Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449804Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-499

FINANSŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO

MAKROEKONOMIKOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų politikos departamento Makroekonomikos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Finansų politikos departamento (toliau – departamentas) Makroekonomikos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką fiskalinės politikos srityje – rengti fiskaliniam planavimui skirto ekonominės raidos scenarijaus makroekonominių rodiklių – pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijas, vykdyti ekonomikos procesų stebėseną, nustatyti Lietuvos ekonomikos ciklinę padėtį ir teikti pasiūlymus dėl poreikio valdyti kainų pokyčius fiskalinės politikos priemonėmis.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos – valstybės politikos formavimo fiskalinės politikos srityje – srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, matematikos arba statistikos studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais fiskalinę politiką ir ekonominės raidos scenarijaus rengimą;

4.3. turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties ekonominės analizės ir makroekonominio prognozavimo srityje;

4.4. išmanyti ekonominės bei statistinės analizės metodus, ekonometrinių tyrimų metodiką ir mokėti juos pritaikyti praktikoje; mokėti apibendrinti ir sisteminti didelius ekonominės, statistinės ir kitos informacijos srautus, pasirinkti tinkamus analizės būdus ir gebėti operatyviai teikti analitines išvadas ir pasiūlymus;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą bei gebėti keisti prioritetus, atsižvelgiant į besikeičiančią teisinę aplinką, situaciją ar aplinkybes;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis  Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;

4.9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. rengti vidutinio laikotarpio pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijas;

5.2. apskaičiuoti potencialaus bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP), produkcijos atotrūkio nuo potencialaus BVP, daugiamečio potencialaus BVP, ciklinių nedarbo išmokų įverčius ir potencialaus BVP komponentų įtaką potencialaus BVP augimui, teikti analitines įžvalgas,  rengti informaciją ir analitinę medžiagą dėl ciklinės ekonomikos padėties;

5.3. stebėti ir analizuoti Lietuvos demografinės padėties pokyčius ir teikti analitines išvadas dėl šiuos pokyčius lemiančių veiksnių;

5.4. skelbti ministerijos puslapyje internete informaciją, susijusią su skyriaus parengtu ekonominės raidos scenarijumi ir kitą skyriaus atliekamomis funkcijomis susijusią informaciją, kurią parengti ir paskelbti viešai įpareigoja nacionaliniai ir Europos Sąjungos fiskalinę politiką ir ekonominės raidos scenarijaus rengimą reglamentuojantys teisės aktai;

5.5. kaupti, sisteminti, analizuoti ir apdoroti statistinius duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ekonominei analizei atlikti, pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijoms parengti, potencialiam BVP ir produkcijos atotrūkiui nuo potencialaus BVP apskaičiuoti, palyginamajai analizei su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis atlikti;

5.6. rengti informaciją, analitinę medžiagą ir (arba) išvadas, susijusias su pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių raida ir perspektyvomis, rizikos veiksnių identifikavimu, skirtą ekonominės raidos scenarijaus aprašymui, makroekonominės situacijos apžvalgoms, viešiems pristatymams ir kitiems tikslams;

5.7. sistemingai stebėti pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijų atitiktį atitinkamiems faktiniams statistiniams rodikliams;

5.8. analizuoti ir vertinti iš kitų valstybės institucijų ir kitų Finansų ministerijos padalinių gautos informacijos įtaką pagrindinių darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijų įverčiams;

5.9. teikti ekspertines išvadas dėl sprendimų, įtvirtintų Europos Sąjungos ar nacionaliniais teisės aktais ir dėl projektuojamų sprendimų galimo poveikio pagrindiniams darbo rinkos ir kainų rodiklių projekcijų įverčiams;

5.10. rengti ir apibendrinti skyriaus teikiamą informaciją ir duomenis Stabilumo programai, Vyriausybės programai ir kitiems dokumentams;

5.11. kurti, plėtoti ir palaikyti funkcijoms vykdyti reikalingus modelius ir skaičiuokles, taip pat pagal poreikį teikti siūlymus dėl skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingų modelių ir skaičiuoklių įsigijimo ar tobulinimo;

5.12. bendradarbiauti su kitomis valstybės institucijomis ir kitais ministerijos administracijos padaliniais ekonominės raidos scenarijaus rengimo ir derinimo srityje, dalyvauti ruošiant pasiūlymus fiskalinės politikos formavimo  srityje;

5.13. konsultuoti ministerijos darbuotojus šalies ekonominės padėties klausimais, teikti įžvalgas ir pastebėjimus dėl visuomenės gyvenimo kokybės augimo modelio;

5.14. nustatyta tvarka skyriaus atliekamų funkcijų ribose atstovauti Europos Sąjungos ir kitose tarptautinių ir nacionalinių institucijų darbo grupėse ir esant poreikiui teikti išvadas ir (arba) pasiūlymus dėl Lietuvos ir (arba) ministerijos pozicijos;

5.15. pagal skyriaus atliekamas funkcijas  rengti teisės aktų projektus;

5.16. rengti, teikti ir pristatyti susijusią su ekonominės raidos scenarijumi informaciją Europos Komisijai, reitingų agentūroms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms;

5.17. skyriaus vedėjo nebuvimo darbe laikotarpiu organizuoti skyriaus veiklą ir vykdyti skyriaus vedėjo funkcijas;

5.18. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus atliekamomis funkcijomis.  

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau:

_____________________

(parašas)

_____________________

(vardas, pavardė)

_____________________

(data)