Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00449706Finansų ministro įsakymas2018-12-01T00:00:001K-484

VIEŠŲJŲ FINANSŲ SISTEMOS VALDYMO GRUPĖS

VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų finansų sistemos valdymo grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką viešųjų finansų srityje ir koordinuoti jos įgyvendinimą, siekiant, kad viešųjų finansų sistema būtų vystoma efektyviai, pažangiai ir koordinuotai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – viešųjų finansų sistemos vertinimo ir formavimo – srityje.  

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo, planavimo, apskaitos ar analizės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti grupės veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius grupės veiklos tikslo įgyvendinimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine ir anglų kalbomis, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti ministerijos poziciją grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, mokėti naudotis teisės aktų paieška Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registre.

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.11. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. sudaryti ir, esant poreikiui, periodiškai atnaujinti Lietuvos Respublikos viešųjų finansų sistemos (viešųjų finansų sistema šiuo atveju apima valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą), savivaldybių biudžetų ir nebiudžetinių valstybės išteklių fondų finansinių išteklių planavimo, paskirstymo, valdymo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės sistemą) būklės vertinimų planą, stebėti ir koordinuoti plane numatytų vertinimų įgyvendinimą;

5.2. inicijuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) vykdomas viešųjų finansų sistemos vystymo iniciatyvas ir projektus arba dalyvauti juos vykdant;

5.3. paskirstyti grupės valstybės tarnautojų vykdymui viešųjų finansų sistemos vystymo iniciatyvas ir projektus, koordinuoti jų įgyvendinimą;

5.4. teikti finansų ministrui, viceministrams bei, esant poreikiui, kitiems ministerijos valstybės tarnautojams informaciją apie atliktų viešųjų finansų sistemos būklės vertinimų, apie įgyvendintų iniciatyvų ir projektų rezultatus;

5.5. analizuoti viešųjų finansų sistemos planavimo, organizavimo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės metodologijų bei reglamentuojančių dokumentų suderinamumą bei efektyvumą, rengti išvadas ir rekomendacijas dėl metodologijos ir dokumentų tobulinimo;

5.6. analizuoti tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų sistemos tobulinimo;

5.7. grupės kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti ir bendrauti su tarptautinėmis organizacijomis (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Tarptautiniu valiutos fondu, Pasaulio banku, Europos Sąjungos institucijomis ir kt.), teikti reikiamą informaciją, rengti atsakymus į teikiamus paklausimus;

5.8. teikti metodinę informaciją rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus;

5.9. organizuoti bendrųjų funkcijų efektyvumo vertinimo ataskaitos parengimą;

5.10. rengti metodinę medžiagą viešųjų finansų valdymo, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais;

5.11. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;

5.12. rengti pasiūlymus dėl ministerijos valdomų, naudojamų ir (arba) tvarkomų informacinių sistemų, susijusių su viešųjų finansų valdymu, strateginiu planavimu, tobulinimo, koordinuoti tobulinimo iniciatyvas tarp skirtingų ministerijos administracinių padalinių;

5.13. dalyvauti įvairiuose susitikimuose, darbo grupėse ir komisijose grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.14. dalyvauti tarptautinių organizacijų darbo grupių ir kitų organų susitikimuose, grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.15. rengti informaciją, pranešimus, raštus ir kitą reikalingą medžiagą grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.16. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti grupės dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

5.17. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

__________________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)