Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, Lietuvos banko veiklą, finansines paslaugas, draudimo veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, lošimus;

3. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reglamentuojančiais finansų rinką, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, centrinių bankų veiklą, finansines paslaugas, draudimo veiklą, finansinių krizių prevenciją ir valdymą, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimą, lošimus;

4. žinoti pokyčius ir vystymosi tendencijas Lietuvos ir ES finansų rinkose;

5. būti susipažinęs su ES reikalų koordinavimu Lietuvos Respublikoje;

6. mokėti rengti Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose svarstomais klausimais;

7. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, Lotus Notes;

8. mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

10. gebėti analizuoti teisės aktus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

11. turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti savarankiškai planuoti savo veiklą, organizuoti susitikimus, pristatymus;

12. mokėti dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas, mokėti sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

1. organizuoti ir koordinuoti departamento veiklą, kontroliuoti departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai;

2. spręsti departamento kompetencijai priskirtus klausimus, teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei;

3. dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su finansų rinka, finansų įstaigų, finansų rinkos priežiūros institucijų, Lietuvos banko veikla, finansinėmis paslaugomis, draudimo veikla, finansinių krizių prevencija ir valdymu, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimu, lošimais ir kitais departamento kompetencijai priskirtais klausimais, projektus;

4. dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl ES teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę finansų rinkos, finansų įstaigų, finansinių rinkos priežiūros institucijų, centrinių bankų veiklos, finansinių paslaugų, draudimo veiklos, finansinių krizių prevencijos ir valdymo, indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos ir kitose departamento kompetencijai priskirtose srityse;

5. dalyvauti rengiant medžiagą ir pozicijas ES Ekonomikos ir finansų taryboje, ES Tarybos Ekonomikos ir finansų komitete, ES Finansinių paslaugų komitete, Europos Komisijos Vertybinių popierių komitete, Europos Komisijos Europos bankininkystės komitete, Europos Komisijos Europos draudimo ir profesinių pensijų komitete, Europos Komisijos Europos finansų konglomeratų komitete, Europos Komisijos Mokėjimų komitete;

6. prireikus pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ir atstovauti Lietuvos Respublikai ES Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;

7. analizuoti pokyčius ir vystymosi tendencijas finansų rinkoje, kitų valstybių patirtį departamento kompetencijai priskirtose veiklos srityse ir rengti išvadas;

8. nustatyta tvarka atstovauti Finansų ministerijai valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryboje;

9. nustatyta tvarka atstovauti UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyboje;

10. analizuoti teisės aktų, reglamentuojančių departamento kompetencijai priskirtus klausimus, projektus, teikti išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

11. dalyvauti susitikimuose, darbo grupėse, komisijose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo šakinių komitetų posėdžiuose svarstant departamento kompetencijai priskirtus klausimus;

12. teikti išvadas ir pasiūlymus kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

13. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos klausimais.