKYRIUS
   DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas, siekdamas veikos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
  8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektams parengti bei kitoms departamento funkcijoms atlikti;
  8.2. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui departamento kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauti juos svarstant;  
  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
  11. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
  12. Departamento direktorius:
  12.1. organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  12.2. paskirsto darbus departamento skyriams;
  12.3. ministro, viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
  12.4. rengia ir, esant pavedimui, teikia informaciją spaudai apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, suderinęs su viceministru, kuriam pavesta departamento veiklos sritis;
  12.5. vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  12.6. duoda departamento valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;
  12.7. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, departamento kanceliarinius reikalus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
  12.8. prireikus teikia ministrui, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo;
  12.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo vertinimu.
  13. Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojas, skyrių vedėjai ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkantis valstybės tarnautojas.
  14.    Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyrių vedėjams.
  15.    Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, skyrių vedėjų, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių valstybės tarnautojų funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.


  __________________________

  • Ūkio sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Diana Dirgėlaitė - Uktverienė
   420
   Jurga Žilikienė
   412
   Jolanta Pilibaitienė
   412
   Jolanta Trakimavičienė
   412
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   ŪKIO SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios veiklos sritys: aplinkos apsaugos, energetikos, susisiekimo, ūkio ir žemės ūkio, dalis bendrųjų valstybės paslaugų, Privatizavimo fondas ir Rezervinis (stabilizavimo) fondas.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų valstybės fondų sudarymu ir vykdymu, projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų kuruojamos srities programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. rengia Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų projektus ir dalyvauja rengiant valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo sąmatos projektą;
   7.5. tvarko Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų apskaitą ir rengia finansines ataskaitas;
   7.6. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikia išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;
   7.7. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);
   7.8. vadovaudamasis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.9. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.10. teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.11. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.12. nagrinėja prašymus ir paraiškas gauti lėšų iš Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų ir rengia Valstybės iždo departamentui pasiūlymus dėl lėšų pervedimo;
   7.13. rengia pasiūlymus ir teisės aktų dėl Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų kaupimo ir naudojimo teisės aktuose nustatytoms priemonėms finansuoti projektus;
   7.14. padeda organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;
   7.15. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo ir kitų Vyriausybės disponuojamų pinigų išteklių valdymo;
   7.16. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius bei ekonominius, valstybės turto privatizavimo klausimus;
   7.17. dalyvauja vertinant skyriaus kompetencijai priskirtas asignavimų valdytojų programas ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.18. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina ir jų saugojimą;
   7.19. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.20. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
    SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________________
  • Trumpalaikio investicijų planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Robertas Miškinis
   419
   Irena Mikalauskienė
   408
   Vytautas Balčius
   408
   Vaida Jurgelevičienė
   418

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr.1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   INVESTICIJŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Investicijų skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriama valstybės politikos, susijusios su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu, įgyvendinimo sritis.
       4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
       5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimą;
   7.2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų  Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo (kapitalo investicijų dalyje);
   7.3. rengia Valstybės investicijų programos projektą;
   7.4. dalyvauja rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus (kapitalo investicijų dalį);
   7.5. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikia informaciją, rengia išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauja rengiant Vyriausybės išvadą su valstybės kapitalo investicijomis susijusiais klausimais;  
   7.6. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais, projektus;
   7.7. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės kapitalo investicijų klausimais;
   7.8. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;
   7.9. rengia dokumentus ir formas, reikalingas Valstybės investicijų programos projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti, Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti;
   7.10. įvertinęs asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų (kapitalo investicijų dalyje);
   7.11. kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal investavimo prioritetus, asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) bei skirtų lėšų naudojimą ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;
   7.12. renka iš asignavimų valdytojų duomenis ir kitą informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą, pagal savo kompetenciją juos patikrina, apibendrina ir rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas;
   7.13. dalyvauja rengiant valstybės biudžeto (kapitalo investicijų dalies) vykdymo ataskaitas;
   7.14. rengia metodinę medžiagą valstybės kapitalo investicijų planavimo ir vykdymo klausimais ir konsultuoja asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;
   7.15. vykdo departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų ( priemonių) įgyvendinimą;
   7.16. prireikus teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.17. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės kapitalo investicijomis;
   7.18. nagrinėja ir rengia atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
   7.19. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
   7.20. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.21. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus Valstybės investicijų programos projektui parengti bei kitoms skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.


   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

       10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
       11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ______________________

    

  • Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Žagūnienė
   422
   Aldona Mickevičienė
   409
   Ramutė Petrošė
   409
   Ieva Kanovalovaitė
   407
   Dalė Bucevičienė
   407
   Andrius Šleivys
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios veiklos sritys: švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, policijos, dalis bendrųjų valstybės paslaugų.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas bei pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, policijos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui sudaryti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir teikia informaciją, rengia išvadas dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;
   7.5. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   7.6. vadovaujantis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.7. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.8. esant reikalui, dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.9. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.10. sistemina informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą;
   7.11. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimais;
   7.12. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.13. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina jų saugojimą;
   7.14. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant.
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria  pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________________
  • Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audronė Čekanavičienė
   417
   Artūras Kriūka
   415
   Gintarė Boguševičienė
   415
   Arūnė Grigėnienė
   414
   Ona Mickėnienė
   414
   Dalia Raudeliūnienė
   Vyriausiasis specialistas

   55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

  • Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Džervienė
   421
   Akvilina Bružienė
   410
   Danguolė Ališevičienė
   410
   Laimutė Mangevičienė
   410
   Gražina Sakalauskienė
   413
   Jurgita Ramanauskaitė
   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2015  m. sausio 23 d.  įsakymu Nr. 1K-035

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   BIUDŽETO DEPARTAMENTO
   VALSTYBĖS VALDYMO IR APSAUGOS SEKTORIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių  skyriaus nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių  skyriaus (toliau − skyrius) veiklos tikslai, funkcijas, teisės, darbo organizavimas  ir atsakomybė.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − ministerija)  administracijos padalinys, esantis Biudžeto departamento (toliau − departamentas) sudėtyje, pagal kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyriaus kompetencijai priskiriamos šios sritys: valstybės valdžios, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, dalis bendrųjų valstybės paslaugų.
   4. Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau − Seimas) nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau − Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais,  šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

   6. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau − valstybės biudžetas) srityje.
   7. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą,  atlieka šias funkcijas:
   7.1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu,  projektus,  atlieka rengiamų ir kitų institucijų teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus;
   7.2. rengia asignavimų, skiriamų valstybės valdžios, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos, dalies bendrųjų valstybės paslaugų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui parengti;
   7.3. nagrinėja skyriaus kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengia išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;
   7.4. prireikus dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant valstybės biudžeto projektą ir teikia išvadas ir informaciją dėl Seimo komitetų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, pareikštų svarstant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą;
   7.5. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;
   7.6. vadovaujantis teisės aktais pagal skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų prašymus atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);
   7.7. nagrinėja ir vertina skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikia pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;
   7.8. dalyvauja skyriaus kompetencijai priskirtų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikia pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;
   7.9. dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;
   7.10. esant reikalui dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;
   7.11. teisės aktuose nustatyta tvarka tvarko dokumentus ir užtikrina jų saugojimą;
   7.12. nagrinėja valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus,  paklausimus,  prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   7.13. vykdo ministerijos vadovybės ir departamento vadovų pavedimus;
   7.14. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
   8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
    8.2. rengti skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   8.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juos svarstant;
   9. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   10. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų  ministerijos kancleris.
   11. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus  ar departamento valstybės tarnautojas.
   12. Skyriaus vedėjas:
   12.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;
   12.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   12.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.6. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.7. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.8. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.9. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus ir jos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų vertinimu;
   12.11. turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   13. Skyriaus valstybės tarnautojai:    
   13.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   13.2. pradėdami dirbti susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4. atsako už šių nuostatų, dokumentų rengimo taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

    _____________________________
 • Valstybės iždo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Želionis
  Departamento direktorius
  232
  Rasa Kavolytė
  Vyresnysis patarėjas
  239

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155
  (Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-223
  redakcija)


  LIETUVOS  RESPUBLIKOS FINANSŲ  MINISTERIJOS
  VALSTYBĖS  IŽDO  DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I. SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuotas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslas, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
  2.    Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  3.    Departamento veiklą pagal ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).
  4. Departamentą sudaro Apskaitos ir atskaitomybės, Europos Sąjungos paramos ir pinigų fondų apskaitos, Prognozavimo ir rizikos valdymo, Finansavimo, Skolinių įsipareigojimų administravimo, Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriai (toliau – departamento skyriai), kurių darbą reglamentuoja finansų ministro (toliau – ministras) patvirtinti skyrių nuostatai.
  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

  6. Departamento veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką valstybės finansų (valstybės iždo) srityje.
  7. Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
  7.1. kaupia valstybės biudžeto (įskaitant ES finansinę paramą ir kitą  tarptautinę finansinę paramą) piniginius išteklius, Rezervinio (stabilizavimo), VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų (toliau – valstybės išteklių fondai) piniginius išteklius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) valstybės vardu pasiskolintus piniginius išteklius bei kitus piniginius išteklius Valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje, rengia ir teikia bankų įstaigoms mokėjimų nurodymus, išduodant šiuos išteklius, tvarko šių procesų apskaitą;
  7.2. teisės aktuose nustatyta tvarka priima lėšas, kurias perveda ES institucijos, Finansinių mechanizmų valdyba, Šveicarijos Konfederacija ir atlieka šių lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams;
  7.3. priima gyventojų pajamų mokesčio dalį, ir su juo susijusias baudų, delspinigių ir kitas pajamas, skiriamą savivaldybių gyventojų pajamų mokesčiui ir išlaidų struktūrų skirtumams, kuriuos lemia nuo savivaldybių veiklos nepriklausantys objektyvūs veiksniai, išlyginti ir nustatyta tvarka ją perveda savivaldybių biudžetams, tvarkant šių procesų apskaitą;
  7.4. išduoda teisės aktuose nustatyta tvarka valstybės biudžeto ir kitas valstybės disponuojamas lėšas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams;
  7.5. išduoda teisės aktuose nustatyta tvarka valstybės išteklių fondų lėšas bei kitus valstybės piniginius išteklius;
  7.6. perveda finansinės paramos lėšas Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos finansiniuose memorandumuose nurodytiems juridiniams asmenims;
  7.7. rengia ir teikia kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, susijusius su laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu arba skolos valdymu;
  7.8. numato mokėjimams iš valstybės iždo reikalingą kasdienį lėšų poreikį, remdamasis valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano metų ketvirčio paskirstymu ir gautomis mokėjimo paraiškomis valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pagal atitinkamas programas ir jų finansavimo šaltinius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir vykdo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;
  7.9. prognozuoja valstybės piniginių išteklių srautus, sudaro detalias valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų prognozes, surenka asignavimų poreikio prognozes iš asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų;
  7.10. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių srautų dinamiką, lygina ją su prognozėmis ir tobulina prognozavimo metodikas;
  7.11. planuoja skolinimosi apimtis, atsižvelgdamas į valstybės piniginių išteklių srautų prognozes;
  7.12. rengia skolinimosi strategijas;
  7.13. rengia pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu portfelio struktūros ir valdymo formų;
  7.14. analizuoja suvestinę informaciją apie valstybės skolos pokyčius ir prognozuoja valstybės skolą;
  7.15. rengia Skolos valstybės vardu valdymo programą;
  7.16. rengia Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatas;
  7.17. įgyvendina Vyriausybės skolinimosi politikoje numatytas užduotis;
  7.18. kaupia informaciją apie pastebėtus veiklos rizikos incidentus departamente ir juos analizuoja;
  7.19. planuoja, organizuoja ir vykdo skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
  7.20. naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolinių įsipareigojimų ir finansinio turto portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
  7.21. užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio bankais ir kitomis finansų institucijomis departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
  7.22. investuoja ir valdo teisės aktuose nustatyta tvarka laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius, tvarko valstybės finansinio turto – investuotų laikinai laisvų piniginių išteklių ir perskolinamų paskolų – apskaitą;
  7.23. rengia pasiūlymus dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir teikia juos svarstyti Valstybinei paskolų komisijai ir Vyriausybei;
  7.24. analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengia vertybinių popierių rinkų apžvalgas;
  7.25. valdo valstybės garantuojamas paskolas, tvarko jų apskaitą;
  7.26. valdo išvestinių finansinių priemonių sandorius, užtikrina jų vykdymą, tvarko jų apskaitą;
  7.27. apskaičiuoja valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;
  7.28. nustato leistinus Vyriausybės skolinimosi ir skolos rizikos, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo ir sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių rizikos limitus ir stebi šių limitų vykdymą;
  7.29. rengia duomenis apie valstybės skolą, skolinimosi limitus ir planuojamas valstybės biudžeto išlaidas, susijusias su valstybės skola, rengiant valstybės biudžeto projektą;
  7.30. valdo valstybės skolinius įsipareigojimus – užtikrina savalaikį ir visišką atsiskaitymą su valstybės kreditoriais;
  7.31. atlieka veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.32. atlieka vadovaujančios ir mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą;
  7.33. atlieka 2009-2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje, mokėjimo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.34. atlieka 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas, pavestas teisės aktais;
  7.35. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;
  7.36. tvarko valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaitą, sudaro mėnesines pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitas, nepriemokų pažymas bei mėnesines valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitas;
  7.37. tvarko valstybės išteklių fondų, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų valstybės biudžete apskaitą;
  7.38. priima, patikrina ir analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  7.39. rengia metines ir tarpines valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitas ir valstybės išteklių fondų ataskaitas;
  7.40. rengia metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka teikiami  Vyriausybei;
  7.41. sudaro suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)  savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius, kurie teisės aktuose nustatyta tvarka teikiami Vyriausybei;
  7.42. tvarko valstybės iždo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  7.43. kaupia, analizuoja ir apskaito mokesčių administratorių teikiamą informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitoms sudaryti;
  7.44. kaupia, analizuoja ir apskaito viešojo sektoriaus subjektų teikiamą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
  7.45.  kaupia, analizuoja ir apskaito kas ketvirtį iš centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo gautą informaciją apie valstybei nuosavybės teise priklausantį perduotą parduoti ilgalaikį materialųjį turtą, žemę, privatizuojamas akcijas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;
  7.46. rengia metinį ir tarpinius valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius, skelbia juos Finansų ministerijos interneto svetainėje;
  7.47. rengia ir teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendriems valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti;
  7.48. tvarko Rezervinio (Stabilizavimo) fondo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, rengia fondo lėšų sąmatos vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkinius ir skelbia juos Finansų ministerijos interneto svetainėje bei rengia ir teikia Rezervinio (Stabilizavimo) fondo duomenis į VSAKIS;
  7.49. valdo valstybės vardu pasiskolintų lėšų sąskaitas, tvarko šių lėšų apskaitą ir sudaro mėnesines ataskaitas apie:
  7.49.1. įsipareigojimų, prisiimtų skolinantis valstybės vardu, būklę ir srautus;
  7.49.2. investuotų laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių būklę ir srautus;
  7.49.3. išvestinių finansinių priemonių, naudojamų valdant valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus, būklę ir srautus;
  7.49.4. valstybės vardu pasiskolintų lėšų įplaukas ir išmokas;
  7.50. kaupia ir apibendrina informaciją apie valdžios sektoriaus prisiimtus ir neįvykdytus įsipareigojimus;
  7.51. tvarko Vyriausybės skolinantis prisiimtų įsipareigojimų apskaitą ir sudaro valstybės skolinių įsipareigojimų žiniaraščius;
  7.52. rengia valstybės skolos ataskaitą pasibaigus biudžetiniams metams;
  7.53. priima valstybės socialinės apsaugos fondų sektoriui priskiriamų subjektų skolinių įsipareigojimų ataskaitas ir jas apibendrina;
  7.54. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius skolos duomenis ir teikia juos vartotojams;
  7.55. rengia valdžios sektoriaus ir subsektorių skolos būklės apžvalgas;
  7.56. rengia periodiškai glaustus bei išsamius informacinius leidinius apie valstybės skolą ir jos valdymą;
  7.57. teikia duomenis apie valstybės biudžeto vykdymą, valstybės išteklių fondų, ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir ES nuosavų išteklių pajamas ir lėšų panaudojimą bei valstybės skolinius įsipareigojimus ir skolintas lėšas ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, nustatyta tvarka rengia informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui, Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti ir tarptautinėms organizacijoms teikti;
  7.58. kaupia ir teikia informaciją ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams apie:
  7.58.1. paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir skolų bei paskolų su valstybės garantija būklę ataskaitiniu laikotarpiu;
  7.58.2. valstybės turtą (suteiktas paskolas ir ūkio subjektų įsipareigojimus valstybei dėl paskolų su valstybės garantija);
  7.58.3. teisės aktuose numatytas suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitas;
  7.59. kaupia ir analizuoja valstybės įmonės Turto banko teikiamą informaciją apie banko valdomas suteiktas paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir paskolas su valstybės garantija bei kontroliuoja šio banko įsipareigojimų, nustatytų Pavedimo sutartyje, vykdymą;
  7.60. kontroliuoja ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą bei teikia viceministrui pagal ministro nustatytą sritį pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;
  7.61. rengia ministerijos informaciją, susijusią su esama valstybės pagalba, teikiamą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;
  7.62. teikia pagal departamento kompetenciją informaciją, susijusią su departamento veiklos tikslu, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;
  7.63. rengia medžiagą Valstybinei paskolų komisijai dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų ir techniškai ją aptarnauja;
  7.64. rengia teisės aktuose nustatyta tvarka paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus, bei šių sutarčių pakeitimus ir (ar) papildymus;
  7.65. rengia medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo, ir techniškai ją aptarnauja;
  7.66. bendradarbiauja su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų vizitus bei teikia pagal departamento kompetenciją joms informaciją;
  7.67. teikia pagal kompetenciją finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje, ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
  7.68. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų formų ir valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų formas ir šių ataskaitų sudarymo taisykles;
  7.69. rengia tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;
  7.70. rengia pagal departamento kompetenciją pasiūlymus tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų buhalterinę apskaitą, valstybės skolinių įsipareigojimų apskaitą, išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių pateiktų teisės aktų projektų valstybės biudžeto vykdymo ir apskaitos klausimais;
  7.71. rengia pasiūlymus dėl valstybės piniginių išteklių buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tobulinimo;
  7.72. rengia ir derina teisės aktuose nustatyta tvarka teisės aktų projektus, susijusius su departamento  veiklos tikslu;
  7.73. tvarko departamento automatizuotų apskaitos sistemų duomenų bazes, atlieka jų patikimumo kontrolę, rengia pasiūlymus dėl valstybės iždo informacinių sistemų tobulinimo ir plėtojimo;
  7.74. organizuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono rengėjo pagal 2010  m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų  aspektų  (OL 2010 L 302, p. 1) nuostatas funkcijų vykdymą;
  7.75. organizuoja ekonomišką ir efektyvų valstybės piniginių išteklių, esančių biudžetinių įstaigų, kurios gauna asignavimus iš valstybės biudžeto, bankų sąskaitose, valdymą Vyriausybės nustatyta tvarka;
  7.76. atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal departamento kompetenciją ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
  7.77. atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu ar įgaliojimu pagal departamento kompetenciją ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, kreditorių susirinkimuose, svarstant bankroto bylas įmonių, kurios yra gavusios ir negrąžinusios paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba dėl kurių skolinių įsipareigojimų nevykdymo valstybė, kaip garantas, patyrė nuostolių;
  7.78. pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus;
  7.79. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslu.

  III. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas, siekdamas veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
  8.1. ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, Lietuvos banko, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus departamento funkcijoms atlikti;
  8.2. rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleriui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.
  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių, susijusių su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu.
      
  IV. SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius.
  11. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui ir atskaitingas viceministrui pagal ministro jam nustatytą veiklos sritį.
  12. Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka ministro ar, jo pavedimu, ministerijos kanclerio paskirtas departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
  13. Departamento direktorius:
  13.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, kontroliuoja darbo kokybę ir drausmę, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  13.2. tvirtina Valstybės iždo departamento proceso aprašus ir Valstybės iždo buhalterinės apskaitos vadovą;
  13.3. paskirsto darbus departamento patarėjui, departamento skyriams ir paveda juos kontroliuoti departamento direktoriaus pavaduotojams;
  13.4. vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  13.5. duoda departamento valstybės tarnautojams (darbuotojams) pavedimus darbo klausimais;
  13.6. ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;
  13.7. informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotojus, patarėją, departamento kanceliarinius reikalaus tvarkantį valstybės tarnautoją, departamento skyrių vedėjus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
  13.8. prireikus teikia ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo.
  14. Departamento direktorius turi du departamento direktoriaus pavaduotojus. Departamento direktoriaus pavaduotojų veiklos (administravimo) sritys ir jų kuruojami skyriai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.
  15. Departamento direktoriaus pavaduotojai:
  15.1. dėl ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais laikinai nesant direktoriui jį pavaduoja;
  15.2. organizuoja, paskirsto ir kontroliuoja kuruojamų skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų darbą;
  15.3. sprendžia jų kompetencijai priklausančius klausimus, susijusius su kuruojamų skyrių darbu.
  16. Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs departamento direktoriaus pavaduotojai, departamento patarėjas, departamento skyrių vedėjai ir už departamento dokumentų valdymą ir tvarkymą atsakingas valstybės tarnautojas.
  17. Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs departamento skyrių vedėjams.
  18. Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų, departamento patarėjo, departamento skyrių vedėjų ir jų pavaduotojų, už departamento dokumentų valdymą ir tvarkymą atsakingo valstybės tarnautojo ir skyrių valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.
  18. Departamentas turi herbinį antspaudą su savo pavadinimu, kurį naudoja į banko įstaigas siunčiamiems valstybės piniginių išteklių gavimo bei išdavimo dokumentams žymėti.
  ___________________

  • Skolinimosi ir pinigų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Toma Sasnauskienė
   234
   Edmundas Kiškis
   238
   Daiva Macijauskė
   240
   Aldas Beginskas
   240
   Berta Rimšaitė
   240

   PATVIRTINTA   
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155              

   LIETUVOS  RESPUBLIKOS  FINANSŲ  MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais ir ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais ir šiais nuostatais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   4.    Pagrindinis skyriaus tikslas yra
   dalyvauti sudarant Vyriausybės skolinimosi programą, planuojant finansavimo šaltinius ir paskolų su valstybės garantija poreikį bei įgyvendinti Vyriausybės skolinimosi politikoje numatytas užduotis.
   5.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1.    organizuoja ir vykdo skolinimąsi valstybės vardu platinant Vyriausybės vertybinius popierius, pasirašant paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
   5.2.    naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;
   5.3.    užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, bendradarbiauja su bankais ir kitomis finansų institucijomis skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
   5.4.    investuoja teisės aktuose nustatyta tvarka laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius;
   5.5.    rengia pasiūlymus dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir teikia juos svarstyti Valstybinei paskolų komisijai ir Vyriausybei bei techniškai aptarnauja Valstybinę paskolų komisiją;
   5.6.    teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei pagal kompetenciją organizuoja finansinių priemonių taikymą;
   5.7.    rengia medžiagą komisijai, sudarytai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono organizavimu ir vykdymu susijusiems klausimams spręsti, ir techniškai ją aptarnauja;
   5.8.    rengia ir su bankais, kitomis institucijomis bei organizacijomis derina paskolų ir garantijų sutarčių projektus, sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu ar skolos valstybės vardu valdymu;
   5.9.    rengia prašymus išmokėti lėšas pagal su tarptautinėmis finansų institucijomis pasirašytas paskolų sutartis, teikia šioms institucijoms informaciją, reikalingą paskolų išmokoms gauti;
   5.10.    rengia valstybės perskolinamų paskolų, teikiamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, sutarčių projektus, bei kitus pagal pasirašytas sutartis reikalingus dokumentus;
   5.11.    analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengia vertybinių popierių rinkų apžvalgas;
   5.12.    organizuoja šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono rengėjo pagal 2010  m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos  leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų  aspektų  (OL 2010 L 302, p. 1) nuostatas funkcijų vykdymą;
   5.13.    teikia pagal kompetenciją informaciją valstybės institucijoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;
   5.14.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi, skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimais projektus;
   5.15.    atstovauja ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio pavedimu pagal departamento kompetenciją ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
   5.16.    konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   5.17.    atlieka kitas ministerijos ir departamento vadovybės pavestas užduotis ir kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas turi šias teises:
   6.1.    teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
   6.2.    rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.3.    teikti pasiūlymus departamento vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant.
   7.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9.    Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   10.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   11.    Skyriaus vedėjas:
   11.1.    organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatytų veiklos tikslų ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2.    derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3.     ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu, atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams);
   11.5.    duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.6.    pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.7.    vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.8.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.9.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) vertinimu;
   11.10.    turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   12.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1.    tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2.    pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3.    privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4.    atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13.    Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   ______________________

    

  • Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gerda Voisiatienė
   233
   Jurgita Stepaitienė
   241
   Danguolė Mačiulevičienė
   241
   Agna Balcevič
   227
   Vilma Jankaitienė
   241
   Nijolė Petkevičienė
   230
   Lina Stuglienė
   227
   Jurgita Tamulienė
   230
   Violeta Miasojedova
   227
   Laima Jurgaitytė
   227

   ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • Prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Raščiauskaitė
   237
   Rasa Būdienė
   231
   Raimonda Siaurusaitytė - Daukšienė
   231

   PATVIRTINTA   
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1K-155


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO
   PROGNOZAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS
   N U O S T A T A I

   I. SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų  ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui nustatytus veiklos tikslus ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais.

   II. SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS
       
   4. Pagrindinis skyriaus veiklos tikslas yra formuoti Vyriausybės skolinimosi politiką ir rengti pasiūlymus jai įgyvendinti bei efektyviai valdyti valstybės piniginius išteklius ir skolą valstybės vardu.
   5. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   5.1. rengia valstybės piniginių išteklių srautų prognozes, sudaro detalias valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų prognozes, surenka asignavimų poreikio prognozes iš asignavimų valdytojų;
   5.2. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių srautų dinamiką, lygina ją su prognozėmis bei tobulina prognozavimo metodikas, rengia pinigų srautų prognozių ir likvidumo ataskaitas;
   5.3. planuoja skolinimosi apimtis bei rengia skolinimosi strategijas atsižvelgdamas į valstybės piniginių išteklių prognozes;
   5.4. derina su departamento Finansavimo skyriumi galimas asignavimų valdytojų finansavimo apimtis;
   5.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl laikinai laisvų skolintų ir valstybės biudžeto piniginių išteklių investavimo;
   5.6. kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją apie valstybės skolos pokyčius, ir prognozuoja valstybės skolą;
   5.7. rengia Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatas;
   5.8. rengia Skolos valstybės vardu valdymo programą;
   5.9. nustato valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;
   5.10. rengiant valstybės biudžeto projektą, teikia ministerijos Biudžeto, Ekonomikos ir Fiskalinės politikos departamentams duomenis apie valstybės skolą, skolinimosi limitus ir planuojamas valstybės biudžeto išlaidas, susijusias su valstybės skola;
   5.11. nuolat seka informaciją apie prisiimamus naujus skolinius įsipareigojimus valstybės vardu ir kontroliuoja nustatytų skolos limitų vykdymą;
   5.12. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu portfelio struktūros ir valdymo formų;
   5.13. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl leistinų Vyriausybės skolinimosi ir skolos rizikos, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo ir sandorių dėl išvestinių finansinių priemonių  limitų nustatymo ir rengia ataskaitas dėl šių limitų vykdymo;
   5.14. nustato ir analizuoja departamento veiklos riziką, rengia ataskaitas dėl veiklos rizikos incidentų departamente bei teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl veiklos rizikos kontrolės priemonių;
   5.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą bei skolinimąsi reglamentuojančių teisės aktų projektus;
   5.16. pagal  skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis finansinėmis organizacijomis bei  užsienio investuotojais;
   5.17. bendradarbiauja su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų vizitus bei nuolat joms teikia informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikoje;
   5.18. konsultuoja ministerijos darbuotojus valstybės piniginių išteklių, valstybės skolos, skolinimosi ir rizikos valdymo klausimais;
   5.19. periodiškai  rengia glaustą informacinį leidinį apie valstybės skolą ir jos valdymą;
   5.20. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskiriamais klausimais;
   5.21. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę, komercinę bei kitokią informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
   5.22. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   III. SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:
   6.1. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš kitų departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;
   6.2. teikti pasiūlymus departamento vadovybei skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant.
   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV. SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro ar, jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas (darbuotojas).
   11. Skyriaus vedėjas:
   11.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriui nustatyto veiklos tikslo ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   11.2. derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   11.3. ministro, viceministro, pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojų pavedimu, atstovauja departamentui skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
   11.4. paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams);
   11.5. duoda skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams) privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   11.6. pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   11.7. vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   11.8. informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus (darbuotojus) apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, šiuos nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   11.9. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) vertinimu;
   11.10.  turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) raštiškus pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų bei nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo.
   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   12.1. tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų  funkcijų atlikimą bei gautų nurodymų (pavedimų) vykdymą;
   12.2. pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   12.3. privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   12.4. atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   13. Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   __________________

  • Finansavimo ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Brigita Šidlauskaitė-Riazanova
   Skyriaus vedėjas
   235
   Živilė Grigienė
   Patarėjas
   229
   Jolanta Puodžiūnienė
   Patarėjas
   229
   Vaida Matiliūnienė
   Vyriausiasis specialistas
   228
   Jurgita Subačienė
   Vyriausiasis specialistas
   236
   Laima Mikulėnienė
   Vyriausiasis specialistas
   236
   Marija Čekanavičienė
   Vyriausiasis specialistas
   236
   Roma Šotlandienė
   Vyriausiasis specialistas
   228
   Jūratė Šilingienė
   Vyriausiasis specialistas
   236
   Miglė Radvilavičienė
   228

   ????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 • Finansų politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irmantas Mikulėnas
  529
  Audronė Miknevičienė
  530
  Ričardas Kasperavičius
  529a

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Ekonominės analizės ir vertinimo, Fiskalinės priežiūros, Makroekonomikos ir Pajamų planavimo ir analizės skyriai, kurių darbą reglamentuoja finansų ministro patvirtinti skyrių nuostatai.

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, departamento darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI

  5. Departamento veiklos tikslai yra:

  5.1. numatyti konkrečius strateginius tikslus dėl tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis;

  5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos srityse ir vertinti formuojamos fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos įtaką numatytiems strateginiams tikslams, prioritetiniams sektoriams ir valstybės ekonominiam vystymuisi, siekiant, kad minėtos politikos būtų optimaliai parametrizuotos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

  5.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės investicijų vertinimą, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir valstybės finansų politika, siekiant pagerinti investicijų kokybę ir rezultatyvumą, nustatyti investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį;

  5.4. nustatyti fiskalinės politikos tikslus, stebėti jų pasiekimą, rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir koordinuoti statistikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą;

  5.5. parengti fiskaliniam planavimui skirtą ekonominės raidos scenarijų, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną, nustatyti Lietuvos ekonomikos ciklinę padėtį, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą;

  5.6. vykdyti biudžeto pajamų surinkimo planavimą, analizę ir stebėseną, centrinių mokesčių administratorių veiklos efektyvumo vertinimą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, taip siekiant prisidėti prie geresnio mokesčių surinkimo, efektyvesnės mokesčių administratorių veiklos.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

  6.1. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1.1. analizuoja kitų šalių patirtį užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybės tvarų augimą fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis ir išanalizuotus gerosios patirties pavyzdžius panaudoja kuriant ir tobulinant Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį;

  6.1.2. kuria, palaiko ir tobulina parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį ir, remiantis juo, teikia pasiūlymus dėl strateginių tikslų visuomenės gyvenimo kokybei gerinti ir prioritetinių sektorių bei jų finansavimo;

  6.1.3. kurdamas ir tobulindamas visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį, reguliariai konsultuojasi su kitais ministerijos ir kitų šalies ministerijų padaliniais ir su kitų šalių atstovais.

  6.2. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.2.1. pristatinėja ir supažindina kitus ministerijos padalinius su visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu ir teikia pasiūlymus dėl modelio integracijos į kitų padalinių veiklą bei sprendimų priėmimo ir išteklių skirstymo procesą;

  6.2.2. naudojantis visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu, numato prioritetinius sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant ilgalaikį resursų poreikį pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti ir teikia atitinkamus pasiūlymus ir strategijas susijusiems ministerijos padaliniams;

  6.2.3. reguliariai bendrauja su susijusiais ministerijos padaliniais ir vertina, kaip laikomasi visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose nustatytų skirtingų sektorių finansavimo gairių ir apribojimų;

  6.2.4. dalyvauja numatant šalies fiskalinės politikos tikslus ir rengiant šiuos tikslus įgyvendinančias priemones;

  6.2.5. atlieka ilgalaikį ekonominės aplinkos ir valstybės vidinių bei išorinių išteklių prognozavimą ir remiantis juo teikia pasiūlymus dėl fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos reikiamų pokyčių visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;

  6.2.6. vykdo sistemingą valstybės ateities finansinių įsipareigojimų stebėjimą ir teikia pasiūlymus biudžeto planavimo ir balansavimo procesui;

  6.2.7. vertina, kiek visuomenei ir valstybei gali kainuoti konkrečios strateginių reformų iniciatyvos ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl tų reformų įgyvendinimo;

  6.2.8. įvertinęs fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims, esant poreikiui, teikia rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

  6.3. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.3.1. rengia ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimas) planą bei jo pakeitimus, kartu atsižvelgiant ir į visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio kontekste kylančius vertinimo poreikius, ir organizuoja plano teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, kontroliuoja jo įgyvendinimą;

  6.3.2. rengia metinius vertinimo planus ir jų pakeitimus, organizuoja jų teikimą finansų ministrui tvirtinti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.3.3. organizuoja vertinimus pagal vertinimo planą ir jį detalizuojančius metinius vertinimo planus;

  6.3.4. organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės darbą ir atlieka šios grupės sekretoriato funkciją;

  6.3.5. organizuoja vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą;

  6.3.6. rengia vertinimo metodinius dokumentus, teikia informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir suinteresuotoms institucijoms;

  6.3.7. analizuoja vertinimo ataskaitas, rengia jų santraukas ir teikia informaciją apie vertinimų rezultatus veiksmų programos stebėsenos komitetui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

  6.3.8. rengia veiksmų programos ataskaitą, nurodytą 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 114 straipsnyje;

  6.3.9. atlieka vertinimo ataskaitose pateiktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

  6.3.10. rengia vertinimų apžvalgas ir kitą su vertinimu susijusią informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti, ir naudoja šią informaciją visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliui tobulinti;

  6.3.11. analizuoja ES valstybių patirtį vertinimo srityje ir teikia siūlymus dėl gerosios praktikos pavydžių įgyvendinimo Lietuvoje;

  6.3.12. teikia Europos Komisijai su šiuose nuostatuose departamentui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;

  6.3.13. užtikrina audito seką, saugo departamento gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  6.3.14. bendradarbiauja su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

  6.3.15. siunčia veiksmų programos vertinimo ataskaitas Europos Komisijai;

  6.3.16. rengia informaciją departamento kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

  6.3.17. vertinimo ataskaitas ir kitą aktualią informaciją apie vertinimą, vertinimo gebėjimų stiprinimą skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse.

  6.4. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.4.1. nustato vidutinio laikotarpio maksimalias leistinas valdžios sektoriaus išlaidų ribas ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslines reikšmes, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytomis fiskalinės drausmės nuostatomis;

  6.4.2. dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

  6.4.3. rengia vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas;

  6.4.4. vykdo einamųjų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėseną;

  6.4.5. vertina valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms;

  6.4.6. nustato rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų rizikų valdymo;

  6.4.7. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams;

  6.4.8. dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

  6.4.9. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas ataskaitas, susijusias su valdžios sektoriaus balanso rodikliu ir kitais susijusiais tiksliniais rodikliais;

  6.4.10. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius faktinės (taip pat operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus finansų projekcijoms parengti ir balanso rodikliui stebėti, rinkimą;

  6.4.11. rengia teisės aktų, susijusių su vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos reglamentavimu ir fiskalinės drausmės taisyklių nustatymu, projektus arba dalyvauja tokių teisės aktų projektų rengime;

  6.4.12. teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoja) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subsektoriams ir koordinuoja informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus balanso stebėsenai, teikimą ministerijai;

  6.4.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti;

  6.4.14. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklius pagal tarptautinius metodologinius standartus ir įvairiais detalumo lygiais rengia statistinius duomenis apie pajamas, išlaidas, sandorius dėl nefinansinio ir finansinio turto ir įsipareigojimų, nustatyta tvarka periodiškai skelbia informaciją ministerijos svetainėje ir teikia kitoms institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp ministerijos ir šių institucijų;

  6.4.15. rengia ir teikia statistinius valdžios sektoriaus ir subsektorių duomenis Tarptautiniam valiutos fondui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms jų nustatytu formatu ir terminais;

  6.4.16. nuolatos stebi ir analizuoja tarptautinius metodologinius statistikos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendina, revizuojant ankstesnių laikotarpių valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius duomenis;

  6.4.17. rengia apskaičiuotų valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklių apžvalgas ir teikia ministrui ir viceministrui;

  6.4.18. pagal tarptautinę metodologiją vertina galimą ekonominių reiškinių poveikį valdžios sektoriaus finansų rodikliams;

  6.4.19. skelbia duomenis pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, koordinuoja teisės aktus, būtinus Direktyvai įgyvendinti;

  6.4.20. dalyvauja formuojant valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

  6.4.21 įgyvendina, organizuoja, koordinuoja valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

  6.4.21. kuruoja Vyriausybės biudžetinę įstaigą Lietuvos statistikos departamentą.

  6.4.22. koordinuoja atitinkamų metų Lietuvos biudžeto projekto parengimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“ ir rengia Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias su departamento kompetencija;

  6.4.23. dalyvauja pristatant Lietuvos biudžeto projektą, parengtą pagal Europos Sąjungos reglamentuose patvirtintus reikalavimus, Vyriausybei, Seimui, kitoms Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.4.24. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Sąjungos teisės aktuose patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

  6.4.25. koordinuoja Lietuvos stabilumo programos kasmetinį atnaujinimą;

  6.4.26. analizuoja Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

  6.4.27. pagal kompetenciją dalyvauja kitų su Europos semestru susijusių priemonių įgyvendinime;

  6.4.28. koordinuoja bendradarbiavimą su biudžeto politikos kontrolės institucija;

  6.4.29. atstovauja finansų ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministrų pavedimu Finansų ministerijai sprendžiant klausimus, susijusius su Statistikos departamento veikla;

  6.4.30. pagal kompetenciją atstovauja Finansų ministerijai laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos, tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus Statistikos departamento veiklos klausimais;

  6.4.31. kuria, plėtoja ir palaiko fiskalinės priežiūros tikslais naudojamas skaičiuokles;

  6.5. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.5. papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.5.1. teisės aktų numatyta tvarka rengia vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų (pagrindinių makroekonominių ekonominių rodiklių įverčius), stebi ekonominių rodiklių atitiktį patvirtintam scenarijui, siūlo scenarijaus pakeitimus ir, esant reikalui, rengia jo atnaujinimą;

  6.5.2. stebi ir analizuoja Lietuvos (esant poreikiui ir kitų ES valstybių narių ir ne ES valstybių) makroekonominę situaciją;

  6.5.3. teikia pasiūlymus dėl fiskalinės politikos krypties ir siūlo optimalias valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio užduotis vidutiniam laikotarpiui;

  6.5.4. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl projektuojamų sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais, galimo poveikio šalies ekonomikai ir ekonominės raidos scenarijuje numatytų makroekonominių rodiklių įverčiams;

  6.5.5. rengia Lietuvos makroekonominės situacijos apžvalgas ir teikia ministrui, viceministrui;

  6.5.6. rengia viešus pristatymus apie šalies makroekonominės aplinkos raidą ir jos projekcijas;

  6.5.7. vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą ir teikia vertinimo išvadas ministrui ir viceministrui;

  6.5.8. pagal departamento kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ekonomikos plėtros scenarijaus ir (arba) fiskalinės politikos formavimo srityje;

  6.5.9. kuria, plėtoja ir palaiko makroekonominės analizės ir projekcijų rengimui reikalingus modelius ir skaičiuokles;

  6.5.10. analizuoja iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką ekonominės raidos scenarijaus makroekonominiams rodikliams;

  6.5.11. apskaičiuoja potencialaus BVP ir gamybos atotrūkio nuo potencialo rodiklius;

  6.5.12. esant poreikiui siūlo ministrui ir viceministrui stabilų ekonomikos augimą skatinančius, tvarų mokėjimų balansą užtikrinančius sprendimų būdus;

  6.5.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus ūkio raidos analizei atlikti ir ekonominės raidos scenarijui parengti;

  6.5.14. analizuoja ir identifikuoja makroekonominės rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas dėl rizikos veiksnių sumažinimo būdų;

  6.5.15. konsultuoja ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais ir (arba) fiskalinės politikos klausimais;

  6.6. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.6. papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.6.1. analizuoja mokesčių politikos įtaką valstybės finansams, vertina ir teikia išvadas dėl teisės aktų projektų ir alternatyvių pasiūlymų įgyvendinimo poveikio valstybės finansams;

  6.6.2. parengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų ir jų pasiskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus;

  6.6.3. teikia siūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, vykdo centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

  6.6.4. atlieka planuojamų gauti biudžeto pajamų paskirstymą mėnesiais, inicijuoja mokesčių surinkimo užduočių nustatymą centriniams mokesčių administratoriams;

  6.6.5. vykdo biudžeto pajamų surinkimo užduočių vykdymo nuolatinę stebėseną, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos mokesčių surinkimui;

  6.6.6. analizuoja ir vertina centrinių mokesčių administratorių veiklą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių administratorių veiklos efektyvumo ir mokesčių surinkimo gerinimo;

  6.6.7. vertina ir teikia išvadas dėl biudžeto pajamų šališkumo;

  6.6.8. analizuoja efektyviuosius mokesčių tarifus, gilinasi į tarptautinę praktiką mokesčių sistemų analizės srityje;

  6.6.9. plėtoja ir palaiko pajamų prognozavimo modelius ir skaičiuokles;

  6.6.10. nustatyta tvarka teikia pajamų surinkimo ir kitas ataskaitas ministrui ir viceministrui;

  6.7. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų taip pat:

  6.7.1. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais, ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, ruošia atitinkamą medžiagą departamento kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;

  6.7.2. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai ES ir kitose tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose bei jų darbo grupėse;

  6.7.3. vykdo kitus ministro, viceministro pavedimus, susijusius su departamento kompetencijos klausimais;

  6.7.4. vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pavedimus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.7.5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus;

  6.7.6. pagal departamento kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

  6.7.7. pagal departamento kompetenciją ruošia informaciją ir duomenis, reikalingus Vyriausybės programai ir kitoms programoms rengti;

  6.7.8. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

  6.7.9. pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir rengia dėl jų išvadų projektus;

  6.7.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslais;

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą departamento tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                        7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                       7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                       7.4. rengti dokumentus departamento kompetencijos klausimais;

                       7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

  8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

  8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašom departamento turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  9. departamento gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

   DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Departamento veiklą organizuoja departamento direktorius.

  11. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu departamento darbą organizuoja departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

  12. Departamento direktorius už departamento veiklą atsiskaito viceministrui.

  13. Departamento veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Departamento direktoriaus ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

  • Makroekonomikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Šliogerienė
   525
   Andrius Kurklietis
   532
   Laura Trubilaitė
   532

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   MAKROEKONOMIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Makroekonomikos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Makroekonomikos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje – parengti fiskaliniam planavimui skirtą ekonominės raidos scenarijų, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną, nustatyti Lietuvos ekonomikos ciklinę padėtį, teikti siūlymus dėl vykdomos ar planuojamos vykdyti fiskalinės politikos, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. teisės aktų numatyta tvarka rengia vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų (pagrindinių makroekonominių rodiklių įverčius), stebi ekonominių rodiklių atitiktį patvirtintam scenarijui, siūlo scenarijaus pakeitimus ir, esant reikalui, rengia jo atnaujinimą;

   5.2. stebi ir analizuoja Lietuvos (esant poreikiui ir kitų ES valstybių narių ir ne ES valstybių) makroekonominę situaciją;

   5.3. teikia pasiūlymus dėl fiskalinės politikos krypties ir siūlo optimalias valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio užduotis vidutiniam laikotarpiui;

   5.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

   5.5. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio šalies ekonomikai ir ekonominės raidos scenarijuje numatytų makroekonominių rodiklių įverčiams;

   5.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

   5.7. rengia Lietuvos makroekonominės situacijos apžvalgas ir teikia ministrui, viceministrui;

   5.8. rengia informaciją ir teikia reikiamą medžiagą reguliariems viešiems pristatymams apie šalies makroekonominės aplinkos raidą ir jos projekcijas;

   5.9. pagal skyriaus kompetenciją teikia įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio ir jo tobulinimo;

   5.10. rengia informaciją ir duomenis Stabilumo programai, Vyriausybės programai ir kitoms programoms pagal skyriaus kompetenciją;

   5.11. vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą ir teikia vertinimo išvadas ministrui ir viceministrui;

   5.12. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ekonomikos plėtros scenarijaus ir (arba) fiskalinės politikos formavimo srityje;

   5.13. kuria, plėtoja ir palaiko skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti reikalingus modelius ir skaičiuokles, taip pat pagal poreikį teikia siūlymus dėl skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų modelių ar skaičiuoklių įsigijimo ar tobulinimo;

   5.14. analizuoja iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką ekonominės raidos scenarijaus makroekonominiams rodikliams;

   5.15. apskaičiuoja potencialaus BVP ir gamybos atotrūkio nuo potencialo rodiklius;

   5.16. esant poreikiui siūlo ministrui ir viceministrui stabilų ekonomikos augimą skatinančius, tvarų mokėjimų balansą užtikrinančius sprendimų būdus;

   5.17. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus ūkio raidos analizei atlikti ir ekonominės raidos scenarijui parengti;

   5.18. analizuoja, kaupia ir sistemina kitą informaciją (atitinkami tarptautinių ir nacionalinių institucijų tyrimai), analizuoja kitų ES valstybių praktiką, susijusią su skyriaus veiklos tikslu;

   5.19. analizuoja ir identifikuoja makroekonominės rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas dėl rizikos veiksnių sumažinimo būdų;

   5.20. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais ir ruošia atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.21. nustatyta tvarka atstovauja (skyriaus kompetencijos klausimais) ministerijai ES ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse;

   5.22. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   5.23. konsultuoja ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais ir (arba) fiskalinės politikos klausimais;

   5.24. esant poreikiui rengia skyriaus atliktų darbų pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims;

   5.25. vykdo kitus ministro, viceministro pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.26. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   5.27. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   7.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   8. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

  • Ekonominės analizės ir vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Šemetienė
   526
   Danutė Burakienė
   526
   Dovilė Katinienė
   Justina Žvirblytė
   526

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   EKONOMINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  Finansų politikos departamento  Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Finansų politikos departamento (toliau – departamentas)  sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   4. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   4.1. numatyti konkrečius strateginius tikslus dėl tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis;

   4.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos srityse ir vertinti formuojamos fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos įtaką numatytiems strateginiams tikslams, prioritetiniams sektoriams ir valstybės ekonominiam vystymuisi, siekiant, kad minėtos politikos būtų optimaliai parametrizuotos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

   4.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės investicijų vertinimą, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir valstybės finansų politika, siekiant pagerinti investicijų kokybę ir rezultatyvumą, nustatyti investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5.1. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1.1. analizuoja kitų šalių patirtį užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybės tvarų augimą fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis ir išanalizuotus gerosios patirties pavyzdžius panaudoja kuriant ir tobulinant Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį;

   5.1.2. kuria, palaiko ir tobulina parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį ir, remiantis juo, teikia pasiūlymus dėl strateginių tikslų visuomenės gyvenimo kokybei gerinti ir prioritetinių sektorių bei jų finansavimo;

   5.1.3. kurdamas ir tobulindamas visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį, reguliariai konsultuojasi su kitais ministerijos ir kitų šalies ministerijų padaliniais ir su kitų šalių atstovais.

   5.2. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. pristatinėja ir supažindina kitus ministerijos padalinius su visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu ir teikia pasiūlymus dėl modelio integracijos į kitų padalinių veiklą bei sprendimų priėmimo ir išteklių skirstymo procesą;

   5.2.2. naudojantis visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu, numato prioritetinius sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant ilgalaikį resursų poreikį pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti ir teikia atitinkamus pasiūlymus ir strategijas susijusiems ministerijos padaliniams;

   5.2.3. reguliariai bendrauja su susijusiais ministerijos padaliniais ir vertina, kaip laikomasi visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose nustatytų skirtingų sektorių finansavimo gairių ir apribojimų;

   5.2.4. dalyvauja numatant šalies fiskalinės politikos tikslus ir rengiant šiuos tikslus įgyvendinančias priemones;

   5.2.5. atlieka ilgalaikį ekonominės aplinkos ir valstybės vidinių bei išorinių išteklių prognozavimą ir remiantis juo teikia pasiūlymus dėl fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos reikiamų pokyčių visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;

   5.2.6. vykdo sistemingą valstybės ateities finansinių įsipareigojimų stebėjimą ir teikia pasiūlymus biudžeto planavimo ir balansavimo procesui;

   5.2.7. vertina, kiek visuomenei ir valstybei gali kainuoti konkrečios strateginių reformų iniciatyvos ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl tų reformų įgyvendinimo;

   5.2.8. įvertinęs fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims, esant poreikiui, teikia rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

   56.3. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. rengia ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimas) planą bei jo pakeitimus, kartu atsižvelgiant ir į visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio kontekste kylančius vertinimo poreikius, ir organizuoja plano teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, kontroliuoja jo įgyvendinimą;

   5.3.2. rengia metinius vertinimo planus ir jų pakeitimus, organizuoja jų teikimą finansų ministrui tvirtinti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   5.3.3. organizuoja vertinimus pagal vertinimo planą ir jį detalizuojančius metinius vertinimo planus;

   5.3.4. organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės darbą ir atlieka šios grupės sekretoriato funkciją;

   5.3.5. organizuoja vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą;

   5.3.6. rengia vertinimo metodinius dokumentus, teikia informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir suinteresuotoms institucijoms;

   5.3.7. analizuoja vertinimo ataskaitas, rengia jų santraukas ir teikia informaciją apie vertinimų rezultatus veiksmų programos stebėsenos komitetui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

   5.3.8. rengia veiksmų programos ataskaitą, nurodytą 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 114 straipsnyje;

   5.3.9. atlieka vertinimo ataskaitose pateiktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

   5.3.10. rengia vertinimų apžvalgas ir kitą su vertinimu susijusią informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti, ir naudoja šią informaciją visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliui tobulinti;

   5.3.11. analizuoja ES valstybių patirtį vertinimo srityje ir teikia siūlymus dėl gerosios praktikos pavydžių įgyvendinimo Lietuvoje;

   5.3.12. teikia Europos Komisijai su šiuose nuostatuose skyriui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;

   5.3.13. užtikrina audito seką, saugo skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   5.3.14. bendradarbiauja su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

   5.3.15. siunčia veiksmų programos vertinimo ataskaitas Europos Komisijai;

   5.3.16. rengia informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

   5.3.17. vertinimo ataskaitas ir kitą aktualią informaciją apie vertinimą, vertinimo gebėjimų stiprinimą skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse.

                         5.4. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų taip pat:

   5.4.1. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais, ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošia atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.4.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai ES institucijose;

   5.4.3. nagrinėja skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;

   5.4.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   5.4.5. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   5.4.6. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslais;

   5.4.7. pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir rengia dėl jų išvadų projektus;

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

                        6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

  • Pajamų analizės ir planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Bajorinienė
   524
   Asta Čingienė
   531
   Jolanta Navickienė
   506
   Lina Lekavičiūtė
   531
   Dovilė Rėksnienė
   506
   Nerijus Černiauskas

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   PAJAMŲ PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pajamų planavimo ir analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pajamų planavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   5. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės ir mokesčių politikos srityse ir vykdyti biudžeto pajamų surinkimo planavimą, analizę, ir stebėseną, centrinių mokesčių administratorių veiklos efektyvumo vertinimą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, taip siekiant prisidėti prie geresnio mokesčių surinkimo, efektyvesnės mokesčių administratorių veiklos ir prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   6. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1. analizuoja mokesčių politikos įtaką valstybės finansams, vertina ir teikia išvadas dėl teisės aktų projektų ir alternatyvių pasiūlymų įgyvendinimo poveikio valstybės finansams;

   6.2. parengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų ir jų pasiskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus;

   6.3. teikia siūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, vykdo centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

   6.4. atlieka planuojamų gauti biudžeto pajamų paskirstymą mėnesiais, inicijuoja mokesčių surinkimo užduočių nustatymą centriniams mokesčių administratoriams;

   6.5. vykdo biudžeto pajamų surinkimo užduočių vykdymo nuolatinę stebėseną, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos mokesčių surinkimui;

   6.6. analizuoja ir vertina centrinių mokesčių administratorių veiklą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių administratorių veiklos efektyvumo ir mokesčių surinkimo gerinimo;

   6.7. vertina ir teikia išvadas dėl biudžeto pajamų šališkumo;

   6.8. analizuoja efektyviuosius mokesčių tarifus, gilinasi į tarptautinę praktiką mokesčių sistemų analizės srityje;

   6.9. plėtoja ir palaiko pajamų prognozavimo modelius ir skaičiuokles;

   6.10. nustatyta tvarka teikia pajamų surinkimo ir kitas ataskaitas ministrui ir viceministrui;

   6.11. rengia skyriuje paruoštų išvadų, aprašymų, argumentų, modelių pristatymus;

   6.12. analizuoja, rengia ir teikia dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos institucijų komitetuose bei darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

   6.13. analizuoja, rengia ir teikia dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

   6.14. vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.15. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus;

   6.16. ministro, finansų viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;

   6.17. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais ministerijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtinais klausimais;

   6.18. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                        7.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   8. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   9. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   10. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   11. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   12. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   16. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

    

  • Fiskalinės priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Radzevičienė
   503
   512
   Mindaugas Baronas
   Dovilė Koncienė
   512

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės priežiūros skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   5. Skyriaus veiklos tikslas yra nustatyti fiskalinės politikos tikslus, stebėti jų pasiekimą, rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir koordinuoti statistikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   6. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1. nustato vidutinio laikotarpio maksimalias leistinas valdžios sektoriaus išlaidų ribas ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslines reikšmes, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytomis fiskalinės drausmės nuostatomis;

   6.2. dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

   6.3. rengia vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas;

   6.4. vykdo einamųjų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėseną;

   6.5. vertina valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms;

   6.6. nustato rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų rizikų valdymo;

   6.7. skyriaus kompetencijos ribose teikia įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio ir siekia, kad fiskalinė politika būtų optimaliai parametrizuota visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

   6.8. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams;

   6.9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

   6.10. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas ataskaitas, susijusias su valdžios sektoriaus balanso rodikliu ir kitais susijusiais tiksliniais rodikliais;

   6.11. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius faktinės (taip pat operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus finansų projekcijoms parengti ir balanso rodikliui stebėti, rinkimą;

   6.12. rengia teisės aktų, susijusių su vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos reglamentavimu ir fiskalinės drausmės taisyklių nustatymu, projektus arba dalyvauja tokių teisės aktų projektų rengime;

   6.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti;

   6.14. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklius pagal tarptautinius metodologinius standartus ir įvairiais detalumo lygiais rengia statistinius duomenis apie pajamas, išlaidas, sandorius dėl nefinansinio ir finansinio turto ir įsipareigojimų, nustatyta tvarka periodiškai skelbia informaciją ministerijos svetainėje ir teikia kitoms institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp ministerijos ir šių institucijų;

   6.15. rengia ir teikia statistinius valdžios sektoriaus ir subsektorių duomenis Tarptautiniam valiutos fondui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms jų nustatytu formatu ir terminais;

   6.16. nuolatos stebi ir analizuoja tarptautinius metodologinius statistikos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendina, revizuojant ankstesnių laikotarpių valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius duomenis;

   6.17. rengia apskaičiuotų valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklių apžvalgas ir teikia ministrui ir viceministrui;

   6.18. pagal tarptautinę metodologiją vertina galimą ekonominių reiškinių poveikį valdžios sektoriaus finansų rodikliams;

   6.19. teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoja) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams ir koordinuoja informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus finansų statistikos rengimui, teikimą ministerijai;

   6.20. skelbia duomenis pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, koordinuoja teisės aktus, būtinus Direktyvai įgyvendinti;

   6.21. dalyvauja formuojant valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

   6.22. įgyvendina, organizuoja, koordinuoja valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

   6.23. kuruoja Vyriausybės biudžetinę įstaigą Lietuvos statistikos departamentą.

   6.24. koordinuoja atitinkamų metų Lietuvos biudžeto projekto parengimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“ ir rengia Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias su skyriaus kompetencija;

   6.25. dalyvauja pristatant Lietuvos biudžeto projektą, parengtą pagal Europos Sąjungos reglamentuose patvirtintus reikalavimus, Vyriausybei, Seimui, kitoms Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms;

   6.26. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Sąjungos teisės aktuose patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

   6.27. koordinuoja Lietuvos stabilumo programos kasmetinį atnaujinimą, rengia šios programos dalis, susijusias su valdžios sektoriaus finansų projekcijomis;

   6.28. analizuoja Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

   6.29. pagal kompetenciją dalyvauja kitų su Europos semestru susijusių priemonių įgyvendinime;

   6.30. koordinuoja bendradarbiavimą su biudžeto politikos kontrolės institucija;

   6.31. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošia medžiagą ministro, viceministro, departamento direktoriaus susitikimams su tarptautinėmis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.32. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose ministerijos, nacionalinėse tarpinstitucinėse, Europos sąjungos ar kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse ir komisijose;

   6.33. atstovauja finansų ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministrų pavedimu Finansų ministerijai sprendžiant klausimus, susijusius su Statistikos departamento veikla;

   6.34. pagal kompetenciją atstovauja Finansų ministerijai laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos, tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus Statistikos departamento veiklos klausimais;

   6.35. nagrinėja skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;

   6.36. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   6.37. pagal skyriaus kompetenciją ruošia informaciją ir duomenis, reikalingus Vyriausybės programai ir kitoms programoms rengti;

   6.38. kuria, plėtoja ir palaiko skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti reikalingas skaičiuokles;

   6.39. esant poreikiui rengia skyriaus atliktų darbų pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims;

   6.40. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   6.41. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                        7.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   8. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   9. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   10. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   11. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   12. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   16. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

    

 • Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Muckutė
  244
  Paulė Svorobovičienė
  224

  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 • Finansų rinkų politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Mačerauskienė
  520
  Lora Gogelytė
  518

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos finansų ministro
  2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1K-400


  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
  FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuojami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, darbo organizavimas ir atsakomybė.
  2.    Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  3.    Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).
  4.    Departamentą sudaro Kredito ir mokėjimų rinkų skyrius, Draudimo veiklos skyrius ir Kapitalo rinkų skyrius, kurių darbą reglamentuoja ministro patvirtinti skyrių nuostatai.
  5.    Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

  6.    Departamento veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką finansų rinkos, finansų įstaigų, jų priežiūros, centrinio banko veiklos, finansinių paslaugų, draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo (toliau – draudimas) veiklos, finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimo, finansinių krizių prevencijos ir valdymo, finansų įstaigų pertvarkymo, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo, loterijų, žaidimų ir lošimų (toliau – lošimai) srityse.
  7.    Departamentas, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
  7.1.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansų rinką, finansų įstaigų, jų priežiūros, centrinio banko veiklą, finansines paslaugas, draudimo veiklą, finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, finansų įstaigų pertvarkymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą bei lošimus, projektus ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, koordinuoja šių teisės aktų projektų rengimą, taip pat rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla;
  7.2.    analizuoja informaciją apie finansų įstaigų ir subjektų, užsiimančių draudimu, lošimų organizavimu, veiklą bei šių subjektų priežiūros institucijų veiklą, prireikus teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrams dėl veiklos tobulinimo;
  7.3.    rengia ir analizuoja pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;
  7.4.    teikia informaciją ir pasiūlymus kitiems ministerijos administracijos padaliniams pagal šių nuostatų nustatytą kompetenciją;
  7.5.    pagal departamento kompetenciją rengia pasiūlymus dėl ES teisės aktų nuostatų finansų rinkos srityje perkėlimo į nacionalinę teisę ir Lietuvos finansų rinkos integravimo į ES finansų rinką;
  7.6.    bendradarbiauja su kitomis institucijomis, keičiasi informacija ir atlieka kitus veiksmus įgyvendinant Finansinių krizių prevencijos ir valdymo planą, teikia pasiūlymus viceministrui dėl šio plano tobulinimo, finansinio stabilumo stiprinimo ir regioninio bendradarbiavimo finansinio stabilumo ir krizių valdymo srityse;
  7.7.    dalyvauja sudarytose darbo grupėse pagal Šiaurės–Baltijos šalių regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo finansinio stabilumo ir krizių valdymo srityse;
  7.8.    pagal departamento kompetenciją rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo ES institucijose;
  7.9.    analizuoja, kaupia, rengia ir teikia dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo departamento kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Europos vertybinių popierių komitete ir kituose ES Tarybos ir Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, taip pat tarptautinių institucijų ir pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse bei komitetuose ir pagal departamento kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;
  7.10.    rengia atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos finansų rinka, finansų įstaigomis, finansų rinkos priežiūra, finansinėmis paslaugomis, draudimu, finansų sektoriaus stabilumu, finansinių krizių prevencija ir valdymu, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, lošimais, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šioje srityje atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES išleistų naujų direktyvų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;
  7.11.    rengia nuomonę ir argumentus dėl poreikio dalyvauti byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su departamento kompetencijos klausimais;
  7.12.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis finansinių ir draudimo paslaugų srityse;
  7.13.    rengia pasiūlymus dėl įmonių, kurių akcijas ar kitokias kapitalo dalis patikėjimo teise valdo ministerija (valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, uždarojoje akcinėje bendrovėje „Būsto paskolų draudimas“), veiklos; ministro įgaliojimu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atstovauja valstybei minėtų įmonių valdymo organuose; patariamojo balso teise dalyvauja Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narių visuotiniame susirinkime;
  7.14.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant išvadas ir teikia pasiūlymus dėl derybų su Rusija dėl buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko („Vnešekonombank“) Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;
  7.15.    techniškai aptarnauja Finansų rinkos politikos formavimo patariamąją komisiją ir nuolatinę Finansinių krizių prevencijos ir valdymo komisiją;
  7.16.    ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu:
  7.16.1.    vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.16.2.    organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl juose keliamų klausimų sprendimo;
  7.16.3.    bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis institucijomis departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;
  7.16.4.    atstovauja ministerijai departamento kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose;
  7.17.    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8.    Departamentas, siekdamas veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:
  8.1.    ministerijos darbo reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, finansų įstaigų ir draudimo įmonių, subjektų, užsiimančių lošimais, ir jų priežiūros institucijų, ministerijų, departamentų, kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų, kitų ES institucijų informaciją ir duomenis, reikalingus departamento funkcijoms atlikti;
  8.2.    rengti, derinti ir pasirašyti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3.    teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kancleriui departamento kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauti juos svarstant.
  9.    Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  10.    Departamentui vadovauja departamento direktorius, kurį ministro pavedimu priima į  pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
  11.    Departamento direktorius pavaldus ministerijos kancleriui, atskaitingas viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį.
  12.    Departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
  13.    Departamento direktorius:
  13.1.    organizuoja ir kontroliuoja departamento darbą, siekdamas užtikrinti departamento veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  13.2.    paskirsto darbus departamento skyriams;
  13.3.    duoda departamento valstybės tarnautojams pavedimus darbo klausimais;
  13.4.    ministro, viceministro pagal ministro nustatytą veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, ES Tarybos, Europos Komisijos bei pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse ir komitetuose ir kitose ES ir tarptautinėse institucijose departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  13.5.    informuoja priimtus į departamentą departamento direktoriaus pavaduotoją, patarėjus, skyrių vedėjus, departamento kanceliarinius reikalus tvarkantį valstybės tarnautoją apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, šiuos nuostatus, skyrių nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
  13.6.    teikia viceministrui pagal ministro nustatytą veiklos sritį informaciją apie departamento veiklą;
  13.7.    vizuoja arba pasirašo dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
  13.8.    prireikus teikia ministrui, ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento struktūros pakeitimo, departamento valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių;
  13.9.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su departamento direktoriaus pavaduotojo, patarėjo, skyrių vedėjų ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimu.
  14.    Departamento direktoriui tiesiogiai pavaldūs direktoriaus pavaduotojas, patarėjas, skyrių vedėjai ir departamento kanceliarinius reikalus tvarkantis valstybės tarnautojas.
  15.    Departamento skyrių valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyrių vedėjams.
  16.    Departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo, patarėjo, skyrių vedėjų, departamento kanceliarinius reikalus tvarkančio valstybės tarnautojo, departamento skyrių valstybės tarnautojų funkcijos ir jiems keliami reikalavimai nustatomi pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

  ________________________

  • Kredito ir mokėjimų rinkų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Akvilė Kalantaitė
   Skyriaus vedėjas
   522
   Audrutė Dziskienė
   509
   Greta Ranonytė
   Vyriausiasis specialistas
   516
   Paulius Mačionis
   516
   Šarūnas Dargis
   Vyriausiasis specialistas
   508
   Joana Daukševič
   510
   Egidija Adlienė
   522

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1K-400


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO
   KREDITO IR MOKĖJIMŲ RINKŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   4.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   5.    Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką:
   5.1.    kredito, mokėjimo, elektroninių pinigų įstaigų steigimo, licencijavimo, veiklos, likvidavimo, pertvarkymo (toliau – veikla), priežiūros srityse;
   5.2.    mokėjimų sistemų veikimo srityje;
   5.3.    valiutos keitimo srityje;
   5.4.    finansų sektoriaus stabilumo užtikrinimo, finansinių krizių prevencijos ir valdymo, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo srityse;
   5.5.    finansų rinkos priežiūros, Lietuvos banko veiklos srityse, kiek tai susiję su kredito ir  mokėjimų rinka, mokėjimų sistemomis, valiutos keitimu.
   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   6.1.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoja jų rengimą 5 punkte išvardintose teisinio reglamentavimo srityse;
   6.2.    pagal kompetenciją rengia pasiūlymus departamento direktoriui dėl derybų su Rusija dėl buvusios SSRS ekonominių ryšių su užsieniu banko („Vnešekonombank“) Lietuvos skyriuje laikytų indėlių grąžinimo;
   6.3.    analizuoja informaciją apie valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklą ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl jos veiklos tobulinimo;
   6.4.    rengia pasiūlymus departamento direktoriui dėl atstovavimo valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir, esant pavedimui, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovauja valstybei;
   6.5.    rengia ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl Lietuvos Respublikos finansų sektoriaus stabilumo stiprinimo, Finansinių krizių prevencijos ir valdymo plano įgyvendinimo ir jo tobulinimo;
   6.6.    rengia ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl regioninio bendradarbiavimo finansinio stabilumo ir krizių valdymo srityse;
   6.7.    atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, ES Tarybos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse, komitetuose ir kitose ES ir tarptautinėse institucijose ir įstaigose
   6.8.    dalyvauja sudarytose darbo grupėse pagal Šiaurės–Baltijos šalių regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo finansinio stabilumo ir krizių valdymo srityse;
   6.9.    techniškai aptarnauja nuolatinės Finansinių krizių prevencijos ir valdymo komisijos darbą, pagal kompetenciją rengia ir teikia šiai komisijai dokumentus ir pasiūlymus;
   6.10.     pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Finansų rinkos politikos formavimo patariamajai komisijai  dokumentus ir pasiūlymus;
   6.11.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir analizuoja pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;
   6.12.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę;
   6.13.    pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su finansų rinkos priežiūrą vykdančia institucija, vartotojų teisių apsaugos institucijomis ir organizacijomis;
   6.14.    pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;
   6.15.    pagal skyriaus kompetenciją teikia nuomonę ir argumentus dėl poreikio dalyvauti byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teisme;
   6.16.    pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis;
   6.17.    analizuoja Europos centriniame banke nagrinėjamus klausimus, priskirtinus skyriaus kompetencijai, ir prireikus rengia ir teikia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo šiais klausimais;
   6.18.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Europos vertybinių popierių komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete, Europos finansų konglomeratų komitete, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir prireikus atstovauja Lietuvos Respublikai šių komitetų posėdžiuose;
   6.19.    dalyvauja ES Tarybos, Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sudarytose darbo grupėse svarstant klausimus, susijusius su skyriaus kompetencija;
   6.20.    rengia išvadas ir pasiūlymus ministrui ir viceministrui Lietuvos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) ir Baltijos šalių 1992 m. tarpusavio atsiskaitymo klausimais;
   6.21.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia dokumentus dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
   6.22.    ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;
   6.23.    analizuoja kitų valstybių patirtį skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
   6.24.    pagal skyriaus kompetenciją analizuoja pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje ir prireikus rengia ministrui ir viceministrui dokumentus šiais klausimais;
   6.25.    pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų bei institucijų parengtus teisės aktų projektus, ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
   6.26.    departamento direktoriaus pavedimu vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.27.    departamento direktoriaus pavedimu organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.28.    pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus, rengia sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;
   6.29.    vykdo departamento direktoriaus pavedimus;
   6.30.    teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;
   6.31.    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   7.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1.    teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   7.2.    pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų ir valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų, finansų rinkos priežiūrą vykdančių subjektų specialistus iškilusiems klausimams nagrinėti;
   7.3.    teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juose svarstant;
   7.4.    rengti skyriaus raštus kitiems departamento skyriams.
   8.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   9.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   10.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   11.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   12.    Skyriaus vedėjas:
   12.1.    organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir ir skyriaus veiklos tikslo vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   12.2.    derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3.    atsako už šiuose nuostatuose ir skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.4.    pasirašo skyriaus raštu, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.5.    vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.6.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir duoda jiems privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.7.    ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose;
   12.8.    turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų ir nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo;
   12.9.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, skyriaus nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   13.1.    tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;
   13.2.    pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3.    privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4.    atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14.    Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   _________________________


    

  • Draudimo veiklos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lolita Šumskaitė
   519
   Jovita Burlėgienė
   511
   Lina Kliukienė
   504

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. Lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1K-400


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO
   DRAUDIMO VEIKLOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Lietuvos Respublikos Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   4.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   5.    Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo (toliau – draudimas) veiklos, loterijų, žaidimų ir lošimų (toliau – lošimai) veiklos srityse.
   6.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   6.1.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus draudimo veiklos ir draudimo veiklos priežiūros, profesinių pensijų veiklos ir profesinių pensijų veiklos priežiūros, lošimų veiklos ir lošimų veiklos priežiūros srityse;
   6.2.    rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla;
   6.3.    analizuoja informaciją apie draudimo, profesinių pensijų, lošimų rinkos funkcionavimą, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (toliau – Biuras) veiklą, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos veiklą lošimų priežiūros srityje, prireikus rengia ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrams dėl draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos reglamentavimo tobulinimo;
   6.4.    dalyvauja ES Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bankininkystės, mokėjimų ir draudimo ekspertų grupėje ir Europos Komisijos Draudimo ir profesinių pensijų komitete svarstant pateiktus pasiūlymus dėl draudimo ir profesinių pensijų veiklos tobulinimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę:
   6.4.1.    direktyvos dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo;
   6.4.2.    direktyvos dėl draudimo tarpininkavimo;
   6.4.3.    direktyvos dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir vykdymo;
   6.4.4.    direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros.
   6.5.    atstovauja Lietuvos Respublikai ES Tarybos Finansinių paslaugų darbo grupėje, ES Tarybos įsisteigimo ir paslaugų darbo grupėje, Europos Komisijos lošimo paslaugų ekspertų darbo grupėje ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo ekspertų darbo grupėje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose;
   6.6.    teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse kitose ministerijose ir valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose;
   6.7.    rengia ir teikia medžiagą ir pasiūlymus dėl Lietuvos pozicijos draudimo, profesinių pensijų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, kiek tai susiję su finansų rinkų ir lošimų veikla, klausimais formavimo atstovaujant Lietuvos Respublikai Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitete (COREPER II), Europos Tarybos ekonomikos ir finansų komitete ir Europos Tarybos finansinių paslaugų komitete, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose;
   6.8.    rengia atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;
   6.9.    teikia nuomonę ir argumentus dėl poreikio dalyvauti byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos teisiniu reglamentavimu;
   6.10.    rengia Lietuvos pozicijas dėl Europos Tarybos Finansinių paslaugų ir įsisteigimo ir paslaugų darbo grupėse svarstomų pasiūlymų draudimo, profesinių pensijų, lošimų veiklos srityse ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;
   6.11.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis draudimo paslaugų srityje;
   6.12.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir analizuoja pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;
   6.13.    ministro pavedimu atstovauja uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdymo organuose;
   6.14.    rengia pasiūlymus dėl Biuro narių mokamų atskaitymų nuo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžių ir tvarkos, stojamojo Biuro nario įnašo dydžio ir jo mokėjimo taisyklių,  Biuro iždo laisvų lėšų investavimo tvarkos;
   6.15.    kaupia ir analizuoja Biuro veiklos ir metines finansines ataskaitas, prireikus rengia išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
   6.16.    dalyvauja Biuro narių visuotiniame susirinkime patariamojo balso teise;
   6.17.    analizuoja ir rengia pasiūlymus dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ veiklos;
   6.18.    rengia ir teikia ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui dokumentus draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos srityje dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
   6.19.    ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;
   6.20.    analizuoja kitų valstybių patirtį draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veiklos srityse;
   6.21.    analizuoja pokyčius ir vystymosi tendencijas draudimo, profesinių pensijų ir lošimų rinkose, prireikus rengia ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrams;
   6.22.    pagal kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su draudimo, profesinių pensijų ir lošimų veikla, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
   6.23.    departamento direktoriaus pavedimu vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės įstaigų ir institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.24.    departamento direktoriaus pavedimu organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.25.    pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, rengia ministerijos sprendimų ir (ar) atsakymų projektus;
   6.26.    vykdo departamento direktoriaus pavedimus;
   6.27.    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus įgyvendinamu veiklos tikslu.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   7.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1.    teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių, ministerijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų, kitų ES institucijų informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;
   7.2.    pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, ministerijai pavaldžių įstaigų, ministerijų ir kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų, Biuro, uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, lošimų ir draudimo rinkos priežiūrą vykdančių subjektų specialistus iškilusiems klausimams nagrinėti.
   8.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

   9.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   10.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   11.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas valstybės tarnautojas.
   12.    Skyriaus vedėjas:
   12.1.    atsako už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka, skyriaus valstybės tarnautojų darbo drausmę ir jų kvalifikacijos kėlimą, skyriaus darbo organizavimą, ministro, viceministro, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą;
   12.2.    teikia departamento direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui informaciją apie skyriaus darbą;
   12.3.    vizuoja skyriaus parengtus teisės aktų projektus, raštus;
   12.4.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   12.5.    turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų ir nekokybiškai atlikto darbo;
   12.6.    derina skyriaus valstybės tarnautojų atostogų grafiką;
   12.7.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, skyriaus nuostatus, jų pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.8.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir asmeniškai atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų kokybišką vykdymą laiku.
   Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.


   ____________________________________

    

  • Kapitalo rinkų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Justina Valienė
   516
   Ramunė Radvilienė
   504
   Jurgita Didikaitė
   523
   Evaldas Kovalenkovas
   Neringa Černiauskė
   505

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos finansų ministro
   2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1K-400


   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
   FINANSŲ RINKŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO
   KAPITALO RINKŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1.    Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Finansų rinkų politikos departamento Kapitalo rinkų skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę.
   2.    Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis Lietuvos Respublikos Finansų rinkų politikos departamento (toliau – departamentas) sudėtyje, pagal jam priskirtą kompetenciją įgyvendinantis departamentui pavestą veiklos tikslą ir atliekantis jam priskirtas funkcijas.
   3.    Skyrius tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
   4.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, finansų ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.


   II SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

   5.    Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką:
   5.1.    finansinių priemonių rinkos ir investicinių paslaugų srityse;
   5.2.    vartojimo kredito srityje;
   5.3.    mažmeninių finansinių paslaugų srityje;
   5.4.    pensijų kaupimo ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo srityje;
   5.5.    finansų rinkos priežiūros, centrinio banko veiklos srityse, kiek tai susiję su finansinių priemonių rinka, investicinių paslaugų vartojimo kreditų ir mažmeninių paslaugų teikimu bei papildomu savanorišku pensijų kaupimu.
   6.    Skyrius, vykdydamas jam pavestą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas:
   6.1.    rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, koordinuoja jų rengimą finansinių priemonių rinkos ir investicinių paslaugų, vartojimo kredito, mažmeninių finansinių paslaugų, papildomo savanoriško pensijų kaupimo, ir šių sričių priežiūros teisinio reglamentavimo srityse;
   6.2.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Finansų rinkos politikos formavimo patariamajai komisijai dokumentus ir pasiūlymus;
   6.3.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir analizuoja pasiūlymus dėl visuomenės finansinio švietimo;
   6.4.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę;
   6.5.    teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su finansų rinkos priežiūrą vykdančia institucija, vartotojų teisių apsaugos institucijomis ir organizacijomis;
   6.6.    rengia atsakymų ES Tarybai, Europos Komisijai ar kitoms ES institucijoms projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų ir investicinių paslaugų, vartojimo kredito ir mažmeninių finansinių paslaugų teisiniu reglamentavimu, dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų šiose srityse atitikties ES teisei, dėl Europos Komisijos oficialių pranešimų apie pažeidimus ir pagrįstos nuomonės dėl ES naujai išleistų teisės aktų neperkėlimo arba neteisingo perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisę;
   6.7.    teikia nuomonę ir argumentus dėl poreikio dalyvauti byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, kai byla susijusi su finansinių priemonių rinkų ir investicinių paslaugų, vartojimo kredito ir mažmeninių finansinių paslaugų teisiniu reglamentavimu;
   6.8.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų derybose su valstybėmis ne ES narėmis skyriaus kompetencijos srityje;
   6.9.    rengia ir teikia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais formavimo Lietuvos Respublikai atstovaujant ES Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, Europos Tarybos Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Europos vertybinių popierių komitete, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir prireikus atstovauja Lietuvos Respublikai šių komitetų posėdžiuose;
   6.10.    atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais posėdžiuose, susitikimuose, svarstymuose ir darbo grupėse ministerijose ir kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, ES Tarybos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei pagal tarptautinius susitarimus sudarytose darbo grupėse, komitetuose ir kitose ES ir tarptautinėse institucijose ir įstaigose;
   6.11.    rengia ir teikia dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais dėl atstovavimo ministerijai kitose ministerijose, valstybės institucijose, organizacijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienio valstybėse;
   6.12.    ministro, viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;
   6.13.    analizuoja kitų valstybių patirtį skyriaus kompetencijai priskirtų sričių teisinio reglamentavimo bei mažmeninių finansinių paslaugų vartotojų teisių ir interesų apsaugos srityse;
   6.14.    analizuoja pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, skyriui kompetencijai priskirtais klausimais, ir prireikus rengia ministrui ir viceministrui dokumentus šiais klausimais;
   6.15.    pagal kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės valdžios ir valdymo įstaigų bei institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais, ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;
   6.16.    departamento direktoriaus pavedimu vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų institucijų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   6.17.    departamento direktoriaus pavedimu organizuoja įmonių, įstaigų ir organizacijų, taip pat gyventojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
   6.18.    pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų ministerijų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus ir juose pateiktus klausimus skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų teisinio reglamentavimo srityse, rengia sprendimų projektus ir (ar) atsakymus;
   6.19.    vykdo departamento direktoriaus pavedimus;
   6.20.    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus įgyvendinamais veiklos tikslais.   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   7.    Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytą veiklos tikslą ir atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
   7.1.    teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš departamento skyrių ir ministerijos administracijos padalinių informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus funkcijoms atlikti;
   7.2.    pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų ir valstybės valdžios ir valdymo institucijų ir įstaigų, finansų rinkos priežiūrą vykdančių subjektų specialistus iškilusiems klausimams nagrinėti;
   7.3.    teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir dalyvauti juose svarstant;
   7.4.    rengti skyriaus raštus kitiems departamento skyriams.
   8.    Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   9.    Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį ministro pavedimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.
   10.    Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui.
   11.    Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas ministro pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.
   12.    Skyriaus vedėjas:
   12.1.    organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina darbo drausmę ir skyriaus veiklos tikslo vykdymą ir funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
   12.2.    derina su departamento direktoriumi skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo;
   12.3.    atsako už šiuose nuostatuose ir skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų bei kitų departamento direktoriaus pavedimų įvykdymą laiku ir kokybiškai;
   12.4.    pasirašo skyriaus raštus, adresuotus kitiems departamento skyriams;
   12.5.    vizuoja dokumentus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
   12.6.    paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir duoda jiems privalomus vykdyti nurodymus (pavedimus) darbo klausimais;
   12.7.    ministro, viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo pavedimu atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybinėse institucijose, tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose;
   12.8.    turi teisę gauti iš skyriaus valstybės tarnautojų rašytinius pasiaiškinimus dėl funkcijų nevykdymo, darbo drausmės pažeidimų ir nekokybiškai ir (arba) ne laiku atlikto darbo;
   12.9.    informuoja priimtus į skyrių valstybės tarnautojus apie ministerijos nuostatus, ministerijos darbo reglamentą, departamento nuostatus, skyriaus nuostatus, supažindina su jų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais, kuriais jie privalo vadovautis savo darbe;
   12.10.    atlieka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu.
   13.    Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai):
   13.1.    tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą, kokybišką jiems priskirtų funkcijų atlikimą bei gautų užduočių ir pavedimų vykdymą;
   13.2.    pradėdami dirbti, susipažįsta su ministerijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais, dokumentais, šiais nuostatais, pareigybės aprašymu;
   13.3.    privalo būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas atlikti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;
   13.4.    atsako už šių nuostatų, raštvedybos taisyklių laikymąsi, pagal dokumentacijos planą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir saugojimą.
   14.    Skyriaus vedėjo, skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos nustatomos pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina ministras.

   _________________________

    

 • Teisės departamentas
  Faks.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evaldas Kašėta
  203
  Viktorija Jakubonienė
  204