Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00429686Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-485

VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) patarėjo pareigybė reikalinga patarti grupės vadovui Lietuvos Respublikos finansų ministrui pavestoje finansų kontrolės ir vidaus audito valdymo srityje formuojamos valstybės politikos, kuri, užtikrintų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą ir skaidrumą ir didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi, klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos formavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus audito ar vidaus kontrolės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą;

4.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

4.5. gebėti savo darbe taikyti veiklos planavimo principus, savarankiškai organizuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.6. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.8. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.10. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. stebėti, kaupti, analizuoti tarptautinę gerąją vidaus audito ir finansų kontrolės praktiką ir skleisti ją grupėje;

5.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl grupės rengiamų teisės aktų projektų vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais;

5.3. rengti pasiūlymų dėl metodinių nurodymų viešiesiems juridiniams asmenims dėl vidaus audito ir finansų kontrolės tobulinimo projektus;

5.4. atlikti viešųjų juridinių asmenų supažindinimo su metodinių nurodymų dėl vidaus audito ir finansų kontrolės proceso stebėseną, rengti ir teikti išvadas apie jos rezultatus;

5.5. organizuoti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių vidaus audito metodinių nurodymų taikymo klausimais, viešųjų juridinių asmenų vadovų ir finansų kontrolę atliekančių darbuotojų finansų  kontrolės metodinių nurodymų taikymo klausimais konsultavimą;  

5.6. atlikti vidaus audito tarnybų veiklos atitikties vidaus auditą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms vertinimų stebėseną;

5.7. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl viešųjų juridinių asmenų vadovams teikiamų vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitų;

5.8. teikti rekomendacijas dėl vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo procedūrų tobulinimo;

5.9. stebėti ir vertinti viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo procesus bei  rengti ir teikti išvadas apie šių procesų rezultatus;

5.10. rengti ir teikti pasiūlymus dėl viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo reikalavimų, procedūrų ir tvarkos tobulinimo;

5.11. rengti ir teikti pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ar darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo vidaus audito srityje;

5.12. atlikti grupės vykdomos vidaus audito tarnybų veiklos metinių ataskaitų ir finansų kontrolės veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitų analizės procesų ir rezultatų stebėseną;

5.13. analizuoti grupės nustatytus vidaus audito tarnybų veiklos ir finansų kontrolės veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse trūkumus, jų priežastis ir teikti pasiūlymus dėl vidaus audito ir finansų kontrolės viešuosiuose juridiniuose asmenyse veiksmingumo didinimo priemonių taikymo;

5.14. koordinuoti metinės vidaus audito tarnybų veikimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse ataskaitos rengimą bei teikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, prireikus rengti šią ir kitas ataskaitas, susijusias su vidaus audito tarnybų veikla ir finansų kontrolės veikimu;

15.15. vykdant 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų audito institucijos funkcijas:

15.15.1. vykdyti valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo ir (ar) deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimų procesų stebėseną ir, siekiant užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus ir kitą susijusią informaciją atsakingiems asmenims;

15.15.2. koordinuoti audito strategijos, metinių audito planų, metinių ir galutinės audito ataskaitų bei deklaracijos, baigus teikti paramos lėšas, rengimą ir teikimą Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijai ir (ar) Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komitetui;

15.15.3 atlikti auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimo priežiūrą, analizuoti informaciją apie rekomendacijų vykdymą ir, siekiant užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, prireikus teikti pasiūlymus ir kitą susijusią informaciją atsakingiems asmenims;

15.16. dalyvauti darbo grupių vidaus audito ir finansų kontrolės klausimais veikloje arba Lietuvos Respublikos finansų ministro, viceministro, Finansų ministerijos kanclerio ar grupės vadovo pavedimu joms vadovauti;

15.17. Lietuvos Respublikos finansų ministro, viceministro arba Finansų ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai pretendentų į viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos vadovo pareigas atrankos komisijose, valstybės ir savivaldybių vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių tarnybinės veiklos vertinimo komisijose profesinei kompetencijai vertinti;

15.18. Lietuvos Respublikos finansų ministro, viceministro, Finansų ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti Finansų ministerijai ir bendradarbiauti su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

15.19. teikti išvadas dėl Finansų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su viešųjų juridinių asmenų vidaus audito ir finansų kontrolės sistemos veikimo klausimais;

15.20. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

15.21. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)