Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą taip, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kokybiškas skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimas ir priskirtų funkcijų vykdymas, siekiant didinti rinkos dalyvių pasitikėjimą finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo kokybe ir patikimumu bei mažinti rinkoje finansinių perspektyvų nebeturinčių juridinių asmenų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos – finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo, juridinių asmenų bankroto; fizinių asmenų bankroto ir juridinių asmenų restruktūrizavimo – srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (verslo, finansų ar apskaitos krypties) išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažiau kaip 2 metus darbo patirties finansinių ataskaitų audito ar turto ir verslo vertinimo, ar juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityje bei ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties;

6.3. būti susipažinęs ir gebėti praktiškai savo darbe taikyti šiuos finansinių ataskaitų auditą, turto ir verslo vertinimą, juridinių ir fizinių asmenų nemokumą reglamentuojančius teisės aktus, rekomendacijas ir dokumentus:

6.3.1. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su šio pareigybės aprašymo 5 punkte nurodytomis veiklos sritimis;

6.3.2. tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Pasaulio banko (toliau – PB) rekomendacijas, Jungtinių tautų organizacijos (toliau – JTO), Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – TBF)) dokumentus;

6.4. būti susipažinęs su tarptautiniais audito standartais, Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu;

6.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo bei įforminimo taisyklėmis;

6.6. gebėti tinkamai organizuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

6.7. gebėti motyvuoti skyriaus darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai (departamentui, skyriui) svarbių sprendimų priėmimą;

6.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą

6.9. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

6.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.12. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kontroliuoti darbo kokybę ir drausmę, siekiant užtikrinti skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. organizuoti ir koordinuoti:

7.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 5 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektų rengimą ar dalyvavimą rengime;

7.2.2. Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų bei kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 5 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis, rengimą ar dalyvavimą rengime;  

7.3. analizuoti, rengti ir (arba) dalyvauti rengiant prašomą informaciją, Lietuvos Respublikos pozicijas, teikti prašomą informaciją dėl:

7.3.1. Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su finansinių ataskaitų auditu, turto ir verslo vertinimu, juridinių ir fizinių asmenų nemokumu;

7.3.2. tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) parengtų dokumentų;

7.3.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo, juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityse.

7.4. Lietuvos Respublikos finansų ministro, viceministro, ministerijos kanclerio ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:

7.4.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba), Lietuvos auditorių rūmų kolegialių organų veikloje, turto ir verslo vertintojus, bankroto ir (arba) restruktūrizavimo administratorius vienijančių profesinių organizacijų kolegialiuose organuose;

7.4.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

7.4.3. Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose;

7.4.4. kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose.

7.5. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.6. analizuoti iš Tarnybos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra, auditorių ir audito įmonių teikiamomis užtikrinimo ir kitomis susijusiomis paslaugomis, turto ir verslo vertinimo valstybine priežiūra, bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūra ir teikti siūlymus departamento direktoriui dėl priežiūros tobulinimo;

7.7. vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) departamento direktoriui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos pateiktos informacijos;

7.8. organizuoti ir koordinuoti skyriaus specialistų darbą rengiant atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

7.9. organizuoti konsultacijas, keistis nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus  finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo, juridinių ir fizinių asmenų nemokumo klausimų reglamentavimo;

7.10. rengti Finansų ministerijos veiklos planavimo ir veiklos ataskaitas;

7.11. teikti informaciją departamento direktoriui apie atliktą ir atliekamą darbą, pasiūlymus dėl naujų darbų, geresnio skyriaus darbo organizavimo;

7.12. teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti skyriaus dokumentų tvarkymą ir jų saugojimą;

7.13 departamento direktoriaus pavedimu pavaduoti kitą departamento valstybės tarnautoją, jam laikinai nesant;

7.14. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)