Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449815Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką ir organizuojant ir koordinuojant jos įgyvendinimą juridinių ir fizinių asmenų nemokumo bei turto ir verslo vertinimo srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos –juridinių ir fizinių asmenų nemokumo bei turto ir verslo vertinimo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį juridinių ar fizinių asmenų nemokumo arba turto ir verslo vertinimo srityje;

4.3. būti susipažinęs su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais juridinių ir fizinių asmenų nemokumą, turto ir verslo vertinimą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautinių institucijų: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO), Pasaulio banko (toliau – PB), Jungtinių tautų organizacijos (toliau – JTO) rekomendacijomis juridinių ir fizinių asmenų nemokumo, turto ir verslo vertinimo srityje;

4.5. būti susipažinęs su Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais; Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu;

4.6. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.7. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar kitas aplinkybes;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jų pagrindu priimti argumentuotus sprendimus, teikti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;

4.9. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti teisės aktų, susijusių su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu bei turto ir verslo vertinimu, projektus;

5.2. analizuoti, rengti arba dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas, rengti informaciją dėl:

5.2.1. Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu;

5.2.2. tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) parengtų dokumentų;

5.2.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityse.

5.3. analizuoti, rengti arba dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) nuomonę dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių institucijų parengtų dokumentų, susijusių su turto ir verslo vertinimu;

5.4. rengti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų juridinių ir fizinių asmenų nemokumo bei turto ir verslo vertinimo klausimais;

5.5. pagal kompetenciją rengti įvairaus pobūdžio dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su skyriui perduotais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais, kitokio pobūdžio kreipimaisi, skundais ir pranešimais;

5.6. esant įgaliojimams atstovauti ministerijai ir teikti ministerijos nuomonę Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) kolegialių organų veikloje;

5.7. esant įgaliojimams atstovauti ministerijai ir teikti ministerijos nuomonę Europos Komisijos, Europos Tarybos ir kitų Europos Sąjungos institucijų, EBPO, JTO darbo grupių, komitetų ar komisijų posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose, kuriuose nagrinėjami su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu bei turto ir verslo vertinimu susiję klausimai;

5.8. organizuoti ir dalyvauti konsultacijose ir nuomonių apsikeitime su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus juridinių ir fizinių asmenų nemokumo bei turto ir verslo vertinimo klausimų reglamentavimo;

5.9. esant poreikiui rengti ir teikti išvadas skyriaus vedėjui ar departamento direktoriui Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu bei turto ir verslo vertinimu;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.11. departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įtaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų subjektų atstovais juridinių ir fizinių asmenų nemokumo bei turto ir verslo vertinimo klausimais;

5.12. analizuoti Tarnybos teikiamus dokumentus ir ataskaitas apie jai pavestų funkcijų, susijusių su turto ir verslo vertinimo valstybine priežiūra, bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūra, atlikimą ir rengti bei teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl veiklos tobulinimo skyriaus vedėjui arba departamento direktoriui;

5.13. vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną, nagrinėti ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos informacijos, kurios pateikimą ministerijai numato juridinių ir fizinių asmenų nemokumą bei turto ir verslo vertinimą reglamentuojantys teisės aktai;

5.14. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su juridinių ir fizinių asmenų nemokumu bei turto ir verslo vertinimu;

5.15. vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)