Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00429685Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-485

VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti grupės darbą, kad būtų užtikrintas grupės veiklos tikslo ir funkcijų įgyvendinimas, siekiant, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ar vidaus kontrolės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę bei vidaus auditą;

4.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti motyvuoti darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į svarbių sprendimų priėmimą;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti grupės ir savo darbą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius bei išteklius; numatyti tinkamus veiklos metodus bei priemones, užtikrinančius tikslų pasiekimą ar užduočių atlikimą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti grupės veiklą;

5.2. užtikrinti grupės dalyvavimą formuojant valstybės politiką viešųjų juridinių asmenų vidaus audito ir finansų kontrolės srityje, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi;

5.3. užtikrinti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijų vykdymą;

5.4. organizuoti ir kontroliuoti teisės aktų projektų, susijusių su vidaus auditu ir finansų kontrole, taip pat pasiūlymų dėl jų pakeitimo, rengimą;

5.5. Lietuvos Respublikos finansų ministro, finansų viceministro pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą veiklos sritį, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti Finansų ministerijai grupės kompetencijai priklausančiais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybių institucijose;

5.6. grupės kompetencijai priklausančiais klausimais bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.7. teikti Lietuvos Respublikos finansų viceministrui pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytą veiklos sritį informaciją apie grupės veiklą;

5.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleriui.

_________________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)