Pareigų aprašymas Spausdinti

2019-01-01T00:00:00449835Finansų ministro įsakymas2018-12-31T00:00:001K-498

ATSKAITOMYBĖS, AUDITO, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento (toliau – departamentas) direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti departamento veiklą, siekiant užtikrinti departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą bei tinkamą ir savalaikį departamentui pavestų funkcijų vykdymą, formuojant valstybės politiką ir organizuojant bei koordinuojant jos įgyvendinimą finansinės atskaitomybės (viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės), finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo bei juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityse.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos – finansinės atskaitomybės (viešojo ir privataus sektorių buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės), finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo bei juridinių ir fizinių asmenų nemokumo – srityse.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metus vadovaujamojo darbo patirties ir nemažiau kaip 3 metus darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo arba juridinių ir fizinių asmenų nemokumo srityse;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinių organizacijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Jungtinių tautų organizacijos, Tarptautinės buhalterių federacijos) rekomendacijomis ir dokumentais, reglamentuojančiais viešojo ir privataus sektorių buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, finansinių ataskaitų auditą, turto ir verslo vertinimą bei juridinių ir fizinių asmenų nemokumą;

4.4. būti susipažinęs su tarptautiniais apskaitos, tarptautiniais finansinės atskaitomybės ir tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais, tarptautiniais audito standartais, Tarptautiniais vertinimo standartais, Europos vertinimo standartais, Buhalterių profesionalų etikos kodeksu, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu, Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksu;

4.5. būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir bendraisiais dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimais;

4.6. gebėti tinkamai organizuoti departamento veiklą, paskirstyti užduotis, atsakomybę, darbo krūvius ir išteklius, numatyti tinkamus veiklos metodus, užtikrinančius departamento tikslų pasiekimą;

4.7. gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;

4.8. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.9. gebėti tinkamai atstovauti bei viešai pristatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) poziciją departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

4.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų registru;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.12. atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. organizuoti ir kontroliuoti departamento darbą, kontroliuoti darbo kokybę ir drausmę, siekiant užtikrinti departamento veiklos tikslų įgyvendinimą ir tinkamą funkcijų atlikimą;

5.2. koordinuoti atskaitomybės, finansinių ataskaitų audito, verslo ir turto vertinimo, nemokumo politikos įgyvendinimą;

5.3. užtikrinti departamento kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą;

5.4. užtikrinti departamento kompetencijai priskirtų ministerijos strateginio veiklos plano programų (priemonių) nustatymą ir įgyvendinimą;

5.5. organizuoti ir koordinuoti teisės aktų, susijusių su pelno nesiekiančių ir pelno siekiančių subjektų buhalterine apskaita, viešojo sektoriaus subjektų buhalterine apskaita ir jos organizavimu, finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, nefinansinių ataskaitų (metinių pranešimų, veiklos ataskaitų ir kitų kartu su finansinėmis ataskaitomis teikiamų ir skelbiamų ataskaitų) rengimu, teikimu ir skelbimu, finansinių ataskaitų auditu, auditorių ir audito įmonių teikiamomis užtikrinimo ir kitomis susijusiomis paslaugomis, turto ir verslo vertinimu, juridinių ir fizinių asmenų nemokumu, projektus arba dalyvauti juos rengiant;

5.6. organizuoti metodinės pagalbos viešojo sektoriaus subjektams teikimą, rengti arba dalyvauti rengiant metodines rekomendacijas viešojo sektoriaus subjektams buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų ir nefinansinių ataskaitų sudarymo, teikimo ir skelbimo klausimais;

5.7. organizuoti ir koordinuoti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų bei verslo apskaitos standartų projektų rengimą arba dalyvauti juos rengiant, teikti juos tvirtinti finansų ministrui;  

5.8. organizuoti ir koordinuoti Konsultacinio centro darbą;

5.9. užtikrinti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto ir Verslo apskaitos standartų komiteto techninį aptarnavimą;

5.10. teikti išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

5.11. organizuoti ir koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijų komitetuose ir darbo grupėse svarstomais departamento kompetencijai priskirtais klausimais rengimą arba dalyvauti jas rengiant;

5.12. viceministro arba finansų ministro pavedimu pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų komitetų ir darbo grupių posėdžiuose svarstomais departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

5.13. užtikrinti departamento nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusių su tinkamu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) valstybės savininko teisių ir pareigų įgyvendinimu, vykdymą:

5.13.1. rengti ir teikti finansų ministrui sprendimų dėl Tarnybos nuostatų tvirtinimo, pakeitimo projektus;

5.13.2. koordinuoti Tarnybos strateginių veiklos planų įgyvendinimo stebėseną;

5.13.3. teikti išvadas viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Tarnybos pateiktų strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų projektų, metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų;

5.14. organizuoti ir koordinuoti išvadų rengimą tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Jungtinių tautų organizacijos, Tarptautinės buhalterių federacijos ir kt.) komitetuose, forumuose, darbo grupėse ir kitokio pobūdžio struktūrose svarstomais departamento kompetencijai priskirtais klausimais arba dalyvauti jas rengiant, teikti išvadas viceministrui, prireikus – finansų ministrui;

5.15. viceministro arba finansų ministro pavedimu atstovauti Lietuvos poziciją tarptautinių institucijų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio banko, Jungtinių tautų organizacijos, Tarptautinės buhalterių federacijos ir kt.) organizuojamuose susitikimuose, posėdžiuose;

5.16. rengti arba dalyvauti rengiant ir teikti išvadas viceministrui, prireikus – finansų ministrui Lietuvos Respublikos Seime pristatomais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybėje svarstomais klausimais, susijusiais su departamento kompetencija;

5.17. viceministro arba finansų ministro pavedimu pristatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir Seimo komitetuose departamento parengtus teisės aktų projektus;

5.18. koordinuoti ir kontroliuoti įvairaus pobūdžio dokumentų rengimą ir kitų veiksmų atlikimą dėl departamentui perduotų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymų, pasiūlymų ir kitokio pobūdžio kreipimųsi, skundų ir pranešimų;

5.19. organizuoti ir koordinuoti informacijos departamento kompetencijos klausimais rengimą ir teikimą juridiniams ir fizikams asmenims;

5.20. atstovauti ministerijai finansų ministro ar viceministro pavedimu ir teikti ministerijos nuomonę Tarnybos kolegialių organų veikloje;

5.21. organizuoti konsultacijas, diskusijas, apsikeitimą nuomonėmis bei dalyvauti jose su Lietuvos asocijuotomis verslo organizacijomis, profesinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis siekiant optimalaus buhalterinės apskaitos ir jos organizavimo, finansinės atskaitomybės, nefinansinių ataskaitų, finansinių ataskaitų audito, turto ir verslo vertinimo, juridinių ir fizinių asmenų nemokumo klausimų reglamentavimo;

5.22. dalyvauti komisijose, darbo grupėse sprendžiant su departamento kompetencija susijusius klausimus;

5.23. viceministro pavedimu dalyvauti ministerijos organizuojamuose susitikimuose su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų subjektų atstovais departamento kompetencijos klausimais;

5.24. analizuoti Tarnybos ataskaitas apie jai pavestų funkcijų vykdymą ir teikti pasiūlymus viceministrui, prireikus – finansų ministrui dėl Tarnybos veiklos tobulinimo;

5.25. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su departamento veiklos tikslų įgyvendinimu.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

___________________________

Susipažinau:

___________________________

(parašas)

___________________________

(vardas, pavardė)

___________________________

(data)