Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449886Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS Departamento ATSKAITOMYBĖS IR APSKAITOS METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) Atskaitomybės ir apskaitos metodologijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose specialiose veiklos srityse:

3.1. pelno siekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymo ir skelbimo) reglamentavimo;

3.2. pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės (buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo) reglamentavimo;

3.3. kitų nei viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės (verslo, vadybos, finansų arba apskaitos studijų krypties) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityje;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti savo darbe praktiškai taikyti buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis rengiamų ataskaitų sudarymą, viešojo sektoriaus subjektų, kitų nei viešojo sektoriaus subjektai subjektų buhalterinės apskaitos organizavimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius inventorizaciją, kasos darbo organizavimą, biudžeto sudarymą, atsiskaitymą už biudžeto vykdymą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos, tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu;

4.5. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

4.6. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją ar aplinkybes;

4.7. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze.

4.9. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.10. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti ir (arba) dalyvauti rengiant:

5.1.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.2. verslo apskaitos standartų projektus atsižvelgiant į tarptautinius apskaitos ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus;

5.1.3. kitų finansų ministro įsakymų, reglamentuojančių šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytas specialias veiklos sritis, projektus;

5.1.4. Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis;

5.2. analizuoti ir teikti prašomą informaciją dėl Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, rekomendacijų, kitų dokumentų projektų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis;

5.3. finansų ministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauti Finansų ministerijai:

5.3.1. Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose, sudarytose darbo grupėse ir komisijose;

5.3.2. Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir rengiamuose susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

5.4. analizuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų gautą informaciją, susijusią su šio pareigybės aprašymo 3 punkte nurodytomis specialiomis veiklos sritimis, ir teikti siūlymus skyriaus vedėjui dėl nurodytų sričių tobulinimo;

5.5. nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui perduotų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų ir kitokio pobūdžio dokumentų;

5.6. rengti ir teikti Verslo apskaitos standartų komitetų posėdžių ir techniškai aptarnauti komitetų posėdžius;

5.7. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją, jam laikinai nesant atlikti tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir finansinės atskaitomybės sritimi;

5.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau:

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(parašas)

____________________

(data)