BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Skaistė
  Finansų ministras
  328
  • Priimamasis Raimonda Banionienė
  Vyriausiasis specialistas
  329
  Gytis Žakevičius
  326
  Darius Sadeckas
  325a
  Hermantė Brandišauskaitė
  325
  Vaida Česnulevičiūtė (Markevičienė)
  Viceministras
  336
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  334
  Gediminas Norkūnas
  Viceministras
  333
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  334
  Mindaugas Liutvinskas
  Viceministras
  337
  • Priimamasis Indrė Patamsienė
  Vyriausiasis specialistas
  334
  Rūta Bilkštytė
  Viceministras
  303
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  304
  Remigijus Skilandis
  305
  • Priimamasis Jūratė Savukynienė
  Vyriausiasis specialistas
  304
  Giedrius Rimša
  Vyriausiasis patarėjas
  323
  Ričardas Kasperavičius
 • Viešųjų finansų sistemos valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ineta Baltrušaitienė
  324
  Edvinas Andriulis
  324
  Aušra Kolpakovienė
  324

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K- 472 

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMOS VALDYMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – ministras) nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, grupės vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką viešųjų finansų srityje, koordinuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad viešųjų finansų sistema būtų vystoma efektyviai, pažangiai ir koordinuotai.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. atlieka viešųjų finansų sistemos (viešųjų finansų sistema šiuo atveju apima valstybės biudžeto (įskaitant ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinę finansinę paramą), savivaldybių biudžetų ir nebiudžetinių valstybės išteklių fondų finansinių išteklių planavimo, paskirstymo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės sistemą) būklės vertinimus;

  6.2. teikia ministrui, viceministrui, esant poreikiui, kitiems viceministrams, ministerijos kancleriui ir ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) informaciją apie atliktų viešųjų finansų sistemos būklės vertinimų rezultatus;

  6.3. analizuoja viešųjų finansų planavimo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės metodologijų bei šia procedūras reglamentuojančių dokumentų suderinamumą bei efektyvumą, inicijuoja priemones viešųjų finansų sistemos tobulinimui;

  6.4. inicijuoja ir koordinuoja ministerijos vykdomas viešųjų finansų sistemos vystymo ir tobulinimo iniciatyvas ir projektus bei juos vykdo arba dalyvauja vykdant;

  6.5. rengia metodinę informaciją viešųjų finansų valdymo, valstybės, savivaldybių, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;

  6.6. teikia metodinę informaciją atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų rengėjams ir kitiems rengimo procedūrų dalyviams;

  6.7. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su sisteminiais viešųjų finansų valdymo klausimais, projektus;

  6.8. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su viešųjų finansų valdymo, valstybės, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;

  6.9. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės piniginių išteklių valdymo;

  6.10. rengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

  6.11. rengia pasiūlymus dėl ministerijos valdomų, naudojamų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų, susijusių su viešųjų finansų valdymu, strateginiu planavimu, tobulinimo, koordinuoja tobulinimo iniciatyvas tarp skirtingų ministerijos administracinių padalinių;

  6.12. analizuoja tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų sistemos tobulinimo ir naudoja šią informaciją vykdydamas viešųjų finansų sistemos vystymo iniciatyvas ir projektus;

  6.13. dalyvauja komitetuose, komisijose ir darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

  6.14. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

  6.15. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

  6.16. inicijuoja viešuosius pirkimus, kurių reikia grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  6.17. atlieka kitas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslo siekimu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijos klausimais;

  8. Grupė siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti ministro, viceministro, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo laikino nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui.

  13. Valstybės tarnautojai už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  14. Grupės veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų funkcijos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

 • Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Matusevičius
  515
  Jonas Vaitkevičius
  513
  Meila Česnauskienė
  514
  Inesa Šumskienė
  514
  Vida Kasperavičienė
  514
  Lina Navickaitė
  Vyriausiasis specialistas
  514
  Aiva Kaziliūnienė
  513

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-408     

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės nuostatai (toliau − nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu ir šiais nuostatais.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – formuoti valstybės politiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir būtų vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia vidaus kontrolės ir vidaus audito srities teisės aktų projektus, atsižvelgdama į tarptautinę gerąją praktiką;

  6.2. rengia metodines rekomendacijas vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

  6.3. teikia metodines konsultacijas vidaus kontrolės ir vidaus audito įgyvendinimo klausimais;

  6.4. analizuoja Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei tarptautinę gerąją praktiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir finansų ministrui siūlymus dėl įgyvendinimo ir reglamentavimo tobulinimo;

  6.5. remdamasi viešųjų juridinių asmenų pateikta informacija, analizuoja, kaip viešuosiuose juridiniuose asmenyse įgyvendinama vidaus kontrolė; nagrinėja vidaus kontrolės įgyvendinimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse trūkumus ir rengia pasiūlymus dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tobulinimo;

  6.6. organizuoja, kad ne rečiau kaip kartą per penkerius metus būtų atliktas išorinis vidaus audito tarnybų veiklos vertinimas arba atlieka vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą, rengia ir teikia viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas;

  6.7. analizuoja vidaus audito tarnybų veiklą, nagrinėja metines vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitas ir apibendrina jose pateiktus duomenis, rengia rekomendacijas dėl vidaus audito tarnybų veiklos tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovams ir vidaus audito tarnybų vadovams;

  6.8. rengia ir skelbia ministerijos interneto svetainėje apibendrintą informaciją apie vidaus audito tarnybų veiklą ir vidaus kontrolės įgyvendinimą viešuosiuose juridiniuose asmenyse;

  6.9. finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauja ministerijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

  6.10. rengia ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

  6.11. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

  6.12. dalyvauja komitetuose, komisijose, darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

  6.13. atlieka kitas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslo siekimu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui pagal veiklos sritį, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijai priskirtais klausimais.

  8. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  13. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui pagal veiklos sritį. 

  14. Grupės valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  15. Grupės veiklą vertina ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už vidaus auditą.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Savivaldybių finansų reikalų grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Živilė Kazlauskaitė
  Dovilė Meliauskaitė
  Daiva Kerutienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-308

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  SAVIVALDYBIŲ FINANSŲ REIKALŲ GRUPĖS

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Savivaldybių finansų reikalų grupės (toliau – grupė) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Grupė yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Grupės veiklą pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas veiklos sritis koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, grupės vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS

  5. Grupės veiklos tikslas – planuojant valstybės biudžete finansinius rodiklius savivaldybių biudžetams, siekti, kad būtų skatinamas savivaldybių ekonominis gyvybingumas ir užtikrinamas skaidrus pajamų paskirstymas savivaldybių biudžetams.

  III SKYRIUS

  GRUPĖS FUNKCIJOS

  6. Grupė, siekdama nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1. analizuoja savivaldybių galimybes teikti kokybiškas ir pakankamas administracines paslaugas gyventojams, įvertinant finansines savivaldybių galimybes, paslaugų kaštus, šalies demografines tendencijas, kitus kiekybinius ir kokybinius socialinius rodiklius;

  6.2. vertina informaciją apie savivaldybių išlaidų efektyvumą, atsižvelgdama į kokybinius ir kiekybinius rodiklius;

  6.3. analizuoja savivaldybėms priklausančio turto valdymo efektyvumą ir rengia išvadas bei rekomendacijas efektyvumo gerinimo klausimais;

  6.4. atsižvelgus į savivaldybių finansinį pajėgumą ir paslaugų gyventojams bei ūkio subjektams poreikį, rengia išvadas dėl savivaldybių išteklių panaudojimo efektyvumo;

  6.5. renka informaciją apie savivaldybės valdomų įmonių (toliau – SVĮ) bei kitų subjektų veiklos rezultatus ir rengia SVĮ rizikos apžvalgą;

  6.6. kuria, palaiko ir tobulina mikrosimuliacinius ir makrosimuliacinius modelius, reikalingus 6.1 – 6.4 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms vykdyti;

  6.7. rengia savivaldybių pajamų prognozę (pagal atskiras savivaldybes) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymu ir atsižvelgdama į ekonominės raidos scenarijų ir perspektyvas;

  6.8. analizuoja ar savivaldybių pajamų šaltiniai yra pakankamai savivaldybių funkcijoms vykdyti (paslaugoms teikti), rengia pasiūlymus dėl galimybių didinti nuosavą pajamų dalį savivaldybių biudžete – stiprinti savivaldybių finansinį pajėgumą;

  6.9. analizuoja lėšų, skiriamų savivaldybėms iš valstybės biudžeto, dydį ir rengia išvadas dėl lėšų pagrįstumo;

  6.10. rengia pasiūlymus dėl savivaldybių skolos valdymo (skolos limitų nustatymo), atsižvelgdama į savivaldybių biudžetams taikomas fiskalinės drausmės taisykles bei kitus finansų tvarumui įtakos turinčius veiksnius;

  6.11. stebi savivaldybių skolos pokyčius, skolos limitų vykdymą, trumpalaikių įsipareigojimų dinamiką ir skelbia apie tai informaciją ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) tinklapyje;

  6.12. analizuoja investicijų poreikį, atsižvelgdama į šių nuostatų 6.6 papunktyje nurodyto modeliavimo rezultatus, rengia pasiūlymus dėl investicijų finansavimo šaltinių bei schemų;

  6.13. vertina savivaldybių bendradarbiavimo galimybes šioms planuojant ir įgyvendinant investicijų projektus;

  6.14. vertina investicinius projektus, kurių įgyvendinimui ministerija turi pritarti arba pateikti nuomonę;

  6.15. vertina viešosios ir privačiosios partnerystės, energinio efektyvumo didinimo projektų ir kitų veiklos formų poveikį savivaldybių finansų rodikliams (skolai, balansui); apie vertinimo rezultatus informuoja savivaldybes;

  6.16. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies savivaldybių biudžetams nustatymo bei valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams skyrimo;

  6.17. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl savivaldybių pajamų metodikos rengimo, valstybės deleguotųjų funkcijų finansavimo, perduodant funkcijas savivaldybėms;

  6.18. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto dalis, susijusias su savivaldybių finansiniais rodikliais;

  6.19. rengia ir teikia viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos, kaip ji apibrėžta 2011 m. lapkričio 8 d. tarybos direktyvoje Nr. 2011/85/ES „Dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms“ dalies, susijusios su savivaldybėmis įgyvendinimu;

  6.20. rengia teisės aktų, įpareigojančių savivaldybes rengti ir teikti ministerijai informaciją, reikalingą šiuose nuostatuose nurodytoms grupės funkcijoms vykdyti, projektus;

  6.21. rengia planinių, prognozinių, vykdymo, ataskaitinių (statistinių) duomenų teikimo ministerijai formas ir jų pildymo rekomendacijas;

  6.22. konsultuoja savivaldybes savivaldybių finansinių duomenų rengimo ir teikimo klausimais;

  6.23. analizuoja Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių patirtį ir rengia teikiamus viceministrui pagal veiklos sritį, o prireikus ir ministrui pasiūlymus dėl gerosios praktikos pavyzdžių įgyvendinimo Lietuvoje;

  6.24. skelbia ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse informaciją grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.25. dalyvauja komitetuose, komisijose, darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

  6.26. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

  6.27. rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų;

  6.28. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su grupės veiklos tikslu.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Grupė, siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias teises:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, savivaldybių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus grupės veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui pagal veiklos sritį, ministerijos kancleriui grupės kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius grupės kompetencijos klausimais;

  7.4. rengti dokumentus grupės kompetencijos klausimais;

  8. Grupė siekdama jai nustatyto veiklos tikslo ir atlikdama savo funkcijas, turi šias pareigas:

  8.1. bendradarbiauti su savivaldybėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija, kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasi viešojo administravimo principų;

  8.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą grupės turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose jai suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su grupės veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  GRUPĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Grupės veiklą organizuoja grupės vadovas.

  11. Grupės vadovo laikino nebuvimo darbe laikotarpiu grupės veiklą organizuoja kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  12. Grupės vadovas už grupės veiklą atsiskaito viceministrui pagal veiklos sritį.

  13. Valstybės tarnautojai už savo veiklą atsiskaito grupės vadovui.

  14. Grupės veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Grupės vadovo ir kitų grupės valstybės tarnautojų funkcijos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

 • Centralizuoto vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolandas Pauža
  124
  Daiva Mazaliauskienė
  127
  Artūras Bartašiūnas
  127
  Rasa Mockuvienė
  126
  Kornelija Stanionienė
  126
  Elena Smilginaitė - Gluško
  127
                                   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1K-25

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  Centralizuoto vidaus audito Skyriaus nuostatai

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, uždavinį, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

  2. Skyrius yra Finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos finansų ministrui (toliau – ministras).

  4. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ministerijos arba ministro valdymo sričių institucijų – ministrui pavestų valdymo sričių viešųjų juridinių asmenų, kurių vidaus auditą ministras yra pavedęs atlikti skyriui, – veiklos ir nėra už ją atsakingas.

  Skyriaus, skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių – skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – veiklos nepriklausomumas užtikrinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsniu.

  5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais tiek, kiek tai susiję su nuostatų 9.4 papunktyje nurodytų funkcijų atlikimu, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, nuostatais ir skyriaus vedėjo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais.

  6. Skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato specialūs įstatymai, reglamentuojantys valstybės tarnautojų, pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų priėmimą į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimą, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas.

  II SKYRIUS

  SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

  7. Skyriaus veiklos tikslas – padėti ministrui siekti ministerijos veiklos tikslo (-ų), tobulinant ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę.

  8. Skyriaus veiklos uždavinys – atlikti ministerijos, ministro valdymo sričių institucijų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  8.1. tirti ir vertinti ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  8.2. tirti ir vertinti gautų Europos Sąjungos (toliau – ES) ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  8.3. teikti ministrui rekomendacijas dėl ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  8.4. konsultuoti ministrą, ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.

  9. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  9.1. vertina, kaip ministerija ir ministro valdymo sričių institucijos:

  9.1.1. laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

  9.1.2. įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;

  9.1.3. vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;

  9.1.4. valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį jų veiklai;

  9.1.5. valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;

  9.1.6. užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;

  9.1.7. užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  9.2. vertina ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų gautų ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  9.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  9.4. vykdydamas 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:

  9.4.1. užtikrina, kad būtų atlikti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų auditai;

  9.4.2. užtikrina, kad būtų atlikti 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos ir programų valdymo ir kontrolės sistemų veikimo efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti bei įtrauktų į tarpines finansines ataskaitas ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų finansinius priedus išlaidų tikrinimai;

  9.4.3. rengia ir teikia EEE finansinio mechanizmo komitetui ir (ar) Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai audito strategiją, metinius audito planus, metines ir galutinę audito ataskaitas bei deklaraciją, baigus teikti 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšas;

  9.4.4. atlieka auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūrą ir, siekdamas užtikrinti tinkamą jų vykdymą, teikia suinteresuotoms institucijoms informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

  9.4.5. apie įtariamus pažeidimus praneša 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos (toliau – programa) operatoriui (dėl projektų, kurie įgyvendinami pagal programą, lėšų, 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalio bendradarbiavimo fondas) projektų, kai jie įgyvendinami pagal programą, lėšų), 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų pažeidimų kontrolės institucijai (dėl 2014–2021 m. EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų techninės paramos lėšų, programos valdymo lėšų ir dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvų lėšų) ir (arba) Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratoriui (dėl Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, įgyvendinamų ne pagal programą, lėšų);

  9.4.6. atlieka kitas teisės aktais audito institucijai priskirtas funkcijas;

  9.5. rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas dėl ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  9.6. atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  9.7. rengia ir teikia konsultacijas ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų  valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais ministrui, ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovams;

  9.8. rengia skyriaus veiklos planus ir metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

  9.9. atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS

  10. Skyrius turi šias teises:

  10.1. pasirinkti vidaus audito tikslus, apimtį ir taikomas vidaus audito procedūras;

  10.2. naudotis visa ministerijos ir ministro valdymo sričių institucijų sukaupta informacija, reikalinga skyriaus funkcijoms atlikti;

  10.3. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  10.4. pasirinktinai lankytis visuose audituojamuose ministerijos administracijos padaliniuose ir ministro valdymo sričių institucijose;

  10.5. tikrinti audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų finansinės ir kitos veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja;

  10.6. per 5 darbo dienas nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos gauti audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovų ir darbuotojų rašytinius ir (ar) žodinius paaiškinimus;

  10.7. gavęs ministro sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių specialistus (ekspertus), kai numatoma atlikti specifinių sričių vidaus auditą;

  10.8. deleguoti savo atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos organizuojamuose pasitarimuose, ministro ar ministerijos kanclerio sudaromų komisijų ir darbo grupių posėdžiuose;

  10.9. reikalauti iš audituojamų ministerijos administracijos padalinių ir ministro valdymo sričių institucijų vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą, skyriaus vidaus auditoriams savarankiškai dirbti ir parengti objektyvias išvadas;

  10.10. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

  10.11. teikti pasiūlymus ministrui, ministerijos kancleriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  10.12. rengti dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

  11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUSVEIKLOS organizavimas

  12. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas.

  13. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas ministrui.

  14. Skyriaus vedėjas:

  14.1. atsako už skyriaus veiklos tikslo pasiekimą, veiklos uždavinio įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

  14.2. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal nuostatus;

  14.3. tobulina savo kvalifikaciją ir sudaro sąlygas ją tobulinti skyriaus vidaus auditoriams;

  14.4. atlieka kitas Įstatymo 11 straipsnyje skyriaus vedėjui nustatytas funkcijas;

  14.5. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse ir kitose organizacijose;

  14.6. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir kitų organizacijų atstovais;

  14.7. gali turėti kitų teisės aktuose skyriaus vedėjui nustatytų pareigų ir teisių, susijusių su skyriaus kompetencija.

  15. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu jo funkcijas atlieka kitas ministro arba ministerijos kanclerio paskirtas skyriaus vidaus auditorius.

  16. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą.

  17. Specialieji reikalavimai skyriaus vedėjui ir skyriaus vidaus auditoriams, jų kompetencija, veiklos nepriklausomumas ir pavaldumas nustatyti Įstatyme, kituose skyriaus kompetenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose ir skyriaus vedėjo ir skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymuose.

  18. Skyriaus vedėjas ir skyriaus vidaus auditoriai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi laikytis ministro nustatytų profesinės etikos principų.

  ––––––––––––––––

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Biudžeto departamentas
  Tel. , Faks.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Kamarauskienė
  424
  Neringa Čirbė
  422

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  BIUDŽETO Departamento

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo, Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių, Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių, Ūkio sektorių, Trumpalaikio investicijų planavimo skyriai, kurių darbą reglamentuoja finansų ministro patvirtinti skyrių nuostatai.

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir departamento darbų aprašu.

  II SKYRIUS

  Departamento VEIKLOS TIKSLAS

  6. Departamento veiklos tikslas yra formuoti valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo srityje, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

  III SKYRIUS

  Departamento FUNKCIJOS

  7. Departamentas, siekdamas  veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektų rengimo procesą bei rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir šio įstatymo pakeitimo projektus;

  7.2. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimo procesą bei rengia Valstybės investicijų programos projektą;

  7.3. nagrinėja asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su viceministru ir teikia asignavimų valdytojams bei Vyriausybės kanceliarijai;

  7.4. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose, svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, svarstant teisės aktų projektus, susijusius su departamento kompetencija;

  7.5. rengia atitinkamų metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos projektą;

  7.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su departamento veiklos tikslu projektus;

  7.7. rengia ir teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su departamento kompetencija;

  7.8. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą, vertina tų projektų kokybę, jų dokumentacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;

  7.9. rengia pasiūlymus dėl Vyriausybės disponuojamų piniginių fondų sudarymo ir naudojimo ir teikia juos viceministrui, prireikus – finansų ministrui;

  7.10. rengia ir teikia finansų ministrui tvirtinti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;

  7.11. rengia dokumentus ir formas, reikalingas valstybės biudžetui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai gauti; 

  7.12. rengia formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, sudaro patvirtintų savivaldybių biudžetų suvestinę;

  7.13. teikia pasiūlymus viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl valstybės biudžeto sandaros, programų rengimo ir vykdymo tobulinimo bei dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimo, siekiant savivaldybių indėlio didinant ekonominę gerovę;

  7.14. teikia informaciją valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims klausimais, susijusiais su departamento kompetencija;

  7.15. įgyvendina ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);

  7.16. įvertinęs asignavimų valdytojų prašymus, rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų, investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

  7.17. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų suteikimo savivaldybėms apyvartinių lėšų trūkumui padengti ir rengia išvadas Valstybės iždo departamentui;

  7.18. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą savivaldybių skolinimosi klausimais ir rengia išvadas Valstybes iždo departamentui;

  7.19. rengia išvadas dėl asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

  7.20. organizuoja Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;

  7.21. atlieka biudžeto programų išlaidų efektyvumo vertinimą;

  7.22. renka ir kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;

  7.23. rengia kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitas, rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitą ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;

  7.24. teikia išvadas viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Vyriausybėje svarstomų klausimų, susijusių su valstybės finansiniais ištekliais;

  7.25. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su departamento kompetencija susijusius klausimus;

  7.26. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su departamentui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

  7.27. inicijuoja viešuosius pirkimus, kurių reikia veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.28. atlieka kitas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslo siekimu.

  IV SKYRIUS

  Departamento TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus departamento tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. rengti dokumentus departamento kompetencijos klausimais;

  8.3. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

  8.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

  8.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

  9. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

  9.1. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą departamento turimą informaciją ir duomenis;

  9.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

  9.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento veiklos tikslu ir funkcijomis.

  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento veiklos tikslu ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  Departamento VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  11. Departamento veiklą organizuoja departamento direktorius.

  12. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu departamento darbą organizuoja direktoriaus pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

  13. Departamento direktorius už savo veiklą atsiskaito viceministrui.

  14. Departamento sudėtyje esančių skyrių vedėjai už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

  15. Departamento skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

  16. Departamento veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Departamento direktoriaus ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  18. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  _________________________

  • Ūkio sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Diana Dirgėlaitė - Uktverienė
   420
   Jurga Žilikienė
   412
   Jolanta Pilibaitienė
   412
   Jolanta Trakimavičienė
   412
   Aistė Vilutienė
   Lilija Suchocka

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

   (Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1K-252 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   ŪKIO SEKTORIŲ SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir departamento darbų aprašu.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su departamento direktoriaus skyriui priskirtais asignavimų valdytojais (toliau – skyriui priskirti asignavimų valdytojai) bendrųjų valstybės paslaugų, aplinkos apsaugos, energetikos, susisiekimo, ūkio, žemės ūkio srityse, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia asignavimų, skiriamų skyriui priskirtų asignavimų valdytojų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti;

   5.2. nagrinėja skyriui priskirtų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su departamento direktoriumi, prireikus – viceministru, koordinuojančiu departamento veiklą, ir teikia asignavimų valdytojams bei Vyriausybės kanceliarijai;

   5.3. dalyvauja atsakingam departamento skyriui rengiant formas, reikalingas gauti informacijai, reikalingai valstybės biudžetui sudaryti ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti;

   5.4. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   5.5. neteko galios;

   5.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus;

   5.7. rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.8. rengia pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui dėl Vyriausybės disponuojamų piniginių fondų sudarymo ir naudojimo;

   5.9. rengia informaciją skyriui priskirtiems asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.10. įgyvendina skyriaus kompetencijai priskirtas ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);

   5.11. įvertinęs skyriui priskirtų asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektų dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

   5.12. rengia išvadas dėl skyriui priskirtų asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

   5.13. neteko galios;

   5.14. atlieka priskirtų asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą;

   5.15. rengia ir teikia išvadas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, ministrui dėl Vyriausybėje svarstomų klausimų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.16. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

   5.17. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.18. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti, inicijavimo;

   5.19. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais.

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos ir departamento padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas.

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ___________________________

  • Trumpalaikio investicijų planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Robertas Miškinis
   419
   Alicija Penkovskaja
   418
   Irena Mikalauskienė
   408
   Vytautas Balčius
   408
   Vaida Jurgelevičienė
   418
   Vilma Kazlauskaitė
   418

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO Departamento Trumpalaikio investicijų

   planavimo skyriAus

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir departamento darbų aprašu.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su išlaidų kapitalo investicijoms planavimu ir naudojimu, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. organizuoja Valstybės investicijų programos projekto rengimo procesą bei rengia tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą;

   5.2. nagrinėja asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus ir rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su departamento direktoriumi (toliau – direktorius), departamento veiklą koordinuojančiu finansų viceministrui (toliau – viceministras) ir teikia asignavimų valdytojams bei Vyriausybės kanceliarijai;

   5.3. dalyvauja rengiant (rengia Valstybės investicijų trejų metų programos lėšų paskirstymo pagal investavimo sritis projektą) atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

   5.4. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   5.5. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus;

   5.6. rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.7. nagrinėja asignavimų valdytojų, turinčių teisę teikti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pasiūlymus dėl investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) įtraukimo į tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektą, vertina tų projektų kokybę, jų dokumentacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams, nagrinėja prašymus dėl papildomų lėšų valstybės kapitalo investicijoms skyrimo ir rengia išvadas;

   5.8. rengia pasiūlymus dėl Vyriausybės disponuojamų piniginių fondų sudarymo ir naudojimo, tam tikrų metų Valstybės investicijų programos rengimo ir vykdymo tobulinimo ir teikia juos direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui;

   5.9. rengia dokumentus ir formas, reikalingas tam tikrų metų Valstybės investicijų programos projektui parengti ir Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitai parengti, taip pat kitai reikalingai informacijai gauti;

   5.10. rengia informaciją asignavimų valdytojams, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.11. įvertinęs asignavimų valdytojų prašymus, rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų);

   5.12. renka ir kaupia informaciją apie tam tikriems biudžetiniams metams valstybės kapitalo investicijoms numatytų valstybės lėšų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir skelbia minėtą informaciją ministerijos interneto svetainėje;

   5.13. rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitą ir skelbia ją ministerijos interneto svetainėje;

   5.14. rengia ir teikia išvadas direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

   5.15. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

   5.16. rengia išvadas dėl departamento direktoriaus perduotų skyriui nagrinėti asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

   5.17. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.18. teikia pasiūlymus direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   5.19. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _________________________

  • Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vida Žagūnienė
   422
   Aldona Mickevičienė
   409
   Ramutė Petrošė
   409
   Ieva Kanovalovaitė
   407
   Dalė Bucevičienė
   407
   Andrius Šleivys
   407

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

   (Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1K-252 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO Departamento

   šVIETIMO, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ SEKTORIŲ SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir departamento darbų aprašu.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su departamento direktoriaus skyriui priskirtais asignavimų valdytojais (toliau ‒ skyriui priskirti asignavimų valdytojai) švietimo, mokslo ir studijų; socialinės apsaugos; poilsio, kultūros ir religijos; sveikatos apsaugos, užsienio reikalų, bendrųjų paslaugų srityse, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia asignavimų, skiriamų skyriui priskirtų asignavimų valdytojų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kuri reikalinga atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti;

   5.2. nagrinėja skyriui priskirtų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su departamento direktoriumi, prireikus – viceministru, kuruojančiu departamento veiklą, ir teikia asignavimų valdytojams bei Vyriausybės kanceliarijai;

   5.3. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją departamento direktoriui, viceministrui, prireikus – ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus tikslo siekimu, projektus;

   5.5. rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija; 

   5.6. dalyvauja atsakingam departamento skyriui rengiant formas, reikalingas gauti informacijai, reikalingai valstybės biudžetui sudaryti ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai;

   5.7. įgyvendina skyriui priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);

   5.8. įvertinęs skyriui priskirtų asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

   5.9. atlieka skyriui priskirtų asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą;

   5.10. rengia ir teikia išvadas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

   5.11. rengia informaciją skyriui priskirtiems asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.12. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

   5.13. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.14. sistemina informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, kurios reikia  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektams parengti;

   5.15. rengia išvadas dėl skyriui priskirtų asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių  valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

   5.16. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.17. atlieka kitas  funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kitų institucijų informaciją ir duomenis, reikalingus  skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais departamento skyriais, ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ______________________

  • Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Audronė Čekanavičienė
   417
   Artūras Kriūka
   415
   Arūnė Grigėnienė
   414
   Ona Mickėnienė
   414
   Dalia Raudeliūnienė
   Vyriausiasis specialistas
   Gintarė Boguševičienė
   Vyriausiasis specialistas
   415

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Biudžeto departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir departamento darbo aprašu.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   4. Skyriaus veiklos tikslai:

   4.1. formuoti valstybės politiką valstybės biudžeto srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto rengimu ir vykdymu, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės;

   4.2. formuoti valstybės politiką savivaldybių biudžetų srityje, nustatant finansinius rodiklius, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus pajamų paskirstymas savivaldybių biudžetams, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslų:

   5.1. organizuoja atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto rengimo procesą;

   5.2. rengia atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir šio įstatymo patikslinimo projektus;

   5.3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pagrindinių finansinių rodiklių projekto rengimo tvarką;

   5.4. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą, finansų ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, svarstant teisės aktų projektus, susijusius su departamento kompetencija;

   5.5. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais, atsakingais už valstybės biudžeto pajamų planavimą, rengia valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo (ketvirčiais) planų projektą;

   5.6. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos projektą;

   5.7. rengia dokumentus ir formas, reikalingas gauti informacijai, reikalingai valstybės biudžeto projektui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai;

   5.8. rengia formas, pagal kurias pateikiami patvirtinti savivaldybių biudžetai, skolinių įsipareigojimų ataskaitos ir sudaro patvirtintų savivaldybių biudžetų, skolinimosi limitų panaudojimo ir skolos būklės;

   5.9. teikia pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui dėl valstybės biudžeto sandaros, programų rengimo ir vykdymo tobulinimo;

   5.10. teikia pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimo siekiant savivaldybių indėlio didinant ekonominę gerovę;

   5.11. rengia informaciją asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.12. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

   5.13. įvertinęs asignavimų valdytojų prašymus, rengia teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

   5.14. nagrinėja savivaldybių prašymų ir skaičiavimų pagrįstumą dėl trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų suteikimo savivaldybėms dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo ir rengia išvadas Valstybės iždo departamentui;

   5.15. rengia duomenis ir kitą informaciją, reikalingą valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitoms sudaryti;

   5.16. rengia informaciją, pranešimus ir kitą reikiamą medžiagą valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų sudarymo klausimais departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui;

   5.17. rengia kitų teisės aktų bei kitų įvairaus pobūdžio dokumentų, susijusių su skyriaus veiklos tikslų siekimu, projektus;

   5.18. rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.19. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

   5.20. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais, ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.21. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.22. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslų siekimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl teisės aktų projektų rengimo inicijavimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauti juos svarstant;

   6.4. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais departamento skyriais, ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už savo ir skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ——————————

  • Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Irena Džervienė
   421
   Akvilina Bružienė
   410
   Viktorija Boiko
   Laimutė Mangevičienė
   410
   Gražina Sakalauskienė
   413
   Jurgita Ramanauskaitė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1K-20

   (Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2020 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1K-252 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   VALSTYBĖS VALDYMO IR APSAUGOS SEKTORIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir apsaugos sektorių skyriaus (toliau − skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą  ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − ministerija) Biudžeto departamento (toliau − departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir departamento darbų aprašu.

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau − valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo srityje, kiek tai susiję su departamento direktoriaus skyriui priskirtais asignavimų valdytojais (toliau ‒ skyriui priskirti asignavimų valdytojai) bendrųjų valstybės paslaugų, gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos srityse, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir panaudojimas siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės, taip pat dalyvauti valdant Rezervinį (stabilizavimo) fondą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas  veiklos tikslo,  atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia asignavimų, skiriamų skyriui priskirtų asignavimų valdytojų programoms bei kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui  ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti;

   5.1.1 rengia atitinkamų metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos projektą, taip pat padeda organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą ir ją aptarnauja;      

   5.2. nagrinėja skyriui priskirtų asignavimų valdytojų  strateginius veiklos planus, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, kuriuos aptaria su departamento direktoriumi, prireikus – viceministru, koordinuojančiu departamento veiklą, ir teikia asignavimų valdytojams bei Vyriausybės kanceliarijai;

   5.3. dalyvauja Vyriausybės ir Seimo komitetų, komisijų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikia informaciją departamento direktoriui, viceministrui,  prireikus ‒ ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauja Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstant teisės aktų projektus, susijusius su skyriaus kompetencija;

   5.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo siekimu, projektus;

   5.5. rengia  išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.6. dalyvauja atsakingam departamento skyriui rengiant dokumentus ir formas, reikalingas gauti informacijai, reikalingai valstybės biudžetui sudaryti ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui parengti bei informacijai apie programų sąmatų vykdymą parengti ir kitai reikalingai informacijai;

   5.7. įgyvendina skyriui priskirtas ministerijos strateginio veiklos plano programas (priemones);

   5.8. įvertinęs skyriui priskirtų asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektų dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlieka asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

   5.9. atlieka skyriui priskirtų asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą;

   5.10. rengia ir teikia išvadas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui dėl Vyriausybėje svarstomų klausimų, susijusių su skyriaus kompetencija;

   5.11. rengia informaciją skyriui priskirtiems asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.12. dalyvauja komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

   5.13. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.14. rengia išvadas dėl skyriui priskirtų asignavimų valdytojų pateiktų ministerijai sprendimų dėl valstybės ar savivaldybių lėšų investavimo į jų veiklos srityse veikiančių valstybės įmonių savininko kapitalą, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalą ar akcinių bendrovių įstatinį kapitalą, projektų;

   5.15. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.16. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo siekimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖSIR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.2. bendradarbiauti su kitais departamento skyriais, ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.3. vykdyti ministerijos departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS PAVALDUMAS IR VEIKLOS KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.     

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už savo veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui. 

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo  ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.  

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _____________________________

 • Valstybės iždo departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audrius Želionis
  Departamento direktorius
  232
  Rasa Kavolytė
  Vyresnysis patarėjas
  239

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-60

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Finansavimo ir analizės, Iždo apskaitos ir atskaitomybės, Prognozavimo ir rizikos valdymo, Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriai (toliau – departamento skyriai), kurių darbą reglamentuoja ministro  patvirtinti skyrių nuostatai.

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais ir departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS

  6. Departamento veiklos tikslas yra formuoti valstybės politiką valstybės iždo valdymo srityje, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą taip, kad racionaliai ir efektyviai būtų valdomi valstybės piniginiai ištekliai.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

  7. Departamentas, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  7.1. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės piniginių išteklių valdymu:

  7.1.1. prognozuoja valstybės piniginių išteklių srautus;

  7.1.2. formuoja skolos strategiją, skolos portfelio struktūrą, rengia su tuo susijusias programas ir projektuoja strateginius tikslus;

  7.1.3. modeliuoja skolos portfelio rizikas;

  7.1.4. kaupia valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, Rezervinio (Stabilizavimo) fondo, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų (toliau – valstybės išteklių fondų) piniginius išteklius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) valstybės vardu pasiskolintus piniginius išteklius bei kitus piniginius išteklius;

  7.1.5. išduoda valstybės biudžeto, valstybės išteklių fondų ir kitas valstybės disponuojamas lėšas valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams  ir vykdo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;

  7.1.6. investuoja ir valdo laikinai laisvus valstybės piniginius išteklius;

  7.2. vykdo funkcijas, susijusias su skolinimusi valstybės vardu:

  7.2.1. organizuoja ir vykdo Vyriausybės vertybinių popierių platinimą, paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymą bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

  7.2.2. naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

  7.2.3. užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, su Lietuvos ir užsienio bankais ir kitomis finansų institucijomis;

  7.2.4. teikia viceministrui, prireikus ministrui, pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei organizuoja finansinių priemonių taikymą;

  7.2.6 analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose ir rengia ministerijos interneto svetainėje skelbiamas vertybinių popierių rinkų apžvalgas;

  7.2.7. atlieka įvairaus pobūdžio veiksmus, ministerijai palaikant ryšius su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų atstovų vizitus į ministeriją, rengia joms teikiamą informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikoje;

  7.3. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymu:

  7.3.1. užtikrina savalaikį ir visišką atsiskaitymą su valstybės kreditoriais;

  7.3.2. kaupia ir apibendrina informaciją apie valdžios sektoriaus prisiimtus ir neįvykdytus įsipareigojimus;

  7.4. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimu:

  7.4.1. rengia pasiūlymus Valstybinei paskolų komisijai dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų bei informaciją, susijusią su valstybės pagalba;

  7.4.2. rengia valstybės perskolinamų paskolų, teikiamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, sutarčių projektus bei kitus pagal pasirašytas sutartis reikalingus dokumentus;

  7.4.3. priskiria atitinkamai rizikos grupei valstybės perskolinamas paskolas ir valstybės garantijas ir priskirtas padidintai rizikos grupei perduoda administruoti VĮ Turto bankui;

  7.4.4. analizuoja ūkio subjektų, kuriems suteiktos valstybės perskolinamos paskolos arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinę būklę ir, esant skolos negrąžinimo rizikai, teikia viceministrui, prireikus – ministrui, pasiūlymus dėl reikalingų priemonių taikymo;

  7.4.5. rengia medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo, ir ją techniškai aptarnauja;

  7.4.6. rengia skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus bei šių sutarčių pakeitimų ir (ar) papildymų projektus;

  7.4.7. priima valstybės socialinės apsaugos fondų sektoriui priskiriamų subjektų skolinių įsipareigojimų ataskaitas ir jas apibendrina;

  7.5. vykdo funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu ir ataskaitų rengimu:

  7.5.1. tvarko valstybės biudžeto lėšų apskaitą ir rengia ataskaitų rinkinius:

  7.5.1.1. sudaro suvestinę Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą – forma 1-VP, sudaro suvestinę nepriemokų pažymą;

  7.5.1.2. tvarko valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, pajamų ir išlaidų apskaitą, sudaro mėnesines pajamų ir ketvirtines išlaidų plano vykdymo ataskaitas bei valstybės biudžeto lėšų srautų judėjimo ataskaitas;

  7.5.1.3. analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, biudžetinių lėšų likučius banko sąskaitose, asignavimų nepanaudojimo priežastis, mokėtinų ir gautinų sumų ketvirčio pabaigoje priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus, pagal analizės išvadas rengia medžiagą biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajam raštui, teikia ataskaitą ministerijos administracijos padaliniams;

  7.5.1.4. rengia metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio (augančiomis sumomis nuo metų pradžios – I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių) valstybės biudžeto ataskaitų rinkinį;

  7.5.2. sudaro metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio suvestinius savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

  7.5.3. tvarko valstybės iždo ir Rezervinio (Stabilizavimo) fondo apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), rengia metinį ir tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius, skelbia juos ministerijos interneto svetainėje bei rengia ir teikia duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) bendriems valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti;

  7.5.4. tvarko VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų apskaitą, rengia ir fondų administratoriams teikia ataskaitas;

  7.5.5. teikia valstybės biudžeto ir Rezervinio (Stabilizavimo) fondo bei savivaldybių biudžeto pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis į VSAKIS pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41);

  7.6. vykdo teisės aktais priskirtas administruojančios ir mokėjimo institucijos funkcijas įgyvendinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas programas:

  7.6.1. atlieka mokėjimo institucijos funkcijas, įgyvendinant veiksmų programas pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atlieka priskirtas vadovaujančios ir mokėjimo institucijos funkcijas, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą;

  7.6.2. atlieka 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje mokėjimo institucijos funkcijas ir priskirtas 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas;

  7.6.3. informuoja atsakingas institucijas apie galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;

  7.7. rengia trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo ir vykdo šių sutarčių administravimą;

  7.8. teikia finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje, ministerijos administracijos padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

  7.9. teikia duomenis apie valstybės biudžeto, įskaitant ES bei kitos tarptautinės paramos, vykdymą, valstybės išteklių fondų, ES nuosavų išteklių pajamas ir lėšų panaudojimą, valstybės skolinius įsipareigojimus ir valstybės turtą (suteiktas paskolas ir ūkio subjektų įsipareigojimus valstybei dėl paskolų su valstybės garantija) ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, nustatyta tvarka rengia informaciją, reikalingą valstybės mokėjimų balansui, Nacionalinėms sąskaitoms sudaryti ir tarptautinėms organizacijoms teikti;

  7.10. teikia informaciją, susijusią su departamento veiklos tikslu, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims bei ministerijos administracijos padaliniams;

  7.11. teikia siūlymus ministerijos administracijos padaliniams dėl asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo procedūrų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir valstybės iždo apskaitos procedūrų poreikio pagal Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS), jos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį (toliau – FVIS) ir Valstybės skolos ir piniginių išteklių posistemį (toliau – VSPIVS);

  7.12. rengia teisės aktų projektus, rengia bei teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių pateiktų teisės aktų, susijusių su departamento veiklos tikslo įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu;

  7.13. tvarko departamento automatizuotų apskaitos sistemų duomenų bazes, atlieka jų patikimumo kontrolę, rengia ir teikia pasiūlymus viceministrui, prireikus – ministrui dėl valstybės iždo informacinių sistemų tobulinimo ir plėtojimo;

  7.14. dalyvauja departamento kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

  7.15. teikia siūlymus ministrui, viceministrui dėl atstovavimo ministerijai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, kreditorių susirinkimuose, svarstant bankroto bylas įmonių, kurios yra gavusios ir negrąžinusios paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba dėl kurių skolinių įsipareigojimų nevykdymo valstybė, kaip garantas, patyrė nuostolių;

  7.16. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su departamentui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais,  pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

  7.17. inicijuoja viešuosius pirkimus, kurių reikia departamento veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  7.18. atlieka kitas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslu.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO teisės ir pareigos

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, Lietuvos banko informaciją ir duomenis, reikalingus departamento tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. teikti pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

  8.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

  8.4. rengti dokumentus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  8.5. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

  9. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

  9.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

  9.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą departamento turimą informaciją ir duomenis;

  9.3. vykdyti ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS organizavimas IR KONTROLĖ

  11. Departamento veiklą organizuoja departamento direktorius.

  12. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu departamento veiklą organizuoja ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

  13. Departamento direktorius už departamento veiklą atsiskaito viceministrui.

  14. Departamento sudėtyje esančių skyrių vedėjai už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam atitinkamo skyriaus veiklą, ir departamento direktoriui.

  15. Departamento skyrių valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyrių vedėjams.

  16. Departamento veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Departamento direktoriaus ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  18. Departamentas turi herbinį antspaudą su savo pavadinimu, kurį naudoja į finansų  įstaigas siunčiamiems valstybės piniginių išteklių gavimo bei išdavimo dokumentams žymėti.

  19. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ________________________

  • Skolinimosi ir pinigų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Toma Sasnauskienė
   234
   Edmundas Kiškis
   238
   Daiva Macijauskė
   240
   Aldas Beginskas
   240
   Berta Rimšaitė
   240

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-60

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

   SKOLINIMOSI IR PINIGŲ VALDYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   Bendrosios nuostatos

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais ir ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais, departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

   II SKYRIUS

   Skyriaus VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti valstybės politikos valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi, įgyvendinimą taip, kad valstybės vardu pasiskolintos lėšos ir laikinai laisvi valstybės piniginiai ištekliai būtų valdomi ekonomiškai ir efektyviai.

   III SKYRIUS

   Skyriaus funkcijos

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vykdo funkcijas, susijusias su skolinimusi valstybės vardu:

   5.1.1. organizuoja ir vykdo Vyriausybės vertybinių popierių platinimą, paskolų sutarčių ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymą bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

   5.1.2. naudoja tiesiogines ir išvestines finansines priemones valstybės skolinių įsipareigojimų rizikingumui mažinti bei skolos priemonių portfelio sudėčiai optimizuoti bei rengia su tuo susijusių sutarčių ar kitų dokumentų projektus;

   5.1.3. užmezga ir palaiko ryšius su potencialiais ir esamais kreditoriais bei Vyriausybės vertybinių popierių platintojais vidaus ir užsienio rinkose, su Lietuvos ir užsienio bankais ir kitomis finansų institucijomis;

   5.1.4. teikia departamento direktoriui, prireikus viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras) pasiūlymus dėl Vyriausybės vertybinių popierių emisijų bei paskolų sąlygų, vertybinių popierių charakteristikų, vertybinių popierių platinimo tvarkos tobulinimo, naujų vertybinių popierių platinimo būdų ir finansinių priemonių taikymo bei organizuoja finansinių priemonių taikymą;

   5.1.5. rengia medžiagą komisijai, sudarytai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių aukciono organizavimu ir vykdymu susijusiems klausimams spręsti;

   5.1.6. rengia paskolų ir garantijų sutarčių projektus, sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su Vyriausybės skolinimusi valstybės vardu ar skolos valstybės vardu valdymu ir organizuoja jų derinimą su bankais, kitomis institucijomis bei organizacijomis;

   5.1.7. rengia prašymus išmokėti lėšas pagal su tarptautinėmis finansų institucijomis pasirašytas paskolų sutartis bei šioms institucijoms informaciją, reikalingą paskolų išmokoms gauti;

   5.1.8. analizuoja informaciją apie padėtį vertybinių popierių rinkose bei informaciją apie užsienio šalių leidžiamus skolos vertybinius popierius, apie finansų rinkų vystymąsi ir tendencijas, piniginių išteklių investavimo operacijoms planuoti ir atlikti reikalingą informaciją bei rengia vertybinių popierių rinkų apžvalgas;

   5.2. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimu ir administravimu:

   5.2.1. rengia pasiūlymus Valstybinei paskolų komisijai dėl valstybės perskolinamų paskolų bei valstybės garantijų teikimo ir dėl administruojamų suteiktų valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų bei informaciją, susijusią su valstybės pagalba;

   5.2.2. rengia valstybės perskolinamų paskolų, teikiamų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, sutarčių projektus bei kitus pagal pasirašytas sutartis reikalingus dokumentus;

   5.2.3. rengia trumpalaikių ir (ar) ilgalaikių paskolų sutarčių projektus su savivaldybėmis dėl savivaldybių apyvartinių lėšų trūkumo padengimo;

   5.2.4. priskiria atitinkamai rizikos grupei valstybės perskolinamas paskolas ir valstybės garantijas;

   5.2.5. renka ir kaupia informaciją iš VĮ Turto banko, susijusią su šio banko funkcijomis administruojant ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas;

   5.2.6. analizuoja ūkio subjektų, kuriems suteiktos valstybės perskolinamos paskolos arba už kurių įsipareigojimų pagal gautas paskolas įvykdymą garantuoja valstybė, finansinę būklę ir, esant skolos negrąžinimo rizikai, teikia departamento direktoriui, prireikus - viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl reikalingų priemonių taikymo;

   5.2.7. rengia medžiagą komisijai, kuri sprendžia klausimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 13 dalies įgyvendinimo, ir ją techniškai aptarnauja;

   5.2.8. rengia paskolų, skolų grąžinimo, skolų perkėlimo, reikalavimų perleidimo, akcijų įsigijimo, taikos ir kitų sutarčių projektus bei šių sutarčių pakeitimų ir (ar) papildymų projektus;

   5.3. organizuoja (renka iš kitų departamento skyrių informaciją, rengia įvairaus pobūdžio dokumentus, atlieka kitus būtinus veiksmus) laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimą;

   5.4. atlieka įvairaus pobūdžio veiksmus, ministerijai palaikant ryšius su tarptautinėmis kredito reitingų agentūromis, organizuoja jų atstovų vizitus į ministeriją, rengia joms teikiamą informaciją apie svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikoje;

   5.5. rengia informaciją valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų valstybės skolinimosi, skolos valdymo bei pinigų valdymo klausimais projektus;

   5.7. dalyvauja skyriaus kompetencijos klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.8. rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

   5.9. rengia ir teikia pasiūlymus departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje ir departamente atnaujinimo;

   5.10. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.11. teikia pasiūlymus departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veikos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.12. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV SKYRIUS

   Skyriaus teisės IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir Lietuvos banko informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų

   7.2. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.3. vykdyti finansų ministro, viceministro, departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   Skyriaus VEIKLOS organizavimas IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ___________________

  • Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gerda Voisiatienė
   233
   Jurgita Stepaitienė
   241
   Danguolė Mačiulevičienė
   241
   Agna Balcevič
   227
   Vilma Jankaitienė
   241
   Nijolė Petkevičienė
   230
   Lina Stuglienė
   227
   Jurgita Tamulienė
   230
   Violeta Miasojedova
   227
   Laima Jurgaitytė
   227
   Dainora Paužinskienė
   227

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-60

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

   IŽDO APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, esantis ministerijos Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra įgyvendinti valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su valstybės iždo finansine atskaitomybe, Rezervinio (stabilizavimo) fondo finansine ir biudžeto vykdymo atskaitomybe, valstybės biudžeto ir suvestinių savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių parengimu bei valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų vykdymu, kad laiku būtų įvykdyti įsipareigojimai, o ataskaitos būtų teisingos ir informatyvios.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vykdo valstybės piniginių išteklių valdymo funkcijas:

   5.1.1. kaupia valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje valstybės biudžeto, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, Rezervinio (Stabilizavimo) fondo, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Garantinio, Žemės ūkio paskolų garantijų, Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondų ir Augalų, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos, draudimo įmokų žemės ūkio subjektams, draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo lėšų (toliau – valstybės išteklių fondų) piniginius išteklius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) valstybės vardu pasiskolintus piniginius išteklius bei kitus piniginius išteklius;

   5.1.2. rengia ir teikia kredito įstaigoms mokėjimų nurodymus, susijusius su laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimu;

   5.1.3. išduoda paskolas savivaldybėms iš valstybės biudžeto lėšų;

   5.1.4. išmoka valstybės iždo bendrojoje sąskaitoje laikomų valstybės išteklių fondų lėšas;

   5.1.5. pagal ES institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos ir Šveicarijos Konfederacijos vykdomuosiuose raštuose pateiktą informaciją dėl grąžintinų lėšų, atitinkamai grąžina lėšas į ES biudžetą, Finansinių mechanizmų valdybai arba Šveicarijos Konfederacijai;

   5.2. tvarko valstybės biudžeto lėšų apskaitą ir rengia atskaitomybę:

   5.2.1. tvarko valstybės biudžeto pajamų, kitų įplaukų ir išlaidų apskaitą grynųjų pinigų principu;

   5.2.2. priima Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) pateiktas mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitas, parengia  valstybės iždo apyskaitą ir jų pagrindu kas mėnesį sudaro suvestinę Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitą – forma 1-VP, sudaro suvestinę nepriemokų pažymą;

   5.2.3. rengia informaciją apie mėnesio valstybės biudžeto pajamų plano vykdymą ir ketvirtinį valstybės biudžeto išlaidų plano pagal valstybės funkcijas vykdymą ir viešai skelbia ministerijos interneto svetainėje;

   5.2.4. kaupia duomenis ir rengia suvestinę informaciją apie ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos pajamas, įplaukas ir išlaidas ir ministerijos administracijos padaliniams teikia apie tai informaciją;

   5.2.5. rengia suvestinius metinį ir kitų ataskaitinių laikotarpių valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

   5.3. sudaro suvestinius metinį ir biudžetinių metų tam tikro laikotarpio savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinius;

   5.4. tvarko valstybės iždo, kaip viešojo sektoriaus subjekto, apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir rengia finansinius ataskaitų rinkinius:

   5.4.1. kaupia ir apskaito iš VMI, Muitinės departamento, viešojo sektoriaus subjektų,  gautą informaciją apie jų administruojamas pajamas, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti;

   5.4.2. apskaito ir sistemina finansinį turtą ir valstybės garantijas kreditoriams – valstybės investuotas laikinai laisvas lėšas, paskolas, suteiktas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skolas, nurašytas paskolas ir skolas, nurašytus delspinigius ir valiutų kursų skirtumą bei revizuojamas paskolas ir skolas, valstybės garantijas kreditoriams ir sudaro žiniaraščius, kitas ataskaitas bei atnaujina jų duomenis ir atsako už duomenų teisingumą;

   5.4.3.apskaito ir sistemina Vyriausybės skolinantis prisiimtus įsipareigojimus – valstybės vardu gautas paskolas, išplatintas Vyriausybės vertybinių popierių emisijas, kitus valstybės vardu prisiimtus įsipareigojimus ir sudaro Centrinės valdžios žiniaraščius bei atnaujina jų duomenis ir atsako už duomenų teisingumą;

   5.4.4. apskaito ir sistemina išvestines finansines priemones, sudaro jų ataskaitas ir atsako už duomenų teisingumą;

   5.4.5. kaupia ir apskaito VĮ Turto banko, kuris nustatyta tvarka administruoja ministerijos perduotas paskolas ir valstybės garantijas, priskirtas padidėjusios, abejotinos ir nuostolingos paskolų rizikos grupėms, teikiamą informaciją bei kontroliuoja šio banko įsipareigojimų, nustatytų pavedimo sutartyje, vykdymą;

   5.4.6. rengia tarpinius bei metinį valstybės iždo finansinių ataskaitų rinkinius bei skelbia juos ministerijos interneto svetainėje;

   5.4.7. rengia ir teikia valstybės iždo duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau - VSAKIS) bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

   5.5. tvarko valstybės išteklių fondų apskaitą bei rengia atskaitomybę:

   5.5.1. tvarko Rezervinio (Stabilizavimo) fondo apskaitą, rengia lėšų sąmatos vykdymo ataskaitas ir sudaro metinį bei tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS bei skelbia juos ministerijos interneto svetainėje;

   5.5.2. rengia ir teikia Rezervinio (Stabilizavimo) fondo duomenis į VSAKIS bendriems konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniams parengti;

   5.5.3. tvarko valstybės išteklių fondų apskaitą, rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją valstybės išteklių fondų valdytojams;

   5.6. vykdo funkcijas, susijusias su valstybės vardu prisiimtų įsipareigojimų valdymu:

   5.6.1. atsiskaito su Centrinės valdžios užsienio ir vidaus kreditoriais pagal sutarčių sąlygas atlikdamas mokėjimo pavedimus;

   5.6.2. naudodamasis valstybės skolos ir piniginių išteklių posistemio (toliau – VSPVIS) duomenimis, kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją apie vidaus ir užsienio skolos, finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių ir valstybės garantijų pokyčius, sudaro įsipareigojimų vykdymo ir palūkanų mokėjimų prognozes, atsako už faktinių duomenų sisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujina duomenis ir atlieka visų duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;

   5.6.3. apskaičiuoja administruojamų skolinių įsipareigojimų ir finansinio turto, išvestinių finansinių priemonių bei valstybės garantijų sukauptas palūkanas ir rengia ataskaitas Statistikos departamentui, Lietuvos bankui bei ministerijos administracijos padaliniams;

   5.6.4. atlieka Vyriausybės grynosios skolinimosi sumos skaičiavimus;

   5.7. vykdo valstybės perskolinamų paskolų ir garantijų administravimo funkcijas:

   5.7.1. naudodamasis Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema (toliau – SFMIS), vykdo iš Europos bankų gautų paskolų lėšų išmokėjimus valstybės skolininkams, kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją, atsako už faktinių duomenų sisteminimą, esamų įrašų teisingumą, periodiškai atnaujina duomenis ir atlieka visų duomenų informacinėje sistemoje kontrolę;

   5.7.2. kontroliuoja ūkio subjektams suteiktų paskolų ir paskolų su valstybės garantija grąžinimą ir kitų finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, vykdymą bei teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl sankcijų taikymo ar kitų priemonių taikymo minėtų įsipareigojimų valstybei nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju;

   5.8. teikia mėnesinius valstybės biudžeto ir Rezervinio (Stabilizavimo) fondo bei ketvirtinius savivaldybių biudžeto pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis į VSAKIS pagal 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvą 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41);

   5.9. rengia Centrinės valdžios valdomų įmonių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinių įsipareigojimų formų periodines ir metines suvestines ataskaitas;

   5.10. teikia duomenis apie valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano (įskaitant ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą) vykdymą, valstybės piniginių išteklių fondų lėšų pajamas ir šių lėšų panaudojimą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengia informaciją, reikalingą tarptautinėms organizacijos teikti;

   5.11. teikia apibendrintus Centrinės valdžios skolinių įsipareigojimų, finansinio turto ir valstybės garantijų duomenis Lietuvos bankui mokėjimų balansui sudaryti, Lietuvos statistikos departamentui nacionalinių sąskaitų ataskaitoms sudaryti;

   5.12. rengia suvestinę informaciją apie Lietuvos Respublikos įmokų į ES biudžetą mokėjimus ir teikia apie tai informaciją Lietuvos bankui;

   5.13. rengia medžiagą informaciniams valstybės skolos leidiniams;

   5.14. rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų:

   5.14.1. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinio ataskaitų formas ir ataskaitų rinkinių sudarymo taisykles;

   5.14.2. dalyvauja rengiant ir tobulinant valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos piniginių išteklių apskaitos metodologiją bei VSAFAS;

   5.14.3. rengia tiesiogiai į valstybės iždą pervedamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų, pervedimo taisykles ir įmokų kodų sąrašą;

   5.14.4. rengia lėšų gavimo iš ES institucijų, Finansinių mechanizmų valdybos, Šveicarijos Konfederacijos ir jų išmokėjimo projektų vykdytojams taisykles;

   5.14.5. rengia teisės aktų projektus, susijusius su valstybės piniginiais ištekliais, rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

   5.15. informuoja atsakingas institucijas apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;

   5.16. teikia finansinę informaciją dėl valiutinių indėlių likučių, laikytų buvusiame Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje ministerijos administracijos padaliniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

   5.17. turi prieigą prie SFMIS 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemio ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos posistemio ir, esant poreikiui, peržiūri projektų paraiškų, sutarčių, mokėjimų ir kitą aktualią informaciją;

   5.18. atlieka šias 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas:

   5.18.1. valdo valstybės iždo sąskaitoje esančias iš Europos Komisijos gaunamas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas;

   5.18.2. tvarko valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke, skirtą 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšoms;

   5.18.3. kiekvienam kalendoriniam ketvirčiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos arba koordinuojančios institucijos ar nacionalinės agentūros prašymu teikia informaciją koordinuojančiai institucijai ir nacionalinei agentūrai apie iš Europos Komisijos gautas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas ir lėšų valdymo institucijos tvarkomoje sąskaitoje, skirtoje 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšoms, susikaupusias palūkanas;

   5.18.4. tvarko 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšų, sukauptų valstybės iždo sąskaitoje, apskaitą;

   5.18.5. pagal Europos Komisijos pateiktas debeto avizas grąžina neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos lėšas Europos Komisijai;

   5.19. esant poreikiui, rengia pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams dėl VBAMS ir jos posistemių: Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos (FVIS) ir valstybės skolos ir piniginių išteklių (VSPIVS) funkcijų optimizavimo, tobulinimo ir plėtojimo, naujų ataskaitų suformavimo;

   5.20. tvarko skyriaus dokumentus;

   5.21. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir Lietuvos banko informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui, departamento direktoriui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui, departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   7.3. vykdyti finansų ministro, viceministro, departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS  ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą  organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba  kitas ministro ar ministerijos kanclerio  nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už savo skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių  aprašymuose .

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ________________________

  • Prognozavimo ir rizikos valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Daiva Raščiauskaitė
   237
   Rasa Būdienė
   231
   Raimonda Siaurusaitytė - Daukšienė
   231
   Karolis Andrašiūnas

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-60

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

   PROGNOZAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais, departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

   II SKYRIUS

   Skyriaus VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra formuoti valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) skolinimusi ir laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių naudojimu, taip, kad Vyriausybės skolinių įsipareigojimų ir investicijų rizikos būtų priimtinos ir suvaldomos.

   III SKYRIUS

   Skyriaus funkcijos

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. prognozuoja valstybės piniginių išteklių srautus:

   5.1.1. surenka periodines valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų poreikio, valstybės pinigų fondų srautų prognozes iš asignavimų valdytojų, ES finansinės paramos programas ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas ir (ar) priemones administruojančių institucijų, valstybės pinigų fondus administruojančių institucijų, ministerijos Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento, Finansų politikos departamento;

   5.1.2. sudaro detalias biudžetinių metų valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų prognozes;

   5.1.3. rengia bendras valstybės piniginių išteklių srautų, laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių, likvidumo ir perfinansavimo, skolinimosi poreikio ir jo finansavimo poreikio bei grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio prognozes;

   5.1.4. analizuoja valstybės biudžeto ir kitų valstybės piniginių išteklių srautų dinamiką, lygina ją su prognozėmis bei tobulina prognozavimo metodikas;

   5.1.5. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl laikinai laisvų piniginių išteklių investavimo;

   5.2. formuoja skolos strategiją ir projektuoja strateginius tikslus:

   5.2.1. rengia Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatas;

   5.2.2. teikia pasiūlymus departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą (toliau – viceministras), finansų ministrui dėl valstybės skolos rodiklių ir limitų nustatymo ir vykdo jų laikymosi kontrolę;

   5.2.3. planuoja skolinimosi apimtis bei projektuoja skolos portfelio struktūrą;

   5.2.4. rengia Skolos valstybės vardu valdymo programą;

   5.3. modeliuoja skolos portfelio rizikas:

   5.3.1. atlieka valiutų kursų, palūkanų normų kitimo, kredito, likvidumo ir perfinansavimo rizikos, skolos valdymo alternatyvų analizes ir teikia departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl skolos valstybės vardu portfelio struktūros ir valdymo formų;

   5.3.2. nustato valstybės biudžeto asignavimų poreikį išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti;

   5.3.3. rengia rizikos priedų prognozes;

   5.3.4. kaupia ir analizuoja suvestinę informaciją apie valstybės skolos pokyčius ir prognozuoja valstybės skolą;

   5.4. vertina su investicijomis susijusias kredito ir rinkos rizikas, teikia departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, finansų ministrui pasiūlymus dėl laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo sąlygų nustatymo ir vykdo jų laikymosi kontrolę;

   5.5. koordinuoja departamento darbuotojų darbų vadovų ir procesų aprašų atnaujinimą;

   5.6. administruoja, kiek tai susiję su valstybės iždu, Lietuvos banko Indėlininkų aptarnavimo informacinę sistemą;

   5.7. dalyvauja atsakingam kitam departamento skyriui rengiant ministerijos informaciją apie valstybės skolą pasibaigus biudžetiniams metams;

   5.8. rengia teisės aktų, reglamentuojančių valstybės piniginių išteklių valdymą, valstybės skolą bei skolinimąsi, Lietuvos banko ir ministerijos tarpusavio veiklą, projektus;

   5.9. rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;

   5.10. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.11. kaupia ir sistemina finansinę, ekonominę, komercinę bei kitokią informaciją, reikalingą skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti;

   5.12. dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.13. rengia ir teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje atnaujinimo;

   5.14. teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veikos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.15. atlieka kitas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   IV SKYRIUS

   Skyriaus teisės IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir Lietuvos banko informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.3. vykdyti ministro, viceministro, departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   Skyriaus VEIKLOS ORGANIZAVIMAs IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose .

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   _______________________

  • Finansavimo ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Brigita Šidlauskaitė-Riazanova
   235
   Živilė Grigienė
   229
   Jolanta Puodžiūnienė
   229
   Vaida Matiliūnienė
   228
   Jurgita Subačienė
   236
   Laima Mikulėnienė
   236
   Roma Šotlandienė
   228
   Jūratė Šilingienė
   236
   Miglė Radvilavičienė
   228

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos finansų ministro

   2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K-60

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   VALSTYBĖS IŽDO DEPARTAMENTO

   FINANSAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Finansavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslą, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Valstybės iždo departamento (toliau – departamentas) sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto ir Norvegijos karalystės užsienio reikalų ministerijos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais, departamento vadovo patvirtintais darbo procedūras aprašančiais dokumentais (darbo proceso aprašais ir darbo vadovais).

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAS

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra įgyvendinti valstybės politiką valstybės iždo srityje, kiek tai susiję su valstybės biudžeto lėšų, įskaitant ES struktūrinės paramos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, išdavimu iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos, kad ekonomiškai ir efektyviai būtų valdomi valstybės piniginiai ištekliai.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. vykdo valstybės biudžeto lėšų iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos išdavimo funkciją:

   5.1.1. numato mokėjimams iš valstybės iždo reikalingą kasdienį lėšų poreikį valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams ir vykdo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos kontrolę;

   5.1.2. priima mokėjimo paraiškas, tikrina jas, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams valstybės biudžeto lėšos būtų išduodamos vadovaujantis teisės aktais, tvarko mokėjimo paraiškų apskaitą;

   5.1.3. rengia mokėjimų nurodymus finansų įstaigoms išduoti valstybės biudžeto lėšas iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos ir informuoja apie įvykdytus mokėjimus valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamas įstaigas, jų pavaldžias biudžetines įstaigas ir kitus subjektus;

   5.2. dalyvauja rengiant tarpinius ir metinį valstybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius:

   5.2.1. priima ir tikrina valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų tarpines ir metines valstybės biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas, analizuoja ataskaitų duomenis ir prireikus inicijuoja jų patikslinimą;

   5.2.2. priima ir tikrina valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jų pavaldžių biudžetinių įstaigų teikiamas ataskaitas ir kitą informaciją, reikalingą valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, analizuoja ataskaitų duomenis ir prireikus inicijuoja jų patikslinimą;

   5.2.3. analizuoja asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų biudžetinių lėšų likučius sąskaitose, asignavimų nepanaudojimo priežastis, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo programas, ir pagal analizės išvadas rengia medžiagą biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamajam raštui;

   5.2.4. analizuoja asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų mokėtinų ir gautinų sumų ketvirčio pabaigoje priežastis, įsipareigojimų mažinimo bei padengimo terminus, pradelstų įsiskolinimų susidarymo priežastis ir numatomus jų padengimo terminus ir pagal analizės išvadas rengia ataskaitą ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už valdžios sektoriaus deficito/perviršio skaičiavimą;

   5.2.5. sudaro ataskaitas, numatytas Valstybės biudžeto ir suvestinio savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1K-022 ,,Dėl vykdymo ataskaitų“, kitus reikalingus duomenis ir informaciją;

   5.2.6. analizuoja valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rodiklius, iš jų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo programas, analizės pagrindu rengia suvestinius rodiklius, išvadas ir informaciją aiškinamajam raštui dėl valstybės biudžeto vykdymo, esant poreikiui teikia siūlymus departamento direktoriui bei direktoriaus pavaduotojui dėl biudžeto vykdymo proceso tobulinimo;

   5.2.7. pagal pateiktas ataskaitas analizuoja valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų pajamų už teikiamas paslaugas įmokas į valstybės biudžetą ir su tuo susijusių atitinkamų programų finansavimą, teikia susistemintą  informaciją ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už pajamų apskaitą;

   5.2.8. dalyvauja derinant iždo duomenis, įkeltus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;

   5.3. atlieka ūkinių operacijų Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) registravimą ir teikia susijusią informaciją: 

   5.3.1. registruoja VBAMS apskaitos duomenų bendrojo žurnalo operacijas ir asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų, jų pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų pateiktas sukauptas gautinas finansavimo sumas VBAMS Finansų valdymo ir apskaitos informaciniame posistemyje (toliau – FVIS);

   5.3.2. teikia valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamoms įstaigoms, jų pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams informaciją dėl valstybės iždo, kaip išteklių fondo, užregistruotų duomenų;

   5.4. vykdo teisės aktais priskirtas administruojančios ir mokėjimo institucijos funkcijas įgyvendinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas programas:

   5.4.1. analizuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų finansavimo atitikimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir valstybės iždą reglamentuojantiems teisės aktams ir pagal analizės išvadas rengia pasiūlymus bei išvadas ministerijos administracijos padaliniams bei institucijoms, atsakingiems už programų planavimą, vykdymą, administravimą ir apskaitą;

   5.4.2. dalyvauja rengiant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimo valstybės iždo sąskaitose ataskaitas ir teikia pasiūlymus už jų rengimą atsakingam departamento skyriui;

   5.4.3. dalyvauja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų teikimo užbaigimo procesuose: analizuoja paramos teikimo užbaigimui reikalingas operacijas, inicijuoja susitikimus su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis įstaigomis pinigų likučių klausimų sprendimui;

   5.4.4. teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių rengiamų teisės aktų ir kitokio pobūdžio dokumentų projektų, kurie reglamentuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos valdymo ir kontrolės sistemas;

   5.4.5. atlieka mokėjimo institucijos funkcijas įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas;

   5.4.6. atlieka priskirtas vadovaujančios ir mokėjimo institucijos funkcijas, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą;

   5.4.7. atlieka 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymo ir kontrolės Lietuvoje mokėjimo institucijos funkcijas;

   5.4.8. atlieka priskirtas 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. Ignalinos programos lėšų valdymo institucijos funkcijas;

   5.4.9. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų išmokėjimą iš valstybės iždo;

   5.5. vertina bei inicijuoja reikalingus VBAMS nustatymų pakeitimus, rengia pasiūlymus dėl VBAMS tobulinimo ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už VBAMS diegimo ir plėtros įgyvendinimą:

   5.5.1. analizuoja teisės aktų ir VBAMS veikimą ir rengia pakeitimus, reikalingus tobulinti asignavimų valdytojų biudžeto plano vykdymo kontrolės priemones;

   5.5.2. tvarko biudžeto išlaidų klasifikatorių ir jų nustatymo informaciją VBAMS ir FVIS;

   5.5.3. tvarko biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, jų tiekėjų ir jų bankų sąskaitų, bankų kodų duomenis VBAMS;

   5.5.4. rengia pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniui, atsakingam už VBAMS diegimo ir plėtros įgyvendinimą, dėl asignavimų valdytojų vadovaujamų įstaigų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų finansavimo procedūrų, biudžeto vykdymo ataskaitų ir valstybės iždo apskaitos procedūrų poreikio VBAMS ir FVIS;

   5.6. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų pakeitimus ir kitus dokumentus:

   5.6.1. rengia valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų formas ir šių ataskaitų sudarymo taisykles bei kitų teisės aktų, susijusių su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu ir funkcijų atlikimu, projektus;

   5.6.2. rengia įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais,  pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisi, pranešimais ir skundais;

   5.7. atlieka kitas susijusias su skyriaus veiklos tikslu susijusias funkcijas:

   5.7.1. rengia informaciją atsakingoms institucijoms apie pastebėtus galimus pažeidimus, susijusius su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis;

   5.7.2. dalyvauja skyriaus kompetencijos klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.7.3. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veikos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

   5.7.4. rengia ir teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl dokumentų, reglamentuojančių darbo procedūras skyriuje ir departamente atnaujinimo;

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir Lietuvos banko informaciją ir duomenis, reikalingus skyriaus tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. užtikrinti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomos skyriaus turimos informacijos ir duomenų pateikimą;

   7.3. vykdyti finansų ministro, viceministro, departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslu ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriaus pavaduotojui, kurio pareigybės aprašyme nustatytas skyriaus veiklos koordinavimas, ir departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   IV SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos  nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ________________________

 • Finansų politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irmantas Mikulėnas
  529
  Audronė Miknevičienė
  530

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

  2. Departamentas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Ekonominės analizės ir vertinimo, Fiskalinės priežiūros, Makroekonomikos ir Pajamų planavimo ir analizės skyriai, kurių darbą reglamentuoja finansų ministro patvirtinti skyrių nuostatai.

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, departamento darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI

  5. Departamento veiklos tikslai yra:

  5.1. numatyti konkrečius strateginius tikslus dėl tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis;

  5.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos srityse ir vertinti formuojamos fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos įtaką numatytiems strateginiams tikslams, prioritetiniams sektoriams ir valstybės ekonominiam vystymuisi, siekiant, kad minėtos politikos būtų optimaliai parametrizuotos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

  5.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės investicijų vertinimą, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir valstybės finansų politika, siekiant pagerinti investicijų kokybę ir rezultatyvumą, nustatyti investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį;

  5.4. nustatyti fiskalinės politikos tikslus, stebėti jų pasiekimą, rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir koordinuoti statistikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą;

  5.5. parengti fiskaliniam planavimui skirtą ekonominės raidos scenarijų, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną, nustatyti Lietuvos ekonomikos ciklinę padėtį, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą;

  5.6. vykdyti biudžeto pajamų surinkimo planavimą, analizę ir stebėseną, centrinių mokesčių administratorių veiklos efektyvumo vertinimą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, taip siekiant prisidėti prie geresnio mokesčių surinkimo, efektyvesnės mokesčių administratorių veiklos.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

  6.1. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.1.1. analizuoja kitų šalių patirtį užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybės tvarų augimą fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis ir išanalizuotus gerosios patirties pavyzdžius panaudoja kuriant ir tobulinant Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį;

  6.1.2. kuria, palaiko ir tobulina parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį ir, remiantis juo, teikia pasiūlymus dėl strateginių tikslų visuomenės gyvenimo kokybei gerinti ir prioritetinių sektorių bei jų finansavimo;

  6.1.3. kurdamas ir tobulindamas visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį, reguliariai konsultuojasi su kitais ministerijos ir kitų šalies ministerijų padaliniais ir su kitų šalių atstovais.

  6.2. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.2.1. pristatinėja ir supažindina kitus ministerijos padalinius su visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu ir teikia pasiūlymus dėl modelio integracijos į kitų padalinių veiklą bei sprendimų priėmimo ir išteklių skirstymo procesą;

  6.2.2. naudojantis visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu, numato prioritetinius sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant ilgalaikį resursų poreikį pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti ir teikia atitinkamus pasiūlymus ir strategijas susijusiems ministerijos padaliniams;

  6.2.3. reguliariai bendrauja su susijusiais ministerijos padaliniais ir vertina, kaip laikomasi visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose nustatytų skirtingų sektorių finansavimo gairių ir apribojimų;

  6.2.4. dalyvauja numatant šalies fiskalinės politikos tikslus ir rengiant šiuos tikslus įgyvendinančias priemones;

  6.2.5. atlieka ilgalaikį ekonominės aplinkos ir valstybės vidinių bei išorinių išteklių prognozavimą ir remiantis juo teikia pasiūlymus dėl fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos reikiamų pokyčių visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;

  6.2.6. vykdo sistemingą valstybės ateities finansinių įsipareigojimų stebėjimą ir teikia pasiūlymus biudžeto planavimo ir balansavimo procesui;

  6.2.7. vertina, kiek visuomenei ir valstybei gali kainuoti konkrečios strateginių reformų iniciatyvos ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl tų reformų įgyvendinimo;

  6.2.8. įvertinęs fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims, esant poreikiui, teikia rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

  6.3. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.3 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.3.1. rengia ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimas) planą bei jo pakeitimus, kartu atsižvelgiant ir į visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio kontekste kylančius vertinimo poreikius, ir organizuoja plano teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, kontroliuoja jo įgyvendinimą;

  6.3.2. rengia metinius vertinimo planus ir jų pakeitimus, organizuoja jų teikimą finansų ministrui tvirtinti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.3.3. organizuoja vertinimus pagal vertinimo planą ir jį detalizuojančius metinius vertinimo planus;

  6.3.4. organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės darbą ir atlieka šios grupės sekretoriato funkciją;

  6.3.5. organizuoja vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą;

  6.3.6. rengia vertinimo metodinius dokumentus, teikia informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir suinteresuotoms institucijoms;

  6.3.7. analizuoja vertinimo ataskaitas, rengia jų santraukas ir teikia informaciją apie vertinimų rezultatus veiksmų programos stebėsenos komitetui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

  6.3.8. rengia veiksmų programos ataskaitą, nurodytą 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 114 straipsnyje;

  6.3.9. atlieka vertinimo ataskaitose pateiktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

  6.3.10. rengia vertinimų apžvalgas ir kitą su vertinimu susijusią informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti, ir naudoja šią informaciją visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliui tobulinti;

  6.3.11. analizuoja ES valstybių patirtį vertinimo srityje ir teikia siūlymus dėl gerosios praktikos pavydžių įgyvendinimo Lietuvoje;

  6.3.12. teikia Europos Komisijai su šiuose nuostatuose departamentui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;

  6.3.13. užtikrina audito seką, saugo departamento gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

  6.3.14. bendradarbiauja su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

  6.3.15. siunčia veiksmų programos vertinimo ataskaitas Europos Komisijai;

  6.3.16. rengia informaciją departamento kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

  6.3.17. vertinimo ataskaitas ir kitą aktualią informaciją apie vertinimą, vertinimo gebėjimų stiprinimą skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse.

  6.4. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.4 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.4.1. nustato vidutinio laikotarpio maksimalias leistinas valdžios sektoriaus išlaidų ribas ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslines reikšmes, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytomis fiskalinės drausmės nuostatomis;

  6.4.2. dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

  6.4.3. rengia vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas;

  6.4.4. vykdo einamųjų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėseną;

  6.4.5. vertina valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms;

  6.4.6. nustato rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų rizikų valdymo;

  6.4.7. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams;

  6.4.8. dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

  6.4.9. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas ataskaitas, susijusias su valdžios sektoriaus balanso rodikliu ir kitais susijusiais tiksliniais rodikliais;

  6.4.10. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius faktinės (taip pat operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus finansų projekcijoms parengti ir balanso rodikliui stebėti, rinkimą;

  6.4.11. rengia teisės aktų, susijusių su vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos reglamentavimu ir fiskalinės drausmės taisyklių nustatymu, projektus arba dalyvauja tokių teisės aktų projektų rengime;

  6.4.12. teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoja) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subsektoriams ir koordinuoja informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus balanso stebėsenai, teikimą ministerijai;

  6.4.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti;

  6.4.14. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklius pagal tarptautinius metodologinius standartus ir įvairiais detalumo lygiais rengia statistinius duomenis apie pajamas, išlaidas, sandorius dėl nefinansinio ir finansinio turto ir įsipareigojimų, nustatyta tvarka periodiškai skelbia informaciją ministerijos svetainėje ir teikia kitoms institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp ministerijos ir šių institucijų;

  6.4.15. rengia ir teikia statistinius valdžios sektoriaus ir subsektorių duomenis Tarptautiniam valiutos fondui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms jų nustatytu formatu ir terminais;

  6.4.16. nuolatos stebi ir analizuoja tarptautinius metodologinius statistikos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendina, revizuojant ankstesnių laikotarpių valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius duomenis;

  6.4.17. rengia apskaičiuotų valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklių apžvalgas ir teikia ministrui ir viceministrui;

  6.4.18. pagal tarptautinę metodologiją vertina galimą ekonominių reiškinių poveikį valdžios sektoriaus finansų rodikliams;

  6.4.19. skelbia duomenis pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, koordinuoja teisės aktus, būtinus Direktyvai įgyvendinti;

  6.4.20. dalyvauja formuojant valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

  6.4.21 įgyvendina, organizuoja, koordinuoja valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

  6.4.21. kuruoja Vyriausybės biudžetinę įstaigą Lietuvos statistikos departamentą.

  6.4.22. koordinuoja atitinkamų metų Lietuvos biudžeto projekto parengimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“ ir rengia Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias su departamento kompetencija;

  6.4.23. dalyvauja pristatant Lietuvos biudžeto projektą, parengtą pagal Europos Sąjungos reglamentuose patvirtintus reikalavimus, Vyriausybei, Seimui, kitoms Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.4.24. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Sąjungos teisės aktuose patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

  6.4.25. koordinuoja Lietuvos stabilumo programos kasmetinį atnaujinimą;

  6.4.26. analizuoja Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

  6.4.27. pagal kompetenciją dalyvauja kitų su Europos semestru susijusių priemonių įgyvendinime;

  6.4.28. koordinuoja bendradarbiavimą su biudžeto politikos kontrolės institucija;

  6.4.29. atstovauja finansų ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministrų pavedimu Finansų ministerijai sprendžiant klausimus, susijusius su Statistikos departamento veikla;

  6.4.30. pagal kompetenciją atstovauja Finansų ministerijai laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos, tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus Statistikos departamento veiklos klausimais;

  6.4.31. kuria, plėtoja ir palaiko fiskalinės priežiūros tikslais naudojamas skaičiuokles;

  6.5. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.5. papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.5.1. teisės aktų numatyta tvarka rengia vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų (pagrindinių makroekonominių ekonominių rodiklių įverčius), stebi ekonominių rodiklių atitiktį patvirtintam scenarijui, siūlo scenarijaus pakeitimus ir, esant reikalui, rengia jo atnaujinimą;

  6.5.2. stebi ir analizuoja Lietuvos (esant poreikiui ir kitų ES valstybių narių ir ne ES valstybių) makroekonominę situaciją;

  6.5.3. teikia pasiūlymus dėl fiskalinės politikos krypties ir siūlo optimalias valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio užduotis vidutiniam laikotarpiui;

  6.5.4. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl projektuojamų sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais, galimo poveikio šalies ekonomikai ir ekonominės raidos scenarijuje numatytų makroekonominių rodiklių įverčiams;

  6.5.5. rengia Lietuvos makroekonominės situacijos apžvalgas ir teikia ministrui, viceministrui;

  6.5.6. rengia viešus pristatymus apie šalies makroekonominės aplinkos raidą ir jos projekcijas;

  6.5.7. vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą ir teikia vertinimo išvadas ministrui ir viceministrui;

  6.5.8. pagal departamento kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ekonomikos plėtros scenarijaus ir (arba) fiskalinės politikos formavimo srityje;

  6.5.9. kuria, plėtoja ir palaiko makroekonominės analizės ir projekcijų rengimui reikalingus modelius ir skaičiuokles;

  6.5.10. analizuoja iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką ekonominės raidos scenarijaus makroekonominiams rodikliams;

  6.5.11. apskaičiuoja potencialaus BVP ir gamybos atotrūkio nuo potencialo rodiklius;

  6.5.12. esant poreikiui siūlo ministrui ir viceministrui stabilų ekonomikos augimą skatinančius, tvarų mokėjimų balansą užtikrinančius sprendimų būdus;

  6.5.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus ūkio raidos analizei atlikti ir ekonominės raidos scenarijui parengti;

  6.5.14. analizuoja ir identifikuoja makroekonominės rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas dėl rizikos veiksnių sumažinimo būdų;

  6.5.15. konsultuoja ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais ir (arba) fiskalinės politikos klausimais;

  6.6. Departamentas, siekdamas nuostatų 5.6. papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  6.6.1. analizuoja mokesčių politikos įtaką valstybės finansams, vertina ir teikia išvadas dėl teisės aktų projektų ir alternatyvių pasiūlymų įgyvendinimo poveikio valstybės finansams;

  6.6.2. parengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų ir jų pasiskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus;

  6.6.3. teikia siūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, vykdo centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

  6.6.4. atlieka planuojamų gauti biudžeto pajamų paskirstymą mėnesiais, inicijuoja mokesčių surinkimo užduočių nustatymą centriniams mokesčių administratoriams;

  6.6.5. vykdo biudžeto pajamų surinkimo užduočių vykdymo nuolatinę stebėseną, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos mokesčių surinkimui;

  6.6.6. analizuoja ir vertina centrinių mokesčių administratorių veiklą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių administratorių veiklos efektyvumo ir mokesčių surinkimo gerinimo;

  6.6.7. vertina ir teikia išvadas dėl biudžeto pajamų šališkumo;

  6.6.8. analizuoja efektyviuosius mokesčių tarifus, gilinasi į tarptautinę praktiką mokesčių sistemų analizės srityje;

  6.6.9. plėtoja ir palaiko pajamų prognozavimo modelius ir skaičiuokles;

  6.6.10. nustatyta tvarka teikia pajamų surinkimo ir kitas ataskaitas ministrui ir viceministrui;

  6.7. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų taip pat:

  6.7.1. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais, ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, ruošia atitinkamą medžiagą departamento kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose;

  6.7.2. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai ES ir kitose tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose bei jų darbo grupėse;

  6.7.3. vykdo kitus ministro, viceministro pavedimus, susijusius su departamento kompetencijos klausimais;

  6.7.4. vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pavedimus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  6.7.5. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus;

  6.7.6. pagal departamento kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

  6.7.7. pagal departamento kompetenciją ruošia informaciją ir duomenis, reikalingus Vyriausybės programai ir kitoms programoms rengti;

  6.7.8. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

  6.7.9. pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir rengia dėl jų išvadų projektus;

  6.7.10. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslais;

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  7. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą departamento tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                        7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                       7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                       7.4. rengti dokumentus departamento kompetencijos klausimais;

                       7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

  8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

  8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašom departamento turimą informaciją ir duomenis;

  8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  9. departamento gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

   DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  10. Departamento veiklą organizuoja departamento direktorius.

  11. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu departamento darbą organizuoja departamento direktoriaus pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

  12. Departamento direktorius už departamento veiklą atsiskaito viceministrui.

  13. Departamento veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Departamento direktoriaus ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  16. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ____________________

  • Makroekonomikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Šliogerienė
   525
   Andrius Kurklietis
   532
   Laura Trubilaitė
   532

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   MAKROEKONOMIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Makroekonomikos skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Makroekonomikos skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   4. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje – parengti fiskaliniam planavimui skirtą ekonominės raidos scenarijų, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną, nustatyti Lietuvos ekonomikos ciklinę padėtį, teikti siūlymus dėl vykdomos ar planuojamos vykdyti fiskalinės politikos, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1. teisės aktų numatyta tvarka rengia vidutinio laikotarpio ekonominės raidos scenarijų (pagrindinių makroekonominių rodiklių įverčius), stebi ekonominių rodiklių atitiktį patvirtintam scenarijui, siūlo scenarijaus pakeitimus ir, esant reikalui, rengia jo atnaujinimą;

   5.2. stebi ir analizuoja Lietuvos (esant poreikiui ir kitų ES valstybių narių ir ne ES valstybių) makroekonominę situaciją;

   5.3. teikia pasiūlymus dėl fiskalinės politikos krypties ir siūlo optimalias valdžios sektoriaus struktūrinio balanso rodiklio užduotis vidutiniam laikotarpiui;

   5.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

   5.5. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio šalies ekonomikai ir ekonominės raidos scenarijuje numatytų makroekonominių rodiklių įverčiams;

   5.6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

   5.7. rengia Lietuvos makroekonominės situacijos apžvalgas ir teikia ministrui, viceministrui;

   5.8. rengia informaciją ir teikia reikiamą medžiagą reguliariems viešiems pristatymams apie šalies makroekonominės aplinkos raidą ir jos projekcijas;

   5.9. pagal skyriaus kompetenciją teikia įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio ir jo tobulinimo;

   5.10. rengia informaciją ir duomenis Stabilumo programai, Vyriausybės programai ir kitoms programoms pagal skyriaus kompetenciją;

   5.11. vertina ekonominės raidos scenarijaus šališkumą ir teikia vertinimo išvadas ministrui ir viceministrui;

   5.12. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ekonomikos plėtros scenarijaus ir (arba) fiskalinės politikos formavimo srityje;

   5.13. kuria, plėtoja ir palaiko skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti reikalingus modelius ir skaičiuokles, taip pat pagal poreikį teikia siūlymus dėl skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų modelių ar skaičiuoklių įsigijimo ar tobulinimo;

   5.14. analizuoja iš kitų institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką ekonominės raidos scenarijaus makroekonominiams rodikliams;

   5.15. apskaičiuoja potencialaus BVP ir gamybos atotrūkio nuo potencialo rodiklius;

   5.16. esant poreikiui siūlo ministrui ir viceministrui stabilų ekonomikos augimą skatinančius, tvarų mokėjimų balansą užtikrinančius sprendimų būdus;

   5.17. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus ūkio raidos analizei atlikti ir ekonominės raidos scenarijui parengti;

   5.18. analizuoja, kaupia ir sistemina kitą informaciją (atitinkami tarptautinių ir nacionalinių institucijų tyrimai), analizuoja kitų ES valstybių praktiką, susijusią su skyriaus veiklos tikslu;

   5.19. analizuoja ir identifikuoja makroekonominės rizikos veiksnius ir teikia rekomendacijas dėl rizikos veiksnių sumažinimo būdų;

   5.20. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais ir ruošia atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.21. nustatyta tvarka atstovauja (skyriaus kompetencijos klausimais) ministerijai ES ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse;

   5.22. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   5.23. konsultuoja ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais ir (arba) fiskalinės politikos klausimais;

   5.24. esant poreikiui rengia skyriaus atliktų darbų pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims;

   5.25. vykdo kitus ministro, viceministro pavedimus, susijusius su skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.26. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   5.27. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

   6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

   6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

   6.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   7.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   8. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

  • Ekonominės analizės ir vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Šemetienė
   526
   Danutė Burakienė
   526
   Dovilė Katinienė
   Justina Žvirblytė
   526

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   EKONOMINĖS ANALIZĖS IR VERTINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų politikos departamento Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  Finansų politikos departamento  Ekonominės analizės ir vertinimo skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) Finansų politikos departamento (toliau – departamentas)  sudėtyje.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   4. Skyriaus veiklos tikslai yra:

   4.1. numatyti konkrečius strateginius tikslus dėl tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis;

   4.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos srityse ir vertinti formuojamos fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos įtaką numatytiems strateginiams tikslams, prioritetiniams sektoriams ir valstybės ekonominiam vystymuisi, siekiant, kad minėtos politikos būtų optimaliai parametrizuotos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

   4.3. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės investicijų vertinimą, kiek tai susiję su ES sanglaudos politika ir valstybės finansų politika, siekiant pagerinti investicijų kokybę ir rezultatyvumą, nustatyti investicijų panaudojimo efektyvumą ir poveikį.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   5.1. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.1.1. analizuoja kitų šalių patirtį užtikrinant visuomenės gyvenimo kokybės tvarų augimą fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos priemonėmis ir išanalizuotus gerosios patirties pavyzdžius panaudoja kuriant ir tobulinant Lietuvos visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį;

   5.1.2. kuria, palaiko ir tobulina parametrizuotą visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį ir, remiantis juo, teikia pasiūlymus dėl strateginių tikslų visuomenės gyvenimo kokybei gerinti ir prioritetinių sektorių bei jų finansavimo;

   5.1.3. kurdamas ir tobulindamas visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelį, reguliariai konsultuojasi su kitais ministerijos ir kitų šalies ministerijų padaliniais ir su kitų šalių atstovais.

   5.2. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.2 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. pristatinėja ir supažindina kitus ministerijos padalinius su visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu ir teikia pasiūlymus dėl modelio integracijos į kitų padalinių veiklą bei sprendimų priėmimo ir išteklių skirstymo procesą;

   5.2.2. naudojantis visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliu, numato prioritetinius sektorius ir jų finansavimo strategiją trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, numatant ilgalaikį resursų poreikį pageidaujamiems visuomenės gyvenimo kokybės parametrams pasiekti ir teikia atitinkamus pasiūlymus ir strategijas susijusiems ministerijos padaliniams;

   5.2.3. reguliariai bendrauja su susijusiais ministerijos padaliniais ir vertina, kaip laikomasi visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose nustatytų skirtingų sektorių finansavimo gairių ir apribojimų;

   5.2.4. dalyvauja numatant šalies fiskalinės politikos tikslus ir rengiant šiuos tikslus įgyvendinančias priemones;

   5.2.5. atlieka ilgalaikį ekonominės aplinkos ir valstybės vidinių bei išorinių išteklių prognozavimą ir remiantis juo teikia pasiūlymus dėl fiskalinės, finansų ir mokesčių politikos reikiamų pokyčių visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio rėmuose;

   5.2.6. vykdo sistemingą valstybės ateities finansinių įsipareigojimų stebėjimą ir teikia pasiūlymus biudžeto planavimo ir balansavimo procesui;

   5.2.7. vertina, kiek visuomenei ir valstybei gali kainuoti konkrečios strateginių reformų iniciatyvos ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl tų reformų įgyvendinimo;

   5.2.8. įvertinęs fiskalinės politikos įtaką nustatytiems prioritetiniams sektoriams ir kitoms sritims bei kitoms šalyje vykdomos ekonominės politikos kryptims, esant poreikiui, teikia rekomendacijas ministerijos Biudžeto departamentui dėl valstybės išlaidų struktūros keitimo rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus.

   56.3. Skyrius, siekdamas nuostatų 4.3 papunktyje nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. rengia ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo (toliau – vertinimas) planą bei jo pakeitimus, kartu atsižvelgiant ir į visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio kontekste kylančius vertinimo poreikius, ir organizuoja plano teikimą veiksmų programos stebėsenos komitetui tvirtinti, kontroliuoja jo įgyvendinimą;

   5.3.2. rengia metinius vertinimo planus ir jų pakeitimus, organizuoja jų teikimą finansų ministrui tvirtinti ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   5.3.3. organizuoja vertinimus pagal vertinimo planą ir jį detalizuojančius metinius vertinimo planus;

   5.3.4. organizuoja Vertinimo koordinavimo grupės darbą ir atlieka šios grupės sekretoriato funkciją;

   5.3.5. organizuoja vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą;

   5.3.6. rengia vertinimo metodinius dokumentus, teikia informaciją ir metodologinę pagalbą vertinimo klausimais Vertinimo koordinavimo grupės nariams ir suinteresuotoms institucijoms;

   5.3.7. analizuoja vertinimo ataskaitas, rengia jų santraukas ir teikia informaciją apie vertinimų rezultatus veiksmų programos stebėsenos komitetui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

   5.3.8. rengia veiksmų programos ataskaitą, nurodytą 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 114 straipsnyje;

   5.3.9. atlieka vertinimo ataskaitose pateiktų vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;

   5.3.10. rengia vertinimų apžvalgas ir kitą su vertinimu susijusią informaciją, kurios reikia veiksmų programos metinėms ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms parengti, ir naudoja šią informaciją visuomenės gyvenimo kokybės augimo modeliui tobulinti;

   5.3.11. analizuoja ES valstybių patirtį vertinimo srityje ir teikia siūlymus dėl gerosios praktikos pavydžių įgyvendinimo Lietuvoje;

   5.3.12. teikia Europos Komisijai su šiuose nuostatuose skyriui nustatytomis funkcijomis susijusią informaciją per Informacinę ES fondų valdymo sistemą;

   5.3.13. užtikrina audito seką, saugo skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   5.3.14. bendradarbiauja su Europos Komisija, kitomis institucijomis ir įstaigomis, kitais ministerijos administracijos padaliniais vertinimo klausimais;

   5.3.15. siunčia veiksmų programos vertinimo ataskaitas Europos Komisijai;

   5.3.16. rengia informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

   5.3.17. vertinimo ataskaitas ir kitą aktualią informaciją apie vertinimą, vertinimo gebėjimų stiprinimą skelbia ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), ministerijos interneto (www.finmin.lrv.lt) ir intraneto svetainėse.

                         5.4. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų taip pat:

   5.4.1. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis, tarptautiniais investuotojais, ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošia atitinkamą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir dalyvauja skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

   5.4.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministerijai ES institucijose;

   5.4.3. nagrinėja skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;

   5.4.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   5.4.5. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   5.4.6. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslais;

   5.4.7. pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų ar ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus ir rengia dėl jų išvadų projektus;

    

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   6. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš kitų ministerijos administracijos padalinių, departamento skyrių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         6.2. teikti pasiūlymus departamento direktoriui dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        6.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius skyriaus kompetencijos klausimais;

                        6.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        6.5. teikti pasiūlymus departamento direktoriui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   7.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   7.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   7.3. vykdyti departamento direktoriaus duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   8. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   9. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   10. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   11. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   12. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   13. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba.

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   14. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   15. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

  • Pajamų analizės ir planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Bajorinienė
   524
   Asta Čingienė
   531
   Jolanta Navickienė
   506
   Lina Lekavičiūtė
   531
   Dovilė Rėksnienė
   506
   Nerijus Černiauskas

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   PAJAMŲ PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pajamų planavimo ir analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pajamų planavimo ir analizės skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   5. Skyriaus veiklos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės ir mokesčių politikos srityse ir vykdyti biudžeto pajamų surinkimo planavimą, analizę, ir stebėseną, centrinių mokesčių administratorių veiklos efektyvumo vertinimą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, taip siekiant prisidėti prie geresnio mokesčių surinkimo, efektyvesnės mokesčių administratorių veiklos ir prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir valstybės finansų tvarumo.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   6. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1. analizuoja mokesčių politikos įtaką valstybės finansams, vertina ir teikia išvadas dėl teisės aktų projektų ir alternatyvių pasiūlymų įgyvendinimo poveikio valstybės finansams;

   6.2. parengia valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų ir jų pasiskirstymo tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus;

   6.3. teikia siūlymus dėl centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų ir jų rodiklių nustatymo, vykdo centrinių mokesčių administratorių strateginių veiklos tikslų rodiklių įgyvendinimo stebėseną;

   6.4. atlieka planuojamų gauti biudžeto pajamų paskirstymą mėnesiais, inicijuoja mokesčių surinkimo užduočių nustatymą centriniams mokesčių administratoriams;

   6.5. vykdo biudžeto pajamų surinkimo užduočių vykdymo nuolatinę stebėseną, analizuoja veiksnius, turinčius įtakos mokesčių surinkimui;

   6.6. analizuoja ir vertina centrinių mokesčių administratorių veiklą pajamų iš mokesčių surinkimo srityje, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl mokesčių administratorių veiklos efektyvumo ir mokesčių surinkimo gerinimo;

   6.7. vertina ir teikia išvadas dėl biudžeto pajamų šališkumo;

   6.8. analizuoja efektyviuosius mokesčių tarifus, gilinasi į tarptautinę praktiką mokesčių sistemų analizės srityje;

   6.9. plėtoja ir palaiko pajamų prognozavimo modelius ir skaičiuokles;

   6.10. nustatyta tvarka teikia pajamų surinkimo ir kitas ataskaitas ministrui ir viceministrui;

   6.11. rengia skyriuje paruoštų išvadų, aprašymų, argumentų, modelių pristatymus;

   6.12. analizuoja, rengia ir teikia dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje (ECOFIN), Europos Sąjungos institucijų komitetuose bei darbo grupėse svarstomais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

   6.13. analizuoja, rengia ir teikia dokumentus ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos formavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais bei prisijungimui prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos reikalingais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių komitetų ir darbo grupių posėdžiuose;

   6.14. vykdo Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.15. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo narių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ir organizacijų, gyventojų ir kitų ministerijos administracijos padalinių paklausimus ir pasiūlymus;

   6.16. ministro, finansų viceministro, ministerijos kanclerio pavedimu pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ministerijos susitikimuose su užsienio institucijų, kitų ministerijų, valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų subjektų atstovais;

   6.17. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais ministerijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtinais klausimais;

   6.18. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                        7.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   8. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   9. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   10. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   11. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   12. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   16. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

    

  • Fiskalinės priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Radzevičienė
   503
   512
   Mindaugas Baronas
   Dovilė Koncienė
   512

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

   FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

   FISKALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės priežiūros skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Fiskalinės priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) veiklos tikslus, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą ir veiklos kontrolę.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, šiais nuostatais, skyriaus darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.)

   II SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI

   5. Skyriaus veiklos tikslas yra nustatyti fiskalinės politikos tikslus, stebėti jų pasiekimą, rengti valdžios sektoriaus finansų statistinius duomenis ir koordinuoti statistikos politikos formavimą ir įgyvendinimą, siekiant prisidėti prie stabilaus šalies ekonomikos augimo ir užtikrinti valstybės finansų tvarumą.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS FUNKCIJOS

   6. Skyrius, siekdamas veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

   6.1. nustato vidutinio laikotarpio maksimalias leistinas valdžios sektoriaus išlaidų ribas ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio tikslines reikšmes, vadovaudamasis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytomis fiskalinės drausmės nuostatomis;

   6.2. dalyvauja rengiant fiskalinės politikos tikslus įgyvendinančias priemones;

   6.3. rengia vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus finansų projekcijas;

   6.4. vykdo einamųjų metų valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėseną;

   6.5. vertina valdžios sektoriaus fiskalinių rodiklių atitikimą nacionalinėms ir Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklėms;

   6.6. nustato rizikos veiksnius fiskalinės politikos tikslų pasiekimui ir teikia pasiūlymus ministrui ir viceministrui dėl valdžios sektoriaus balanso rodiklio stebėsenos metu identifikuotų rizikų valdymo;

   6.7. skyriaus kompetencijos ribose teikia įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio ir siekia, kad fiskalinė politika būtų optimaliai parametrizuota visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio atžvilgiu;

   6.8. analizuoja ir rengia ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos teisės aktais ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio valdžios sektoriaus finansams;

   6.9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant ir vertinant ES Ekonomikos ir finansų ministrų Tarybos sprendimų įtaką Lietuvos fiskalinei politikai, teikiant išvadas ir rekomendacijas, formuluojant Lietuvos poziciją;

   6.10. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas ataskaitas, susijusias su valdžios sektoriaus balanso rodikliu ir kitais susijusiais tiksliniais rodikliais;

   6.11. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius faktinės (taip pat operatyvinės) ir prognozinės informacijos, gautinos iš valdžios sektoriui priskiriamų subjektų, būtinos valdžios sektoriaus finansų projekcijoms parengti ir balanso rodikliui stebėti, rinkimą;

   6.12. rengia teisės aktų, susijusių su vidutinio laikotarpio biudžeto sistemos reglamentavimu ir fiskalinės drausmės taisyklių nustatymu, projektus arba dalyvauja tokių teisės aktų projektų rengime;

   6.13. kaupia, sistemina ir apdoroja statistinius duomenis, reikalingus valdžios sektoriaus finansų būklei nustatyti ir vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus projekcijoms parengti;

   6.14. apskaičiuoja valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklius pagal tarptautinius metodologinius standartus ir įvairiais detalumo lygiais rengia statistinius duomenis apie pajamas, išlaidas, sandorius dėl nefinansinio ir finansinio turto ir įsipareigojimų, nustatyta tvarka periodiškai skelbia informaciją ministerijos svetainėje ir teikia kitoms institucijoms pagal atskirus susitarimus tarp ministerijos ir šių institucijų;

   6.15. rengia ir teikia statistinius valdžios sektoriaus ir subsektorių duomenis Tarptautiniam valiutos fondui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms jų nustatytu formatu ir terminais;

   6.16. nuolatos stebi ir analizuoja tarptautinius metodologinius statistikos pasikeitimus ir esant poreikiui juos įgyvendina, revizuojant ankstesnių laikotarpių valdžios sektoriaus ir subsektorių statistinius duomenis;

   6.17. rengia apskaičiuotų valdžios sektoriaus ir subsektorių balansų rodiklių apžvalgas ir teikia ministrui ir viceministrui;

   6.18. pagal tarptautinę metodologiją vertina galimą ekonominių reiškinių poveikį valdžios sektoriaus finansų rodikliams;

   6.19. teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą (ar tokią organizuoja) ministerijos padaliniams ir kitiems valdžios sektoriaus subjektams ir koordinuoja informacijos, reikalingos valdžios sektoriaus finansų statistikos rengimui, teikimą ministerijai;

   6.20. skelbia duomenis pagal Europos Sąjungos Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms (OL 2011 L 306, p. 41) 3 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį, koordinuoja teisės aktus, būtinus Direktyvai įgyvendinti;

   6.21. dalyvauja formuojant valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

   6.22. įgyvendina, organizuoja, koordinuoja valstybės politikos finansų ministrui pavestą statistikos valdymo sritį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330);

   6.23. kuruoja Vyriausybės biudžetinę įstaigą Lietuvos statistikos departamentą.

   6.24. koordinuoja atitinkamų metų Lietuvos biudžeto projekto parengimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 473/2013 „Dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų“ ir rengia Lietuvos biudžeto projekto dalis, susijusias su skyriaus kompetencija;

   6.25. dalyvauja pristatant Lietuvos biudžeto projektą, parengtą pagal Europos Sąjungos reglamentuose patvirtintus reikalavimus, Vyriausybei, Seimui, kitoms Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms;

   6.26. stebi ir analizuoja kitų euro zonos narių biudžeto rengimo praktiką, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl pagal Europos Sąjungos teisės aktuose patvirtintus reikalavimus rengiamo biudžeto sudarymo proceso tobulinimo;

   6.27. koordinuoja Lietuvos stabilumo programos kasmetinį atnaujinimą, rengia šios programos dalis, susijusias su valdžios sektoriaus finansų projekcijomis;

   6.28. analizuoja Europos Tarybos išvadas dėl Stabilumo programos ir su Stabilumo programa susijusias rekomendacijas šaliai, savo kompetencijos ribose teikia pasiūlymus dėl priemonių šioms rekomendacijoms įgyvendinti;

   6.29. pagal kompetenciją dalyvauja kitų su Europos semestru susijusių priemonių įgyvendinime;

   6.30. koordinuoja bendradarbiavimą su biudžeto politikos kontrolės institucija;

   6.31. atstovauja ministerijai santykiuose su ES institucijomis, Tarptautiniu valiutos fondu, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kredito reitingų agentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) ruošia medžiagą ministro, viceministro, departamento direktoriaus susitikimams su tarptautinėmis institucijomis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.32. atstovauja ministerijai skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais sudarytose ministerijos, nacionalinėse tarpinstitucinėse, Europos sąjungos ar kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse ir komisijose;

   6.33. atstovauja finansų ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministrų pavedimu Finansų ministerijai sprendžiant klausimus, susijusius su Statistikos departamento veikla;

   6.34. pagal kompetenciją atstovauja Finansų ministerijai laikinai ar nuolat veikiančiose Finansų ministerijos, tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose rengiant teisės aktų projektus, svarstant ir priimant sprendimus Statistikos departamento veiklos klausimais;

   6.35. nagrinėja skyriui skirtus ministerijoje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštus, paklausimus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus ir rengia atsakymus į juos;

   6.36. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

   6.37. pagal skyriaus kompetenciją ruošia informaciją ir duomenis, reikalingus Vyriausybės programai ir kitoms programoms rengti;

   6.38. kuria, plėtoja ir palaiko skyriaus veiklos tikslui įgyvendinti reikalingas skaičiuokles;

   6.39. esant poreikiui rengia skyriaus atliktų darbų pristatymus ministerijos valstybės tarnautojams ir kitiems asmenims;

   6.40. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrina dokumentų tvarkymą bei jų saugojimą;

   6.41. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas, susijusias su skyriaus veiklos tikslu.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   7. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi teisę:

   7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, finansų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingą skyriaus tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

                         7.2. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

                        7.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

                        7.4. rengti dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais;

                        7.5. teikti pasiūlymus finansų ministrui, viceministrui skyriaus kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant;

   8. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi pareigą:

   8.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikantis viešojo administravimo principų;

   8.2. pateikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą skyriaus turimą informaciją ir duomenis;

   8.3. vykdyti finansų ministro, viceministro duotus nurodymus (pavedimus), susijusius su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   9. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su skyriaus veiklos tikslais ir funkcijomis.

   V SKYRIUS

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

   10. Skyriaus veiklą organizuoja skyriaus vedėjas.

   11. Skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu skyriaus darbą organizuoja skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas finansų ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

   12. Skyriaus vedėjas už skyriaus veiklą atsiskaito departamento direktoriui.

   13. Skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito skyriaus vedėjui.

   14. Skyriaus veiklą vertina ministerijos vidaus audito tarnyba

   VI SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   15. Skyriaus vedėjo ir kitų skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

   16. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   ____________________

    

 • Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Muckutė
  244
  Paulė Svorobovičienė
  224

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-451

  (Lietuvos Respublikos finansų ministro

  2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1K- 448 redakcija)

  LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

  ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS Departamento

  NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento nuostatuose (toliau – nuostatai) reglamentuojami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) veiklos tikslai, funkcijos, teisės, pareigos, veiklos organizavimas ir kontrolė.

  2. Departamentas yra Finansų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  3. Departamento veiklą pagal finansų ministro (toliau – ministras) nustatytą veiklos sritį koordinuoja finansų viceministras (toliau – viceministras).

  4. Departamentą sudaro Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyrius ir Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyrius, kurių darbą reglamentuoja ministro patvirtinti departamento skyrių nuostatai.

  5. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, nuostatais, departamento darbo procedūras aprašančiais dokumentais (aprašais, vadovais, instrukcijomis ir pan.).

  II SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAI

  6. Departamento veiklos tikslai:

  6.1. finansinės atskaitomybės (viešojo ir privataus sektorių apskaitos, finansinės atskaitomybės) srities politikos formavimas, jos įgyvendinimo organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, siekiant, kad didėtų asmenų, kurie naudojasi finansinių ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis teikiamų ir skelbiamų ataskaitų informacija, pasitikėjimas šia informacija jiems priimant ekonominius ir finansinius sprendimus;

  6.2. finansinių ataskaitų audito srities politikos formavimas, jos įgyvendinimo organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, siekiant, kad didėtų rinkos dalyvių pasitikėjimas finansinių ataskaitų audito kokybe;

  6.3. turto ir verslo vertinimo srities politikos formavimas, jos įgyvendinimo organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, siekiant, kad būtų nustatytos efektyvesnės turto ir verslo vertinimo priemonės ir dėl to didėtų rinkos dalyvių pasitikėjimas turto ir verslo vertinimo kokybe;

  6.4. juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srities politikos formavimas, jos įgyvendinimo organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas, siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos spartesniam finansinių sunkumų turinčių juridinių ir fizinių asmenų mokumo atkūrimui ir rinkoje mažėtų finansinių perspektyvų nebeturinčių juridinių asmenų.

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

  7. Departamentas atlieka šias funkcijas:

  7.1. siekdamas nuostatų 6.1 papunktyje nustatyto veiklos tikslo:

  7.1.1. rengia:

  7.1.1.1. teisės aktų, reglamentuojančių pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių subjektų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir jos organizavimą, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, nefinansinių ataskaitų (metinių pranešimų, veiklos ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis teikiamų ir skelbiamų ataskaitų) rengimą, teikimą ir skelbimą, projektus;

  7.1.1.2. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų projektus;

  7.1.1.3. verslo apskaitos standartų projektus;

  7.1.1.4. pelno nesiekiančių juridinių asmenų, nepriskiriamų prie viešojo sektoriaus subjektų, buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų rengimo aprašų projektus;

  7.1.2. teikia metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams – teikia raštu atsakymus Konsultacinio centro informacinėje sistemoje arba žodžiu atsako per Skambučių centrą (toliau kartu – Konsultacinis centras), rengia ir skelbia metodines rekomendacijas viešojo sektoriaus subjektams ministerijos interneto svetainėje buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir nefinansinių ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo klausimais;

  7.1.3.   teikia metodinę pagalbą pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, nepriskiriamiems prie viešojo sektoriaus subjektų, buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinių ir nefinansinių ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo klausimais;

  7.1.4.   techniškai aptarnauja Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetą ir Verslo apskaitos standartų komitetą;

  7.1.5.   organizuoja ir koordinuoja Konsultacinio centro darbą;

  7.2. siekdamas nuostatų 6.2–6.4 papunkčiuose nustatytų veiklos tikslų, rengia projektus teisės aktų, reglamentuojančių:

  7.2.1. finansinių ataskaitų auditą, auditoriaus profesiją, auditorių ir audito įmonių veiklą ir jų teikiamas užtikrinimo ir kitas paslaugas;

  7.2.2. turto ir verslo vertinimą, turto ir verslo vertintojų profesiją, vertintojų ir vertinimo įmonių veiklą;

  7.2.3. juridinių ir fizinių asmenų nemokumą, nemokumo administratorių profesiją ir nemokumo administratorių veiklą;

  7.3. siekdamas nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose nustatytų veiklos tikslų:

  7.3.1. teikia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų;

  7.3.2. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų komitetuose bei darbo grupėse svarstomais klausimais ir atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse ir komitetuose, dalyvauja jų posėdžiuose ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas juose;

  7.3.3. rengia išvadas tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Jungtinių Tautų Organizacijos, Tarptautinės buhalterių federacijos ir kt.) komitetuose, forumuose, darbo grupėse ir kitokiose struktūrose svarstomais klausimais ir teikia jas viceministrui, ministrui, o esant pavedimui, atstovauja Lietuvos interesams ir pristato Lietuvos poziciją tarptautinių institucijų organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose;

  7.3.4. rengia ir teikia išvadas viceministrui, ministrui Seime pristatomais ir (arba) Vyriausybėje svarstomais klausimais;

  7.3.5. renka ir analizuoja, rengia ir teikia informaciją, organizuoja pasitarimus, diskusijas, konsultacijas su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis departamentui pavestais nagrinėti valstybės institucijų, savivaldybių, kitų institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų keliamais klausimais;

  7.3.6. atstovauja ministerijai:

  7.3.6.1. Audito priežiūros komitete;

  7.3.6.2. Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijoje;

  7.3.6.3. kvalifikacinių turto ir verslo vertintojų egzaminų komisijose:

  7.3.6.3.1. Nekilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijoje;

  7.3.6.3.2. Kilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijoje;

  7.3.6.3.3. Verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijoje;

  7.3.6.4. Turto arba verslo vertintojų garbės teisme;

  7.3.6.5. Nemokumo priežiūros komitete;

  7.3.6.6. Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų komisijoje;

  7.3.6.7. Nemokumo administratorių garbės teisme;

  7.3.7. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromose komisijose, darbo grupėse;

  7.3.8. viceministro pavedimu dalyvauja ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų subjektų atstovais;

  7.3.9. dalyvauja atliekant su viešaisiais pirkimais susijusias procedūras, teikia pasiūlymus dėl reikalingų viešųjų pirkimų;

  7.3.10. teikia pasiūlymus ministrui, viceministrui ir ministerijos kancleriui dėl valstybės politikos įgyvendinimo koordinavimo ir kontroliavimo atliekant funkcijas, susijusias su ministerijos, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, funkcijomis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) įgyvendinant valstybės politiką ministrui pavestose srityse;

  7.4. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su departamento veiklos tikslų siekimu.

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias teises:

  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, Tarnybos, kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių duomenis ir informaciją, reikalingus departamento veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui dėl darbo grupių sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;

  8.3. organizuoti pasitarimus, kitus renginius departamento kompetencijos klausimais;

  8.4. teikti pasiūlymus ministrui, viceministrui departamento kompetencijos klausimais ir dalyvauti juos svarstant.

  9. Departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas savo funkcijas, turi šias pareigas:

  9.1. bendradarbiauti su kitais ministerijos administracijos padaliniais laikydamasis viešojo administravimo principų;

  9.2. teikti ministerijos administracijos padaliniams jų prašomą departamento turimą informaciją ir duomenis;

  9.3. vykdyti ministro, viceministro nurodymus (pavedimus), susijusius su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktuose jam suteiktų teisių ir pareigų, susijusių su departamento veiklos tikslais ir funkcijomis.

  V SKYRIUS

  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

  11. Departamento veiklą organizuoja departamento direktorius.

  12. Departamento direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu departamento veiklą organizuoja departamento vyresnysis patarėjas arba kitas ministro ar ministerijos kanclerio nurodytas valstybės tarnautojas (darbuotojas).

  13. Departamento direktorius už departamento veiklą atsiskaito viceministrui.

  14. Departamento vyresnieji patarėjai ir skyrių vedėjai atsiskaito departamento direktoriui.

  15. Departamento skyriaus valstybės tarnautojai (darbuotojai) už savo veiklą atsiskaito departamento skyriaus vedėjui.

  16. Departamento veiklą vertina ministerijos centralizuoto vidaus audito tarnyba.

  VI SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. Departamento direktoriaus, vyresniųjų patarėjų ir kitų departamento valstybės tarnautojų (darbuotojų) teisės ir pareigos nurodytos jų pareigybių aprašymuose.

  18. Departamento vyresniųjų patarėjų kuruojami departamento veiklos tikslai ir kuruojamos sritys nustatomi pareigybių aprašymuose.

  19. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________