Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449580Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ SEKTORIŲ SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) rengimo ir vykdymo srityje, kad būtų užtikrintas skaidrus ir efektyvus valstybės biudžeto lėšų paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos –valstybės biudžeto rengimo ir vykdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto valstybės biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

4.4. būti susipažinęs su bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę bei teikti dėl jų pagrįstas ir argumentuotas išvadas, pastabas ar pasiūlymus;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. turėti analitinių įgūdžių: gebėti išskaidyti užduotį ar problemą į atskiras sudėtines dalis, išskirti esminę informaciją, nustatyti tarpusavio (priežasties ir pasekmės) ryšius tarp užduoties, pasirinkti tinkamus analizės būdus, atsižvelgiant į užduoties pobūdį;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials, valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), statistinės informacijos ir teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

4.10. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1 rengti asignavimų, skiriamų Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, Lietuvos nacionalinio dramos teatro, Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinės filharmonijos, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – priskirti asignavimų valdytojai) pavirtintoms programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kuri reikalinga atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymo projektui ir šio įstatymo pakeitimo projektui parengti;

5.2. nagrinėti priskirtų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų sąmatų projektus, rengti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, teikti skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui, asignavimų valdytojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;

5.3. rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymu ir vykdymu projektus, atlikti priskirtų asignavimų valdytojų rengiamų ir teikiamų derinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

5.4. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektus ir teikti informaciją skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų;

5.5. įvertinus priskirtų asignavimų valdytojų prašymus, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl asignavimų perskirstymo tarp vykdomų programų ir atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

5.6. nagrinėti ir vertinti priskirtų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

5.7. atlikti priskirtų asignavimų valdytojų programų išlaidų efektyvumo vertinimą ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

5.8. dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

5.9. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.10. sisteminti informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymų projektams parengti;

5.11. dalyvauti rengiant valstybės biudžeto programų sąmatų ir išlaidų apskaičiavimo formas;

5.12. pagal kompetenciją rengti informaciją priskirtiems asignavimų valdytojams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.13. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

5.14. teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl viešųjų pirkimų, kurių reikia skyriaus veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti inicijavimo;

5.15. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.16. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas, pavardė)

___________________________

(Data)