Pareigų aprašymas Spausdinti

TEISĖS DEPARTAMENTO

TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti.  

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos – teisės taikymo – srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucine ir teisine sistemomis, žinoti administracinių procedūrų sprendimų ir teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, teisės aktais, reglamentuojančiais Finansų ministerijos veiklą, darbo organizavimą Finansų ministerijoje (Finansų ministerijos nuostatai, Finansų ministerijos darbo reglamentas), fiskalinę politiką, Europos Sąjungos nuosavus išteklius, mokesčius ir rinkliavas, tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybinę priežiūrą, dokumentų technologinę apsaugą, muitinę, valstybės turto valdymą, bešeimininkį turtą;

6.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų analizę ir teikti teisines išvadas; teikiant teisines išvadas gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos teismų praktika bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo formuojama oficialia konstitucine doktrina;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer, mokėti naudotis teisės aktų paieška teisės aktų bazėse;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;

6.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos sudaromų sutarčių įvairioms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, susijusioms su šiomis ministerijos veiklos sritimis – fiskaline politika, Europos Sąjungos nuosavais ištekliais, mokesčiais ir rinkliavomis, tauriųjų metalų, brangakmenių ir jų gaminių valstybine priežiūra, dokumentų technologine apsauga, muitine, valstybės turto valdymu, bešeimininkiu turtu;

7.2. rengti pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių parengtų individualių teisės aktų projektų;

7.3. rengti ministerijos procesinius dokumentus teismams, bylose susijusiose su pareigybės aprašymo 7.1 papunktyje nurodytomis veiklos sritimis, ir, esant ministro įgaliojimui, atstovauti ministerijai Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjant civilines, administracines bylas;

7.4. konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis klausimais, susijusiais su pareigybės aprašymo 7.1 papunktyje nurodytomis veiklos sritimis;

7.5. rengti atsakymus teisės klausimais dėl skyriui nukreiptų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, įmonių, organizacijų, gyventojų paklausimų, prašymų, skundų;

7.6. vizuoti individualių teisės aktų, sutarčių projektus;

7.7. atstovauti ministerijai jos kompetencijai priklausančiais klausimais kitose ministerijose, valstybės institucijose, įstaigose ir teismuose;

7.8. dalyvauti darbo grupėse, komisijose;

7.9. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti Teisės departamento veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________

Susipažinau:

_________________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

________________

(data)