Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-01-01T00:00:00455108Finansų ministro įsakymas2019-12-30T00:00:001K-409

VIDAUS AUDITO IR KONTROLĖS METODOLOGIJOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito ir kontrolės metodologijos grupės (toliau – grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką viešųjų juridinių asmenų vidaus audito ir vidaus kontrolės srityje, kad efektyvesnė viešųjų juridinių asmenų veikla didintų visuomenės pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – vidaus kontrolės ir vidaus audito valstybės politikos formavimo, jos įgyvendinimo organizavimo, koordinavimo ir kontroliavimo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties, teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties vidaus audito ar vidaus kontrolės srityje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus kontrolę ir vidaus auditą;

4.4. būti susipažinęs su vidaus audito profesinės praktikos standartais;

4.5. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją; gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.10. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir/ar dalyvauti rengiant vidaus kontrolės ir vidaus audito srities teisės aktų projektus, atsižvelgiant į tarptautinę gerąją praktiką;

5.2. rengti ir/ar dalyvauti rengiant metodines rekomendacijas vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

5.3. teikti metodines konsultacijas vidaus kontrolės ir vidaus audito įgyvendinimo klausimais;

5.4. analizuoti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei tarptautinę gerąją praktiką vidaus kontrolės ir vidaus audito srityse ir rengti siūlymus dėl įgyvendinimo ir reglamentavimo tobulinimo;

5.5. remiantis viešųjų juridinių asmenų pateikta informacija, analizuoti, kaip viešuosiuose juridiniuose asmenyse įgyvendinama vidaus kontrolė; nagrinėti vidaus kontrolės įgyvendinimo viešuosiuose juridiniuose asmenyse trūkumus ir rengti pasiūlymus dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tobulinimo;

5.6. organizuoti išorinio vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo atlikimą ne rečiau kaip kartą per penkerius metus arba atlikti vidaus audito tarnybų veiklos vertinimą, rengti ir teikti viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus audito tarnybų veiklos vertinimo ataskaitas;

5.7. analizuoti vidaus audito tarnybų veiklą, nagrinėti metines vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitas ir apibendrinti jose pateiktus duomenis, rengti rekomendacijas dėl vidaus audito tarnybų veiklos tobulinimo viešųjų juridinių asmenų vadovams ir vidaus audito tarnybų vadovams;

5.8. rengti ir skelbti ministerijos interneto svetainėje apibendrintą informaciją apie vidaus audito tarnybų veiklą ir vidaus kontrolės įgyvendinimą viešuosiuose juridiniuose asmenyse;

5.9. finansų ministro, viceministro pagal veiklos sritį, ministerijos kanclerio pavedimu atstovauti ministerijai kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose grupės kompetencijai priklausančiais klausimais;

5.10. rengti ir teikti pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais;

5.11. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su grupei perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.12. dalyvauti komitetuose, komisijose, darbo grupėse sprendžiant su grupės kompetencija susijusius klausimus;

5.13. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus grupės kompetencijos ribose.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

______________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)