Pareigų aprašymas Spausdinti

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos – turto ir verslo vertinimo bei finansinių ataskaitų audito – srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, teisės krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs ir gebėti praktiškai taikyti šiuos finansinių ataskaitų auditą bei turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, rekomendacijas ir dokumentus:

6.2.1. Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

6.2.2. Europos Sąjungos teisės aktus;

6.3. būti susipažinęs su juridinių ir fizinių asmenų nemokumą reglamentuojančiais teisės aktais, rekomendacijomis ir dokumentais:

6.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais šios srities arba susijusiais teisės aktais;

6.3.2. Europos Sąjungos teisės aktais,

6.4. būti susipažinęs su Tarptautiniais audito standartais, Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais;

6.5. būti susipažinęs su Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu;

6.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti savarankiškus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.8. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

6.9. gebėti aiškiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ir pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

6.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, taip pat su teisės aktų paieškos informacinėmis sistemomis;

6.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. rengti teisės aktų, susijusių su turto ir verslo vertinimu, finansinių ataskaitų auditu, auditorių ir audito įmonių teikiamomis užtikrinimo ir kitomis susijusiomis paslaugomis projektus;

7.2. analizuoti, rengti ir (arba) dalyvauti rengiant prašomą informaciją, Lietuvos Respublikos pozicijas, teikti prašomą informaciją dėl:

7.2.1. Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su turto ir verslo vertinimu ir finansinių ataskaitų auditu;

7.2.2. tarptautinių institucijų (EBPO, PB, JTO) parengtų dokumentų.

7.3. finansų ministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:

7.3.1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) kolegialių organų veikloje;

7.3.2. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

7.3.3. tarptautinių organizacijų rengiamuose susitikimuose.

7.4. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.5. analizuoti iš Tarnybos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su turto ir verslo vertinimo valstybine priežiūra ir auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl priežiūros tobulinimo;

7.6. vykdyti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) skyriaus vedėjui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų ir kitos pateiktos informacijos;

7.7. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

7.8. organizuoti konsultacijas, keistis nuomonėmis su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, siekiant optimalaus turto ir verslo vertinimo ir finansinių ataskaitų audito klausimų reglamentavimo;

7.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jo laikinai nesant;

7.10. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)