Pareigų aprašymas Spausdinti

 

BIUDŽETO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Biudžeto departamento (toliau – departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti departamento darbą, kad būtų užtikrintas tinkamas ir savalaikis departamentui nustatyto veiklos tikslo įgyvendinimas ir priskirtų funkcijų vykdymas. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) sudarymo ir vykdymo – srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, valstybės pinigų fondų sudarymą ir vykdymą, strateginį planavimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos fiskalinės drausmės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymu;

6.4. turėti ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties ir ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties finansų srityje;

6.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo reikalavimais ir dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir vertinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti departamento ir savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. organizuoti valstybės biudžeto projekto rengimą;

7.2. organizuoti savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimą;

7.3. organizuoti Valstybės investicijų programos projekto rengimą;

7.4. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti kitų (šiame pareigybės aprašyme neišvardintų) departamento nuostatuose departamentui nustatytų funkcijų atlikimą ir užtikrinti šių departamento funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą;

7.5. dalyvauti rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir šio įstatymo atitinkamų metų patikslinimo projektus; 

7.6. nagrinėti asignavimų valdytojų strateginius veiklos planus, dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos sudarytose darbo grupėse ir rengti išvadas asignavimų valdytojams ir finansų viceministrui, prireikus – finansų ministrui;

7.7. prireikus dalyvauti Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) komitetų posėdžiuose svarstant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir teikti informaciją, rengti išvadas dėl Seimo komitetų, Seimo frakcijų, Seimo narių pasiūlymų, dalyvauti rengiant Vyriausybės išvadų projektus;

7.8. rengti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo; 

7.9. rengti metodinę medžiagą biudžeto sudarymo ir programų vykdymo klausimais ir konsultuoti asignavimų valdytojus, kitus juridinius ir fizinius asmenis;

7.10. teikti išvadas bei pasiūlymus Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su valstybės finansais;

7.11. dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytose komisijose, darbo grupėse sprendžiant finansinius klausimus;

7.12. teisės aktuose nustatyta tvarka atstovauti valstybei įmonių valdymo organuose (stebėtojų tarybose, valdybose);

7.13. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti departamento dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

7.14. finansų ministro pavedimu atlikti visas arba dalį ministerijos kanclerio funkcijų laikinai nesant ministerijos kanclerio; 

7.15. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus departamento kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kancleriui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)