Pareigų aprašymas Spausdinti

2020-06-30T00:00:002019-01-01T00:00:00412308Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-501

BIUDŽETO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga formuoti valstybės politiką Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo srityje, kad būtų užtikrintas valstybės biudžeto lėšų skaidrus ir efektyvus paskirstymas ir naudojimas, siekiant ekonominės ir socialinės Lietuvos žmonių gerovės.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų rengimo ir vykdymo – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, valstybės pinigų fondų sudarymą ir vykdymą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą ir finansus;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu;

4.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties ir ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties viešųjų finansų srityje;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei bendraisiais oficialių dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti departamento veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius departamento tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti motyvuoti darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui) svarbių sprendimų priėmimą;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru ir ES struktūrinės paramos kompiuterine informacine valdymo ir priežiūros sistema;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.12. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

4.13. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir koordinuoti valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų projektų rengimo procesą;

5.2. dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo pakeitimo projektus; 

5.3. organizuoti ir koordinuoti Valstybės investicijų programos projekto rengimo procesą ir dalyvauti rengiant Valstybės investicijų programos projektą;

5.4. dalyvauti Vyriausybės ir Seimo komitetų posėdžiuose, svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikti informaciją viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Seimo komitetų, komisijų, frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, taip pat dalyvauti Seimo komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, svarstant teisės aktų projektus, susijusius su departamento kompetencija;

5.5. teikti pasiūlymus viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl valstybės biudžeto sandaros, programų rengimo ir vykdymo tobulinimo bei dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos tobulinimo, siekiant savivaldybių indėlio didinant ekonomikos gerovę;

5.6. užtikrinti ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) įgyvendinimą;

5.7. teikti pasiūlymus viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Vyriausybės disponuojamų piniginių fondų sudarymo ir naudojimo;

5.8. organizuoti Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdybos darbą;

5.9. teikti išvadas viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Vyriausybėje svarstomų klausimų, susijusių su valstybės finansiniais ištekliais;

5.10. teikti informaciją valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims klausimais, susijusiais su departamento kompetencija;

5.11. rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su departamentui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis, pranešimais ir skundais;

5.12. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su departamento kompetencija susijusius klausimus;

5.13. finansų ministro pavedimu atlikti visas arba dalį ministerijos kanclerio funkcijų laikinai nesant ministerijos kanclerio; 

5.14. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)