Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449899Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS Departamento ATSKAITOMYBĖS IR APSKAITOS METODOLOGIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga formuoti finansinės atskaitomybės (viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės) politiką, organizuoti ir koordinuoti jos įgyvendinimą, kad didėtų asmenų, kurie naudojasi finansinių ataskaitų informacija, pasitikėjimas šia informacija jiems priimant ekonominius ir finansinius sprendimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje;

4.3. būti susipažinęs su buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų, kitų nei viešojo sektoriaus subjektai subjektų buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, biudžeto sudarymą, atsiskaitymą už biudžeto vykdymą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos, tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti skyriaus veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius skyriaus tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.8. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze.

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.11. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos poziciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, kontroliuoti darbo kokybę ir drausmę, siekiant užtikrinti skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

5.2. organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių ir pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita, viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir jos organizavimu, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, nefinansinių ataskaitų (metinių pranešimų, veiklos ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis teikiamų ir skelbiamų ataskaitų) rengimu, teikimu ir skelbimu, projektų rengimą, dalyvauti juos rengiant;

5.3. organizuoti ir koordinuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų bei verslo apskaitos standartų projektų rengimą, dalyvauti juos rengiant;

5.4. užtikrinti metodinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams – organizuoti raštiškų atsakymų Konsultacinio centro informacinėje sistemoje rengimą, koordinuoti atsakymus žodžiu per Skambučių centrą, organizuoti metodinių rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams rengimą ir skelbimą ministerijos interneto svetainėje buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir nefinansinių ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo klausimais;

5.5. užtikrinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto ir Verslo apskaitos standartų komiteto techninį aptarnavimą;

5.6. organizuoti ir koordinuoti Konsultacinio centro darbą;

5.7. rengti arba dalyvauti rengiant išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.8. organizuoti įvairaus pobūdžio dokumentų rengimą bei kitų veiksmų atlikimą, susijusį su skyriui perduotais valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymais, pasiūlymais, skundais, pranešimais ir kitokio pobūdžio kreipimaisis;

5.9. esant įgaliojimams, atstovauti ministerijai ir teikti ministerijos nuomonę Europos Komisijos, Europos Tarybos ir kitų Europos Sąjungos institucijų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Jungtinių tautų organizacijos, tarptautinės buhalterių federacijos ir kt. darbo grupių komitetų ar komisijų posėdžiuose;

5.10. rengti arba dalyvauti rengiant išvadas ir teikti jas departamento direktoriui, prireikus – viceministrui, koordinuojančiam departamento veiklą, finansų ministrui Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su skyriaus kompetencija;

5.11. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su skyriaus kompetencija susijusius klausimus;

5.12. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

________________________

(vardas, pavardė)

________________________

(parašas)

________________________

(data)