Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449898Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS Departamento ATSKAITOMYBĖS IR APSKAITOS METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos srityse:

3.1. viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymo ir skelbimo) reglamentavimo;

3.2. viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo;

3.3. pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo) reglamentavimo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti savo darbe praktiškai taikyti buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų, kitų nei viešojo sektoriaus subjektai subjektų buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, biudžeto sudarymą, atsiskaitymą už biudžeto vykdymą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos, tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant:

5.1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.2. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų projektus, atsižvelgiant į tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus;

5.1.3. kitų finansų ministro įsakymų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.4. viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų taikymo rekomendacijų ir tikslinių rekomendacijų projektus;

5.1.5. bendrąjį ir rekomenduojamąjį sąskaitų planą ir jo paaiškinimus viešojo sektoriaus subjektams ir pavyzdinį sąskaitų planą pelno nesiekiantiems subjektams;

5.2. analizuoti ir teikti prašomą informaciją dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 5 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis;

5.3. Lietuvos Respublikos finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.4. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

5.5. konsultuoti ir teikti informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais per konsultacinio centro skambučių centrą, skyriaus vedėjo pavedimu rengti medžiagą seminarams ir juos vesti, tikrinti konsultacijų ir seminarų medžiagą;

5.6. rengti ir teikti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto posėdžių medžiagą ir techniškai aptarnauti komitetų posėdžius;

5.7. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jam laikinai nesant atlikti tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita ir finansinės atskaitomybės sritimi;

5.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(parašas)

_____________________

(data)