Pareigų aprašymas Spausdinti

BIUDŽETO DEPARTAMENTO

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SOCIALINIŲ SEKTORIŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės biudžeto formavimo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto projekto sudarymą ir patvirtinto biudžeto vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

6.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.4. turėti darbo patirties viešųjų finansų valdymo ir/ar planavimo srityje;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat Navision Financials (Microsoft dynamics NAV) programa;

6.8. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti asignavimų, skiriamų Švietimo ir mokslo ministerijai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai, Etninės kultūros globos tarybai (toliau – kuruojami asignavimų valdytojai) pavirtintoms programoms ir kitoms priemonėms vykdyti, skaičiavimus ir kitą informaciją, kurie reikalingi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams sudaryti;

7.2. nagrinėti kuruojamų asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, programų sąmatų projektus, dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse, rengti išvadas asignavimų valdytojams ir ministerijos vadovybei;

7.3. atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, kuriuos rengia kuruojamos institucijos, projektų finansinę analizę ir teikti pastabas ir pasiūlymus;

7.4. vadovaujantis teisės aktais pagal kuruojamų asignavimų valdytojų prašymus atlikti asignavimų planų pakeitimus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje (VBAMS);

7.5. nagrinėti ir vertinti kuruojamų asignavimų valdytojų programų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir teikti pasiūlymus rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektus;

7.6. dalyvauti kuruojamų asignavimų valdytojų programų vertinime ir teikti pastabas ir pasiūlymus programų koordinatoriams;

7.7. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse, rengiant teisės aktų projektus ir sprendžiant finansinius klausimus;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, paklausimus, prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, rengti atsakymus į juos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.9. rengti informaciją, pranešimus ir kitą reikalingą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

7.11. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________

Susipažinau:

___________________________

(Parašas)

___________________________

(Vardas, pavardė)

___________________________

(Data)