Darbuotojo informacija

Paulius Baniūnas

Investicijų departamentas
Tel. 2194 472
El. p. paulius.baniunas@finmin.lt

Departamento direktorius

INVESTICIJŲ DEPARTAMENTO

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos investicijų departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Departamento direktoriaus pareigybė yra reikalinga užtikrinti valstybės politikos investicijų srityje formavimą, kiek tai susiję su Europos Sąjungos (toliau – ES)  sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, siekiant, kad investicijos sukurtų didžiausią vertę Lietuvos žmonėms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir valdymo – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, Partnerystės sutartimi ir veiksmų programomis; Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2014–2020 metų ES fondų lėšų planavimą ir panaudojimą, išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6.3. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties ir nemažiau kaip 3 metus darbo patirties ES fondų lėšų administravimo srityje;

6.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo bei įforminimo taisyklėmis;

6.6. gebėti tinkamai organizuoti Departamento veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

6.7. gebėti motyvuoti darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (Departamentui) svarbių sprendimų priėmimą;

6.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.10. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.11. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. užtikrinti ES sanglaudos politikos fondų (Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų) vadovaujančiosios institucijos funkcijų, nustatytų 2000–2006 m., 2007–2013 m., 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio ES sanglaudos politikos fondų administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, atlikimą;

7.2. užtikrinti kitos tarptautinės finansinės paramos programų nacionalinės koordinuojančiosios institucijos funkcijų, nustatytų 2004–2009 m., 2009–2014 m. finansavimo laikotarpio Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą reglamentuojančiuose teisės aktuose, atlikimą;

7.3. organizuoti pasirengimą įgyvendinti būsimų laikotarpių ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programas;

7.4. koordinuoti ilgesnio (ne trumpesnio negu šešeri metai) laikotarpio investicijų, kiek tai susiję su ES sanglaudos politikos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, planavimo ir įgyvendinimo sistemos sukūrimą;

7.5. užtikrinti 2014–2020 m. veiksmų programos ir programų, finansuojamų iš kitos tarptautinės finansinės paramos, valdymą ir įgyvendinimą laikantis patikimo finansų valdymo principo;

7.6. koordinuoti ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos valdymo ir kontrolės sistemų efektyvų funkcionavimą;

7.7. koordinuoti ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir valdymo procesų nuolatinį tobulinimą, koordinuoti administracinės naštos mažinimo ir kokybės vadybos metodų taikymo  administruojant investicijas veiklas;

7.8. užtikrinti ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo spartą;

7.9. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių ES sanglaudos politikos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų valdymą, rengimą;

7.10. organizuoti išaiškinimų ir metodinių rekomendacijų pateikimą institucijoms vykdančioms vadovaujančiosios institucijos deleguotas funkcijas;

7.11. organizuoti ES sanglaudos politikos fondus administruojančių institucijų gebėjimų ugdymą ir sudaro sąlygas motyvacijos bei įsitraukimo augimui;

7.12. koordinuoti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – įstaiga) ir uždarosios akcinės bedrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – įmonė) valstybės kaip savininko teisių ir pareigų įgyvendinimą;

7.13. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų atstovais, kitais Finansų ministerijos administracijos padaliniais, pagal skyriaus kompetenciją sprendžiant veiksmų programų įgyvendinimo klausimus;

7.14. pagal kompetenciją organizuoti informacijos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, veiksmų programos (-ų) stebėsenos komitetui, veiksmų programos (-ų) valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7.15. pagal kompetenciją organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos (-ų) administravimą ir finansavimą, jų pakeitimų, detalizavimo dokumentų ir metodinių nurodymų bei paaiškinimus dėl jų taikymo rengimą;

7.16. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, finansų viceministro pagal ministro nustatytas veiklos sritis, departamento direktoriaus, departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimus, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoje, dalyvauti Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų darbo grupių (komitetų) veikloje;

7.17. atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus departamento  kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

_________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)